kiejtés: IPA: /vorˈnam/      

Fordítás magyar-ra/re:

 • utónév   
  (Noun  )
   
  naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
   
  De naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
 • keresztnév   
  (Noun  )
   
  naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
   
  De naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
 • fontos   
 • férfinév   
 •    

Más jelentések:

 
Boven andere staan in karakter, kundigheid of reputatie.
 
van hoog aanzien in een gemeenschap

Did you mean: Voornaam

Hasonló kifejezések a holland magyar szótárban. (3)

Snelbericht aan {voornaam} verzenden
Gyorsüzenet küldése {first name} számára
Voornaam
Utónév
voornamelijk
főleg; különösen; mindenekelőtt; mindenekfelett; főként

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "voornaam", fordítási memória

add example
nl Voornaam eerst, achternaam, en initialen
hu Családnév, keresztnév, és rövidítés
nl Audiovisuele festivals ertoe aanmoedigen voornamelijk of voor een belangrijk deel Europese werken in hun programma op te nemen en ze daarbij ondersteunen
hu Az olyan audiovizuális fesztiválok ösztönzése és támogatása, amelyeken a bemutatott alkotások többsége vagy jelentős hányada európai alkotás
nl Het betrokken product wordt in de Gemeenschap voornamelijk in Schotland en Ierland geproduceerd, hoewel Frankrijk ook twee producenten heeft en Letland minstens één
hu A vizsgált terméket a Közösségben csaknem teljes egészében Skóciában és Írországban állítják elő, bár Franciaországban legalább két, Lettországban legalább egy termelő működik
nl overwegende dat een voorstel van de Commissie om het concept van zelfstandig leven met een handicap als uitgangspunt te nemen een centrale eis was van twee historische vrijheidstochten van voornamelijk in instellingen levende personen met een handicap naar het Parlement, die georganiseerd waren door het European Network on Independent Living, en dat de invoering van dit concept door de Commissie een uitstekend voorbeeld vormt van de manier waarop de Europese Unie kan reageren op eisen van haar burgers
hu mivel a fogyatékkal élők önálló életvitelére vonatkozó koncepcióra irányuló bizottsági javaslat alapvető követelése volt az általában intézetekben élő fogyatékkal élők és az európai önálló életviteli hálózat által a Parlamenthez szervezett két jelentős szabadságmenetének, és ennek a Bizottság által történő elfogadása kiválóan bizonyítja, hogy az Európai Unió képes választ adni a polgárok követeléseire
nl voornaam/voornamen van de houder
hu a tanúsítvány jogosultjának egyéb neve(i
nl voor Caixa Sabadell: spaarbank voornamelijk actief op het gebied van retail banking
hu a Caixa Sabadell esetében: főként a lakossági banki tevékenység területén tevékeny takarékbank
nl Het standpunt van het EESC ten aanzien van het Commissievoorstel wordt voornamelijk bepaald door de kennis waarover het beschikt en de ervaring die het heeft opgedaan t.a.v
hu Az említett megjegyzésekkel összefüggésben az EGSZB-nek az Európai Bizottság javaslatáról kialakított álláspontja lényegében az eddig felhalmozott tudásán és tapasztalatán alapul a következőkre vonatkozóan
nl In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is de steun nog voornamelijk aan productie gekoppeld.
hu Például az Egyesült Államokban a támogatást még mindig elsősorban a termeléshez kötik.
nl De resterende tekortkomingen betreffende de opleidings- en diplomeringsprocedures voor zeevarenden hebben voornamelijk betrekking op het gebrek aan wetgevingsbepalingen betreffende een aantal minder belangrijke aspecten van de door de maritieme opleidingsinstellingen verstrekte opleiding, het opstellen van relevante doelstellingen voor de toepassing van het stelsel van kwaliteitsnormen en opleidingsvereisten betreffende technieken inzake persoonlijke overleving en het gebruik van reddingsboten
hu A tengerészek képzésével és a képesítési bizonyítványok kiállítási eljárásával kapcsolatban továbbra is fennálló hiányosságok többnyire a tengerészeti oktatási és képzési intézmények által biztosított képzések kisebb jelentőségű szempontjaival, a minőségbiztosítási rendszer alkalmazása tekintetében érintett célkitűzések meghatározásával, valamint a személyes túlélési technikák és a mentőcsónakok használatának képzési követelményeivel kapcsolatos hiányzó jogszabályi rendelkezésekre vonatkoznak
nl De begunstigde verklaarde voorts dat de geaccumuleerde belastingschuld voornamelijk het gevolg was van onduidelijke wetgeving
hu Kedvezményezett továbbá közölte, hogy a létrejött adótartózást főleg a homályos jogi előírások okozták
nl Aangezien er op dit moment, in Frankrijk in het bijzonder, een zekere extreemlinkse communistische populist de media op zijn hand heeft, zou de erkenning van een genocide zoals deze, de verschrikkingen van het marxisme-leninisme weer in herinnering kunnen brengen, dat verantwoordelijk is voor de dood van 200 miljoen mensen sinds de bolsjewistische revolutie van 1917 en dat vandaag de dag nog steeds zorgt voor de onderdrukking van meer dan 1,5 miljard mensen in Cuba, Noord-Korea, Vietnam en, voornamelijk, China, landen waarin het meest wrede kapitalisme goed samengaat met het communistische totalitarisme.
hu Olyankor, amikor például Franciaországban a média egy középosztálybeli kommunista szélsőbaloldalt támogat, az ilyen népirtás elismerése lehetővé tenné az emlékezést a borzalmakra, melyeket a marxizmus-leninizmus idézett elő, amely az 1917-es bolsevik forradalom óta több mint 200 millió ember haláláért felelős, és amely mai is több mint félmilliárd embert tart elnyomás alatt Kubában, Észak-Koreában, Vietnamban és mindenekelőtt Kínában, ahol a kapitalizmus legzabolátlanabb formája kiválóan elegyedik a kommunista totalitarizmussal.
nl (HU) In december 2008 heeft Israël een wrede aanslag gepleegd op de Gazastrook, als gevolg waarvan meer dan 1 400 mensen zijn gesneuveld, voornamelijk burgers, onder wie 450 kinderen.
hu (HU) 2008 decemberében, Izrael brutális támadást intézett a Gázai övezet ellen, amelynek következtében több mint 1400 ember - többségében civilek, köztük 450 gyermek - halt meg.
nl voor Banco Santander: actief in de financiële sector, voornamelijk retail banking
hu Banco Santander: a pénzügyi ágazatban, elsősorban a lakossági bankszolgáltatások ágazatában tevékeny vállalat
nl Het productieproces voor het vervaardigen van kaarsen is tamelijk eenvoudig en bestaat uit het verhitten van grondstoffen (voornamelijk paraffine en stearine) en het vormgeven van de kaars in mallen of houders in een afkoelingsproces
hu A gyertyák előállításához szükséges gyártási folyamat elég egyszerű, és a nyersanyagok (főleg paraffinviasz és sztearin) felhevítéséből, valamint a gyertyák hűtési eljárás során formába, illetve tartóba való öntéséből áll
nl Er wordt gecontroleerd of de sferische divergentie tot op ‧ dB in acht wordt genomen in een hemisfeer met een straal van ten minste ‧ m tot de te meten maximumfrequentie, en dit voornamelijk in de meetrichting en ter hoogte van de inrichting en de microfoon
hu Ellenőrizni kell azt, hogy egy legalább ‧ méter sugarú félkörön belül a szferikus aberráció a maximális mérendő frekvenciáig ne legyen több ‧ dB-nél, főleg a mérési irányban, valamint a berendezés és a mikrofon magasságában
nl schriftelijk. - (SV) Op 25 maart stemde ik tegen het verslag over de gevolgen van de financiële crisis voor de ontwikkelingslanden en de ontwikkelingssamenwerking. Dat deed ik voornamelijk op grond van de formulering in paragraaf 31 over belasting van het bankwezen en een internationale heffing op financiële transacties.
hu írásban. - (SV) Március 25-én a globális pénzügyi és gazdasági válságnak a fejlődő országokra és a fejlesztési együttműködésre tett hatásairól szóló jelentés ellen szavaztam, elsősorban a bankrendszer megadóztatásáról és a nemzetközi tranzakciókra kivetett adókról szóló 31. bekezdés szövege miatt.
nl Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van een communautair actieprogramma ter ondersteuning van niet-gouvernementele organisaties die voornamelijk werkzaam zijn op het gebied van milieubescherming
hu Felhívás pályázat beadására az elsősorban környezetvédelem területén aktív nem kormányzati szervezeteket támogató közösségi akcióprogram keretében
nl Regels betreffende de wijziging en beëindiging van het contract, voornamelijk om rekening te houden met onvoorziene omstandigheden: de ondertekenende partijen kunnen het contract beëindigen op grond van ernstige tekortkomingen bij de uitvoering van de contractuele verplichtingen, zoals het niet-nakomen van de openbaredienstverplichtingen als vervat in het contract of het niet-nakomen van andere in het contract omschreven verplichtingen, met uitzondering van gevallen van overmacht zoals weersomstandigheden, stakingen of door luchthavens opgelegde operationele beperkingen
hu A szerződés módosításának és felmondásának feltételei, elsősorban az előre nem látható változásokra való tekintettel: a szerződő felek elállhatnak a szerződéstől a szerződésből következő kötelezettségek súlyos megszegése esetén, például a közszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítése, vagy a szerződésben meghatározott további kötelezettségek nem teljesítése esetén, kivéve a külső hatásokat, mint az időjárás, munkabeszüntetések, a repülőterek részéről foganatosított üzemeltetési korlátozások
nl Aangezien vanzelfsprekend alleen het betrokken product tijdens het vervoer per schip naar de Europese Unie langdurig aan vocht en temperatuurwisselingen blootstaat, betreft het probleem voornamelijk, maar niet uitsluitend, het betrokken product
hu Mivel természetesen csak az érintett termék kerül hosszabb ideig nedves környezetbe és hőmérséklet-ingadozásnak kitett helyzetbe az EU-ba történő szállítása során, a probléma főként – de nem kizárólag – azt érinti
nl Deze marktbepaling heeft voornamelijk tot doel de concurrentiedruk waaraan ondernemingen blootstaan op systematische wijze vast te stellen
hu A piacmeghatározás célja a vállalkozások előtt álló versenykorlátozások felismerése és rendszerezése
nl Dankzij hun unieke veehouderijmethode, hun vakkundige beheer van het grasland en de manier waarop zij de natuurlijke troeven van het landschap uitspelen, produceren veeboeren in heel Wales voornamelijk op kleine familiebedrijfjes jaar na jaar en generatie na generatie rundvlees van de hoogste kwaliteit
hu A walesi szarvasmarha-tenyésztők egyedülálló tenyésztési és legeltetési szaktudását sok éve, nemzedékek hosszú sora óta alkalmazzák Wales egész területén, különösen a kis családi gazdaságokban, ahol a táj természetes adottságait a legmagasabb színvonalú marhahús előállítására használják
nl Verzoekster is een besloten naamloze vennootschap naar Hongaars recht die voornamelijk actief is als elektriciteitsproducent
hu A felperes a magyar jog szerint alakult zártkörűen működő részvénytársaság, amely elsősorban villamosenergia-termeléssel foglalkozik
nl Dit bedrag betreft voornamelijk de verstrekte leningen die binnen twaalf maanden na de balansdatum vervallen (‧ miljoen EUR, zie bovenvermelde toelichting ‧.‧ voor nadere informatie
hu Ezen összegek elsősorban olyan hiteleket érintenek, amelyeknek a fennmaradó végső lejárata a mérlegfordulónap után kevesebb mint ‧ hónap (‧ millió EUR, további részletekért lásd a fenti ‧.‧. pontot
nl Inco is een internationale mijnbouwonderneming die voornamelijk actief is op het gebied van de mijnbouw, verwerking, raffinage en verkoop van verschillende nikkelproducten, koper, kobalt en edele metalen, alsook zwavelproducten
hu Az Inco egy olyan nemzetközi bányavállalat, amely elsősorban a nikkel, réz, kobalt és nemes fémek bányászata, feldolgozása, finomítása és a nikkeltermékek, valamint kéntartalmú termékek értékesítése terén tevékenykedik
nl Tevens bevat het bindende regels die voornamelijk bedoeld zijn om de wederzijdse rechten en plichten van de nationale onderzoeksinstanties en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) te definiëren ter bescherming van gevoelige gegevens, en uniforme eisen voor de verwerking van veiligheidsaanbevelingen vast te stellen
hu Ezenfelül jogilag kötelező érvényű szabályokról rendelkezik, amelyeknek célja a nemzeti vizsgálati hatóságok és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) közötti kapcsolatokban érvényesülő jogok és kötelességek meghatározása, az érzékeny adatok védelmének biztosítása és a biztonsági ajánlások feldolgozásával kapcsolatos egységes követelmények kidolgozása
A 1. oldal. Talált 3465 mondatot a voornaam kifejezésre.Találat ebben: 1,448 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!