kiejtés: IPA: /skʌl/ skʌl , SAMPA: /skVl/    

Fordítás magyar-ra/re:

 • koponya   
  (Noun  )
   
  cranium
   
  cranium
 • halálfej   
   
  death's-head, skull
 • koponyacsontok   

Más jelentések:

 
To hit in the head with a fist, a weapon, or a thrown object.
 
The bony framework of the head.
 
The main bone of the head; the cranium.
 
skull (esp. weatherbeaten)
 
A symbol for death; death's-head
 
(anatomy) The main bone of the head; the cranium.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (3)

skull and crossboneskoponya; halálfej
skull cappileolus; koponyaboltozat
Skull IslandKoponya-sziget

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "skull", fordítási memória

add example
"Sooner or later we'll have to take a skull X-ray, but I didn't see any swelling behind his eyes, so I'm probably being overcautious.- Előbb-utóbb meg kell röntgeneznünk a koponyáját, de nem látok semmilyen duzzanatot a szeme mögött, így valószínűleg csak túlságosan óvatos vagyok.
the skull including the brain and eyes, the tonsils and the spinal cord of ovine and caprine animals aged over ‧ months or which have a permanent incisor erupted through the gum, and the spleen of ovine and caprine animals of all agesa ‧ hónapnál idősebb vagy már egy állandó metszőfoggal rendelkező juh-és kecskefélék koponyája, beleértve az agyat és a szemeket, mandulái, gerincvelője, valamint bármely korú juh-és kecskefélék lépe
Candy's mind was fill not with images of Frank but of the other cats and Verbina and Violet, and finally he threw down the damaged skull in disgust.Candy agyát nem Frank képe töltötte meg, hanem a többi macskáé, Verbináé és Violeté, s végül undorral dobta el az összeroncsolt koponyát.
The mottled skin of her face stretched tight over the skull.A nő előrehajolt az üvegen lévő rácshoz, és hangosan beszélni kezdett:
Would there be Skull Bearers?Koponyahordozók lennének itt?
Its skull had been broken against the roof, and it seemed unlikely that he could recover from such a shock.Az ellenlökés nekivágta a boltozatnak, összezúzódott a feje, alig volt remény, hogy felépüljön.
Like letters; like skulls.Újra meghallotta azokat a szavakat.
The Skull Bearers spy out the way for them.A Koponyahordozók voltak az előőrseik.
It had become a ritual, never a celebrated one, in which the offending Taltos was quickly dispatched with deliberate and severe blows to the skull.Szertartásként hajtottuk végre, bár sose nyilvánosan; gyorsan, a koponyára mért kemény ütésekkel adtuk halálra a törvényszegő táltost.
Their cruel tips, curved slightly toward each other, were adorned with rows of charred spinagon skulls.Megfeketedett spinagon koponyákkal díszített, kegyetlenül csillogó végük befelé fordult, hogy farkasszemet nézzenek egymással.
That skull was probably lying no more than a few yards from Bhelliom.'A koponya nem lehetett messzebb egy-két méternél a Bhelliomtól.
You shall rule for ill or good, till saintly skulls weep tears of bloodUralkodhatsz jól, vagy rosszul, de csak addig míg szentek koponyái vért nem fognak könnyezni
Two of his Skull Bearers entered the room from one of the dark tunnels of the mountain to stand silently, awaiting his attention.Két Koponyahordozója lépett a terembe a hegység egyik sötét aknájából, és némán várták, hogy uruk odafigyeljen rájuk.
An Elder god named Kilmandaros shattered his skull.Egy Kilmandarosz nevű Ősi Isten aztán betörte a koponyáját.
He sprawled on a landing, squirmed ahead, and cracked his skull against the spoked wheels of a baby carriage.Saul felbukott a lépcsőfordulóban, s fejjel egy babakocsi kerékküllőinek bucskázott.
"Done!" the skull cried instantly.- Rendben! - vágta rá a koponya azonnal.
Your teeth will be smashed from your skull as a warning to other devilsFogaitok ki lesznek törve állkapcsotokból ezzel üzenve a többi éjfattynak
The man stared fixedly at the polished skull which directed the affairs of Crosbie & Alleyne, gauging its fragility.A férfi merően bámult a fénylő koponyára, amely a Crosbie és Alleyne cég ügyeit igazgatta, és gondolatban azt méregette, vajon mekkorát bírna ki.
bone and bone products containing vertebral columns and skull, and bovine horns which have been removed from the skull using a method which has left the cranial cavity intactgerincoszlopokat és koponyát tartalmazó csontok és csontból készült termékek és szarvasmarhafélék szarva, amelyeket a koponyáról olyan módszer alkalmazásával választottak le, amely a koponyaüreget érintetlenül hagyta
"The skulls again."Már megint a koponyák
"Besides, what chance do we have against something like that Skull creature?Mellesleg mi az esélyünk egy olyasfélével szemben, mint a koponyás?
Suddenly he blundered into the open, found himself again in that open space--and there was the fathom-wide grin of the skull, no longer ridiculing a deep blue patch of sky but jeering up into a blanket of smoke.S egyszerre csak újra egy nyílt térségre ért ki újra szemben találta magát a koponya öles vigyorával, amely ezúttal nem a mélykék eget gúnyolta ki, hanem egy vastag füstlepedőre meredt.
Soft, like a baby's skull, able to heal after blows that would kill a man of twenty-five.Puha, mint az újszülött koponyája, olyan ütésekből is felgyógyul, amelyek megölnének egy huszonöt éves férfit.
I set the jar on the altar, which was decorated with various powerful things; the skull of the snake which killed Blyth (tracked down and sliced in half by his father, using a garden spade - I retrieved it from the grass and hid that front part of the snake in the sand before Diggs could take it away for evidence), a fragment of the bomb which had destroyed Paul (the smallest bit I could find; there were lots), a piece of tent fabric from the kite which had elevated Esmerelda (not a piece of the actual kite of course, but an off-cut) and a little dish containing some of the yellow, worn teeth of Old Saul (easily pulled).Feltettem az üveget a csupa nagy erej tárggyal felékesített oltárra: itt van annak a kígyónak a koponyája, amely halálra marta Blyth-t (Blyth apja felkutatta és egy kerti ásóval kettéhasította – az elüls felét felvettem a fbl és elrejtettem, még mieltt Diggs elvihette volna mint bizonyítékot); egy darabka sátorvászon abból a sárkányból, amely a magasba repítette Esmereldát (természetesen nem magából a sárkányból való, csak az anyagból vágtam le), és egy kis tálka, benne Vén Saul sárga, málladozó fogai (nem volt nehéz kihúzni ket).
The sword I found at shannon turner' s made the tool marks on the skullA Shannonnál talált karddal ejtették a vágást a koponyán
A 1. oldal. Talált 1557 mondatot a skull kifejezésre.Találat ebben: 1,335 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!