kiejtés: IPA: ˈfordiːtoː /ˈfordiːtoː/

Fordítás szlovák-ra/re:

  • prekladateľ   
    (Noun  m)
  • prekladateľka   
    (Noun  f)
  • asembler   
  • tlmočník   

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "fordító", fordítási memória

add example
hu E szervezeti egységen belül megközelítőleg ‧ fő dolgozik, közöttük ‧ jogász-nyelvész, és a főigazgatóság még egyszer ugyanennyi szabadfoglalkozású fordító szolgáltatásait veszi igénybe
sk Táto služba sa skladá približne z ‧ osôb, z ktorých viac ako ‧ sú právnici lingvisti, a využíva služby rovnakého počtu externých spolupracovníkov
hu A meghallgatáson bármelyik nyelv használható, azzal a feltétellel, ha az egyeztető így határoz, hogy tolmácsok és fordítók működnek közre
sk Každý jazyk sa môže používať pri vypočúvaní, s prekladaním a tlmočením, ak sa tak zmierovateľ rozhodne
hu a kisegítő alkalmazottak, a kisegítő állományban levő tolmácsok, a helyi alkalmazottak és a kisegítő állományban levő fordítók illetménye és a szociális biztonsági ellátásaikhoz nyújtott munkáltatói hozzájárulás
sk platov a príspevkov zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie pomocných zamestnancov, pomocných konferenčných tlmočníkov, miestnych zamestnancov a pomocných prekladateľov
hu a Központtal történt információcserét követően tudomásul veszi, hogy a ‧-as költségvetés szerint a Központ által oldalanként meghatározott és kiszámlázott fordítási díj ‧,‧ EUR, mely tartalmazza a Központ összes költségét (személyzet, épületek, IT, berendezések, szabadúszó fordítói díjak, nyugdíj és társadalombiztosítási járulékok), valamint a helyben végzett nyelvi minőségi ellenőrzés díja, a formázás és frissítés, valamint az alvállalkozók bevonásának összes szükséges adminisztrációs költségei; felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a különböző fordítói központok teljesítményét és hozzáadott értékét a költség-haszon arány alapján
sk berie na vedomie, že po výmene informácií s centrom je cena za stranu stanovená v rozpočte na rok ‧ a účtovaná centrom vo výške ‧,‧ EUR, v ktorej sú zahrnuté všetky náklady centra (zamestnanci, budovy, IT, vybavenie, externé preklady, dôchodky a sociálne podmienky), ako aj vnútorná jazyková kontrola, formátovanie a aktualizácia a všetky nevyhnutné administratívne náklady súvisiace s využívaním externých služieb; vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila výkonnosť a pridanú hodnotu rôznych prekladateľských centier ako aj pomer nákladov a výnosov
hu Egyik ilyen intézkedése az, hogy a tagállami képviseleteknél fordítókat alkalmaznak, akiknek az a feladatuk, hogy kiszolgálják a helyi igényeket és segítsék az európai események kommunikálását saját polgáraik nyelvén.
sk Popri iných opatreniach boli našim zastúpeniam v členských štátoch pričlenení prekladatelia s cieľom uspokojiť miestne potreby a pomôcť informovať o Európe v jazyku svojich občanov.
hu Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság rendszeresen igénybe veszi az intézményközi pályázati kiírások listáján szereplő szabadfoglalkozású fordítók munkáját
sk Európsky hospodársky a sociálny výbor vždy využíva nezávislých prekladateľov, ktorých mená sú uvedené v zoznamoch zostavených po medziinštitucionálnych výberových konaniach
hu A Felek vagy csendes-óceáni államok lemondanak minden egymással szembeni követelésükről a Jegyzőkönyv alapján felmerült költségek megtérítése tekintetében, kivéve – adott esetben – a szakértők és a tanúk, valamint a nem közszolgálatban foglalkoztatott tolmácsok és fordítók költségeit
sk Strany alebo tichomorský štát neuplatňujú voči sebe žiadne nároky na úhradu výdavkov vzniknutých na základe tohto protokolu okrem prípadných výdavkov na znalcov a svedkov, ako aj výdavkov na tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú zamestnancami verejnej správy
hu Szótárak, fordítók részére
sk Slovníky pre prekladateľov
hu a szabadúszó vagy ideiglenes fordítók munkájával, illetve a fordítószolgálat által külső munkaként kiadott gépelési és egyéb munkákkal kapcsolatos kiadások
sk výdavkov súvisiacich s prácou externých alebo príležitostných prekladateľov alebo pisárskymi prácami a ostatnými činnosťami, ktoré prekladateľské oddelenie objednáva u externých dodávateľov
hu A Felek lemondanak az e jegyzőkönyv végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő költségek egymás számára történő megtérítésének igényéről, kivéve – adott esetben – olyan szakértők és tanúk, valamint tolmácsok és fordítók költségei esetében, akik nem közszolgálati feladatot látnak el
sk Strany sa vzdávajú akýchkoľvek vzájomných nárokov na náhradu výdavkov vynaložených pri uplatnení tohto protokolu, okrem prípadov, ak je to potrebné, na výdavky pre znalcov a svedkov, ako aj pre tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú zamestnancami štátnej správy
hu Ez az előirányzat a külső fordítók és konferenciaszervezők szolgáltatási díjainak fedezésére szolgál, beleértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetett összeget, a munkaprogramok végrehajtásával kapcsolatos valamennyi ülésre
sk Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poplatkov za služby tlmočníkov v slobodnom povolaní a obsluhy na konferencii vrátane úhrady ceny služieb, ktoré poskytujú tlmočníci Komisie pre všetkých stretnutiach spojených so zavádzaním pracovných programov
hu megállapítja, hogy ‧-ben a fordítások mennyisége ‧ oldal volt a Bizottságnál (‧ fordító), ‧ oldal a Parlamentnél (‧ fordító) és ‧ oldal a Tanácsnál (‧ fordító
sk konštatuje, že objem prekladov v roku ‧ predstavoval ‧ strán v Komisii (‧ prekladateľov), ‧ strán v Európskom parlamente (‧ prekladateľov) a ‧ strán v Rade (‧ prekladateľov
hu A Felek lemondanak az e jegyzőkönyv végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő költségek egymás számára történő megtérítésének igényéről, kivéve, adott esetben olyan szakértők és tanúk, valamint tolmácsok és fordítók költségeit, akik nem közszolgálati megbízást teljesítenek
sk Strany sa vzdávajú všetkých vzájomných nárokov na náhradu nákladov vzniknutých podľa tohto protokolu s výnimkou prípadných výdavkov na znalcov a svedkov a výdavkov na tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú zamestnancami verejnej správy
hu Ez az előirányzat a szerződéses állományban lévő fordítók díjazásának és a munkaadói társadalombiztosítási járulékoknak a fedezésére szolgál
sk Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na odmeny a príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie zmluvných zamestnancov
hu Tárgy: Fordítók, tolmácsok és jogász-nyelvészek
sk Vec: Prekladatelia, tlmočníci a právnici-lingvisti
hu Ezek a tételek a szabadúszó fordítók, valamint a külső gépírás és adatbeviteli munka költségeinek fedezésére szolgálnak
sk Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie služieb prekladateľov v slobodnom povolaní a na prepisovanie a na prácu spojenú s vkladaním údajov, ktorá sa zadáva externe
hu A felek lemondanak minden egymással szembeni követelésükről az e jegyzőkönyv alapján felmerült költségek megtérítése tekintetében, kivéve, adott esetben, a szakértők és a tanúk, valamint a nem közszolgálatban foglalkoztatott tolmácsok és fordítók költségeit
sk Strany neuplatňujú voči sebe žiadne nároky na úhradu výdavkov vzniknutých na základe tohto protokolu okrem prípadných výdavkov na znalcov a svedkov, ako aj výdavkov na tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú zamestnancami verejnej správy
hu mivel az élelmiszerbiztonságra kevés valós figyelmet fordító élelmezésügyi politikák csupán szegényes válaszokat adtak a sürgős és létfontosságú élelmiszer-igényekre
sk keďže potravinové politiky, ktoré sa v skutočnosti nezameriavajú na potravinovú bezpečnosť, priniesli iba úbohé odpovede na naliehavé a životne dôležité potreby v potravinovej oblasti
hu Aztán ha felvétel lesz, szerzek egy helyet a fordítóknál
sk Keď sa naskytne možnosť, dám ti miesto na prekladateľstve
hu megállapítja, hogy biztonsági, titkossági, sürgősségi vagy szakképesítést igénylő fordítások esetén indokolt lehet a belső fordítók szolgálatainak igénybevétele; megjegyzi, hogy ahol a kívánt minőségi kritériumokat teljesítik, a központ külső fordítókkal együttműködve dolgozik, és ‧-ban teljes munkájának ‧ %-át külső alvállalkozókkal végeztette
sk berie na vedomie, že z dôvodov bezpečnosti, dôvernosti, rýchlosti a osobitných kvalifikácií sú vnútorné prekladateľské služby nevyhnutné; berie tiež na vedomie, že ak sú splnené kritériá kvality, stredisko spolupracuje s externými prekladateľmi a že v roku ‧ ‧ % celkovej práce strediska vykonali externé služby
hu mivel az eljárási szabályzata ‧. cikke értelmében a ‧. cikktől való eltérés a hatodik parlamenti ciklus végéig lehetséges, ha és amennyiben valamely hivatalos nyelven a megfelelő intézkedések ellenére nem áll rendelkezésre elegendő létszámú tolmács és fordító; mivel minden egyes olyan hivatalos nyelv esetében, amely tekintetében eltérésre van szükség, az Elnökség a főtitkár javaslatára alapján megállapítja, hogy teljesülnek-e az előírt feltételek, és az Elnökség hat havonta felülvizsgálja határozatát
sk keďže podľa článku ‧ sú odchýlky od ustanovení článku ‧ dovolené do konca šiesteho volebného obdobia len v rozsahu a iba ak aj napriek primeraným opatreniam nie je k dispozícii dostatočný počet tlmočníkov a prekladateľov niektorého z úradných jazykov; keďže v súvislosti s každým úradným jazykom, pre ktorý sa odchýlka považuje na nevyhnutnú, predsedníctvo na návrh generálneho tajomníka zisťuje, či sa splnili podmienky, a svoje rozhodnutie prehodnocuje každých šesť mesiacov
hu A javadalmazás kiegészítéseképpen, ez a fizetés tartalmazza az életbiztosításhoz és a betegségi, baleseti és haláleseti biztosításokhoz való hozzájárulásokat, valamint a külső fordítók számára, akiknek az üzleti címe nem azonos a foglalkoztatás címével, az utazási költségek megtérítését és rögzített utazási juttatások fizetését
sk Okrem odmeny táto platba zahŕňa príspevky na schému životného poistenia a nemocenského poistenia, na poistenie pre prípad úrazu a úmrtia a úhradu cestovných výdavkov pre prekladateľov na voľnej nohe, ktorých miesto podnikania nie je v mieste zamestnania, a úhradu fixných cestovných príspevkov
hu Ez néhány esetben a javaslatok kiterjedt módosító indítványokkal történő, lényegi átalakításához vezetett, sőt egyes javaslatokat egyik vagy másik, a civil társadalom reakcióira vagy véleményére figyelmet fordító jogalkotó szerv – a Tanács vagy a Parlament – el is utasított
sk Výsledkom bola niekedy podstatná zmena a doplnenie týchto návrhov, ba dokonca ich zamietnutie Radou a Európskym parlamentom, ktorí sú k reakciám alebo prejavom nesúhlasu občianskej spoločnosti pozorní
hu A konzultáció fő eredményeként általános támogatást kapott egy, a legfrissebb tudományos eredményeken alapuló, és a nyilvánosság nagyobb részvételére különös figyelmet fordító új irányelv kidolgozása
sk Hlavným výsledkom týchto konzultácií bola všeobecná podpora vytvoreniu novej smernice vychádzajúcej z najnovších vedeckých dôkazov, ktorá bude venovať mimoriadnu pozornosť širšiemu zapojeniu verejnosti
hu Harmadszor és végezetül, határozottan támogatni szeretném az előadónak a többnyelvűséggel kapcsolatos javaslatát, különösképpen annak biztosítását, hogy az összes európai parlamenti képviselő számára egyenlő módon rendelkezésre álljanak a fordító- és tolmácsszolgálatok.
sk Na záver a do tretice by som rád vyjadril silnú podporu návrhu pána spravodajcu v oblasti mnohojazyčnosti a najmä myšlienke zabezpečenia rovnakého prístupu všetkých poslancov k prekladateľským a tlmočníckym službám.
A 1. oldal. Talált 284 mondatot a fordító kifejezésre.Találat ebben: 0,453 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!