Fordítás magyar-ra/re:

  • szakértelemhiány-elemzés   
     
    A method of comparing the actual skill level of an employee with a target level defined for a current job, a career path, or any other job in a company. This analysis helps to identify strengths and weaknesses in an employee's competence profile in relation to a job, and can be used to determine the appropriate competence development activities.

Példa mondatok: "skill gap analysis", fordítási memória

add example
en In order to consolidate the acquired skills and/or to close remaining gaps after Phase ‧, a return visit to the beneficiary States will be made to assess how the participants are making use of what was learned at the training sessions in Phase
hu A megszerzett készségek megszilárdítása és/vagy az ‧. szakasz után fennmaradó hiányosságok pótlása érdekében a szakértők ismét felkeresik a kedvezményezett államokat, és felmérik, hogy a résztvevők hogyan alkalmazzák az ‧. szakaszban tartott képzéseken tanultakat
en supporting jobseekers by providing them with vocational guidance and a personal training plan, which should identify the competence modules required to move to new jobs where there are skills gaps
hu az álláskeresők támogatása szakmai pályaorientációval, valamint olyan személyes képzési tervek segítségével, amelyek a szakemberhiánnyal küzdő területeken jelentkező új munkalehetőségek kihasználásához szükséges kompetenciamodulokat meghatározzák
en stresses the need to focus on the gap between broadband deployment and actual usage, which is failing to reach its full potential due to digital skills amongst the public that could be improved
hu hangsúlyozza, hogy a szélessávú hálózatok kiépítettsége és a lakosság fejlesztésre szoruló digitális kompetenciája miatt a lehetőségektől elmaradó tényleges használat közötti résre kell összpontosítani
en whereas the innovation performance gap between the EU and its global competitors is due to factors such as low public and private investment in R&D, an insufficient number of skilled workers, and disincentives inherent in EU rules on patents
hu mivel az EU és globális versenytársai között az innovációs teljesítményben meglévő szakadék többek között a K+F-be való alacsony állami és magánbefektetéseknek, a képzett munkaerő hiányának, és a szabadalmakra vonatkozó EU-s szabályokban rejlő fékeknek köszönhetően alakult ki
en These minors must be subject to thorough examination by specialists in a range of fields in order to identify educational gaps and determine how to provide them with skills which can reduce the risk of re-offending
hu A fiatalkorút különböző szakterületeket képviselő szakembereknek meg kell vizsgálniuk annak érdekében, hogy kiderítsék, melyek ezek a hiányosságok, és hogyan lehet biztosítani azokat az elemeket, amelyek révén csökkenhet a deviáns viselkedéshez való visszatérés kockázata
en continuing to develop forward-planning mechanisms, aimed at focusing on jobs and skills at national level and across Europe, identifying potential skills gaps and shortages and responding to the future skills and competence needs (both in quantitative and qualitative terms) of the economy and undertakings, particularly SMEs, in accordance with the conclusions of the European Council of ‧ and ‧ March ‧ and with the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs
hu a ‧. március ‧–‧-i Európai Tanács következtetéseivel, valamint az új munkahelyekhez szükséges új készségekről szóló, ‧. november ‧-i tanácsi állásfoglalással összhangban folytatni kell olyan előretekintő mechanizmusok kidolgozását, amelyek nemzeti és európai szinten a foglalkoztatásra és a készségekre összpontosítanak, és céljuk, hogy azonosítsák a lehetséges készséghiányokat, valamint reagáljanak a gazdaság és a vállalkozások, főként a KKV-k készségek és kompetenciák terén a jövőben jelentkező mennyiségi, illetve minőségi igényeire
en highlights the Cohesion Report's conclusion that regional competitiveness will also depend on investment in human capital to provide a steady supply of skilled workers, and notes in this regard that the skills gap is far greater between regions than between EU Member States
hu kiemeli a kohéziós jelentés azon kijelentéseit, amely szerint a régiók versenyképessége attól is függ majd, hogy képesek leszünk-e a humántőkébe történő befektetések révén tartósan képzett munkaerőt biztosítani, és ebben az összefüggésben megállapítja, hogy a képzettségi szintek az egyes régiók között jobban eltérnek egymástól, mint az Európai Unió tagállamai között
en Considers life-long learning to be a necessity; considers also that, to ensure that EU industry is competitive, the quality of education and training systems must be reinforced at various stages of life and access to higher education must be facilitated; believes that education and training systems must target those areas where the EU is lacking skilled people and must respond to the requirements and gaps of a rapidly changing labour market and technological society
hu az élethosszig tartó tanulást szükségszerűnek tartja; annak érdekében, hogy az európai ipar versenyképes maradjon, az élet különböző szakaszaiban az oktatási és képzési rendszer minőségét meg kell erősíteni, valamint meg kell könnyíteni a felsőoktatásba való bejutást; úgy véli, hogy az oktatási és képzési rendszernek azokat a területeket kell megcélozniuk, ahol Európa nem rendelkezik elegendő szakemberrel, és reagálniuk kell a gyorsan változó munkaerőpiac és technológiai társadalom követelményeire és hiányosságaira
en In the framework of the Council Resolution of ‧ November ‧ on the new skills for new jobs, occupation will become important in the assessment of skills needs and gaps in the European labour market and a harmonised methodology on occupations will be essential
hu Az új munkahelyekhez szükséges új készségekről szóló ‧. november ‧-i tanácsi állásfoglalás kontextusában a foglalkozás fontos szerepet fog játszani az európai munkaerő-piaci képesítési igények és hiányok megállapításában, és elengedhetetlen lesz egy egységes foglalkozásstatisztikai módszertan kialakítása
en It seems ironic that while pushing for more scientific research there is an avoidance of recommending any application of any scientific techniques to establish exactly where the skills gaps lie and to aid the design of the education and training to be delivered in order to close these gaps
hu Ironikusnak tűnik, hogy amíg több tudományos kutatást sürgetnek, elkerülik az olyan ajánlásokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy a tudományos technikákat miként lehet alkalmazni a szakképzettségi hiányok meghatározására, illetve az e hiányok betöltését biztosító oktatás és képzés megtervezésére
en Commissioner Frattini's proposals address one half of this problem, building on Ms Hennis-Plasschaert's ideas for a European Green Card to fill the skills gaps.
hu Frattini biztos úr indítványai csupán a probléma egyik felével foglalkoznak, annyiban, hogy Hennis-Plasschaert asszony ötletére, a szakképzettségi hiány pótlására szolgáló európai zöldkártyára alapulnak.
en whereas one-size solutions do not fit all; whereas better research into ACP national labour markets will therefore be necessary in order to bridge the information gap and to address the shortcomings of skilled labour migration more adequately
hu mivel az egyenmegoldások nem minden esetben alkalmazhatóak; mivel következésképpen szükségessé válik az AKCS-országok nemzeti munkaerőpiacainak megfelelőbb vizsgálata az információs szakadék áthidalása, valamint a képzett munkaerő migrációjának terén mutatkozó hiányosságok megfelelőbb kezelése érdekében
en estimation of the additional size of the equity gap caused by the peripherality and other regional specificities, in particular in terms of total amount of risk capital invested, number of funds or investment vehicles present in the territory or at a short distance, availability of skilled managers, number of deals and average and minimum size of deals if available
hu a perifériális helyzet és más regionális sajátosságok által okozott további sajáttőkehiány becsült nagysága, különösen a befektetett teljes kockázati tőkéhez viszonyítva, a területen vagy közelében jelen lévő alapok vagy befektetési eszközök számában, a képzett vezetők rendelkezésre állásában, a megkötött üzletek számában és az üzletek minimális és átlagos nagyságában kifejezve, ha lehetséges
en Emphasises the need for Member States to reinvigorate knowledge, research and innovation; considers that research is a vital prerequisite for successful innovation and economic growth; believes that it is important to create a European knowledge-based society, using lifelong learning, language training and Information and Communication Technologies (ICT) in order to reduce skills gaps and unemployment, thus improving workers' mobility within the EU
hu hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a tagállamok újra felélénkítsék a tudást, a kutatást és az innovációt; úgy véli, a kutatás a sikeres innováció és a gazdasági növekedés létfontosságú előkövetelménye; meggyőződése, hogy fontos létrehozni egy európai tudásalapú társadalmat, az egész életen át tartó tanulás és az információs és kommunikációs technológia (IKT) használatával, a szakismereti lemaradások és a munkanélküliség csökkentése érdekében, ezáltal javítva a munkavállalók EU-n belüli mobilitását
en The Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs highlights the urgency of anticipating future skills needs in order to equip people for new jobs within the knowledge society, by implementing measures which aim at matching knowledge, skills and competences with the needs of the economy and preventing potential gaps
hu Az új munkahelyekhez szükséges új készségekről szóló, ‧. november ‧-i tanácsi állásfoglalás kiemeli, hogy a munkavállalóknak a tudásalapú társadalom új munkahelyeire való felkészítése céljából haladéktalanul elébe kell menni a jövőbeli készségigényeknek olyan intézkedések végrehajtásával, amelyeknek célja az ismereteknek, a készségeknek és kompetenciáknak a gazdaság igényeihez való igazítása, és az esetleges hiányok orvosolása
en The monitoring will require more frequent and complete statistics to measure the gender gap (in particular the wage gap in all economic activities) and the skill gap
hu Az ellenőrzés gyakoribb és teljes körű statisztikákat kíván meg a nemek közötti rés (különösen az összes gazdasági tevékenységre vonatkozó bérrés), valamint a szakképzettségi rés felmérésére
en Company relocation and emigration of the labour force to urban areas, as well as deficient (transport) infrastructure, continue to hamper the structure of the labour market, together with a marked gap between salaries in Austria and the new Member States and a forecast shortage of skilled labour
hu Az üzemek és a munkaerő városokba történő elvándorlása, valamint a hiányos (közlekedési) infrastruktúra továbbra is megterhelést jelentenek a munkaerőpiac szerkezetére nézve, csakúgy, mint az Ausztria és az új EU-tagállamok között jelentkező nagy bérkülönbség, illetve a szakemberek várható hiánya
en estimation of the additional size of the equity gap caused by the peripherality and other regional specificities, in particular in terms of total amount of risk capital invested, number of funds or investment vehicles present in the territory or at a short distance, availability of skilled managers, number of deals and average and minimum size of deals if available
hu a periferiális helyzet és más regionális sajátosságok által okozott további sajáttőkehiány becsült nagysága, különösen a befektetett teljes kockázati tőkéhez viszonyítva, a területen vagy közelében jelen lévő alapok vagy befektetési eszközök számában, a képzett vezetők rendelkezésre állásában, a megkötött üzletek számában és az üzletek minimális és átlagos nagyságában kifejezve, ha lehetséges
en Businesses will fill the legislators' gaps with their trade organisations, with their skills, with the rules that they have set themselves in order to create a dynamic and balanced market.
hu A vállalkozások ki fogják tölteni a jogalkotói hézagot kereskedelmi szervezeteikkel, készségeikkel és azokkal a szabályokkal, amelyeket saját maguknak létrehoztak egy dinamikus és kiegyensúlyozott piac létrehozása érdekében.
en the implementation of measures which aim at matching identified skills needs and filling potential gaps
hu olyan intézkedések végrehajtása, amelyeknek célja az azonosított készségigényeknek és az esetleges készséghiányoknak való megfelelés
en These mechanisms should aim to develop regular foresight of medium-term skills needs and identify short term skills gaps, defined in terms of occupational functions, reference levels (EQF) and key competences
hu Az említett mechanizmusok célja, hogy kialakítsák a munkahelyi funkciók, referenciaszintek (EKKR) és kulcskompetenciák felhasználásával a középtávú készségigények rendszeres előrejelzését és a rövid távú készséghiányok azonosítását
en Such partnerships can improve productivity, reduce skills gaps and provide employers with incentives to educate and train their workforces
hu Az ilyen partnerség javíthatja a termelékenységet, csökkentheti a készségek, képességek terén jelentkező hiányosságokat, és arra ösztönözi a munkáltatókat, hogy oktassák és képezzék munkaerő-állományukat
en Concerns remain around the integration of migrant workers across the member states who are filling major skills gaps in the job market
hu Továbbra is problémát jelent a más tagállamból érkező migráns munkavállalók beilleszkedése, akik jelentős munkaerő-piaci hiányokat töltenek be
en Stresses the need to improve the training of women in new technologies and increase their participation in research and technology programmes which will enable them to become more competitive on the labour market and will reduce the current gender gap in technological and scientific skills
hu kiemeli annak szükségességét, hogy a nők is nagyobb számban vehessenek részt az új technológiákról szóló szakmai jellegű képzésekben, és növekedjen részvételi arányuk a kutatási és technológiai programokban, ami lehetővé teszi versenyképességük munkaerő-piaci fejlesztését, valamint a nemek között jelenleg érzékelhető különbség csökkentését a műszaki és tudományos képzettség területén
en Research will in particular focus on filling capability gaps by developing technologies and skills required by the specific mission area and identified by a top-down approach guided by a dialogue with end-users, in conformity with objectives and priorities
hu A kutatás különösen a képességekben megmutatkozó hiányok betöltésére összpontosít a konkrét célterülethez szükséges technológiák és készségek kialakítása révén, fentről lefelé megközelítés alkalmazásával, amelyet a célokkal és a prioritásokkal összhangban a végfelhasználókkal fenntartott párbeszéd irányít
A 1. oldal. Talált 27987 mondatot a skill gap analysis kifejezésre.Találat ebben: 7,795 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!