kiejtés:    

Fordítás magyar-ra/re:

  • flamand   
    (Proper noun  )
     
    Langue germanique occidentale parlée principalement en Flandre, dans les Pays-Bas et en France.
  • flamand nyelv   

Did you mean: Flamand

Hasonló kifejezések a francia magyar szótárban. (5)

Communauté flamande
Flamand Közösség; flamand közösség
Flamand
flamand
province de Brabant flamand
Flamand-Brabant tartomány
Région flamande
flamand régió

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "flamand", fordítási memória

add example
fr La Belgique, où les différends entre Flamands et Wallons sont de toute évidence irréconciliables, et où l'appareil fédéral consiste en un mécanisme de redistribution des richesses flamandes aux Wallons, montre ce qui pourrait arriver à l'Union européenne et à la zone euro si elles continuent à s'enfoncer dans cette voie irraisonnable.
hu Belgium, ahol a flamandok és a vallonok között nyilvánvalóan kibékíthetetlen ellentétek állnak fenn, és ahol a szövetségi apparátus a flamandoktól a vallonok felé irányuló újraelosztási mechanizmust képvisel, azt tükrözi, mi történhet az Európai Unióval és az euróval, ha tovább haladnak a jelenlegi téves irányba.
fr Luc VAN DEN BRANDE- Membre du Parlement flamand (BE/PPE
hu Luc VAN DEN BRANDE (BE/EPP), a flamand parlament képviselője
fr Le Gouvernement flamand décide si ces événements doivent être disponibles par retransmission totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en différé
hu A flamand kormány határoz arról, hogy ezen eseményeket teljes egészében/részben egyenes adásban, vagy – amennyiben ez általános érdekű objektív okokból kifolyólag szükséges vagy megfelelő – teljes egészében/részben felvételről közvetítik-e
fr Les télévisions de la Communauté flamande ou agréées par elle ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'elles ont acquis de telle manière qu'une grande partie du public dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne sait suivre les événements indiqués par cet autre Etat membre à la télévision sans péage par retransmission totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en différé, tel qu'il est prévu par cet autre Etat membre
hu A flamand közösség vagy az általa elismert televíziók nem gyakorolhatják megszerzett kizárólagos jogukat oly módon, hogy az Európai Közösség egy másik tagállamának közönsége ne követhesse e tagállam által megjelölt eseményeket használati díj kifizetése nélkül, teljes egészében/részben egyenes közvetítéssel, vagy – amennyiben ez általános érdekű objektív okokból kifolyólag szükséges vagy megfelelő – teljes egészében/részben felvételről, ahogy azt e másik tagállam előírja
fr En tant que Flamand, je suis en quelque sorte un observateur privilégié de la manière dont un système unitaire de sécurité sociale en Belgique pour deux groupes de population, Flamands et Wallons, est totalement ingérable et entraîne d'énormes abus.
hu Flamand emberként, úgymond testközelből látom, hogy egy egységes társadalombiztosítási rendszer mennyire működésképtelen már két csoport, a flamandok és a vallonok esetében, és milyen hatalmas visszaélésekhez vezet.
fr Objet: Municipalité flamande de Liedekerke
hu Tárgy: A flandriai Liedekerke város
fr Soutien à la production cinématographique et audiovisuelle par la Communauté flamande de Belgique- Vlaams Audiovisueel Fonds vzw
hu A belgiumi flamand közösség filmművészeti és audiovizuális alkotómunkájának támogatása – Vlaams Audiovisueel Fonds vzw
fr Objet: Indépendance flamande
hu Tárgy: Flandria függetlensége
fr Vlaams Gewest (Région flamande
hu Vlaams Gewest (Flamand Régió
fr Madame la Présidente, la fin de l'industrie chimique flamande serait la fin d'Opel Anvers multipliée par 54.
hu Elnök asszony, a flamand vegyipari ágazat vége az antwerpeni Opel üzeménél 54-szer nagyobb hatással járna.
fr Bien sûr, ce n'est pas comme si la Présidence belge avait réalisé un parcours sans faute: il y a tout d'abord eu l'incident où le ministre socialiste des pensions, M. Daerden, a présidé le Conseil de ministres en état d'ébriété - le visage du commissaire Andor en dit long; les contribuables et payeurs nets flamands ne rigolent plus, sachant que ce personnage est désormais responsable de leur pension.
hu Természetesen nem igaz, hogy a belga elnökség hibátlan kört teljesített: először is ott volt az az incidens, amikor a nyugdíjügyi szocialista miniszter, Daerden úr alkoholos állapotban elnökölt a Miniszterek Tanácsában - Andor biztos úr arca mindent elárul; a flamand adófizetők és nettó befizetők már nem tudnak ezen nevetni, tudva tudván, hogy ez az alak felelős a nyugdíjaikért.
fr À la manière de la gauche agissant contre les dissidents dans toute l'Europe comme une police de la pensée acharnée - en tant que Flamand j'en sais quelque chose - l'intention ici est d'agir en tant que chien de garde des libertés civiles.
hu A baloldalhoz hasonlóan Európa-szerte fellépnek minden másképpen gondolkodó ellen, mint valami tökéletes gondolatrendőrség - flamandként mesélhetnék erről egy-két dolgot -, hogy eljátsszák a polgári jogok éber őreit.
fr C'est le genre de législation qui a fait condamner le plus grand parti flamand en Belgique, parce que ce parti avait critiqué la politique d'immigration adoptée.
hu Olyan fajta jogszabály ez, ami miatt a legnagyobb flamand pártot Belgiumban elmarasztalták, mivel az említett párt bírálta az elfogadott bevándorlási politikát.
fr L'administration flamande délivre un agrément aux organismes de conseil qui disposent d'un certificat de qualité validé
hu A flamand kormány olyan tanácsadó intézményeket ismer el, amelyek rendelkeznek ilyen minőségi tanúsítvánnyal
fr Car, comme vous le savez certainement, ces dernières années, la direction européenne du site d'Anvers, par exemple, a reçu d'importantes aides et ressources des pouvoirs publics flamands et belges pour rester compétitive.
hu Végtére is az Opel Antwerpenben található európai központja - amint arról bizonyára Önök is tudnak - nagyon nagy összegű támogatást és erőforrásokat kapott a flamand és a belga hatóságoktól azért, hogy versenyképes maradhasson.
fr la Région flamande a investi ‧ millions EUR dans Dexia SA
hu a flamand régió ‧ millió EUR-t fektetett a Dexia SA-ba
fr En ce qui concerne les infrastructures portuaires, cela a notamment été confirmé dans les affaires relatives aux ports flamands et au développement du port de Rotterdam
hu Ami a kikötői infrastruktúrát illeti, ezt megerősítették többek között a flamand kikötőkre és a rotterdami kikötőfejlesztésre vonatkozó ügyek
fr Chaque Flamand a une contribution nette d'environ 290 euros par an pour assurer le fonctionnement des institutions européennes.
hu Minden egyes flamand évente mintegy 290 EUR nettó hozzájárulást nyújt az európai intézmények működésének biztosítására.
fr Communauté flamande: en direct et par extraits
hu Flamand közösség: egyenesben és részletekben
fr Il convient que la présente décision s’applique parallèlement au deuxième programme d’action en vigueur en Région flamande au cours de la période ‧-‧ (décret sur les engrais du ‧ décembre
hu Ezt a határozatot Flandria régióra vonatkozóan a jelenleg hatályos második cselekvési tervvel összefüggésben a ‧–‧ közötti időszakban kell alkalmazni (a trágyáról szóló rendelet, ‧. december
fr Après l'approbation du projet d'arrêté du gouvernement flamand ci-joint et de l'arrêté ministériel complémentaire, à la suite de la notification de la mesure conformément au règlement (CE) no
hu A flamand kormány mellékelt rendelettervezetének és hozzá tartozó miniszteri rendeletnek a jóváhagyása után, az intézkedés ‧/‧ rendeletnek megfelelő bejelentését követően
fr Sans cette aide, les agriculteurs biologiques flamands seraient désavantagés par rapport aux agriculteurs des autres États membres étant donné qu'ils sont soumis à des contrôles, des prélèvements d'échantillons et des analyses supplémentaires
hu A több ellenőrzés, mintavétel és vizsgálat miatt a támogatás nélkül a flandriai termelőket hátrányos megkülönböztetés érné a többi tagállam termelőihez képest
fr Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports
hu A flamand lakásügyi, média- és sportminiszter
fr Communauté flamande: en direct et en intégralité
hu Flamand közösség: egyenesben és teljes egészében
fr Vlaamse Overheid: Departement Landbouw en Visserij (Région flamande- Département de l'agriculture et de la pêche
hu Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij (Flamand kormányzat
A 1. oldal. Talált 197 mondatot a flamand kifejezésre.Találat ebben: 1,814 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!