kiejtés: IPA: ˈfordiːtoː /ˈfordiːtoː/

Fordítás szlovák-ra/re:

  • prekladateľ   
    (Noun  m)
  • prekladateľka   
    (Noun  f)
  • asembler   

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "fordító", fordítási memória

add example
hu Ez néhány esetben a javaslatok kiterjedt módosító indítványokkal történő, lényegi átalakításához vezetett, sőt egyes javaslatokat egyik vagy másik, a civil társadalom reakcióira vagy véleményére figyelmet fordító jogalkotó szerv – a Tanács vagy a Parlament – el is utasított
sk Výsledkom bola niekedy podstatná zmena a doplnenie týchto návrhov, ba dokonca ich zamietnutie Radou a Európskym parlamentom, ktorí sú k reakciám alebo prejavom nesúhlasu občianskej spoločnosti pozorní
hu A Felek vagy adott esetben az SADC-EPA-államok lemondanak minden egymással szembeni követelésükről a Jegyzőkönyv alapján felmerült költségek megtérítése tekintetében, kivéve – adott esetben – a szakértők és a tanúk, valamint a nem közszolgálatban foglalkoztatott tolmácsok és fordítók költségeit
sk Strany alebo prípadne štáty SADC-DHP neuplatňujú voči sebe žiadne nároky na úhradu výdavkov vzniknutých na základe tohto protokolu okrem prípadných výdavkov na znalcov a svedkov, ako aj výdavkov na tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú zamestnancami verejnej správy
hu úgy véli, hogy a tagállamokban működő fordítói kirendeltségeknek – mindenekelőtt az Európai Bizottság üzeneteinek a helyi célközönséghez való igazítása révén – a többnyelvűség támogatása terén biztosított nagyobb szerep pozitív kezdeményezés
sk sa nazdáva, že širšie zapojenie prekladateľských pracovísk v členských štátoch do presadzovania viacjazyčnosti, najmä prostredníctvom prispôsobovania informácií Komisie miestnej cieľovej komunite, je pozitívnou iniciatívou
hu A tolmácsolás és fordítás megfelelőségének és az azokhoz való hatékony hozzáférés előmozdítása érdekében a tagállamok törekednek arra, hogy létrehozzák a megfelelő képesítéssel rendelkező független fordítók és tolmácsok nyilvántartását vagy nyilvántartásait
sk S cieľom podporovať presnosť tlmočenia a prekladu, ako i účinný prístup k nim, sa členské štáty snažia zriadiť register alebo registre nezávislých prekladateľov a tlmočníkov, ktorí sú primerane kvalifikovaní
hu Ez az előirányzat a vállalkozóként dolgozó vagy alkalmi munkában fordítók munkájával, illetve a fordítószolgálat által külső munkaként kiadott gépírással és egyéb munkákkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál
sk Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na služby nezávislých alebo dočasných prekladateľov alebo na pisársku a inú prácu prekladateľského oddelenia
hu Gépi fordítás és fordító-adatbázis
sk Automatický preklad a databáza prekladateľov
hu A meghallgatáson bármelyik nyelv használható, azzal a feltétellel, ha az egyeztető így határoz, hogy tolmácsok és fordítók működnek közre
sk Každý jazyk sa môže používať pri vypočúvaní, s prekladaním a tlmočením, ak sa tak zmierovateľ rozhodne
hu fontosnak tartja a bővítés által szükségessé vált álláshelyek betöltését; hangsúlyozza ezen álláshelyek különböző besorolási fokozatok közötti felosztását; támogatja, hogy minden hivatalos nyelvből elegendő számú megfelelően képesített tolmács és fordító álljon rendelkezésre annak érdekében, hogy a képviselők tevékenyen részt vehessenek a Parlament munkájában; hangsúlyozza a szükséges intézkedések meghozatalának fontosságát a valamennyi képviselőre vonatkozó egyenlő bánásmód biztosítása érdekében
sk považuje za dôležité, aby boli obsadené pracovné miesta vytvorené v dôsledku rozšírenia; zdôrazňuje význam rozdelenia týchto pracovných miest do rôznych tried; podporuje požiadavku na zabezpečenie dostatočného počtu kvalifikovaných tlmočníkov a prekladateľov vo všetkých úradných jazykoch s cieľom umožniť všetkým poslancom aktívne sa zúčastňovať na práci Parlamentu; zdôrazňuje význam prijatia nevyhnutných opatrení s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými poslancami
hu A Felek lemondanak az e jegyzőkönyv végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő költségek egymás számára történő megtérítésének igényéről, kivéve, adott esetben olyan szakértők és tanúk, valamint tolmácsok és fordítók költségeit, akik nem közszolgálati megbízást teljesítenek
sk Strany sa vzdávajú všetkých vzájomných nárokov na náhradu nákladov vzniknutých podľa tohto protokolu s výnimkou prípadných výdavkov na znalcov a svedkov a výdavkov na tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú zamestnancami verejnej správy
hu szabadfoglalkozású tolmácsok és/vagy fordítók alkalmazásával kapcsolatos kiadások
sk výdavky na tlmočníkov a/alebo prekladateľov v slobodnom povolaní
hu A ‧/‧/EK rendelet időbeli meghosszabbítása annál is inkább indokolt, mivel a rendelet keretében finanszírozott projektekről és programokról készült ‧. évi értékelés megállapította hatékonyságukat, és felszólított az érintett partnerországokon belüli és az azok közötti támogatott tevékenységek összehangolására kellő figyelmet fordító folytatásukra
sk Predĺženie účinnosti nariadenia (ES) č. ‧/‧ je tým viac opodstatnené, keďže hodnotenie projektov a programov financovaných podľa tohto nariadenia vykonané v roku ‧, stanovilo ich efektívnosť a žiadalo ich pokračovanie s tým, aby sa venovala pozornosť koordinácii podporných činností v rámci dotknutých partnerských krajín a medzi nimi
hu a fordítószolgálat által külső megbízottaknak kiadott gépírási és egyéb feladatokkal, valamint a szabadúszó vagy ideiglenes fordítók szolgáltatásaival kapcsolatos költségek
sk nákladov súvisiacich s prácou zmluvných alebo príležitostných prekladateľov alebo pisárskymi prácami a ostatnými činnosťami, ktoré prekladateľské oddelenie objednáva u externých dodávateľov
hu EPSO/AD/‧/‧ – Német nyelvű (DE) fordító
sk EPSO/AD/‧/‧ – Prekladatelia nemeckého jazyka (DE
hu úgy véli, hogy a többnyelvűség az intézmény és a képviselők működésének elengedhetetlen feltétele; elismeri ugyanakkor a hatalmas fordítói és tolmácsolási szolgálat fenntartásának magas költségeit; elismeri az ezzel kapcsolatos kiadások ellenőrzésének nehézségeit; sürgeti a főtitkárt, hogy biztosítsa a többnyelvűségi szabály minden érintett által történő betartását, különös tekintettel az ülések megtervezésére; sürgeti az Elnökök Értekezletét, hogy a Parlament bizottságai és küldöttségei éves munkaprogramjának meghatározása előtt vegyék figyelembe a költségvetési következményeket
sk domnieva sa, že viacjazyčnosť je pre inštitúciu a jej poslancov nevyhnutným predpokladom; uznáva však vysoké náklady spojené so zabezpečovaním takej rozsiahlej prekladateľskej a tlmočníckej služby; pripúšťa náročnosť kontrolovania príslušných výdavkov; nalieha na generálneho tajomníka, aby zabezpečil, aby kódex viacjazyčnosti dodržiavali všetky zúčastnené strany, najmä pri plánovaní schôdzí; vyzýva konferenciu predsedov, aby pred tým, ako rozhodne o ročnom pracovnom programe parlamentných výborov a delegácií, zohľadnila jeho dôsledky na rozpočet
hu A Számvevőszéknek a Számvevőszék Főtitkársága Fordítószolgálatának holland osztályára LA‧-ös fokozatba való besorolással vezető fordítói beosztásba a felperes helyett egy másik tisztviselőt előléptető ‧. december ‧-i határozata végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem
sk Návrh na odklad výkonu rozhodnutia Dvora audítorov z ‧. decembra ‧ o povýšení iného úradníka ako žalobcu na miesto hlavného prekladateľa so zaradením do platovej triedy LA ‧ v holandskej sekcii prekladateľskej služby generálneho sekretariátu Dvora audítorov
hu A felek vagy a CARIFORUM-államok lemondanak az e jegyzőkönyv végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő költségek egymás számára történő megtérítésének igényéről, kivéve indokolt esetben, illetve olyan szakértők és tanúk, valamint tolmácsok és fordítók költségei esetében, akik nem közszolgálati megbízást teljesítenek
sk Strany alebo signatárske štáty CARIFORUM-u neuplatňujú voči sebe žiadne nároky na úhradu výdavkov vzniknutých na základe tohto protokolu okrem prípadných výdavkov na znalcov a svedkov, ako aj výdavkov na tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú zamestnancami verejnej správy
hu Felszólítom tehát az EU intézményeit, hogy az EU 2009 évi költségvetésében képezzenek tartalékot az uniós intézmények hivatalos fordítói állásai terén mutatkozó hiányosságok megszüntetéséhez szükséges forrásokra; az EP felszólítja az uniós intézményeket, hogy haladéktalanul fordítsák le az EU összes hivatalos nyelvére a jelenlegi parlamenti ciklus minden jogalkotási, politikai és igazgatási dokumentumát, lehetővé téve a polgárok számára, hogy nyomon kövessék az intézményekben folyó politikai munkát.
sk Ja týmto žiadam EÚ inštitúcie, aby zabezpečili, aby v rozpočte EÚ na rok 2009 vyčlenili prostriedky potrebné na doplnenie chýbajúcich pracovných miest pre úradníkov lingvistov v inštitúciách EÚ; EP žiada inštitúcie EÚ, aby bezodkladne preložili do všetkých úradných jazykov EÚ všetky legislatívne, politické a administratívne dokumenty tohto volebného obdobia, aby občania mohli sledovať politickú činnosť všetkých inštitúcií.
hu megállapítja, hogy ‧/‧. számú különjelentésében a Számvevőszék úgy találta, hogy ‧-ben az oldalankénti fordítási költség a Tanácsnál ‧ EUR volt (a bizottsági ‧ EUR és az európai parlamenti ‧ EUR összeggel szemben); megállapítja, hogy az eltérés oka részben az, hogy a Tanács titkárságának sikerült lecsökkentenie a fordításra küldött dokumentumok számát és terjedelmét, és sikerült összeállítani a legfontosabb dokumentumok listáját, valamint utal arra, hogy idővel a Tanács jelentősen csökkenteni kívánja a fordítói személyzet létszámát
sk poznamenáva, že Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. ‧/‧ uviedol, že v roku ‧ dosiahli náklady na stranu prekladu v Rade ‧ EUR (v porovnaní so ‧ EUR v Komisii a ‧ EUR v Európskom parlamente); konštatuje, že tento rozdiel sa čiastočne vysvetľuje úspechom sekretariátu Rady pri znižovaní počtu a dĺžky dokumentov poslaných na preklad a vytvorením zoznamu kľúčových dokumentov, a že Rada v dohľadnej dobe plánuje výrazne obmedziť počet zamestnancov prekladateľského oddelenia
hu A díjazáson túlmenően ez az előirányzat magában foglalja azon szabadfoglalkozású fordítók élet- és betegségbiztosítási rendszeréhez való hozzájárulását is, akiknek munkahelyi címe nem azonos alkalmazásuk helyével, továbbá az utazási költségeket és az utazási átalányjuttatás kifizetését
sk Toto zahŕňa okrem odmeny príspevky na plán životného poistenia a na poistenia proti chorobe, úrazu a úmrtiu a nahradenie cestovných výdavkov tým externým tlmočníkom, ktorých podnikateľská adresa nie je v mieste zamestnani a, a platbu fixne stanovených cestovných diét
hu a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelés
sk služieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú a pisárske práce
hu Egyéb alkalmazottak, tolmácsok és fordítók
sk Ostatní zamestnanci, tlmočníci a prekladatelia
hu A külső fordítók adatbázisa segítségével (FLUID) kezeli a külső fordítóknak kiadott fordítási megbízásokat
sk Spracovávať žiadosti o externý preklad pomocou databázy prekladateľov free-lance (FLUID
hu A versenyképesség és az innováció területén a közösségi cselekvés, a KKV-k szükségleteire különös figyelmet fordító keretprogramja (a továbbiakban: a keretprogram) a ‧. január ‧-jétől ‧. december ‧-ig tartó időszakra létrehozásra kerül
sk Týmto sa ustanovuje rámcový program pre akcie Spoločenstva v oblasti konkurencieschopnosti a inovácií, ktorý kladie osobitný dôraz na potreby MSP a ktorý pokrýva obdobie od ‧. januára ‧ do ‧. decembra ‧ (ďalej len rámcový program
hu felszólítja a főtitkárt, hogy ‧. december végéig nyújtson tájékoztatást arról, hogy milyen előrelépések történtek az új tagállamokból származó tisztviselők felvétele kapcsán, kategóriánként lebontva (pl. tolmácsok, fordítók, adminisztrátorok, stb
sk žiada generálneho tajomníka, aby do konca decembra ‧ predložil správu o tom, aký pokrok sa dosiahol pri nábore úradníkov z nových členských štátov, rozdelenú na jednotlivé kategórie (napr. tlmočníci, prekladatelia, administratívni úradníci atď
hu A Közösség mindkét régió esetében maximálisan ‧ euróval járul hozzá a friss és feldolgozott gyümölcsöt és zöldséget termelő ágazattal foglalkozó,-a trópusi terményekre különös figyelmet fordító-, két gazdasági elemzés és gazdasági kilátásokat elemző tanulmány elkészítésének finanszírozásához
sk Spoločenstvo prispeje čiastkou maximálne EUR ‧ na financovanie dvoch hospodárskych analýz a prognostických štúdií sektoru čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny samostatne v oboch regiónoch, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať tropickým plodinám
A 1. oldal. Talált 284 mondatot a fordító kifejezésre.Találat ebben: 0,693 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!