kiejtés: IPA: /skʌl/ skʌl , SAMPA: /skVl/    

Fordítás magyar-ra/re:

 • koponya   
  (Noun  )
   
  cranium
   
  cranium
 • halálfej   
   
  death's-head, skull
 • koponyacsontok   

Más jelentések:

 
The main bone of the head; the cranium.
 
To hit in the head with a fist, a weapon, or a thrown object.
 
skull (esp. weatherbeaten)
 
The bony framework of the head.
 
A symbol for death; death's-head
 
(anatomy) The main bone of the head; the cranium.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (3)

skull and crossbones
koponya; halálfej
skull cap
pileolus; koponyaboltozat
Skull Island
Koponya-sziget

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "skull", fordítási memória

add example
en Old T'sung H'sai, the president, a portly mandarin with shaven skull and benign features, stood in the center of his office and raged.
hu Az elnök, a pocakos öreg Tsung Hsai mandarinra emlékeztető borotvált fejjel, és jóságot árasztó ábrázattal állt az irodája kellős közepén, és dühöngött.
en The three thieves stood confounded and undone, gaping helplessly at the skull.
hu A három tolvaj ott állt megzavarodva, és gyámoltalanul bámult a koponyára.
en The following tissues may not be used for production of products referred to in point ‧: skull, vertebral column, brain, spinal cord, eye, tonsil, thymus, intestine or spleen
hu Az ‧. pontban említett termékek előállításához nem használhatók fel a következő szövetek: koponya, gerincoszlop, agyvelő, gerincvelő, szem, mandula, thymus, belek és lép
en His voice seemed to resonate in Mendelsons head, so that Shape was suddenly and sickeningly aware of the form of his own skull, of the deaths head he carried just out of sight behind his skin.
hu Mintha visszhangzott volna a hangja Mendelzon fejében; hirtelen émelyítően pontosan érezte a koponyája alakját, a halál bőre alatt rejtőző formáját.
en Should exposure to AIIRAs have occurred from the second trimester of pregnancy, ultrasound check of renal function and skull is recommended
hu Amennyiben az ATII-receptor antagonista expozíció a terhesség második trimeszterétől kezdve történt, a vesefunkció és a koponya ultrahang vizsgálata javasolt
en There was a bony crack as his skull hit the porcelain and then Jonesy and Beaver were screaming and clutching each other, the sound of their horror deafening in the little tile-lined room.
hu Csontos reccsenés hallatszott, ahogy a koponyája nekicsapódott a porcelánnak, azután Jonesy és Beaver ordítva kapaszkodtak egymásba, iszonyatuk hangja fülsiketítően harsogott a kis, csempézett helyiségben.
en Skull Bearers wheeled sharply away as they were exposed, their wings spread wide as they disappeared back into the haze.
hu A Koponyahordozók megfordultak, amikor rájuk hullott a fény, szélesre tárták szárnyukat, és visszamerültek a ködbe.
en A REAL live archWIZARD, sitting in his own parlor with all his books and funny hats and skulls and JARS of frogs and... oh, well, yes, it's SO exciting!
hu Egy IGAZI FŐVARÁZSLÓ a saját szobájában mindenféle könyvek, mókás kalapok, koponyák, ÜVEGCSÉK és békék és... az egész annyira izgalmas!
en I looked about the miserable place with its few candles dripping wax upon yellowed skulls, and then turning on this creature I destroyed him with the Fire Gift as mercifully as I had destroyed the other.
hu Körülnéztem a siralmas helyen, ahol néhány gyertya csorgatta a viaszt megsárgult koponyákra, aztán elpusztítottam a kreatúrát a Tűz-Ajándokkal, lehetőleg kíméletre törekedve, mint a másiknál.
en Surely he'd be able to see the bones beneath the meat; the skull gleaming the way his teeth gleamed when he smiled.
hu Minden bizonnyal meglátná a csontokat a hús alatt, felvillanna a koponya, ahogyan fogai is, mosolygás közben.
en He lifted his hand from the skull and spoke to it again.
hu Fölemelte a kezét a koponyáról, és újra beszélni kezdett hozzá.
en When they come upon mysteries too profound, they levitate, and would crack their skulls against the vault of the dome if their brothers did not restrain them.
hu Ha túlságosan mély titkokat érintenek, megesik, hogy elrugaszkodnak a földtől, a magasba levitáinak, és a kupola tönkre is zúzná a koponyájukat, ha a testvéreik vissza nem tartanák őket.
en You shall rule for ill or good, till saintly skulls weep tears of blood
hu Uralkodhatsz jól vagy rosszul, de csak addig, míg szentek koponyái vért nem fognak könnyezni
en Crushing skulls with a baseball bat
hu Inkább koponyabezúzás
en The weapon could have pierced my skull
hu A fegyver kilyukaszthatta volna a koponyámat
en His hair was a fringe and his skull shone through pinkly.
hu Fejbőre rózsaszínűen sejlett át ritkuló haja alól.
en Coupla good shots to the skull-" "Stop it!
hu Néhány jól irányzott csapás a koponyára, és
en He barely managed to avoid getting his skull sliced in half, ducking and pitching to his right.
hu A hirtelen támadás nem érte váratlanul, csak a fegyver sebessége, amivel feje felé közeledett.
en A green witchlight glowed into being on the front of the building, flickered, and became a giant, grinning skull over two crossed bones:
hu Zöld lidércfény lobbant fel az épület előtt, villódzott, aztán hatalmas, vigyorgó koponyává változott két keresztbe rakott csont felett.
en He should have hacked the body into pieces, packaged it up, tongue, eyes, testicles, guts, skin, skull, divided piece from piece—and sent the pieces out into the system with scrawled addresses that made no real sense, so that chance (or synchronicity) was allowed to elect the doorstep on which Homer's flesh would land.
hu Darabokra kellett volna aprítania a testét, majd becsomagolnia, külön a nyelvet, szemeket, heregolyókat, beleket, bőrt, koponyát - és elküldenie őket a rendszeren, értelmetlen címeken, ráhagyva a vak véletlenre (vagy az egyidejűségre) az ajtó kiválasztását, ahol végül Homer földi maradványai megállapodnak.
en It drains the mind and leaves an empty skull.
hu Lecsapolják az agyat, és csak az üres héj marad.
en Let' s raise our skulls to the champion of fear
hu Ürítsük koponyáinkat a Félelem Bajnokára!
en It was so like a wolf but leaner, rangier, with bigger ears and a narrower muzzle, black lips skinned back from bared fangs, scarier than a wolf might have been, especially because of the spirit of the vicious boy curled like a serpent in its skull.
hu Amikor fekete ajkait felhúzza az agyarairól, ijesztőbb a farkasnál - különösen akkor, ha a koponyájában egy eszelős kölyök kígyóként összetekeredett tudata kuporog.
en ladle skulls (except from sand casting
hu üstkoszorúk (kivéve a homoköntvényből
en Bear skulls
hu Medve koponyák
A 1. oldal. Talált 1557 mondatot a skull kifejezésre.Találat ebben: 0,95 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!