kiejtés: IPA: /iːst/ /jiːst/ jiːst , SAMPA: /ji:st/ /iːst/  

Fordítás magyar-ra/re:

 • élesztő   
  (Noun  )
   
  fungus
   
  Many species of unicellular fungi, most of which belong to the Ascomycetes and reproduce by budding. The genus Saccharomyces is used in brewing and winemaking because in low oxygen concentration it produces zymase, an enzyme system that breaks down sugars to alcohol and carbon dioxide. Saccharomyces is also used in bread-making. Some yeasts are used as a source of protein and of vitamins of the B group.(Source: ALL)
   
  fungus
 • erjedés   
 • hab   
 • hullámtaréj   
 • kovász   
 • sarjadzó gomba   
 • sörélesztő   
 • tajték   
 • élesztõ   

Más jelentések:

 
A type of single-celled fungus.
 
(figuratively) A frothy foam.
 
froth used in medicine, baking and brewing
 
A compressed cake or dried granules of this substance used for mixing with flour to make bread dough rise.
 
cake or dried granules used to make bread dough rise
 
frothy foam on sea waves
 
(African American Vernacular, slang) To exaggerate
 
An often humid, yellowish froth produced by fermenting malt worts, and used to brew beer, leaven bread, and also used in certain medicines.
 
mold used to make sake

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (7)

bakers' yeast
sütõélesztõ
brewers' yeast
sörélesztõ
wine yeast
borélesztõ
yeast and mold count
élesztő- és penészszám
yeast extracts
élesztõ kivonat
yeast infection
gombásodás
yeasts
élesztõ; élesztő

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "yeast", fordítási memória

add example
en Whilst no overgrowth by opportunistic microorganisms such as yeasts were noted during the clinical studies with ORACEA, therapy with tetracyclines at higher doses may result in overgrowth of non-susceptible microorganisms including fungi
hu Bár az ORACEA-val végzett klinikai vizsgálatok során nem észlelték opportunista mikroorganizmusok (például élesztőgombák) elszaporodását, nagyobb dózisú tetraciklin-kezelés a nem érzékeny mikroorganizmusok, például gombák elszaporodását okozhatja
en In addition to the dairy raw materials, the only ingredients or production aids or additives authorised in the milk during production are rennet, innocuous bacterial cultures, yeasts, moulds and salt
hu A tejből származó alapanyagokon túlmenően a termékhez felhasznált tejben, illetve a gyártás során összetevőkként, gyártási segédanyagként vagy adalékanyagokként kizárólag tejoltó, ártalmatlan baktériumtenyészetek, élesztők, penészgombák, illetve só felhasználása engedélyezett
en A change from liquid yeast to compressed yeast would require special filtration machines, packaging equipment, and cold storage facilities
hu A folyékony élesztőről a sajtolt élesztőre történő átállás speciális szűrőgépeket, csomagoló berendezéseket, valamint hűtött tárolóhelyiséget igényel
en Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products
hu Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok és más vérfrakciók, valamint módosult immunológiai termékek biotechnológiai eljárással előállítva is; vakcinák, toxinok, mikroorganizmus kultúrák (az élesztők kivételével) és hasonló termékek
en The metabolisation of the alcohols and poly-alcohols of the wine by the alcohol-producing yeast which occur in the area known as the Marco de Jerez results in a conjunction of secondary elements and an alteration of the primary components of the wine: a reduction in the glycerine content and an increase in the acetaldehyde content and in the products of esterification
hu Az alkoholok és polialkoholok anyagcseréje – amit az úgynevezett Marco de Jerez területen előforduló alkoholképző élesztők gerjesztenek – másodlagos elemek létrejöttével és a bor elsődleges alkotóelemeinek megváltozásával jár: csökken a glicerintartalom, nő az acetaldehid-tartalom és az észterifikáló anyagok mennyisége
en An additional use as preservative of these food additives is proposed in seaweed-based fish product analogues (caviar analogues made of seaweed) as topping on various foods in order to prevent the growth of moulds and yeasts and the formation of mycotoxins
hu A penészgombák és élesztőgombák, valamint mikotoxinok elszaporodása meggátlásának érdekében javasolt ezen élelmiszer-adalékanyagok további, tartósítószerként történő alkalmazása olyan algaalapú, halanalóg termékekben (algakaviárok), melyeket különböző ételekben feltétként használnak
en Yeast powder Cellulose, microcrystalline Povidone (K-‧) Crospovidone Silica, colloidal anhydrous Magnesium stearate
hu Élesztőpor Mikrokristályos cellulóz Povidon (K-‧) Kroszpovidon Vízmentes kolloid szilika gél Magnézium sztearát
en This Regulation shall also apply to yeasts used as food or feed
hu Ezt a rendeletet az élelmiszerként vagy takarmányként használt élesztőkre is alkalmazni kell
en In addition to the raw dairy materials, the only ingredients or production aids or additives authorised in the milk and during production are rennet, innocuous bacterial cultures, yeasts, moulds, calcium chloride and salt
hu A tejből származó alapanyagokon túlmenően a termékhez felhasznált tejben, illetve a gyártás során összetevőként, gyártási segédanyagként vagy adalékanyagként kizárólag tejoltó, ártalmatlan baktériumtenyészetek, élesztők, penészgombák, kalcium-klorid és só felhasználása engedélyezett
en Culture yeast
hu Élesztőkultúra
en Determination of yeast viability (using methylene blue dye
hu Az élesztők viabilitásának meghatározása (metilénkékkel történő színezéssel
en AUTOLYSATES OF YEAST*
hu és autolizált élesztők
en In contrast to bacteria (E. coli), yeast has not been described to elicit adjuvant effects modifying the immunological response
hu A baktériumokkal ellentétben (E. coli) eddig nem számoltak be arról, hogy az élesztőgomba az immunológiai választ befolyásoló hatásokat váltana ki
en In Znojmo primary fermentation takes place in a typical fermentation room, where the cooled wort is aerated, pitched with yeast and fermented in open vats for about seven days
hu Znojmoban az első erjesztési folyamat egy tipikus erjesztő helyiségben zajlik, ahol a lehűlt sörlét átlevegőztetik, hozzáadják az élesztőt, majd nyitott sörfőző kádakban erjesztik körülbelül hét napig
en DIFCO Bacto Yeast Nitrogen Base without amino acids
hu DIFCO Bacto Yeast Nitrogen Base aminosavak nélkül
en The most frequently used strains are Nos ‧, ‧ and ‧, which are included in the collection of reproduction strains of brewer's yeasts of the Research Institute of Brewing and Malting under registration No RIBM ‧ and are available to all producers of České pivo
hu Leggyakrabban a ‧., ‧. és ‧. sz. törzseket alkalmazzák, amelyek a Sör és Malátakutató Intézetnél a sörgyári reprodukciós élesztőtörzsek gyűjteményében RIBM ‧ regisztrációs szám alatt vannak elhelyezve, és amelyek a České pivo minden előállítója számára hozzáférhetők
en Compressed yeast usually has a dry matter content of approximately ‧ %-‧ %
hu A sajtolt élesztő szárazanyag-tartalma általában ‧–‧ %
en amending Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council as regards the prohibition to place on the market or use for animal nutritional purposes protein products obtained from yeasts of the Candida variety cultivated on n-alkanes
hu a ‧/‧/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az n-alkánokon tenyésztett, Candida nemzetségbe tartozó élesztőkből nyert fehérjetermékek forgalomba hozatalának vagy takarmányozási célú felhasználásának tilalma tekintetében történő módosításáról
en CPA ‧.‧.‧: Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead; prepared baking powders
hu CPA ‧.‧.‧: Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű nem élő mikroorganizmus; elkészített sütőpor
en Development under flor as referred to in the first subparagraph means the biological process which, occurring when a film of typical yeasts develops spontaneously at the free surface of the wine after total alcoholic fermentation of the must, gives the product specific analytic and organoleptic characteristics
hu Az első albekezdésben említett, élesztőhártya alatti készítés azt a biológiai folyamatot jelenti, amely akkor megy végbe, amikor a must teljes alkoholos erjedése után a bor szabad felszínén spontán módon kialakul egy jellegzetes élesztőhártya, amely a terméknek különleges analitikai és érzékszervi tulajdonságokat kölcsönöz
en What Refludan contains The active substance is lepirudin, a recombinant DNA product derived from yeast cells
hu Mit tartalmaz a Refludan A készítmény hatóanyaga a lepirudin, mely élesztő sejtekből származó rekombináns DNS termék
en Weigh ‧ +-‧ g yeast suspension
hu Mérjen ki ‧ ± ‧ g élesztőoldatot
en You know, from the fertilizer that bacteria, yeast, fungi, and saprophytes generally need."
hu Attól a trágyától, amilyenre a baktériumoknak, a gombáknak és általában a saprophitáknak szükségük van.
en This was a substance produced by a tiny creature called yeast.
hu Ezt az anyagot egy élesztőgomba nevű aprócska teremtmény állította elő.
en The solution is subjected to fermentation by the yeast Saccharomyces cerevisiae which leaves the lactose intact
hu Az oldatot Saccharomyces cerevisiae élesztővel erjesztjük, amely a laktózt érintetlenül hagyja
A 1. oldal. Talált 542 mondatot a yeast kifejezésre.Találat ebben: 0,529 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!