kiejtés: IPA: /vorˈnam/      

Fordítás magyar-ra/re:

 • utónév   
  (Noun  )
   
  naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
   
  De naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
 • keresztnév   
  (Noun  )
   
  naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
   
  De naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
 • fontos   
 • férfinév   

Más jelentések:

 
Boven andere staan in karakter, kundigheid of reputatie.
 
van hoog aanzien in een gemeenschap

Did you mean: Voornaam

Hasonló kifejezések a holland magyar szótárban. (3)

Snelbericht aan {voornaam} verzenden
Gyorsüzenet küldése {first name} számára
Voornaam
Utónév
voornamelijk
főleg; különösen; mindenekelőtt; mindenekfelett; főként

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "voornaam", fordítási memória

add example
nl de persoonsgegevens van de over te dragen persoon (bv. naam, voornamen, vroegere namen, andere namen die de betrokken persoon gebruikt of waaronder hij bekend staat, geslacht, burgerlijke staat, geboortedatum en-plaats, huidige en eventuele vroegere nationaliteit
hu az átadandó személy adatai (családi név, utónév, bármilyen korábbi név, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek, nem, családi állapot, születési hely és idő, jelenlegi és korábbi állampolgárság
nl Ongeveer ‧ % van de beschikbare middelen wordt aan dit doel besteed, voornamelijk via samenwerkingsprojecten
hu Az elérhető források mintegy ‧ %-a szolgál e célra, melyek rendelkezésre bocsátására főképp a tagállamokkal közösen megvalósuló
nl Ook wijzen wij erop dat, omdat het scorebord voornamelijk tot doel heeft de klachten van consumenten te registreren, de nadruk moet worden gelegd op maatregelen tegen ongeoorloofd winstbejag,
hu Azt is megjegyezzük, hogy mivel az eredménytábla elsődleges célja a fogyasztói panaszok nyilvántartása, különleges hangsúlyt kell fektetni a visszaélések elkerülésének érdekében foganatosítandó intézkedésekre.
nl Er is een kwalitatieve beoordeling uitgevoerd van de bedrijfstak textielveredeling (NACE-code ‧), voornamelijk omdat er op het niveau van de Unie geen officiële handelsgegevens zijn aan de hand waarvan de handelsintensiteit kan worden beoordeeld en omdat alle andere textielsectoren zeer handelsintensief zijn
hu A textilkikészítés ágazata (‧-as NACE-kód) minőségi értékelés tárgya lett, főképp mivel a kereskedelmi intenzitás felméréséhez uniós szinten nem állnak rendelkezésre hivatalos kereskedelmi adatok és az egyéb textilipari ágazatok kereskedelmi szempontból rendkívül intenzívek
nl Patiënten met nierinsufficiëntie: er is geen ervaring opgedaan bij patiënten met nierinsufficiëntie (serumcreatinine ‧ x de bovenste grens van de normaalwaarden (ULN) voor de leeftijd) en clofarabine wordt voornamelijk via de nieren uitgescheiden
hu Veseelégtelenségben szenvedő betegek:Nincs tapasztalat veseelégtelenségben szenvedő betegekkel (szérum kreatinin: az életkorra vetített normál érték felső határának ≥ ‧-szerese), és a klofarabin kiválasztása túlnyomórészt a veséken keresztül történik
nl Detailhandelaars zijn voornamelijk op nationaal niveau actief en teneinde de doeltreffende toepassing van de gedragscode te verzekeren moet een overheidsinstantie (bv. nationale mededingingsautoriteiten) dan ook op geregelde tijdstippen eventuele verslagen van de ombudsman over bedenkelijke praktijken onder de loep nemen, rechtstreeks van detailhandelaars/leveranciers informatie kunnen vragen en over een analyse van de uitgangssituatie en een verslag over de ontwikkelingen in de sector kunnen beschikken
hu A kiskereskedelmi ágazat leginkább nemzeti szinten van jelen, emiatt a kódex pontjainak hatékony betartatása érdekében a közhatóságoknak (a nemzeti versenyhivataloknak) rendszeres időközönként felül kellene vizsgálniuk az ombudsman problémás gyakorlatokról szóló jelentéseit, és lehetővé kell tenni számukra, hogy közvetlenül kérhessenek adatokat a kereskedőtől, illetve a beszállítótól, hogy rendelkezésükre álljon az iparági összehasonlító elemzés és helyzetjelentés
nl Ten vierde zou het niet opnemen van bitumineuze leisteen in het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal programma - en de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie heeft ook een voorstel van deze strekking ingediend voor deze amendementen - een bruuskeren van Estland zijn geweest, waar de energieopwekking voornamelijk op deze brandstof baseert.
hu Negyedszer, az, hogy a bitumenes palát nem sikerül betenni a Szén- és Acélipari Kutatási Alap programjába - és a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport ugyancsak előterjesztett egy ilyen természetű javaslatot ezekért a módosításokért - káros lett volna Észtországnak, ahol az energiatermelés főleg ezen a tüzelőanyagon alapul.
nl een extra bedrijfsdeur in de achterkant van een voertuig, die voornamelijk dient voor het laden of lossen van goederen of bagage, maar die zo nodig ook door passagiers kan worden gebruikt, of
hu egy további utasajtó elhelyezését a jármű hátoldalán elsősorban áruk és csomagok be- és kirakodásához, amelyet azonban adott körülmények között az utasok is használhatnak, vagy
nl Ik weet dat dit niet de fout van de Commissie is maar dat dit nu voornamelijk afhangt van maatregelen in de VS, maar hoe meer we kunnen doen om de discussie gaande te houden, hoe beter het volgens mij is.
hu Tudom, mindez nem a Bizottság hibája, és alapvetően az USA magatartásától függ -, de úgy gondolom, minél inkább képesek Önök a párbeszédet fenntartani, annál jobb.
nl De artikelen ‧ EG tot en met ‧ EG verzetten zich niet tegen een nationale regelgeving van een eerste lidstaat, zoals die aan de orde in de hoofdzaak, op grond waarvan het een in die staat woonachtige en werkzame persoon verboden is, op het grondgebied van die staat een voertuig te gebruiken dat hij heeft gehuurd van een in een andere lidstaat gevestigde leasemaatschappij, wanneer dat voertuig niet in eerstgenoemde staat is geregistreerd en het voornamelijk bestemd is om aldaar permanent te worden gebruikt dan wel in feite aldus wordt gebruikt
hu Nem ellentétes az EK ‧–‧. cikkel, ha valamely első tagállamnak az alapügyben kérdéseshez hasonló nemzeti szabályozása az első államban lakó és dolgozó személynek megtiltja, hogy ennek az államnak a területén egy második tagállamban székhellyel rendelkező lízing-társaságtól bérelt olyan gépjárművet használjon, amennyiben ezt a gépjárművet az első államban nem vették nyilvántartásba és azt lényegében az első tagállambeli állandó használatra szánták vagy azt ténylegesen így használják
nl aan ... (naam en voornaam/voornamen
hu az alábbi személynek: ... (Családi név és utónév (utónevek
nl Kies maar een voornaam
hu Kiválaszthatod a magadét
nl Er zullen dan voornamelijk jonge mannen komen en dat is voor geen enkele samenleving in de EU gunstig.
hu Ez esetben ugyanis leginkább fiatal férfiak jönnének, amely egyetlen európai uniós tagállam társadalma számára sem lenne előnyös.
nl Daarbij gaat het voornamelijk om financiële steun voor intensieve opleidingsprogramma's, gericht op degenen die in consumentenorganisaties werkzaam zijn.
hu Ez elsősorban a fogyasztói szervezeteknél dolgozóknak szóló, intenzív képzési programokhoz szükséges pénzügyi támogatásra vonatkozik.
nl Dit verslag steunt het nieuwe protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren, dat een looptijd van drie jaar heeft en waarmee voornamelijk beoogd wordt de aan de vaartuigen uit de EU geboden vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie voor de toegangsrechten en de ondersteuning van de sector vast te stellen.
hu E jelentés támogatja az EU és a Comore-szigetek között a halászati ágazatban létrejött partnerségi megállapodás új jegyzőkönyvét, amelynek fő célkitűzése az európai uniós hajók részére nyújtott halászati lehetőségek, valamint a belépési jogosultságért és az ágazati támogatásért cserébe nyújtott pénzügyi támogatás meghatározása.
nl Hij zei toen dat armoede voornamelijk veroorzaakt wordt door slechte regeringen en dat komt overal ter wereld voor.
hu Azt mondta, hogy a szegénység fő oka a rossz kormányzás.
nl bij te dragen tot de uitvoering van het EU-mensenrechtenbeleid en de EU-richtsnoeren voor de mensenrechten, met name ten aanzien van kinderen en vrouwen in door conflicten getroffen gebieden, voornamelijk door de ontwikkelingen op dat gebied te volgen en te sturen
hu hozzájárulás az EU emberi jogi politikájának és az EU emberi jogokra vonatkozó iránymutatásainak a végrehajtásához, különös tekintettel a konfliktus sújtotta térségekben élő gyermekek és nők helyzetére, elsősorban az e kérdést érintő fejlemények megfigyelése és kezelése révén
nl voor Banco Santander: actief in de financiële sector, voornamelijk retail banking
hu Banco Santander: a pénzügyi ágazatban, elsősorban a lakossági bankszolgáltatások ágazatában tevékeny vállalat
nl rapporteur voor advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. - (DE) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, dames en heren, ik spreek hier vandaag in de hoedanigheid van rapporteur voor advies van de Commissie milieubeheer over het Brie-verslag en ik zal me daarbij voornamelijk richten op markttoezicht, wat een belangrijk punt van zorg was binnen onze Commissie.
hu a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság véleményének előadója. - (DE) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! A Környezetvédelmi Bizottság Brie-jelentéssel megbízott előadójaként szólalok fel, és elsődlegesen a piacfelügyeletre összpontosítanék, miután az jelent komoly aggodalmat Bizottságunk számára.
nl De in de productielocaties van FagorBrandt vervaardigde producten concurreren echter voornamelijk met producten die door de concurrenten in andere lidstaten worden geproduceerd
hu Márpedig a FagorBrandt különböző gyártó telephelyein előállított termékek elsősorban a versenytársak által a többi tagállamban előállított termékekkel versenyeznek
nl Het meevallende begrotingsresultaat is voornamelijk te danken aan het basiseffect van een ontvangstenquote die in ‧ hoger is uitgevallen dan in het voorgaande convergentieprogramma nog was verwacht, aan enige beperking van de uitgaven in ‧ en aan een dynamische groei van de ontvangsten omdat de nominale bbp-groei krachtiger was dan verwacht
hu Az előrejelzett alacsonyabb költségvetési teljesítmény főként az előző konvergenciaprogramban tervezettnél magasabb ‧-os bevétel/GDP-arányból adódó kiindulási helyzetnek, néhány kiadás ‧-es visszafogásának, valamint a tervezettnél nagyobb nominális GDP-növekedésnek köszönhető dinamikus bevétel-növekedés eredménye
nl overwegende dat Ethiopië sinds november ‧ steeds meer troepen uit Mogadishu en alle andere plaatsen in Somalië waar zij nog altijd aanwezig zijn, heeft teruggetrokken; overwegende dat de Missie van de Afrikaanse Unie in Somalië (AMISOM) die sinds maart ‧ voornamelijk tot Mogadishu beperkt bleef, er nu alleen voor staat
hu mivel ‧ novembere óta Etiópia fokozatosan kivonja csapatait Mogadishuból és minden egyéb olyan helyszínről, ahol még jelen van Szomáliában; mivel az Afrikai Unió szomáliai missziója (AMISOM), amelynek jelenléte ‧ márciusa óta alapvetően Mogadishura korlátozódott, innentől kezdve egyedül marad ezen a területen
nl Het saldo betreft voornamelijk voorschotten op de kosten van reeds gemaakte maar nog niet verrekende dienstreizen van de leden en het personeel van de Rekenkamer, alsmede geconstateerde uitgestelde lasten
hu Az egyenleg főleg a Számvevőszék tagjai és alkalmazottai által már teljesített kiküldetésekre kifizetett, de még fel nem számított költségelőlegekből, illetve előzetesen megállapított kiadásokból tevődik össze
nl Ik ben van mening dat er, zonder een terugkeer naar democratisch bestuur en de consolidering van volledig verantwoordelijke burgerlijke instellingen, van duurzame stabiliteit in het land geen sprake kan zijn. Voornamelijk de extremisten zullen daarvan profiteren.
hu Hadd mondjam el, én azt gondolom, hogy a demokratikus kormányzáshoz való visszatérés és a teljes körűen elszámoltatható civil intézmények konszolidációja nélkül nem lehet tartós stabilitás az országban, és a szélsőségesek lesznek ennek a fő haszonélvezői.
A 1. oldal. Talált 3465 mondatot a voornaam kifejezésre.Találat ebben: 0,787 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!