kiejtés:    

Fordítás magyar-ra/re:

  • flamand   
    (Proper noun  )
     
    Langue germanique occidentale parlée principalement en Flandre, dans les Pays-Bas et en France.
  • flamand nyelv   

Did you mean: Flamand

Hasonló kifejezések a francia magyar szótárban. (5)

Communauté flamande
Flamand Közösség; flamand közösség
Flamand
flamand
province de Brabant flamand
Flamand-Brabant tartomány
Région flamande
flamand régió

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "flamand", fordítási memória

add example
fr Vlaamse Overheid: Departement Landbouw en Visserij (Région flamande: direction de l'agriculture et de la pêche
hu Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij
fr Dans sa demande de dérogation, la Belgique indique son intention d’autoriser, dans certaines exploitations en Région flamande, un épandage d’effluents d’élevage à concurrence de ‧ kg d’azote par hectare et par an sur les parcelles exploitées en tant que prairies ou plantées en maïs avec semis d’herbe avant ou après récolte, et à concurrence de ‧ kg d’azote par hectare et par an sur les parcelles plantées en blé d’hiver suivi d’une culture dérobée, et en betterave
hu A kérelmezett eltérés tárgya, hogy Belgium engedélyezhesse Flandria egyes gazdaságaiban a gyeppel vagy fűvel alávetett kukoricával beültetett parcellákon évente és hektáronként ‧ kg, illetve az őszi búzát követően köztes kultúrával, majd takarmányrépával beültetett parcellákon évente és hektáronként ‧ kg, szerves trágyából származó nitrogén használatát
fr C'est le genre de législation qui a fait condamner le plus grand parti flamand en Belgique, parce que ce parti avait critiqué la politique d'immigration adoptée.
hu Olyan fajta jogszabály ez, ami miatt a legnagyobb flamand pártot Belgiumban elmarasztalták, mivel az említett párt bírálta az elfogadott bevándorlási politikát.
fr Le produit recyclé n’est pas épandu sur les terres agricoles situées en Région flamande, à l’exception des parcs, des serres et des jardins privés
hu Az újrahasznosított termék nem használható fel Flandria régióban található mezőgazdasági földterületen, kivéve a parkokat, melegházakat és magánkerteket
fr VU le projet d'avis de sa commission de la culture, de l'éducation et de la recherche, adopté le ‧ novembre ‧ (CdR ‧/‧ rev. ‧) (rapporteur: M. Geert Bourgeois, ministre de la région flamande- BE/PPE
hu tekintettel a Kultúra, oktatás és kutatás szakbizottság ‧. november ‧-án elfogadott véleménytervezetére (CdR ‧/‧ rev. ‧) (előadó: Geert Bourgeois, a flamand kormány minisztere – BE/EPP
fr Mon collègue, M. Vanhecke, qui est l'éditeur responsable d'une publication flamande locale et qui a été poursuivi par le gouvernement belge et ses juges politiquement désignés en raison d'un délit d'opinion, n'a pas eu la possibilité de se défendre dans ce Parlement, lorsque celui-ci a décidé, le mois dernier, de lui retirer son immunité politique.
hu Kollégám, Frank Vanhecke, aki egy helyi flamand kiadvány felelős kiadója, és akit a belga kormány és annak politikai alapon megválasztott bírái véleménynyilvánításhoz kapcsoló jogsértés miatt elítéltek, nem kapott lehetőséget sem arra, hogy ebben a Parlamentben megvédje magát, amikor a múlt hónapban az a döntés született, hogy megvonják tőle a politikai mentelmi jogát.
fr Belgique (Région Flamande
hu Belgium (flamand régió
fr Chaque Flamand a une contribution nette d'environ 290 euros par an pour assurer le fonctionnement des institutions européennes.
hu Minden egyes flamand évente mintegy 290 EUR nettó hozzájárulást nyújt az európai intézmények működésének biztosítására.
fr COMMUNAUTÉ FLAMANDE
hu FLAMAND KÖZÖSSÉG
fr Arrêt de la Cour (grande chambre) du ‧ juin ‧ [demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage)- Belgique]- Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Ordre des barreaux flamands, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles/Conseil des ministres
hu A Bíróság (nagytanács) ‧. június ‧-i ítélete (a Cour constitutionelle (korábban Cour d'arbitrage) – Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ordre des barreaux francophones and germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Ordre des barreaux flamands, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles kontra Conseil des Ministres
fr Par son troisième grief, la partie requérante critique enfin l'obligation, prévue par la Région flamande, de détenir un capital social minimal de ‧ euros dans la mesure où une telle exigence impliquerait que certaines entreprises établies dans d'autres États membres pourraient être amenées à modifier leur capital social pour fournir une prestation de services en Belgique même à titre temporaire
hu Harmadik kifogásában a felperes vitatja a Flamand Régió által előírt, ‧ eurót kitevő minimális tőkével való rendelkezésre irányuló kötelezettséget, mivel az ilyen követelmény azzal járna, hogy egyes, más tagállamban letelepedett vállalkozások a tőkéjük módosítására kényszerülnek a Belgiumban történő, akár csak ideiglenes jellegű szolgáltatásnyújtáshoz is
fr La Commission considère que cette législation octroie un avantage fiscal, toutes choses étant égales par ailleurs, aux personnes qui déménagent à l'intérieur de la Région flamande, avantage qui n'est pas accordé aux personnes qui viennent s'installer en Région flamande en provenance d'un État membre autre que la Belgique
hu A Bizottság álláspontja szerint ezek a jogszabályi rendelkezések – egyébként azonos feltételek mellett – azon személyek számára, akik Flandria régióban változtatnak lakóhelyet, olyan adókedvezményt biztosítanak, amelyben nem részesülnek azok a személyek, akik Belgiumon kívüli más tagállamból költöznek Flandria régióba
fr Il peut être fait appel de la décision du ministre flamand compétent pour les richesses naturelles auprès du gouvernement flamand
hu A természeti erőforrásokért felelős flamand miniszter döntése ellen a flamand kormányzatnál lehet fellebbezni
fr Les autorités compétentes veillent à ce que le transport des effluents d’élevage par des transporteurs accrédités classés dans les catégories A ‧ob, A ‧o, A ‧o, B et C conformément aux articles ‧ et ‧ du décret ministériel flamand du ‧ juillet ‧ soit enregistré par des systèmes de positionnement géographique
hu Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a flamand minisztérium ‧. július ‧-i rendeletének ‧. és ‧. cikke alapján az A ‧o b, A ‧o, A ‧o, B és C kategóriájú megbízott szállítók által végrehajtott trágyaszállításokat földrajzi helyzetmeghatározó rendszerek rögzítsék
fr Les patriotes français, flamands, hongrois, allemands, autrichiens, font l'objet de persécutions constantes, judiciaires, professionnelles, politiques, et ceci dans l'indifférence, voire avec l'appui de ce Parlement qui prétend donner des leçons à peu près au monde entier et spécialement en dehors de ses frontières.
hu Francia, flamand, magyar, német és osztrák emberek vannak kitéve folyamatos jogi, szakmai és politikai üldöztetéseknek, és mindez a Parlament közönyétől, sőt, támogatásával kísérve történik, akinek pedig példát kellene állítania gyakorlatilag az egész világ, de különösen szomszédai számára.
fr constater que, en imposant les obligations suivantes concernant les activités des agences de travail intérimaire: l'exclusivité de l'activité de fourniture de travail dans l'objet social de l'entreprise (sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale); une forme juridique particulière (sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale) et la détention d'un capital social minimal de ‧ euros (en Région flamande), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article ‧ TFUE
hu A Bíróság állapítsa meg, hogy a Belga Királyság- mivel a munkaerő-kölcsönző ügynökségek tevékenységét illetően az alábbi kötelezettségeket írta elő: a vállalkozás tevékenységi körében a munkaerő-kölcsönzés kizárólagossága (Brüsszel-Főváros Régió területén); különleges jogi forma (Brüsszel-Főváros Régió területén) és ‧ eurót kitevő minimális tőke (a Flamand Régióban)- nem teljesítette az EUMSZ ‧. cikkből eredő kötelezettségeit
fr L'économiste flamand Geert Noels a indiqué récemment que les coûts de la main-d'œuvre en Belgique ont fortement augmenté depuis 2000, c'est-à-dire sous le gouvernement de M. Verhofstadt, présent aujourd'hui.
hu Geert Noels flamand közgazdász a közelmúltban azt mondta, hogy 2000 óta jelentős mértékben növekedtek a belgiumi munkaerőköltségek; az akkor történt, amikor az itt is jelenlévő Verhofstadt úr volt kormányon.
fr Elle explique cependant que, grâce à l’aide des autorités flamandes, VCG accepte de dispenser un nombre d’heures de formation nettement plus élevé
hu Ugyanakkor azonban megállapítja, hogy a flamand hatóságok adta támogatásnak köszönhetően a VCG beleegyezett, hogy a képzés óraszámát számottevő mértékben emelje
fr Demande d’annulation de la décision C ‧ final de la Commission, du ‧ mai ‧, de ne pas soulever d’objections, à la suite de la procédure préliminaire d’examen prévue par l’article ‧, paragraphe ‧, CE, à l’égard du régime d’aide envisagé par la Vlaams Gewest (Région flamande, Belgique) en vue de soutenir le transport intermodal par voie navigable (Aide d’État N ‧/‧- Belgique
hu A Vlaams Gewest (flamand régió, Belgium) által a vízi úton történő intermodális közlekedéshez nyújtandó támogatásokat (N ‧/‧ sz. támogatási intézkedés- Belgium) nem kifogásoló, az EK ‧. cikk bekezdése szerinti előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását követően hozott ‧. május ‧-i C ‧ végleges bizottsági határozat (HL ‧., C ‧., ‧. o.) megsemmisítése
fr constater que le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles ‧, ‧ et ‧ du traité CE et des articles ‧ et ‧ de l'Accord EEE en ce que, dans la Région flamande, lors du calcul de l'avantage fiscal lié à l'achat d'un bien immobilier destiné à la résidence principale, les droits d'enregistrement payés antérieurement lors de l'achat d'une résidence principale ne sont pris en compte que si celle-ci était située en Région flamande et n'est pas pris en compte si celle-ci se situait dans un État membre autre que la Belgique ou dans un État de l'AELE
hu A Bíróság állapítsa meg, hogy a Belga Királyság – mivel Flandria régióban (Vlaams Gewest) az új elsődleges lakóingatlan vásárlása után járó adókedvezmény kiszámításánál a korábbi elsődleges lakóingatlan megvásárlásakor kifizetett illetéket csak akkor számítják be, ha az ingatlan Flandria régióban található, akkor pedig nem, ha az Belgiumon kívül más tagállamban vagy EFTA-államban fekszik – nem teljesítette az EK ‧., az EK ‧. és az EK ‧ cikkből, valamint az EGT-megállapodás ‧. és ‧. cikkéből eredő kötelezettségeit
fr Demande de décision préjudicielle- Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage) (Belgique)- Interprétation des art. ‧, ‧ et ‧, du traité CE ainsi que des art. ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ et ‧, du règlement (CEE) no ‧/‧ du Conseil, du ‧ juin ‧, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L ‧ p. ‧), tel que modifié- Applicabilité du système d'assurance soins flamand aux personnes employées dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et résidant soit dans l'une de ces régions, soit dans un autre Etat membre, à l'exclusion des personnes résidant dans une autre partie du territoire national
hu Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cour constitutionnelle (korábban Cour d'arbitrage) (Belgium) – Az EK-Szerződés ‧., ‧. és ‧. cikkének, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és önálló vállalkozókra, valamint családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, ‧. június ‧-i ‧/‧/EGK (HL L ‧., ‧. o.; magyar nyelvű különkiadás ‧. fejezet, ‧. kötet, ‧. o.) tanácsi rendelet módosított változata ‧., ‧., ‧., ‧., ‧., ‧., ‧., ‧. és ‧. cikkének értelmezése – A flamand gondozási biztosítási rendszer alkalmazása a holland nyelvű vagy Brüsszel-Főváros kétnyelvű régióban munkát vállaló, és e régiók valamelyikében, vagy egy másik tagállam területén lakóhellyel rendelkező személyekre, az államterület más részén lakóhellyel rendelkező személyek kizárásával
fr Un exemple spécifique est celui de la périphérie flamande de Bruxelles, où l'Union européenne commence à intervenir dans une politique du logement qui vise à permettre à de jeunes ménages flamands de continuer à vivre dans leur propre région.
hu Ennek sajátságos példája az, ami Brüsszel flamand külvárosában történik, ahol az Európai Unió kezd beleavatkozni a lakáspolitikába, amelynek célja, hogy lehetővé tegye a fiatal flamand családok számára, hogy továbbra is helyben lakjanak.
fr Une partie importante de la population de la Communauté flamande est censée pouvoir suivre un événement de grand intérêt pour la société à la télévision non payante lorsque l'événement est diffusé par une télévision émettant en néerlandais et dont la réception est assurée pour au moins ‧ % de la population sans paiement en sus du prix de l'abonnement de télédistribution
hu A flamand közösség lakosságának jelentős része elvben követni tud egy, a társadalom számára jelentős eseményt a nem díjköteles televízión keresztül, amennyiben az esemény holland nyelvű televízión keresztül kerül terjesztésre és azt a lakosság ‧ %-a a kábeltelevíziós előfizetés kivételével ingyenesen fogni képes
fr Communauté flamande (Vlaamse Gemeenschap
hu Vlaamse Gemeenschap (Flamand Közösség
A 1. oldal. Talált 197 mondatot a flamand kifejezésre.Találat ebben: 1,537 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!