kiejtés: IPA: /vorˈnam/      

Fordítás magyar-ra/re:

 • utónév   
  (Noun  )
   
  naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
   
  De naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
 • keresztnév   
  (Noun  )
   
  naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
   
  De naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
 • fontos   
 • férfinév   

Más jelentések:

 
Boven andere staan in karakter, kundigheid of reputatie.
 
van hoog aanzien in een gemeenschap

Did you mean: Voornaam

Hasonló kifejezések a holland magyar szótárban. (3)

Snelbericht aan {voornaam} verzenden
Gyorsüzenet küldése {first name} számára
Voornaam
Utónév
voornamelijk
főleg; különösen; mindenekelőtt; mindenekfelett; főként

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "voornaam", fordítási memória

add example
nl De aanpassingen van de wetgeving inzake de handelsstatistiek, voornamelijk ten aanzien van de Intrastat-verordening, de invoering van het Intrastat-meldsysteem in de nieuwe lidstaten en de vermindering van het aantal posten in de gecombineerde nomenclatuur, waren belangrijke verwezenlijkingen in de vorige programmaperiode
hu Az elmúlt programidőszak főbb eredményei voltak a kereskedelmi statisztikai szabályozás kiigazítása jórészt az Intrastat-rendelettel kapcsolatban, az Intrastat adatszolgáltatási rendszer megvalósítása az új tagállamokban, illetve a Kombinált Nómenklatúrában található tételek csökkentése
nl Binnen een operationeel programma kunnen de structuurfondsen uitgaven financieren in verband met een concrete actie die bestaat uit acties op het gebied van financiële instrumentering voor ondernemingen, voornamelijk het midden- en kleinbedrijf, zoals risicokapitaalfondsen, garantiefondsen en leningsfondsen, en op fondsen voor stedelijke ontwikkeling, dit wil zeggen fondsen die in publiek-private partnerschappen en andere projecten die deel uitmaken van een geïntegreerd plan voor duurzame stedelijke ontwikkeling investeren
hu A strukturális alapok az operatív program részeként finanszírozhatják az olyan, főként kis- és középvállalkozások számára pénzügyi konstrukciók támogatásához való hozzájárulásokból álló műveletek tekintetében felmerülő költségeket, mint például a kockázati tőkealapok, garanciaalapok és hitelalapok, valamint városfejlesztési alapok számára, vagyis a köz- és magánszféra partnerségekbe és egyéb, a fenntartható városfejlesztésre vonatkozó integrált tervben foglalt projektekbe befektető alapok számára
nl het certificaat niet is afgegeven door de bevoegde autoriteit in de staat waar de maatschappij voornamelijk werkzaam is
hu a légitársaság tanúsítványát nem az elsődleges üzleti tevékenységének helye szerinti állam illetékes hatósága állította ki
nl Overeenkomstig het streven om de begrotingsstimulans met het economisch herstel uiterlijk in ‧ terug te draaien, vindt de beoogde consolidatie voornamelijk aan de uitgavenzijde plaats, waarbij vooral gedacht wordt aan een verlaging van de subsidies met ‧ procentpunt van het bbp tussen ‧ en
hu Tükrözve azt a célt, hogy ‧-ig a gazdaság élénkülésével összhangban vissza kell vonni a költségvetési ösztönzőket, a tervezett konszolidáció elsősorban a kiadási oldalt érinti, és főként a támogatásoknak GDP-arányosan ‧ százalékponttal való csökkenésében nyilvánul meg ‧ és ‧ között
nl Atorvastatine wordt voornamelijk uitgescheiden in de gal na hepatische en/of extrahepatische omzetting.Echter, het geneesmiddel lijkt weinig enterohepatische circulatie te ondergaan. De gemiddelde plasma-eliminatiehalfwaardetijd van atorvastatine bij de mens bedraagt ongeveer ‧ uur. voor remmende activiteit voor HMG-CoA-reductase bedraagt ongeveer ‧ tot ‧ uur, vanwege de bijdrage van de actieve metabolieten
hu A CHMP javasolta a forgalomba hozatali engedély módosítását, amelyhez az alkalmazási előírás, a címkézés és a betegtájékoztató az atorvasztatinra vonatkozó III. mellékletben szerepel (Sortis és kapcsolódó nevek – lásd az I. mellékletet
nl Nog belangrijker dan de platformen en de kanalen die hier - en voornamelijk in haar verslag - besproken worden, zijn de zaken waartoe deze platformen en kanalen ons toegang verschaffen, met andere woorden: de inhoud.
hu A platformokon és csatornákon felül és kívül, amelyekről különösen az ő jelentésében annyi szó esik, mi más lenne fontos a számunkra, mint az, amihez ezek a platformok és csatornák a hozzáférést biztosítják, azaz a tartalom.
nl Het betrof daarentegen een nieuwe onderneming die reeds een aanzienlijk aantal orders in portefeuille had, voornamelijk in de vorm van overeenkomsten met het Poolse ministerie van Defensie, waarmee het moederbedrijf al langdurig zakelijke betrekkingen onderhield
hu Ehelyett egy új, adósságoktól mentes vállalat volt, amely máris jelentős számú megrendelést könyvelhetett el, főként a vele már hosszabb ideje üzleti kapcsolatban álló lengyel Védelmi Minisztériummal kötött szerződések formájában
nl acht het, om innovatie in de gehele EU te stimuleren, van cruciaal belang om aan uitvinding gerelateerde activiteiten te steunen en de producten van deze activiteiten te beschermen; wijst daarom op het belang van een transparant en vereenvoudigd beleid op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten dat daadwerkelijk nageleefd wordt; roept de Raad op maatregelen te nemen om zo spoedig mogelijk een Gemeenschapspatent in te voeren en roept de Commissie op namaak te blijven bestrijden en op dit gebied tot mondiale oplossingen te komen, die voornamelijk zijn gestoeld op Europese modellen
hu úgy ítéli meg, hogy az innovációnak az EU egészében való fellendítése érdekében nélkülözhetetlen a találmányokkal kapcsolatos tevékenységek támogatása és e tevékenységek eredményeinek védelme; ennélfogva rámutat a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó átlátható, egyszerűsített és ténylegesen végrehajtott politika jelentőségére; felszólítja a Tanácsot, hogy intézkedjen egy közösségi szabadalom lehető leghamarabbi bevezetéséről és felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is küzdjön a hamisítás ellen és dolgozzon az e területre vonatkozó, főként európai modelleken alapuló, globális megoldásokon
nl De gegevens over dit gebied worden voornamelijk verzameld bij bevolkingsonderzoeken of enquêtemodules over de gezondheid
hu E területet főként népességi felmérésekből vagy az egészségre vonatkozó felmérési modulokból állítják össze
nl Aangezien raltegravir voornamelijk via UGT‧A‧ wordt gemetaboliseerd, moet ISENTRESS voorzichtig worden toegediend met krachtige inductoren van UGT‧A‧ (bv. rifampicine
hu Más gyógyszerek hatása a raltegravir farmakokinetikájára Mivel a raltegravir elsősorban az UGT‧A‧ enzim által metabolizálódik, az ISENTRESS és az erős UGT‧A‧ induktorok (pl. rifampicin) együttadásakor körültekintéssel kell eljárni
nl In de praktijk is een dergelijke maatregel voornamelijk in het voordeel van Europese burgers met Italiaanse nationaliteit ten opzichte van burgers van andere nationaliteiten
hu A gyakorlatban egy ilyen intézkedés többségében előnyben részesíti az olasz állampolgárságú európai polgárokat más állampolgárságú polgárokhoz viszonyítva
nl voor NS: distributie van dagelijkse consumptiegoederen, voornamelijk in Duitsland
hu NS esetében: fogyasztási cikkek kiskereskedelme Németországban
nl Deze post omvat voornamelijk door de EGKS in liquidatie uit opgenomen leningen verstrekte leningen overeenkomstig de artikelen ‧ en ‧ van het EGKS-Verdrag, alsmede drie niet-genoteerde obligaties van de EIB als vervanging van een in gebreke gebleven debiteur
hu Ide elsősorban a megszüntetés alatt álló ESZAK által az ESZAK-Szerződés ‧. és ‧. cikkével összhangban a hitelfelvételből nyújtott kölcsönök, valamint három, az Európai Beruházási Bank (EBB) által egy fizetésképtelenné vált adós helyettesítéseként kibocsátott, nem jegyzett hitelviszonyt megtestesítő értékpapír tartozik
nl Geïntegreerde multichipschakelingen komen voornamelijk voor in de volgende vormen
hu A multichip integrált áramkörök általában a következő konfigurációkban fordulnak elő
nl Dit geldt ook voor de energiebehoeften van de EU, waarin nog voornamelijk wordt voorzien met fossiele brandstoffen, ook al zal de toekomstige vraag naar olie worden bepaald door een steeds meer op hernieuwbare energie gericht klimaatbeleid.
hu Ez igaz az EU energiaszükségletére is, amelyet még mindig jórészt fosszilis üzemanyagokból fedez, annak ellenére, hogy az olaj iránti jövőbeni keresletet egy egyre inkább a megújuló energiaforrásokra összpontosító éghajlatpolitika fogja alakítani.
nl houder: een voornamelijk voor het vervoer of de opslag van gefluoreerde broeikasgassen ontworpen product
hu tartály: olyan termék, amelyet elsősorban fluortartalmú üvegházhatású gázok szállítására vagy tárolására terveztek
nl De natiestaat heeft dus een voorname historische taak vervuld.
hu Ezért történelmi szempontból igen fontos feladatot töltött be.
nl Nogmaals, als er sprake is van een crisis in de luchtvaart, dan zal het naar huis brengen van passagiers en hen naar hun bestemmingen brengen nog steeds voornamelijk in handen blijven van de luchtvaartmaatschappijen.
hu Még egyszer elmondom, hogy a légi közlekedés válsága esetén elsősorban a légitársaságoké a döntés, hogy hazaszállítják-e az utasokat, illetve elszállítják-e őket a kívánt célállomásra.
nl Gezien hun specifieke vereisten, blijkt dat de automobielsector in ruime zin (d.i. autofabrikanten en alle leveranciers van onderdelen inbegrepen) op dit ogenblik het betrokken product voornamelijk aankoopt in de Gemeenschap
hu Úgy tűnik, hogy különleges előírásai miatt a tágabb értelemben vett autóipar (beleértve az autógyártókat és az alkatrészbeszállítókat) jelenleg főként a Közösségből szerzi be az érintett terméket
nl ... (naam en voornaam/voornamen
hu ... (Családi név és utónév (utónevek
nl Deze investeringen hielden voornamelijk verband met modernisering, vervanging van verouderde apparatuur en technische verbeteringen die vereist waren vanwege milieuvoorschriften
hu Ezeket a beruházásokat elsősorban a környezetvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően korszerűsítésre, az elavult berendezések kicserélésére és a technikai fejlesztésekre fordították
nl Vlottende activa omvatten ook activa die voornamelijk worden aangehouden om te worden verhandeld (voorbeelden zijn sommige financiële activa geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoeleinden overeenkomstig IAS ‧) en het kortlopende gedeelte van financiële vaste activa
hu A forgóeszközök közé tartoznak továbbá az elsősorban kereskedési céllal tartott eszközök (például némely, az IAS ‧ standard alapján kereskedési céllal tartottá minősített pénzügyi eszköz), továbbá a befektetett pénzügyi eszközök rövid lejáratú része
nl De aanlegplaatsen bevinden zich voornamelijk in de Turku-archipel en in de binnenwatergebieden in het oosten van Finland
hu A kompátkelőhelyek elsősorban a turkui szigetcsoporton és Kelet-Finnország belvízi területein összpontosulnak
nl Pakistan moet worden geholpen, maar we mogen geen slappe handelsmaatregelen treffen nu mijn land - Italië - en andere lidstaten lijden onder de gevolgen van namaaktextiel dat voornamelijk afkomstig is uit Azië, en dan met name uit China.
hu Pakisztánnak segíteni kell, de nem fogadhatunk el puha kereskedelmi intézkedéseket akkor, amikor országom - Olaszország - és más tagállamok már most is érzik a textiltermékek hamisításának hatásait, különösen az ázsiai országokból és főleg a Kínából származó termékek esetében.
nl Patiënten met een dergelijke gevoeligheid zouden het risico kunnen lopen op een door weinig voorkomende serogroepen (voornamelijk Y, W‧ en X) veroorzaakte ziekte, terwijl ook de mogelijkheid blijft bestaan dat meningokokkeninfectie door iedere andere serogroep optreedt.Om het risico van infectie te verminderen, moeten alle patiënten ten minste twee weken vóór toediening van Soliris worden gevaccineerd en worden gerevaccineerd volgens de huidige medische vaccinatierichtlijnen
hu Ezen betegek esetén nagyobb a ritka szerocsoportok (különösen az Y, W‧ és X) fertőzésének kockázata A fertőzés kockázatának csökkentése érdekében minden beteget vakcinálni kell legalább ‧ héttel a Soliris beadása előtt, és a vakcinálást meg kell ismételni a vakcina alkalmazására vonatkozó aktuális orvosi útmutatóknak megfelelően
A 1. oldal. Talált 3465 mondatot a voornaam kifejezésre.Találat ebben: 1,258 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!