Fordítás magyar-ra/re:

  • The Singles   
     
    The Singles (81-85)
     
    The Singles (81-85)

Hasonló kifejezések a spanyol magyar szótárban. (1)

Példa mondatok: "The Singles", fordítási memória

add example
es El informe de progresos del 16 de diciembre de 2008 titulado "The Single Market review: one year on" destaca una serie de medidas aprobadas recientemente que ayudarán a crear las condiciones para relanzar la economía europea.
hu A 2008. december 16-i értékelő jelentés, melynek címe "A belső piaci felülvizsgálat: egy év után”, rámutat egy sor, a közelmúltban elfogadott intézkedésre, amely segít azoknak a feltételeknek a megteremtésében, amelyek szükségesek az európai gazdaság újraindításához.
es « A Single European Seat in the IMF?»
hu „ A Single European Seat in the IMF?
es VISTA la Iniciativa de la Comisión Europea lanzada en mayo de ‧ sobre La simplificación de la reglamentación en el mercado único (SLIM- Simpler Legislation for the Single Market
hu tekintettel az Európai Bizottság ‧ májusában indított, az egységes piac jogszabályainak egyszerűsítését célzó kezdeményezésére (SLIM – Simpler Legislation for the Single Market
es Puedo dormir con chicas cantando por el pasillo a Beyoncé por la noche,las fiestas " All the Single Ladies " pero es como " El resplandor " estar aqui Redrum, redrum, redrum, redrum!
hu És át tudok aludni egy részeg éneklést a hallban, vagy egy késő esti Beyonce tánc partit, de ez olyan, mint a " The Shining "
es Como lo conozco, señor Comisario, creo que usted y sus servicios seguirán esforzándose por aplicar la Single Market Act y que exigirá de forma congruente a los Estados miembros que transpongan la Directiva relativa a los servicios a su legislación, incluida su aplicación sobre el terreno.
hu Ahogy Önt ismerem, biztos úr, meg vagyok győződve arról, hogy Ön és a munkatársai folytatni fogják az egységes piaci intézkedéscsomag bevezetését célzó erőfeszítéseiket, és Ön következetesen be fogja mutatni a tagállamoknak a szolgáltatási irányelv nemzeti jogba történő átültetését, ideértve a helyszínen történő végrehajtást is.
es Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo ‧, apartado ‧, letra b), de la Directiva ‧/‧/CE del Consejo, de ‧ de noviembre de ‧, relativa a los impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores del tabaco y del artículo ‧, párrafo primero, de la Directiva ‧/‧/CEE del Consejo, de ‧ de octubre de ‧, relativa a la aproximación de los impuestos sobre los cigarrillos, al haber aplicado a los rollos de tabaco comercializados con la denominación West Single Packs el tipo impositivo que grava la picadura fina de tabaco destinada a liar cigarrillos
hu A Németországi Szövetségi Köztársaság – mivel a cigaretta sodrására szánt finomra vágott dohányra vonatkozó adómértéket alkalmazta a West Single Packs megnevezésű dohányrúdra – nem teljesítette a dohánygyártmányok fogyasztását érintő, a forgalmi adón kívüli egyéb adókról szóló, ‧. november ‧-i ‧/‧/EK tanácsi irányelv ‧. cikke bekezdésének b) pontjából és a cigaretták adójának közelítéséről szóló, ‧. október ‧-i ‧/‧/EGK tanácsi irányelv ‧. cikkének bekezdéséből eredő kötelezettségeit
es En la actualidad hay gran diversidad de normas nacionales sobre pagos, por lo que la implantación de una zona única de pagos para el euro (Single Euro Payment Area, SEPA) es problemática
hu Jelenleg a fizetésekre vonatkozó nemzeti jogszabályok jelentősen eltérőek, ami megnehezíti az egységes európai fizetési térség („SEPA ") létrehozását
es *. pdb *. prc|Bases de datos de PalmOS (*. pdb *. prc)Delete a single file item
hu *. pdb *. prc|PalmOS-adatbázisok (*. pdb *. prc
es Declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo ‧, apartado ‧, letra b), de la Directiva ‧/‧/CE del Consejo, de ‧ de noviembre de ‧, relativa a los impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores del tabaco, y del artículo ‧, apartado ‧, de la Directiva ‧/‧/CEE del Consejo, de ‧ de octubre de ‧, relativa a la aproximación de los impuestos sobre los cigarrillos, al haber aplicado el tipo de gravamen previsto para el tabaco de corte fino de liar a los rollos de tabaco comercializados bajo el nombre West Single Packs
hu állapítsa meg, hogy mivel a Németországi Szövetségi Köztársaság cigaretta sodrására szánt finomra vágott dohányra vonatkozó adót a West Single Packs megnevezésű dohányrúd esetében alkalmazta, a dohánygyártmányok fogyasztását érintő, a forgalmi adón kívüli egyéb adókról szóló ‧/‧/EK tanácsi irányelv ‧. cikke bekezdésének b) alpontja és a cigaretták adójának közelítéséről szóló, ‧. október ‧-i ‧/‧/EGK tanácsi irányelv ‧. cikke bekezdése alapján fennálló kötelezettségei teljesítését elmulasztotta
es ¿ Sabíais... que el LP de debut de Whitney Houston...Llamado simplemente Whitney Houston... tenía cuatro singles número uno?
hu Tudtátok, hogy Whitney Houston debütáló lemezén, a Whitney Houston- on... négy listavezető szám volt?
es Espero que la nueva Single Market Act de la Comisión sea realmente ambiciosa.
hu Remélem, hogy a Bizottság új egységes piaci intézkedéscsomagja valóban ambiciózus lesz.
es Añade que la Comisión no ha tenido en cuenta que Flughafen Dresden GmbH es una sociedad estatal creada ad hoc (single purpose vehicle) que presenta una estructura organizativa de Derecho privado y que por lo tanto, en la medida en que recibe del Estado los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones, no puede considerarse beneficiaria de una ayuda
hu Ezen kívül a felperes előadja, hogy a Bizottság nem vette figyelembe, hogy a Flughafen Dresden GmbH esetében különleges célra létrehozott állami társaságról (single purpose vehicle) van szó, amely magánjogi szervezeti formát ölt, és így az állam által rendelkezésére bocsátott, a feladatai ellátásához szükséges eszközök tekintetében nem minősülhet támogatás kedvezményezettjének
es Según la Comisión, los rollos de tabaco comercializados en el mercado alemán bajo la denominación West Single Packs, que el consumidor puede deslizar en tubos de cigarrillos con filtro mediante una simple manipulación no industrial, son cigarrillos en el sentido del artículo ‧, apartado ‧, letra b), de la Directiva ‧/‧/CE del Consejo, que por consiguiente deben estar gravados como tales
hu A Bizottság véleménye szerint a West Single Packs megnevezés alatt a német piacon eladott dohányrúd, amit a fogyasztó egy egyszerű, nem ipari eljárással a külön árult, filteres cigarettapapír-hüvelybe tolhat, a ‧/‧/EK tanácsi irányelv ‧. cikk bekezdés b) alpontja alapján cigarettának minősül, tehát azokat cigarettaként kell megadóztatni
es Si se selecciona esta casilla, será necesaria una contraseña (introducida abajo) sólo si se cambia algún parámetro (P. ej El usuario quiere arrancar linux, pero no linux single ó linux init=/bin/sh. esto establece la opción restricted en el lilo. conf. Esto se establece como predeterminado para todos los núcleos que quiera arrancar. Si necesita una configuración por núcleo vaya a la etiqueta de Sistemas operativos y seleccione detalles
hu Ha bejelöli ezt az opciót, akkor jelszót kell megadni (alább), ha valamelyik indítási paramétert meg szeretné változtatni (pl. nem kell jelszó: linux, de kell linux single vagy linux init=/bin/sh választása esetén). Ennek hatására létrejön a restricted bejegyzés a lilo. conf fájlban. Ennek hatására létrejön egy alapértelmezett indítás minden indítási lehetőségnél. Ha külön paramétereket akar megadni bizonyos indítási lehetőségeknél, akkor az Operációs rendszerek lap Részletek pontját használja
es Un paso importante va a ser la puesta en marcha de la SEPA (Single Euro Payments Area) que va a cambiar profundamente el tema de las tarjetas de crédito y los pagos transfronterizos
hu Jelentős előrelépést jelent majd a SEPA (Single Euro Payments Area) beindítása, amely alapvető változást hoz a hitelkártyák és a határokon átnyúló fizetések terén
es Sin embargo, permítanme asegurar al señor Zahradil que este mes presentaremos la Single Market Act, una serie de propuestas muy ambiciosas para realizar el mercado único, darle mayor profundidad y eliminar muchos obstáculos para el mercado interior de servicios y las numerosas cargas administrativas que existen, sobre todo para las PYME.
hu Ugyanakkor megnyugtatnám Zahradil urat, hogy ebben a hónapban előterjesztjük az egységes piaci intézkedéscsomagot, amely rendkívül ambiciózus javaslatokat tartalmaz az egységes piac bevezetésére, elmélyítésére, és az útjában álló sok akadály eltörlésére a szolgáltatások tekintetében, valamint az adminisztratív terhek tekintetében, amelyek főleg a kkv-kat érintik.
es Well if war is natural, why are there ‧ suicides every single day by American veterans who have post- traumatic stress disorder?
hu Ha a háború olyan természetes, akkor mért követ el minden nap ‧ amerikai veterán öngyilkosságot poszt traumatikus stressz miatt?
es Esta disposición se aplicará sin perjuicio de la libertad de la entidad gestora de optar por la aplicación del sistema de caja única o doble (single/dual till) o una combinación de ambos sistemas
hu Ez nem sértheti a repülőtér-irányító szervek választási szabadságát az egy- vagy kétkasszás rendszer, illetve ezek kombinációja tekintetében
es Tributación diferenciada de los cigarrillos y de los rollos de tabaco “West Single Packs”»
hu Cigaretták és a „West Single Packs” dohányrudak eltérő adóztatása
es La Decisión ‧/CE de la Comisión, de ‧ de septiembre de ‧, por la que se aplica el artículo ‧ de la Directiva ‧/CE sobre los productos de construcción que describe los sistemas de clases, no indica los umbrales de las clases B, C y D porque no estaba entonces suficientemente desarrollado el ensayo SBI (Single Burning Item: elemento único en combustión
hu Az építési termékekre vonatkozó ‧/EGK irányelv ‧. cikkének alkalmazásáról szóló, ‧. szeptember ‧-i ‧/EK bizottsági határozat[‧], amely leírja az osztályozó rendszert, nem jelöli meg a B, C és D osztályok küszöbértékét, mivel az SBI-vizsgálatot (Single Burning Item módszere szerinti vizsgálat) akkorra még nem fejlesztették ki kellőképpen
es Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de ‧ de noviembre de ‧, en el asunto C-‧/‧: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania («Incumplimiento de Estado- Impuestos que gravan el consumo de labores de tabaco- Tributación diferenciada de los cigarrillos y de los rollos de tabaco “West Single Packs”»
hu A Bíróság ítélete (első tanács) ‧. november ‧. a C-‧/‧. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi Szövetségi Köztársaság ügyben (Tagállami kötelezettségszegés – Dohánygyártmányok fogyasztását terhelő adó – Cigaretták és a „West Single Packs” dohányrudak eltérő adóztatása
es Siempre que las AV opten por el single-homing, los proveedores de SGD tendrán acceso exclusivo a las AV pertenecientes a sus respectivas redes de AV
hu Amíg az utazási irodák a single-homing rendszert alkalmazzák, a GDS-szolgáltatók kizárólagos hozzáféréssel rendelkeznek a saját utazásiiroda-hálózatukhoz tartozó irodákhoz
es Asimismo, la Comisión presentará en las próximas semanas sus propuestas sobre la Single Market Act.
hu Az elkövetkező hetekben a Bizottság szintén benyújtja javaslatait az egységes piaci intézkedéscsomagról.
es El producto objeto de la presente investigación son los alcoholes grasos saturados con una longitud de la cadena de átomos de carbono de C‧, C‧, C‧, C‧, C‧ o C‧ (excluidos los isómeros ramificados), incluidos los alcoholes grasos saturados puros [también denominados fracciones puras (single cuts)], y las mezclas que contienen predominantemente una combinación de longitudes de la cadena de átomos de carbono de C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧ (clasificadas normalmente como C‧-C‧), las mezclas que contienen predominantemente una combinación de longitudes de la cadena de átomos de carbono de C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧ (clasificadas normalmente como C‧-C‧) y las mezclas que contienen predominantemente una combinación de longitudes de la cadena de átomos de carbono de C‧-C‧ (el producto investigado
hu A vizsgált termék a C‧, C‧, C‧, C‧, C‧ vagy C‧ hosszúságú szénhidrogénláncokat tartalmazó telített zsíralkoholok (az elágazó láncú izomereket nem ideértve), egyaránt beleértve az egységes, vegyileg meghatározott telített zsíralkoholokat (további hivatkozása: egységes frakciók), valamint döntő részben C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧ hosszúságú szénhidrogénláncokat tartalmazó keverékeket (általános megnevezésük: C‧-C‧ keverék), a döntő részben C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧ hosszúságú szénhidrogénláncokat tartalmazó keverékeket (általános megnevezésük: C‧-C‧ keverék), valamint a döntő részben C‧-C‧ hosszúságú szénhidrogénláncokat tartalmazó keverékeket (a továbbiakban: vizsgált termék
es Nuestro single está en inglés e Isabella necesita practicar
hu A dalunk angol, és Isabellának gyakorolnia kell
A 1. oldal. Talált 3248 mondatot a The Singles kifejezésre.Találat ebben: 1,334 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!