kiejtés: IPA: ˈfordiːtoː /ˈfordiːtoː/

Fordítás szlovák-ra/re:

  • prekladateľ   
    (Noun  m)
  • prekladateľka   
    (Noun  f)
  • asembler   

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "fordító", fordítási memória

add example
Ezek az előirányzatok a szabadúszó fordítók, valamint a külső gépírás és adatbeviteli munka költségeinek fedezésére szolgálnakTieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie služieb prekladateľov v slobodnom povolaní a na prepisovanie a na prácu spojenú s vkladaním údajov, ktorá sa zadáva externe
A javadalmazás kiegészítéseképpen, ez a fizetés tartalmazza az életbiztosításhoz és a betegségi, baleseti és haláleseti biztosításokhoz való hozzájárulásokat, valamint a külső fordítók számára, akiknek az üzleti címe nem azonos a foglalkoztatás címével, az utazási költségek megtérítését és rögzített utazási juttatások fizetésétOkrem odmeny táto platba zahŕňa príspevky na schému životného poistenia a nemocenského poistenia, na poistenie pre prípad úrazu a úmrtia a úhradu cestovných výdavkov pre prekladateľov na voľnej nohe, ktorých miesto podnikania nie je v mieste zamestnania, a úhradu fixných cestovných príspevkov
Az EQF összekapcsolja egymással, mint egy fordító eszköz, az országok különböző nemzeti képesítési rendszereit.európsky kvalifikačný rámec navzájom prepojí rôzne národné kvalifikačné systémy krajín a poslúži ako konverzný nástroj.
Ez az előirányzat a fordítószolgálat által külső megbízottaknak kiadott gépírási és egyéb feladatokkal, valamint a szabadúszó vagy ideiglenes fordítók szolgáltatásaival kapcsolatos költségek fedezésére szolgálTieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s prácou zmluvných alebo príležitostných prekladateľov alebo pisárskymi prácami a ostatnými činnosťami, ktoré prekladateľské oddelenie objednáva u externých dodávateľov
Ez az előirányzat az intézményközi fordító- és tolmácsbizottság (ICTI) által meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos azon költségek fedezésére szolgál, amelyek az intézmények közötti nyelvi együttműködést hivatottak elősegíteniTieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov pochádzajúcich z činnosti Medziinštitucionálneho výboru pre preklady a tlmočenie (ICTI) s cieľom podporiť medziinštitucionálnu spoluprácu v oblasti jazykov
a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelésslužieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú a pisárske práce
A Hivatal működéséhez szükséges fordítási szolgáltatást általában az Unió Szerveinek Fordító Központja biztosítjaPrekladateľské služby potrebné pre fungovanie Úradu v zásade poskytuje Prekladateľské centrum orgánov únie
Ez az előirányzat a külsős fordítók és konferenciaszervezők szolgáltatási díjainak fedezésére szolgál, beleértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetett összeget, a munkaprogramok végrehajtásával kapcsolatos valamennyi ülésreTáto pridelená čiastka je určená na krytie poplatkov za služby tlmočníkov v slobodnom povolaní a obsluhy na konferencii vrátane úhrady ceny služieb, ktoré poskytujú tlmočníci Komisie, na všetky stretnutia spojené so zavádzaním pracovných programov
növeljék a fordítói képzési lehetőségek számát és a képzés színvonalát, továbbá nyújtsanak jobb tájékoztatást a fordítói pályáról, valamint az érintett célcsoportoknak (iskolai tanulók, egyetemi diákok, vállalatok stb.) szóló tanfolyamokrólrozšírili možnosti a kvalitu vzdelávania v oblasti prekladateľstva a zlepšili informovanosť o možnostiach práce a štúdia v tejto oblasti medzi príslušnými cieľovými skupinami (žiaci, študenti univerzít, podniky atď
Ez az előirányzat a szabadúszó fordítók és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat, valamennyi, az ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésre vonatkozóanTieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu odmien a cestovných výdavkov zmluvných tlmočníkov a prevádzkovateľov konferencií vrátane náhrad za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie na všetkých rokovaniach, ktoré priamo nesúvisia s plnením plánu práce agentúry
aggodalmát fejezi ki azonban az EU-‧ nyelveire (tehát a ‧-ben csatlakozott ‧ tagállam nyelveire) történő fordítások ‧-ben néhány intézményben tapasztalt jelentősen alacsony minősége miatt, amit főleg a képzett fordítók hiánya okozott; megjegyzi, hogy azóta a Bizottság megoldotta ezt a problémát, és valamennyi intézmény- a tagállamok segítségével- haladást ért el a képzett fordítók felvétele terénvyjadruje však znepokojenie nad značne nižšou kvalitou prekladov do jazykov EÚ ‧ (preklady do úradných jazykov ‧ členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v roku ‧) v niektorých inštitúciách v roku ‧, ktorá bola spôsobená najmä nedostatkom kvalifikovaných prekladateľov; konštatuje, že Komisia sa medzičasom týmto problémom zaoberala a že za pomoci členských štátov sa všetkým inštitúciám podarilo zlepšiť prijímanie kvalifikovaných prekladateľov
Ez az előirányzat a vállalkozóként dolgozó vagy alkalmi munkában fordítók munkájával, illetve a Fordítószolgálat által külső munkaként kiadott gépírással és egyéb munkákkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgálTieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na prácu vykonávanú nezávislými prekladateľmi a pisársku a inú prácu zadávanú prekladateľským oddelením
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság rendszeresen igénybe veszi az intézményközi pályázati kiírások listáján szereplő szabadfoglalkozású fordítók munkájátEurópsky hospodársky a sociálny výbor vždy využíva nezávislých prekladateľov, ktorých mená sú uvedené v zoznamoch zostavených po medziinštitucionálnych výberových konaniach
a környezetvédelmi, energiahatékonysági, anyaghasználati szempontokra figyelmet fordító termékek és eljárások előnyben részesítése, és a piacon való elterjedésük keretfeltételeinek biztosításaprispôsobiť kvalitu výrobkov a postupov požiadavkám ochrany životného prostredia, energetickej účinnosti a používania materiálov a vytvoriť rámcové podmienky ich šírenia na trhu
A Felek lemondanak az e jegyzőkönyv végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő költségek egymás számára történő megtérítésének igényéről, kivéve – adott esetben – olyan szakértők és tanúk, valamint tolmácsok és fordítók költségei esetében, akik nem közszolgálati feladatot látnak elZmluvné strany sa vzdávajú všetkých vzájomných nárokov na vrátenie výdavkov, spôsobených vykonaním tohto protokolu, ak je to vhodné, na výdavky pre expertov, a svedkov a pre tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nezávisia od verejných služieb
A Számvevőszéknek a Számvevőszék Főtitkársága Fordítószolgálatának holland osztályára LA‧-ös fokozatba való besorolással vezető fordítói beosztásba a felperes helyett egy másik tisztviselőt előléptető ‧. december ‧-i határozata végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelemNávrh na odklad výkonu rozhodnutia Dvora audítorov z ‧. decembra ‧ o povýšení iného úradníka ako žalobcu na miesto hlavného prekladateľa so zaradením do platovej triedy LA ‧ v holandskej sekcii prekladateľskej služby generálneho sekretariátu Dvora audítorov
A meghallgatáson bármelyik nyelv használható, azzal a feltétellel, ha az egyeztető így határoz, hogy tolmácsok és fordítók működnek közreKaždý jazyk sa môže používať pri vypočúvaní, s prekladaním a tlmočením, ak sa tak zmierovateľ rozhodne
A szerződő felek lemondanak minden egymással szembeni követelésükről az e jegyzőkönyv alapján felmerült költségek megtérítése tekintetében, kivéve, adott esetben, a szakértők és a tanúk, valamint a nem közszolgálatban foglalkoztatott tolmácsok és fordítók költségeitZmluvné strany neuplatňujú voči sebe žiadne nároky na úhradu výdavkov vzniknutých na základe tohto protokolu okrem náležitých výdavkov na odborníkov a svedkov, ako aj výdavkov na tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú úradníkmi verejnej správy
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: az ügynökségi alkalmazottak foglalkoztatása, az ideiglenes fordítók kivételévelTieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zamestnávania zamestnancov agentúr s výnimkou príležitostných prekladateľov pracujúcich pre agentúry
szabadúszó vagy ügynökségi tolmácsok és/vagy fordítók szolgáltatásaira, és az elsősorban a luxembourgi Fordítóközponthoz továbbított gépelési és egyéb munkára fordított költségekvýdavky spojené so službami tlmočníkov a/alebo prekladateľov v slobodnom povolaní alebo z prekladateľskej a tlmočníckej agentúry a s prepisovaním textov alebo inej práce zadanej mimo úradu, najmä Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu
Ez az előirányzat a vállalkozóként dolgozó vagy alkalmi munkában fordítók munkájával, illetve a fordítószolgálat által külső munkaként kiadott gépírással és egyéb munkákkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgálTieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na služby nezávislých alebo dočasných prekladateľov alebo na pisársku a inú prácu zadávanú externe prekladateľským oddelením
A magánszférában alkalmazott minőségjelzések mellett ezért a jövőben mindenképpen erőfeszítéseket kell tenni bizonyos olyan termelési és tenyésztési technológiák fejlesztésének elősegítése – mint a legjobb megoldás – érdekében, amelyek az állatok jólétére nagyobb figyelmet fordító, tudományosan megalapozott mutatókra épülnekCieľom preto musí byť – ako najlepšie riešenie – podpora určitých výrobných a chovateľských metód rešpektujúcich normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na základe vedecky podložených ukazovateľov ako doplnenie súkromných značiek kvality
jogi tanácsadás és szakértő fordító általi segítségnyújtásprávne poradenstvo a pomoc kompetentného prekladateľa
Az a tény, hogy a HITEC (‧ m‧) csaknem egy évig üresen állt, a bővítés kapcsán felvett fordítók késedelmes kiválasztási folyamatának következménye, nem pedig azé, hogy a Bizottság felülbecsülte volna szükségleteitSkutočnosť, že budova HITEC (‧ m‧) stála prázdna takmer rok, bola viac dôsledkom oneskorenia výberového konania na prekladateľov z novoprijatých členských krajín ako nadhodnotenia potrieb Komisie
EPSO/AD/‧/‧ – Francia nyelvű (FR) fordítóEPSO/AD/‧/‧ – Prekladatelia francúzskeho jazyka (FR
A 1. oldal. Talált 284 mondatot a fordító kifejezésre.Találat ebben: 0,48 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!