Fordítás magyar-ra/re:

  • teraszos mûvelés   
  • teraszos művelés   

Hasonló kifejezések a thai magyar szótárban. (86)

การปลูกพืชโดยมีสิ่งป้องกัน
védett körülmények között folytatott termesztés
การปลูกพืชตามลําดับ
többes termesztés (egymás után történő)
การปลูกพืชในน้ํา
hidropónia; vízkultúra; hidrokultúra
การปลูกพืชในน้ํายา
vízkultúra; hidrokultúra; hidropónia
การป้องกันพืชปลูก
haszonnövény védelme; növényvédelem
การเพาะปลูกพืช
földmûvelés; növénytermesztés
ขั้นต้น
alapértékek; alapvonal
ขั้นตอน
értékesítési prognózis; folyamat
ขั้นตอนการขาย
értékesítési prognózis
พืชปลูก
haszonnövény
พืชปลูกในภาชนะ
cserepes növény; konténeres növény
ระบบการเพาะปลูกพืช
földmûvelési rendszer; növénytermelési rendszer

Példa mondatok: "การปลูกพืชแบบขั้นบันได", fordítási memória

add example
th นี่จะเป็นการลบรายการทั้งหมดของคุณจากแถบด้านข้าง และเพิ่มรายการโดยปริยายของระบบเข้ามาแทน ขั้นตอนนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้ คุณต้องการจะทําต่อหรือไม่?
hu Törli az oldalsávban levő bejegyzéseket, újból a rendszer alapértelmezése lesz érvényes. A művelet nem vonható vissza. Biztosan ezt szeretné?
th พืชที่ไถกลบลงดินขณะยังสดอยู่หรือในทันทีที่พืชนั้นเจริญเติบโตเต็มีที่ เพื่อปรับปรุงดิน
hu Olyan növény, melyet a talajba forgatva fokozza annak termoképességét
th สะเก็ดแผลของพืช
hu Növényekre vonatkozóan
th พืชทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะโดยการปลูกหรือไม่
hu Hasznos kultúrnövények, ill. vadon termo növények
th ตัวเลือกขั้นสูง
hu Speciális beállítások
th พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม
hu Olyan termesztett növény, melynek célja a haszonnövénynek, a talajnak, ill. az adott területnek a kedvezotlen környezeti tényezoktol történo védelme
th พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้
hu Talajt borító vegetáció; Levelek és ágak által borított növényi rész
th เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืช
hu Állati, ill. növényi eredetu szén
th การปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นของพืชหรือสัตว์
hu Növények vagy helyhez kötött állatok ingerre adott, irányultságukat változtató válasza
th พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์
hu Állatok takarmányozása céljából termesztett növény
th พืชทางพฤกษศาสตร์, สําหรับพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ <‧>, ดูแต่ละวงศ์ของพืชด้วย
hu Növény, mint botanikai meghatározás; Haszonnövény
th สารควบคุมไส้เดือนฝอยในดินหรือพืช, สําหรับยาควบคุมไส้เดือนฝอยในสัตว์ใช้
hu Növénykárosító fonálférgek elleni anyag/hatás; Állatokat károsító fonálférgek elleni anyag/hatás
th พื้นฐาน: แปลงเป็น (X) HTML ขั้นพื้นฐาน
hu Normál: (X) HTML, transitional mód
th ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆ
hu Növényvédoszerre, gyógyszerre és egyéb kémiai anyagokra vonatkozóan
th ตัวแก้ไขข้อความขั้นสูงแบบฝังตัวได้Name
hu Beágyazott Kate szövegszerkesztőName
th การปลอมปน,ปนเปื้อนของพืช,สัตว์,ผลิตภัณฑ์ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้
hu Növényekre, állatokra, termékekre vonatkozóan; Környezet esetén
th หากค่าเริ่มต้นมากกว่าค่าสิ้นสุดแล้ว ค่าแต่ละขั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์!
hu Ha a kezdőérték nagyobb a záróértéknél, akkor a lépésköznek negatívnak kell lennie
th การผลิตพืชฤดูต่อมาจากรากของพืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว
hu Betakarított növény gyökerébol újra hajtott részek
th การปลูกสร้างป่าขึ้นใหม่ในบริเวณที่ไม่เคยเป็นป่ามาก่อน
hu Erdotelepítés korábban erdovel nem rendelkezo területre
th ความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์, สําหรับดินใช้
hu Növények és állatok esetén; Talajjal kapcsolatosan
th การต่อกิ่ง, เสียบกิ่ง, เสียบยอดพืช, สําหรับสัตว์ใช้
hu Növényekre vonatkozóan; Állatok esetén
th ตกแต่งการพิมพ์ขั้นสุดท้าย
hu minőségi (print finish
th การเพาะปลูกในเขตแห้งแล้ง ปราศจากน้ําชลประทาน
hu Száraz területen, öntözés nélkül történo muvelés
th พืชล้มลุกที่มีอายุ ‧ปี
hu Egynyári növények
th การปลูกและจัดการต้นไม้ในเมือง
hu Városban található fák ápolása és védelme
A 1. oldal. Talált 210 mondatot a การปลูกพืชแบบขั้นบันได kifejezésre.Találat ebben: 0,863 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!