Fordítás magyar-ra/re:

  • szakértelemhiány-elemzés   
     
    A method of comparing the actual skill level of an employee with a target level defined for a current job, a career path, or any other job in a company. This analysis helps to identify strengths and weaknesses in an employee's competence profile in relation to a job, and can be used to determine the appropriate competence development activities.

Példa mondatok: "skill gap analysis", fordítási memória

add example
These mechanisms should aim to develop regular foresight of medium-term skills needs and identify short term skills gaps, defined in terms of occupational functions, reference levels (EQF) and key competencesAz említett mechanizmusok célja, hogy kialakítsák a munkahelyi funkciók, referenciaszintek (EKKR) és kulcskompetenciák felhasználásával a középtávú készségigények rendszeres előrejelzését és a rövid távú készséghiányok azonosítását
Often the skill gaps are not in areas where skills are measurableA szakképzett munkaerő hiánya gyakran nem ott jelentkezik, ahol a szakképzettség mérhető
In order to consolidate the acquired skills and/or to close remaining gaps after Phase ‧, a return visit to the beneficiary States will be made to assess how the participants are making use of what was learned at the training sessions in PhaseA megszerzett készségek megszilárdítása és/vagy az ‧. szakasz után fennmaradó hiányosságok pótlása érdekében a szakértők ismét felkeresik a kedvezményezett államokat, és felmérik, hogy a résztvevők hogyan alkalmazzák az ‧. szakaszban tartott képzéseken tanultakat
In-work poverty is linked to low pay, the gender pay gap, low skills, limited professional training opportunities, the need to combine a job with a family, precarious employment and working conditions, and also to difficult household conditionsA foglalkoztatottak szegénysége az alacsony jövedelmekkel, a nők és férfiak jövedelemkülönbségével, az alacsony képzettséggel, a korlátozott szakképzési lehetőségekkel, a család és a munka összeegyeztethetőségének szükségességével, a bizonytalan foglalkoztatással és munkakörülményekkel, valamint a nehéz háztartási körülményekkel hozható összefüggésbe
The Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs highlighted the urgency of anticipating future skills needs in order to equip people for new jobs within the knowledge society, by implementing measures which aim at matching knowledge, skills and competences with the needs of the economy and preventing potential skills gapsAz új munkahelyekhez szükséges új készségekről szóló, ‧. november ‧-i tanácsi állásfoglalás kiemeli, hogy a munkavállalóknak a tudásalapú társadalom új munkahelyeire való felkészítése céljából haladéktalanul elébe kell menni a jövőbeli készségigényeknek olyan intézkedések végrehajtásával, amelyek célja az ismereteknek, a készségeknek és a kompetenciáknak a gazdaság igényeihez való igazítása, és az esetleges hiányok orvosolása
The monitoring will require more frequent and complete statistics to measure the gender gap (in particular the wage gap in all economic activities) and the skill gapAz ellenőrzés gyakoribb és teljes körű statisztikákat kíván meg a nemek közötti rés (különösen az összes gazdasági tevékenységre vonatkozó bérrés), valamint a szakképzettségi rés felmérésére
The Commission will propose a renewed Social Agenda by mid-‧ and will help to address the skills gapAz Európai Bizottság ‧ közepéig javaslatot tesz egy megújult szociális menetrendre, és segít majd a szakképzettségi hiányosságok áthidalásában
the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs invites the Member States and the Commission to equip people for new jobs within the knowledge society by providing them with vocational guidance, which should enable jobseekers to identify the competence modules required to move to new jobs where there are skills gapsaz új munkahelyekhez szükséges új készségek című ‧. november ‧-i tanácsi állásfoglalás felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy készítsék fel a polgárokat a tudásalapú társadalomban megjelenő új munkahelyekre olyan szakmai pályaorientációs szolgáltatások révén, amely lehetővé teszi a munkát keresők számára, hogy azonosítsák azokat a kompetenciamodulokat, amelyekre az olyan új munkakörök betöltéséhez van szükség, ahol készséghiány mutatkozik
the answer is not to be found in an argument that sets worker against worker and leaves them with the responsibility for finding a solution to unemployment and the skills gapa válasz nem egy olyan érvelésben rejlik, amely szembeállítja egymással a munkavállalókat, és rájuk hárítja annak felelősségét, hogy találjanak megoldást a munkanélküliségre, és a képzés és az elvárt szakértelem közötti ellentmondásra
A concrete target for reducing the pay gap should be introduced urgently in the Employment Guidelines, inter alia regarding access to vocational training and a recognition of women's qualifications and skillsA foglalkoztatással kapcsolatos iránymutatásokba sürgősen fel kell venni egy, a bérkülönbségek csökkentésére irányuló konkrét célkitűzést, többek között a nők szakmai képzéshez való hozzáférését, valamint képesítéseik és képességeik elismerését illetően
Concerns remain around the integration of migrant workers across the member states who are filling major skills gaps in the job marketTovábbra is problémát jelent a más tagállamból érkező migráns munkavállalók beilleszkedése, akik jelentős munkaerő-piaci hiányokat töltenek be
Company relocation and emigration of the labour force to urban areas, as well as deficient (transport) infrastructure, continue to hamper the structure of the labour market, together with a marked gap between salaries in Austria and the new Member States and a forecast shortage of skilled labourAz üzemek és a munkaerő városokba történő elvándorlása, valamint a hiányos (közlekedési) infrastruktúra továbbra is megterhelést jelentenek a munkaerőpiac szerkezetére nézve, csakúgy, mint az Ausztria és az új EU-tagállamok között jelentkező nagy bérkülönbség, illetve a szakemberek várható hiánya
Considers life-long learning to be a necessity; considers also that, to ensure that EU industry is competitive, the quality of education and training systems must be reinforced at various stages of life and access to higher education must be facilitated; believes that education and training systems must target those areas where the EU is lacking skilled people and must respond to the requirements and gaps of a rapidly changing labour market and technological societyaz élethosszig tartó tanulást szükségszerűnek tartja; annak érdekében, hogy az európai ipar versenyképes maradjon, az élet különböző szakaszaiban az oktatási és képzési rendszer minőségét meg kell erősíteni, valamint meg kell könnyíteni a felsőoktatásba való bejutást; úgy véli, hogy az oktatási és képzési rendszernek azokat a területeket kell megcélozniuk, ahol Európa nem rendelkezik elegendő szakemberrel, és reagálniuk kell a gyorsan változó munkaerőpiac és technológiai társadalom követelményeire és hiányosságaira
We will encourage and support better collaboration between business and academia through the creation of knowledge alliances to develop new curricula that address innovation skills gaps.Ösztönözni fogjuk és támogatjuk az üzleti élet és az egyetemek közti szorosabb együttműködést, tudásfejlesztési szövetségek létrehozása révén, amelyek új tanterveket dolgoznak ki az innovatív képességek terén tapasztalható hiányosságok megszüntetése érdekében.
supporting jobseekers by providing them with vocational guidance and a personal training plan, which should identify the competence modules required to move to new jobs where there are skills gapsaz álláskeresők támogatása szakmai pályaorientációval, valamint olyan személyes képzési tervek segítségével, amelyek a szakemberhiánnyal küzdő területeken jelentkező új munkalehetőségek kihasználásához szükséges kompetenciamodulokat meghatározzák
To bridge this gap, measures need to be taken at local and higher level, to remove barriers to broadband use e.g., internet demonstration events, provision of public access points, funding of educational projects run by residents' associations and other non-government organisations to teach digital skills, and enhancing competition between suppliers of broad band servicesEnnek áthidalásához helyi és magasabb szintű, a szélessáv használatának akadályait megszüntető intézkedésekre van szükség: például az internetet bemutató rendezvényekre, nyilvános hozzáférési pontok rendelkezésre bocsátására, lakossági szövetségek és egyéb nem állami jellegű szervezetek digitális kompetenciával kapcsolatos képzési projektjeinek finanszírozására, valamint a szélessávú szolgáltatások nyújtói közötti verseny ösztönzésére
Draws particular attention to possible dangers in the communication gap between individuals with different cultural backgrounds and the social divide between multilingual and monolingual people; draws attention to the fact that the lack of language skills continues to be a serious obstacle to the social and labour market integration of non-national workers in many Member States; urges the Commission and the Member States, therefore, to take measures to narrow the gap between multilingual people, who have more opportunities in the European Union and monolingual people who are excluded from many opportunitieskülön felhívja a figyelmet az eltérő kulturális háttérrel rendelkező egyének közötti kommunikációs szakadék, valamint a több- és egynyelvűek közötti társadalmi megosztottság lehetséges veszélyeire, felhívja a figyelmet, hogy a nyelvtudás hiánya sok tagállamban továbbra is komolyan akadályozza a nem az adott tagállamban honos munkavállalók társadalmi és munkaerő-piaci integrációját; ezért sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket az Európai Unióban jobb lehetőségekhez jutó több nyelvet beszélők és a számos lehetőségből kizárt egynyelvűek közötti különbségek csökkentésére
highlights the Cohesion Report's conclusion that regional competitiveness will also depend on investment in human capital to provide a steady supply of skilled workers, and notes in this regard that the skills gap is far greater between regions than between EU Member Stateskiemeli a kohéziós jelentés azon kijelentéseit, amely szerint a régiók versenyképessége attól is függ majd, hogy képesek leszünk-e a humántőkébe történő befektetések révén tartósan képzett munkaerőt biztosítani, és ebben az összefüggésben megállapítja, hogy a képzettségi szintek az egyes régiók között jobban eltérnek egymástól, mint az Európai Unió tagállamai között
Equally, the EESC believes that the responsibility for creating the conditions for plugging skills gaps in new techniques and technologies among the over-‧s should lie with the Member States with the active involvement of national and local government, social partners and educational institutionsAz EGSZB szerint ugyanakkor a nemzeti kormányzat, a helyi önkormányzatok, a szociális partnerek, valamint az oktatási intézmények aktív bevonásával a tagállamok feladata megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy az ‧ évnél idősebbek megszerezzék az új technikákkal és technológiákkal kapcsolatos alapismereteket
estimation of the additional size of the equity gap caused by the peripherality and other regional specificities, in particular in terms of total amount of risk capital invested, number of funds or investment vehicles present in the territory or at a short distance, availability of skilled managers, number of deals and average and minimum size of deals if availablea periferiális helyzet és más regionális sajátosságok által okozott további sajáttőkehiány becsült nagysága, különösen a befektetett teljes kockázati tőkéhez viszonyítva, a területen vagy közelében jelen lévő alapok vagy befektetési eszközök számában, a képzett vezetők rendelkezésre állásában, a megkötött üzletek számában és az üzletek minimális és átlagos nagyságában kifejezve, ha lehetséges
whereas the innovation performance gap between the EU and its global competitors is due to factors such as low public and private investment in R&D, an insufficient number of skilled workers, and disincentives inherent in EU rules on patentsmivel az EU és globális versenytársai között az innovációs teljesítményben meglévő szakadék többek között a K+F-be való alacsony állami és magánbefektetéseknek, a képzett munkaerő hiányának, és a szabadalmakra vonatkozó EU-s szabályokban rejlő fékeknek köszönhetően alakult ki
To anticipate the skills needs- and also the skills gaps- which are emerging in the European labour marketselőre fel kell készülni, hogy milyen készségekre lesz majd igény az európai munkaerőpiacokon – és melyek azok, amelyekből hiány várható
estimation of the additional size of the equity gap caused by the peripherality and other regional specificities, in particular in terms of total amount of risk capital invested, number of funds or investment vehicles present in the territory or at a short distance, availability of skilled managers, number of deals and average and minimum size of deals if availablea perifériális helyzet és más regionális sajátosságok által okozott további sajáttőkehiány becsült nagysága, különösen a befektetett teljes kockázati tőkéhez viszonyítva, a területen vagy közelében jelen lévő alapok vagy befektetési eszközök számában, a képzett vezetők rendelkezésre állásában, a megkötött üzletek számában és az üzletek minimális és átlagos nagyságában kifejezve, ha lehetséges
continuing to develop forward-planning mechanisms, aimed at focusing on jobs and skills at national level and across Europe, identifying potential skills gaps and shortages and responding to the future skills and competence needs (both in quantitative and qualitative terms) of the economy and undertakings, particularly SMEs, in accordance with the conclusions of the European Council of ‧ and ‧ March ‧ and with the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobsa ‧. március ‧–‧-i Európai Tanács következtetéseivel, valamint az új munkahelyekhez szükséges új készségekről szóló, ‧. november ‧-i tanácsi állásfoglalással összhangban folytatni kell olyan előretekintő mechanizmusok kidolgozását, amelyek nemzeti és európai szinten a foglalkoztatásra és a készségekre összpontosítanak, és céljuk, hogy azonosítsák a lehetséges készséghiányokat, valamint reagáljanak a gazdaság és a vállalkozások, főként a KKV-k készségek és kompetenciák terén a jövőben jelentkező mennyiségi, illetve minőségi igényeire
the implementation of measures which aim at matching identified skills needs and filling potential gapsolyan intézkedések végrehajtása, amelyeknek célja az azonosított készségigényeknek és az esetleges készséghiányoknak való megfelelés
A 1. oldal. Talált 27987 mondatot a skill gap analysis kifejezésre.Találat ebben: 11,557 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!