Fordítás magyar-ra/re:

  • szakértelemhiány-elemzés   
     
    A method of comparing the actual skill level of an employee with a target level defined for a current job, a career path, or any other job in a company. This analysis helps to identify strengths and weaknesses in an employee's competence profile in relation to a job, and can be used to determine the appropriate competence development activities.

Példa mondatok: "skill gap analysis", fordítási memória

add example
en continuing to develop forward-planning mechanisms, aimed at focusing on jobs and skills at national level and across Europe, identifying potential skills gaps and shortages and responding to the future skills and competence needs (both in quantitative and qualitative terms) of the economy and undertakings, particularly SMEs, in accordance with the conclusions of the European Council of ‧ and ‧ March ‧ and with the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs
hu a ‧. március ‧–‧-i Európai Tanács következtetéseivel, valamint az új munkahelyekhez szükséges új készségekről szóló, ‧. november ‧-i tanácsi állásfoglalással összhangban folytatni kell olyan előretekintő mechanizmusok kidolgozását, amelyek nemzeti és európai szinten a foglalkoztatásra és a készségekre összpontosítanak, és céljuk, hogy azonosítsák a lehetséges készséghiányokat, valamint reagáljanak a gazdaság és a vállalkozások, főként a KKV-k készségek és kompetenciák terén a jövőben jelentkező mennyiségi, illetve minőségi igényeire
en In view of the gaps already to be seen in the labour market owing to demographic trends and of the impending need for skilled staff of all kinds, including staff for the public service of the Federal German and Land governments, is it reasonable and necessary to force civil servants able and willing to continue working to retire from the civil service at a time when there will soon be a major demand for personnel which the labour market will hardly be able to meet?
hu A ma már felismerhető demográfiafüggő munkaerő-piaci résekre, a hamarosan mindenféle- vagyis többek között szövetségi és tartományi közszolgálati- szakemberrel szemben felmerülő igényre tekintettel megfelelő és szükséges-e a hivatásukat továbbra is gyakorolni kívánó, a szolgálatra alkalmas tisztviselőket jelenleg annak ellenére kényszernyugdíjazni, hogy hamarosan jelentős és a munkaerőpiac által aligha lefedhető munkaerőigény merül majd fel?
en Stresses the need to improve the training of women in new technologies and increase their participation in research and technology programmes which will enable them to become more competitive on the labour market and will reduce the current gender gap in technological and scientific skills
hu kiemeli annak szükségességét, hogy a nők is nagyobb számban vehessenek részt az új technológiákról szóló szakmai jellegű képzésekben, és növekedjen részvételi arányuk a kutatási és technológiai programokban, ami lehetővé teszi versenyképességük munkaerő-piaci fejlesztését, valamint a nemek között jelenleg érzékelhető különbség csökkentését a műszaki és tudományos képzettség területén
en In order for the coming generations to be able to overcome the current gap between acquired skills and the needs of the market, I therefore believe it to be essential for preschool teaching to be of high quality as an instrument for early acquisition of essential skills.
hu Annak érdekében tehát, hogy az elkövetkezendő generációk képesek legyenek túljutni a megszerzett készségek és a piac szükségletei közötti jelenleg tapasztalható szakadékon, létfontosságúnak tartom, hogy az iskola előtti nevelés a létfontosságú készségek korai elsajátítása eszközeként magas színvonalú legyen.
en These mechanisms should aim to develop regular foresight of medium-term skills needs and identify short term skills gaps, defined in terms of occupational functions, reference levels (EQF) and key competences
hu Az említett mechanizmusok célja, hogy kialakítsák a munkahelyi funkciók, referenciaszintek (EKKR) és kulcskompetenciák felhasználásával a középtávú készségigények rendszeres előrejelzését és a rövid távú készséghiányok azonosítását
en Considers life-long learning to be a necessity; considers also that, to ensure that EU industry is competitive, the quality of education and training systems must be reinforced at various stages of life and access to higher education must be facilitated; believes that education and training systems must target those areas where the EU is lacking skilled people and must respond to the requirements and gaps of a rapidly changing labour market and technological society
hu az élethosszig tartó tanulást szükségszerűnek tartja; annak érdekében, hogy az európai ipar versenyképes maradjon, az élet különböző szakaszaiban az oktatási és képzési rendszer minőségét meg kell erősíteni, valamint meg kell könnyíteni a felsőoktatásba való bejutást; úgy véli, hogy az oktatási és képzési rendszernek azokat a területeket kell megcélozniuk, ahol Európa nem rendelkezik elegendő szakemberrel, és reagálniuk kell a gyorsan változó munkaerőpiac és technológiai társadalom követelményeire és hiányosságaira
en whereas one-size solutions do not fit all; whereas better research into ACP national labour markets will therefore be necessary in order to bridge the information gap and to address the shortcomings of skilled labour migration more adequately
hu mivel az egyenmegoldások nem minden esetben alkalmazhatóak; mivel következésképpen szükségessé válik az AKCS-országok nemzeti munkaerőpiacainak megfelelőbb vizsgálata az információs szakadék áthidalása, valamint a képzett munkaerő migrációjának terén mutatkozó hiányosságok megfelelőbb kezelése érdekében
en A concrete target for reducing the pay gap should be introduced urgently in the Employment Guidelines, inter alia regarding access to vocational training and a recognition of women's qualifications and skills
hu A foglalkoztatással kapcsolatos iránymutatásokba sürgősen fel kell venni egy, a bérkülönbségek csökkentésére irányuló konkrét célkitűzést, többek között a nők szakmai képzéshez való hozzáférését, valamint képesítéseik és képességeik elismerését illetően
en These minors must be subject to thorough examination by specialists in a range of fields in order to identify educational gaps and determine how to provide them with skills which can reduce the risk of re-offending
hu A fiatalkorút különböző szakterületeket képviselő szakembereknek meg kell vizsgálniuk annak érdekében, hogy kiderítsék, melyek ezek a hiányosságok, és hogyan lehet biztosítani azokat az elemeket, amelyek révén csökkenhet a deviáns viselkedéshez való visszatérés kockázata
en Research will in particular focus on filling capability gaps by developing technologies and skills required by the specific mission area and identified by a top-down approach guided by a dialogue with end-users, in conformity with objectives and priorities
hu A kutatás különösen a képességekben megmutatkozó hiányok betöltésére összpontosít a konkrét célterülethez szükséges technológiák és készségek kialakítása révén, fentről lefelé megközelítés alkalmazásával, amelyet a célokkal és a prioritásokkal összhangban a végfelhasználókkal fenntartott párbeszéd irányít
en In order to consolidate the acquired skills and/or to close remaining gaps after Phase ‧, a return visit to the beneficiary States will be made to assess how the participants are making use of what was learned at the training sessions in Phase
hu A megszerzett készségek megszilárdítása és/vagy az ‧. szakasz után fennmaradó hiányosságok pótlása érdekében a szakértők ismét felkeresik a kedvezményezett államokat, és felmérik, hogy a résztvevők hogyan alkalmazzák az ‧. szakaszban tartott képzéseken tanultakat
en We will encourage and support better collaboration between business and academia through the creation of knowledge alliances to develop new curricula that address innovation skills gaps.
hu Ösztönözni fogjuk és támogatjuk az üzleti élet és az egyetemek közti szorosabb együttműködést, tudásfejlesztési szövetségek létrehozása révén, amelyek új tanterveket dolgoznak ki az innovatív képességek terén tapasztalható hiányosságok megszüntetése érdekében.
en Anticipating skills needs, gaps and shortages- in addition to identifying new and emerging job requirements at European and at national levels- are necessary conditions for implementing VET policies which respond to the needs of individuals, society and the economy
hu A készségigényekre való felkészülés és a készséghiányok megelőzése – és az új és újonnan jelentkező munkakövetelmények európai és nemzeti szinten történő azonosítása – az egyének, a társadalom és a gazdaság igényeire választ adó VET-politikák végrehajtásának szükséges feltétele
en In the framework of the Council Resolution of ‧ November ‧ on the new skills for new jobs, occupation will become important in the assessment of skills needs and gaps in the European labour market and a harmonised methodology on occupations will be essential
hu Az új munkahelyekhez szükséges új készségekről szóló ‧. november ‧-i tanácsi állásfoglalás kontextusában a foglalkozás fontos szerepet fog játszani az európai munkaerő-piaci képesítési igények és hiányok megállapításában, és elengedhetetlen lesz egy egységes foglalkozásstatisztikai módszertan kialakítása
en The Commission will propose a renewed Social Agenda by mid-‧ and will help to address the skills gap
hu Az Európai Bizottság ‧ közepéig javaslatot tesz egy megújult szociális menetrendre, és segít majd a szakképzettségi hiányosságok áthidalásában
en The monitoring will require more frequent and complete statistics to measure the gender gap (in particular the wage gap in all economic activities) and the skill gap
hu Az ellenőrzés gyakoribb és teljes körű statisztikákat kíván meg a nemek közötti rés (különösen az összes gazdasági tevékenységre vonatkozó bérrés), valamint a szakképzettségi rés felmérésére
en whereas the innovation performance gap between the EU and its global competitors is due to factors such as low public and private investment in R&D, an insufficient number of skilled workers, and disincentives inherent in EU rules on patents
hu mivel az EU és globális versenytársai között az innovációs teljesítményben meglévő szakadék többek között a K+F-be való alacsony állami és magánbefektetéseknek, a képzett munkaerő hiányának, és a szabadalmakra vonatkozó EU-s szabályokban rejlő fékeknek köszönhetően alakult ki
en In order to consolidate the acquired skills and/or to close remaining gaps, the FPs will return to the beneficiary countries to assess how the participants are making use of what was learned at the training sessions in Phase
hu A megszerzett készségek megszilárdítása és/vagy a fennmaradó hiányosságok pótlása érdekében a szakértők ismét felkeresik a kedvezményezett országokat, és felmérik, hogy a részvevők hogyan alkalmazzák az ‧. szakaszban tartott képzésen tanultakat
en In business management, the skill gaps are found particularly in the areas of strategic business skills and innovation management
hu Az üzletvezetés vonatkozásában a szakképzett munkaerő hiánya különösen a stratégiai üzleti készségek és innovációs irányítás terén jellemző
en To anticipate the skills needs- and also the skills gaps- which are emerging in the European labour markets
hu előre fel kell készülni, hogy milyen készségekre lesz majd igény az európai munkaerőpiacokon – és melyek azok, amelyekből hiány várható
en Such partnerships can improve productivity, reduce skills gaps and provide employers with incentives to educate and train their workforces
hu Az ilyen partnerség javíthatja a termelékenységet, csökkentheti a készségek, képességek terén jelentkező hiányosságokat, és arra ösztönözi a munkáltatókat, hogy oktassák és képezzék munkaerő-állományukat
en It will also address education and training gaps to ensure that Europe has the skills to translate research results into benefits for the patient
hu A kutatás foglalkozik továbbá az oktatásban és a szakképzésben mutatkozó hiányosságok kiküszöbölésével is annak érdekében, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő európai szakértelem a kutatási eredményeknek a betegek javát szolgáló gyakorlati átültetéséhez
en bridging skills gaps by providing training to ensure that the skills of professionals match those required by the pharmaceutical research sector
hu a szakképzettséggel kapcsolatos hiányosságok pótlása képzések bevezetése által, amelyek összhangba kívánják hozni a munkavállalók végzettségét és a gyógyszeripari kutatás ágazatában megkívánt szakképzettséget
en It seems ironic that while pushing for more scientific research there is an avoidance of recommending any application of any scientific techniques to establish exactly where the skills gaps lie and to aid the design of the education and training to be delivered in order to close these gaps
hu Ironikusnak tűnik, hogy amíg több tudományos kutatást sürgetnek, elkerülik az olyan ajánlásokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy a tudományos technikákat miként lehet alkalmazni a szakképzettségi hiányok meghatározására, illetve az e hiányok betöltését biztosító oktatás és képzés megtervezésére
en feels that there is still a significant digital competences gap, affecting, in particular, the elderly, economically inactive, less educated people and those who have not acquired the digital knowledge necessary for developing their digital skills in the workplace
hu úgy véli, hogy a digitális készségek területén meglévő szakadék még mindig jelentős, a veszélyeztetett csoportok: idősek, alacsony képzettségűek, gazdaságilag inaktív személyek és azok, akik nem sajátították el az ahhoz szükséges digitális ismereteket, hogy e-képességeiket pályafutásuk során kiteljesítsék
A 1. oldal. Talált 27987 mondatot a skill gap analysis kifejezésre.Találat ebben: 7,326 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!