Fordítás magyar-ra/re:

  • teraszos mûvelés   
  • teraszos művelés   

Hasonló kifejezések a thai magyar szótárban. (86)

การปลูกพืชโดยมีสิ่งป้องกัน
védett körülmények között folytatott termesztés
การปลูกพืชตามลําดับ
többes termesztés (egymás után történő)
การปลูกพืชในน้ํา
hidropónia; vízkultúra; hidrokultúra
การปลูกพืชในน้ํายา
vízkultúra; hidrokultúra; hidropónia
การป้องกันพืชปลูก
haszonnövény védelme; növényvédelem
การเพาะปลูกพืช
földmûvelés; növénytermesztés
ขั้นต้น
alapértékek; alapvonal
ขั้นตอน
értékesítési prognózis; folyamat
ขั้นตอนการขาย
értékesítési prognózis
พืชปลูก
haszonnövény
พืชปลูกในภาชนะ
cserepes növény; konténeres növény
ระบบการเพาะปลูกพืช
földmûvelési rendszer; növénytermelési rendszer

Példa mondatok: "การปลูกพืชแบบขั้นบันได", fordítási memória

add example
th วัสดุหรือเทคนิคในการขับไล่นก แมลง หรือศัตรูพืชอื่นๆ
hu Kártékony madarak, rovarok vagy egyéb kártevok távoltartására, eluzésére szolgáló anyag, módszer
th คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อย้ายไปข้างหน้าหนึ่งขั้นในประวัติการเรียกดู
hu Kattintson erre a gombra, ha eggyel előrébb szeretne lépni a böngészési naplóban
th Name=คอมโปเนนท์แก้ไขข้อความขั้นก้าวหน้าที่ฝังได้ของ KDEName
hu SzövegszerkesztőName
th การปรับตั้งคือการตรวจสอบขอบเขตค่าของอุปกรณ์ของคุณ กรุณาขยับ แกน % ‧ % ‧ ที่อุปกรณ์ของคุณไปยังตําแหน่ง ตรงกลาง กดปุ่มใดๆ บนอุปกรณ์ของคุณหรือคลิกที่ปุ่ม ' ถัดไป ' เพื่อไปยังขั้นถัดไป
hu A program megpróbálja meghatározni az eszköz értéktartományát. Kérem mozgassa a botkormányt az % ‧ % ‧ tengely mentén a középső pozícióba. A továbblépéshez ebben a helyzetben nyomja meg bármelyik gombot az eszközön vagy kattintson a ' Tovább ' gombra
th เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืช
hu Állati, ill. növényi eredetu szén
th วิธีการปลูก การบํารุงรักษา และการโค่นป่าไม้
hu Erdészet és fakitermelés
th แปลงให้เป็นเอกสารขั้นพื้นฐาน (แนะนําให้ใช้สําหรับ นําเข้าไปยัง KWord ใหม่ หรือส่งออกไปยังบราวเซอร์รุ่นเก่า
hu Az információk nagy részének átkonvertálása (újraimportáláshoz vagy régebbi böngészőkhöz ajánlott
th ขั้นที่ ‧: เลือกตัวกรอง
hu lépés: a szűrő kiválasztása
th การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในขณะเดียวกัน
hu Mind növénytermesztést, mind állattenyésztést magába foglaló gazdálkodás
th หากค่าเริ่มต้นมากกว่าค่าสิ้นสุดแล้ว ค่าแต่ละขั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์!
hu Ha a kezdőérték nagyobb a záróértéknél, akkor a lépésköznek negatívnak kell lennie
th การเก็บสะสมเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ซึ่งสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นหรือตัวใหม่ได้อีก
hu Olyan csírasejek (ivarsejtek) gyujteménye, melyekbol egy új növény, ill. állat regenerálható
th ชนิดของพืชทั้งหมดที่พบในบริเวณหนึ่งๆ
hu Adott területen fellelheto összes növényfaj
th ส่วนเล็กๆ ของพืชโดยเฉพาะหน่อ หรือหัวที่ใช้สําหรับการขยายพันธุ์พืช
hu Kisebb növényi részek, különösen hagymák és gumók, melyek a növény szaporítására alkalmasak
th ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืช
hu Növények felületét borító vékony kutin-, ill. viaszos réteg
th พืชที่ไม่ต้องการอุณหภูมิต่ํา
hu Vernalizációt nem igénylo növény
th การผิดปกติทางสรีรวิทยาของพืชเนื่องจากการขยายพันธุ์อย่างหนาแน่นในสภาพห้องทดลอง
hu Növények fiziológiai jellemzojének megváltoztatása intenzív in vitro mikrotenyésztés céljából
th แฟ้มเหล่านี้มีการใช้สิทธิ์อนุญาตขั้นสูง
hu Ezek a fájlok speciális hozzáférési jogosultságokkal rendelkeznek
th ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆ
hu Növényvédoszerre, gyógyszerre és egyéb kémiai anyagokra vonatkozóan
th ยังไม่มีที่อยู่ในช่องรายการของคุณ ขั้นแรกให้เพิ่มที่อยู่บางตัวจากสมุดที่อยู่ของคุณก่อน แล้วลองใหม่อีกครั้ง
hu Egy cím sincs a listában. Adjon hozzá néhány címet a címjegyzékből, majd próbálkozzon újra
th การต่อกิ่ง, เสียบกิ่ง, เสียบยอดพืช, สําหรับสัตว์ใช้
hu Növényekre vonatkozóan; Állatok esetén
th กากหรือส่วนที่เหลือของพืชน้ําตาลจากอุตสาหกรรมน้ําตาล
hu Cukoripari feldolgozás során a cukornövényekbol származó maradék, ill. hulladék
th การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้
hu Erdosült terület újrafásítása
th การสืบต่อพันธุ์ป่าไม้แบบปลูก
hu Erdo telepítése
th พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือหลังจากแปรรูป
hu Üzemanyag-eloállítás céljából termesztett növény
th ปฏิกิริยาของพืชต่อการกระทําต่างๆ ทั้งที่เป็นอันตรายหรือเป็นประโยชน์การปฏิบัติต่างๆ
hu Ártalmas vagy kedvezo tényezokre, ill. kezelésre adot növényi reakció
A 1. oldal. Talált 210 mondatot a การปลูกพืชแบบขั้นบันได kifejezésre.Találat ebben: 0,533 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!