kiejtés: IPA: /poʊl/ poʊl /pəʊl/ pəʊl , SAMPA: poUl /p@Ul/ /poUl/ p@Ul  

Fordítás magyar-ra/re:

 • dorong   
  (Noun  )
   
  long and slender object
   
  long and slender object
 • pálca   
  (Noun  )
   
  long and slender object
   
  long and slender object
 • rúd   
  (Noun  )
   
  long and slender object
   
  long and slender object
 • sark   
 • borbélycégér   
 • bot   
 • cölöp   
 • elektród   
 • elektródpólus   
 • emelőrúd   
 • horgászbot   
 • husáng   
 • karó   
 • kocsirúd   
 • mászópózna   
 • nyél   
 • origó   
 • pólus   
 • póluspont   
 • pózna   
 • sarkpont   
 • sarok   
 • suháng   
 • árboc   

Más jelentések:

 
To propel by pushing with poles, to push with a pole.
 
(angling) A type of basic fishing rod.
 
pole (a boat)
 
contact on an electrical device
 
(electricity) A contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves.
 
Either of the two points on the earth's surface around which it rotates; also, similar points on any other rotating object.
 
pole (e.g. for drying laundry)
 
magnetic point
 
A long fiberglass sports implement used for pole vaulting.
 
(historical) A unit of length, equal to a perch (1⁄4 chain or 51⁄2 yards).
 
pole (north, south)
 
(geometry) A fixed point relative to other points or lines.
 
A contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves.
 
Originally, a stick; now specifically, a long and slender piece of metal or (especially) wood, used for various construction or support purposes.
 
(complex analysis) One of a set of isolated points a for which the meromorphic function f(z) approaches infinity as z approaches a , such that f(z) is holomorphic on all points except its poles.
 
extreme of an axis
 
A point of magnetic focus, especially each of the two opposing such points of a magnet (designated north and south).
 
unit of length
 
A strong upright piece of wood, metal etc. that is fixed into the ground, especially to support something

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (17)

Austro-Hungarian North Pole ExpeditionAz osztrák–magyar északi-sarki expedíció
north poleészaki-sark; Északi-sark
North PoleÉszaki-sark
Polelengyel; polyák
pole beansfutóbab
pole fishingsarvidéki halászat; horgászás
pole starvezérelv; vezércsillag; sarkcsillag
pole vaultrúdugrás
pole-starsarkcsillag
pole-vaultingrúdugrás
polesoszlop; lengyelek
PolesLengyelek
Polyushko PolePoljusko polje
sitao polekígyóbab; spárgabab
south poledéli-sark
South PoleDéli-sark
totem poletotemoszlop

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "pole", fordítási memória

add example
For innovation this is the case, for example, if the agreement combines the only two existing poles of researchAz innováció tekintetében ez a helyzet például, amennyiben a megállapodás az egyedüli két meglévő kutatási pólust egyesíti
All Community vessels fishing south of the parallel of latitude ‧ degrees South shall carry and use bird-scaring lines (tori polesA d. sz. ‧o-tól délre halászó valamennyi közösségi halászhajó madárriasztó köteleket (a továbbiakban: tori-rudak) szállít és használ
'Distant and quiet as the North Pole.- Megközelíthetetlen és nyugodt, akár az Északi-sark.
It was a dark night when Hathi and his three sons slipped down from the Jungle, and broke off the poles of the machans with their trunks; they fell as a snapped stalk of hemlock in bloom falls, and the men that tumbled from them heard the deep gurgling of the elephants in their ears.Egy sötét éjszakán Háti és három fia lelopódzott a vadonból, és ormányával kitördelte a madárijesztők karóit; úgy zuhantak le, mint a virágzó bürök levágott szára, s a lepotyogó emberek közvetlen közelből hallották az elefántok mély öblögetését.
You know you want the soul poleCsak a lelki rúd kell neked
Provisions applicable to pole-and-line tuna vessels, tuna seiners and surface longlinersA horgászbotos tonhalászhajókra, a kerítőhálós tonhalászhajókra és a felszíni hosszú horogsoros hajókra vonatkozó rendelkezések
Mr President, let me, on behalf of the Group of Socialist and Democrats, express our concerns about the human rights situation in Belarus, and particularly with regard to the recent developments with the Union of Poles.Elnök úr! A szocialisták és demokraták képviselőcsoportja nevében hadd fejezzem ki az aggodalmam a fehéroroszországi emberi jogok helyzete miatt, a Lengyelek Egyesületének legújabb fejleményeinek fényében.
I didn't need a pee because I'd been pissing on the Poles during the day, infecting them with my scent and power.Pisilni nem, mert napközben lepisiltem az Oszlopokat, megfertzve és átitatva ket a saját szaganyagommal és hatalmammal.
Where available, the geographical location of these elements, including ducts, poles and other physical assets (e.g. maintenance chambers) should be provided, as well as the available space in ductsHa rendelkezésre áll, az egyes elemek (ideértve egyebek mellett az alépítményeket, a tartóoszlopokat és más fizikai eszközöket, például a szerelőaknákat) földrajzi helyét, valamint az alépítményekben rendelkezésre álló férőhelyre vonatkozó adatokat is meg kell adni
Environmentally sustainable but economically less profitable traditional pole-and-line fishing gear had to compete with modern technologies and extremely sophisticated resources that were incomparably more profitable in the short run but environmentally unsustainable, and some discriminatory measures against the latter type of vessel are finally only emerging now.A környezetvédelmi szempontból fenntartható, de gazdaságilag kevésbé jövedelmező horgászbotos felszerelésnek modern technológiákkal és rendkívül kifinomult erőforrásokkal kellett versenyeznie, amelyek rövid távon összehasonlíthatatlanul jövedelmezőbbek voltak, ugyanakkor környezetvédelmi szempontból fenntarthatatlanok, és az utóbbi hajótípus elleni néhány megkülönböztető intézkedés most jelenik meg végre.
surface longliners and pole-and-line vesselsfelszíni horogsoros hajók és horgászbotos hajók
Finally, many Poles have still not been returned property which was seized by the communists, by the Soviet Union, after 1939 or after 1944.Végül pedig sok lengyelnek még mindig nem adták vissza a kommunisták, illetve a Szovjetunió által 1939 vagy 1944 után elvett ingatlanát.
The gliders bringing the Poles ' equipment didn' t arrive at allA tegnapi fuvar ‧ órát késett az angliai köd miatt
You entered in a fight of gangs of the poles?Belecsöppentél egy északisark- délisark bandaháborúba?
Clyde' s efficiency ensured that the North Pole never fell behind againClyde hatékonysága biztosíték, hogy az Északi- Sarkon nem lesz lemaradás
Look, Stewie, I know you' re disappointed that you didn' t get to see Santa, but I...I' m not driving you to the North PoleNézd Stewie, tudom hogy csalódott vagy, hogy nem találkoztál a Mikulással, de nem vihetlek el az Északi Sarkra
Subject: Homeless Poles living rough in LondonTárgy: Embertelen körülmények között élő lengyel hajléktalanok Londonban
Where' d you get that pole?Honnan szerezted a botot?
Of course, on the great rise, down came a swarm of prodigious timber- rafts from the head waters of the Mississippi, coal barges from Pittsburgh, little trading scows from everywhere, and broad-horns from 'Posey County,' Indiana, freighted with 'fruit and furniture' - the usual term for describing it, though in plain English the freight thus aggrandized was hoop-poles and pumpkins.Nagy áradás idején természetesen csapatostul úsztak lefelé az óriási szálfatutajok a Mississippi forrásvidékéről, a szenesbárkák Pittsburghból, a kis kereskedő-dereglyék mindenünnen és broadhornnak nevezett vízi járművek Posey Countyból, Indianából, gyümölccsel és felszereléssel megrakodva a rakományt akkoriban így nevezték, ámbár az ekként megtisztelt szállítmány egyszerűen szólva abroncsfából és tökből állott.
Jews, Poles, Russians, FrenchZsidók, lengyelek, oroszok, franciák
Mr President, I would also like to take this opportunity to thank you for the recent opening-up of the job market in France to Poles, among others.Elnök úr, szeretném megragadni ezt az alkalmat is arra, hogy megköszönjem Önnek azt, hogy a közelmúltban megnyitotta a francia munkaerőpiacot, többek között, a lengyelek előtt.
Ifyou get a chance to flush this turd down the toilet... do it over the PoleHa le tudja passzírozni ezt az óriás szart a gép retyóján, az Északi- sarkra dobja le
Back in 1983 the Americans had been badly hurt on discovering that an engineer working in Californias Silicon Valley had blown to the Poles (and thence to the Russians) a vast tract of secret information about the Minuteman missile systems.1983-ban az amerikaiak nagy fölháborodással fedezték föl, hogy a kaliforniai Szilícium Völgyben dolgozó mérnök rengeteg titkos információt árult el a lengyeleknek (és rajtuk keresztül az oroszoknak) az amerikai Minuteman rakétarendszerekről.
As a Pole - a citizen of a country afflicted by genocide - I believe that this definition should be expanded by two elements.Lengyelként - azaz egy olyan ország állampolgáraként, amelyben történt népirtás - úgy vélem, hogy e definíciót két további elemmel ki kellene bővíteni.
He seized the pole and examined it closely and angrily.Dühösen elkapta a botot, és megvizsgálta közelebbről.
A 1. oldal. Talált 1582 mondatot a pole kifejezésre.Találat ebben: 1,821 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!