Fordítás magyar-ra/re:

  • teraszos mûvelés   
  • teraszos művelés   

Hasonló kifejezések a thai magyar szótárban. (88)

กลุ่มผู้ใช้ขั้นสูงKiemelt felhasználók
กลุ่มพืชขั้นสูงสุดzárótársulás
การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืชhaszonnövény - gyom kompetíció
การค้นหาขั้นสูงirányított keresés
การจัดการพลังงานขั้นสูงSpeciális energiagazdálkodás
การตั้งตัวของพืชปลูกhaszonnövény telepítése
การเตรียมพืชก่อนปลูกültetés elõtti kezelés
การทดแทนขั้นทุติยภูมิmásodlagos szukcesszió
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชtalajkezelés
การปฐมพยาบาลสัตว์ขั้นต้นállatoknak nyújtott elsõsegély
การปลูกพืชกลางแจ้งszabadföldi növénytermesztés
การปลูกพืชชนิดเดียวmonokultúrás termesztés
การปลูกพืชโดยใช้แรงงานสัตว์igavonó állattal való mûvelés
การปลูกพืชโดยมีสิ่งป้องกันvédett körülmények között folytatott termesztés
การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวนzéró mûvelés
การปลูกพืชตามแนวระดับszintvonalas talajmûvelés
การปลูกพืชตามฤดูกาลszezonális termesztés
การปลูกพืชตามลําดับtöbbes termesztés (egymás után történő)
การปลูกพืชใต้ร่มaláültetés
การปลูกพืชแทนแนวคันดินsoros mûvelés
การปลูกพืชในกระถางcserépbe ültetése
การปลูกพืชในน้ําvízkultúra; hidrokultúra; hidropónia
การปลูกพืชในน้ํายาvízkultúra; hidropónia; hidrokultúra
การปลูกพืชในภาชนะkonténeres ültetés
การปลูกพืชในอากาศaeroponic
การปลูกพืชแบบขุดล้อมföldlabdás ültetés
การปลูกพืชแบบผสมvegyes termesztés
การปลูกพืชแบบรากเปลือยszabad gyökeres ültetés
การปลูกพืชแบบหมุนเวียนváltógazdálkodás; vetésforgó
การปลูกพืชเป็นกลุ่มcsoportos ültetés
การปลูกพืชเป็นช่วงszakaszos telepítés
การปลูกพืชเป็นแถวsorba ültetés
การปลูกพืชเป็นแนวzónás mûvelés
การปลูกพืชเป็นบล็อกblokkos ültetés
การปลูกพืชเพื่อความสวยงามzöldesítés
การปลูกพืชร่วมköztes termesztés
การปลูกพืชระยะชิดsûrû ültetés
การปลูกพืชไร้ดินtalaj nélküli termesztés
การปลูกพืชสลับváltógazdálkodás
การปลูกพืชสลับเป็นแถบsávos mûvelés
การปลูกพืชสองชนิดบนพื้นที่เดียวกันในหนึ่งปีkettős termesztés
การปลูกพืชสามชนิดhármas termesztés
การปลูกพืชหมุนเวียนvetésforgó; váltógazdálkodás
การปลูกพืชหมุนเวียนกับทุ่งหญ้าvetésváltás
การปลูกพืชหลายชนิดtöbbes termesztés
การปลูกพืชเหลื่อมฤดูköztes termesztés
การปลูกพืชอย่างต่อเนื่องfolyamatos termesztés
การปลูกพืชอายุสั้นköztes védőnövény termesztése
การปลูกพืชอีกครั้งnövényzet helyreállítása
การป้องกันพืชปลูกnövényvédelem; haszonnövény védelme
การแปรรูปไม้ขั้นต้นelsõdleges fafeldolgozás
การผลิตขั้นต้นprimer produkció
การผลิตขั้นปฐมภูมิprimer produktivitás
การผลิตพืชปลูกnövénytermelés
การพยากรณ์พืชปลูกtermés-elõrejelzés
การเพาะปลูกพืชföldmûvelés; növénytermesztés
การเพาะปลูกพืชชนิดเดียวmonokultúra
ขั้นตอนการขายértékesítési prognózis
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตútvonalművelet
ขั้นตอนในการทดสอบtesztparancsprogram
ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับrendezési algoritmus
ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์munkafolyamat-lépés
ความต้องการขั้นพื้นฐานalapszükséglet
ความลึกในการปลูกพืชültetési mélység
เครื่องปลูกพืชültetõ
ตัวตรวจสอบขั้นสุดท้ายbefejező
ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหาProblémarögzítő
เทคนิคการปลูกพืชให้น้ํายาไหลเคลือบรากtápanyagfilm -módszer
แท็บตัวกรองขั้นต้นEgyszerű szűrés lap
บันไดlépcső
บันไดปลาโจนhallépcsõ
พืชที่ปลูกในสวนültetvény növény
พืชที่ปลูกเป็นแปลงvirágágyi dísznövény
พืชปลูกhaszonnövény
พืชปลูกในบ้านszobanövény
พืชปลูกในภาชนะkonténeres növény; cserepes növény
พืชปลูกภายในszobanövény
พืชปลูกร่วมกันköztes növény
พืชเพาะปลูกtermesztett növény
ภูมิอากาศเกี่ยวกับพืชปลูกhaszonnövény éghajlatigénye
ระบบการปลูกพืชnövénytermelési rendszer
ระบบการเพาะปลูกพืชföldmûvelési rendszer; növénytermelési rendszer
รูปแบบการปลูกพืชtermesztési struktúra
ลักษณะของพืชปลูกhaszonnövény-jellemzõ
ลําดับขั้นเวิร์กโฟลว์munkafolyamat-fázis
วนผลิตภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิmásodlagos erdészeti termék
วิธีการปลูกพืชmûvelési gyakorlat
เศษพืชปลูกnövényi maradvány

Példa mondatok: "การปลูกพืชแบบขั้นบันได", fordítási memória

add example
วัสดุหรือเทคนิคในการขับไล่นก แมลง หรือศัตรูพืชอื่นๆKártékony madarak, rovarok vagy egyéb kártevok távoltartására, eluzésére szolgáló anyag, módszer
คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อย้ายไปข้างหน้าหนึ่งขั้นในประวัติการเรียกดูKattintson erre a gombra, ha eggyel előrébb szeretne lépni a böngészési naplóban
Name=คอมโปเนนท์แก้ไขข้อความขั้นก้าวหน้าที่ฝังได้ของ KDENameSzövegszerkesztőName
การปรับตั้งคือการตรวจสอบขอบเขตค่าของอุปกรณ์ของคุณ กรุณาขยับ แกน % ‧ % ‧ ที่อุปกรณ์ของคุณไปยังตําแหน่ง ตรงกลาง กดปุ่มใดๆ บนอุปกรณ์ของคุณหรือคลิกที่ปุ่ม ' ถัดไป ' เพื่อไปยังขั้นถัดไปA program megpróbálja meghatározni az eszköz értéktartományát. Kérem mozgassa a botkormányt az % ‧ % ‧ tengely mentén a középső pozícióba. A továbblépéshez ebben a helyzetben nyomja meg bármelyik gombot az eszközön vagy kattintson a ' Tovább ' gombra
เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืชÁllati, ill. növényi eredetu szén
วิธีการปลูก การบํารุงรักษา และการโค่นป่าไม้Erdészet és fakitermelés
แปลงให้เป็นเอกสารขั้นพื้นฐาน (แนะนําให้ใช้สําหรับ นําเข้าไปยัง KWord ใหม่ หรือส่งออกไปยังบราวเซอร์รุ่นเก่าAz információk nagy részének átkonvertálása (újraimportáláshoz vagy régebbi böngészőkhöz ajánlott
ขั้นที่ ‧: เลือกตัวกรองlépés: a szűrő kiválasztása
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในขณะเดียวกันMind növénytermesztést, mind állattenyésztést magába foglaló gazdálkodás
หากค่าเริ่มต้นมากกว่าค่าสิ้นสุดแล้ว ค่าแต่ละขั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์!Ha a kezdőérték nagyobb a záróértéknél, akkor a lépésköznek negatívnak kell lennie
การเก็บสะสมเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ซึ่งสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นหรือตัวใหม่ได้อีกOlyan csírasejek (ivarsejtek) gyujteménye, melyekbol egy új növény, ill. állat regenerálható
ชนิดของพืชทั้งหมดที่พบในบริเวณหนึ่งๆAdott területen fellelheto összes növényfaj
ส่วนเล็กๆ ของพืชโดยเฉพาะหน่อ หรือหัวที่ใช้สําหรับการขยายพันธุ์พืชKisebb növényi részek, különösen hagymák és gumók, melyek a növény szaporítására alkalmasak
ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืชNövények felületét borító vékony kutin-, ill. viaszos réteg
พืชที่ไม่ต้องการอุณหภูมิต่ําVernalizációt nem igénylo növény
การผิดปกติทางสรีรวิทยาของพืชเนื่องจากการขยายพันธุ์อย่างหนาแน่นในสภาพห้องทดลองNövények fiziológiai jellemzojének megváltoztatása intenzív in vitro mikrotenyésztés céljából
แฟ้มเหล่านี้มีการใช้สิทธิ์อนุญาตขั้นสูงEzek a fájlok speciális hozzáférési jogosultságokkal rendelkeznek
ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆNövényvédoszerre, gyógyszerre és egyéb kémiai anyagokra vonatkozóan
ยังไม่มีที่อยู่ในช่องรายการของคุณ ขั้นแรกให้เพิ่มที่อยู่บางตัวจากสมุดที่อยู่ของคุณก่อน แล้วลองใหม่อีกครั้งEgy cím sincs a listában. Adjon hozzá néhány címet a címjegyzékből, majd próbálkozzon újra
การต่อกิ่ง, เสียบกิ่ง, เสียบยอดพืช, สําหรับสัตว์ใช้Növényekre vonatkozóan; Állatok esetén
กากหรือส่วนที่เหลือของพืชน้ําตาลจากอุตสาหกรรมน้ําตาลCukoripari feldolgozás során a cukornövényekbol származó maradék, ill. hulladék
การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้Erdosült terület újrafásítása
การสืบต่อพันธุ์ป่าไม้แบบปลูกErdo telepítése
พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือหลังจากแปรรูปÜzemanyag-eloállítás céljából termesztett növény
ปฏิกิริยาของพืชต่อการกระทําต่างๆ ทั้งที่เป็นอันตรายหรือเป็นประโยชน์การปฏิบัติต่างๆÁrtalmas vagy kedvezo tényezokre, ill. kezelésre adot növényi reakció
A 1. oldal. Talált 210 mondatot a การปลูกพืชแบบขั้นบันได kifejezésre.Találat ebben: 0,722 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!