kiejtés: IPA: /poʊl/ poʊl /pəʊl/ pəʊl , SAMPA: poUl /p@Ul/ /poUl/ p@Ul  

Fordítás magyar-ra/re:

 • dorong   
  (Noun  )
   
  long and slender object
   
  long and slender object
 • pálca   
  (Noun  )
   
  long and slender object
   
  long and slender object
 • rúd   
  (Noun  )
   
  long and slender object
   
  long and slender object
 • sark   
 • borbélycégér   
 • bot   
 • cölöp   
 • elektród   
 • elektródpólus   
 • emelőrúd   
 • horgászbot   
 • husáng   
 • karó   
 • kocsirúd   
 • mászópózna   
 • nyél   
 • origó   
 • pólus   
 • póluspont   
 • pózna   
 • sarkpont   
 • sarok   
 • suháng   
 • árboc   

Más jelentések:

 
(angling) A type of basic fishing rod.
 
Originally, a stick; now specifically, a long and slender piece of metal or (especially) wood, used for various construction or support purposes.
 
A strong upright piece of wood, metal etc. that is fixed into the ground, especially to support something
 
(historical) A unit of length, equal to a perch (1⁄4 chain or 51⁄2 yards).
 
contact on an electrical device
 
unit of length
 
pole (a boat)
 
A point of magnetic focus, especially each of the two opposing such points of a magnet (designated north and south).
 
pole (e.g. for drying laundry)
 
extreme of an axis
 
To propel by pushing with poles, to push with a pole.
 
(complex analysis) One of a set of isolated points a for which the meromorphic function f(z) approaches infinity as z approaches a , such that f(z) is holomorphic on all points except its poles.
 
(geometry) A fixed point relative to other points or lines.
 
Either of the two points on the earth's surface around which it rotates; also, similar points on any other rotating object.
 
(electricity) A contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves.
 
magnetic point
 
A long fiberglass sports implement used for pole vaulting.
 
A contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves.
 
pole (north, south)

Did you mean: Pole

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (17)

Austro-Hungarian North Pole Expedition
Az osztrák–magyar északi-sarki expedíció
north pole
északi-sark; Északi-sark
North Pole
Északi-sark
Pole
lengyel; polyák
pole beans
futóbab
pole fishing
sarvidéki halászat; horgászás
pole star
vezérelv; vezércsillag; sarkcsillag
pole vault
rúdugrás
pole-star
sarkcsillag
pole-vaulting
rúdugrás
poles
oszlop; lengyelek
Poles
Lengyelek
Polyushko Pole
Poljusko polje
sitao pole
kígyóbab; spárgabab
south pole
déli-sark
South Pole
Déli-sark
totem pole
totemoszlop

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "pole", fordítási memória

add example
en Mr Zaleski, as a Pole, alluded to the fact that many people have sins to confess, and that the Holodomor is not the only one.
hu Zaleski úr lengyelként utalt arra, hogy nagyon sok népnek van mit bevallani a saját bűnei közül, és nem csak a holodomor az egyetlen az.
en It depends on the Poles, who have their own doubts.
hu Ez a lengyelektől függ, akiknek megvannak a maguk kételyei.
en Yes, solidarity, an idea which is, to me, as a Pole, especially dear.
hu Igen, szolidaritást említettem, ami nekünk, lengyeleknek, különösen közel áll a szívünkhöz.
en Calls on the Commission, together with the countries concerned, to draw up a strategy designed to support the countries of transit and destination which shoulder the heaviest burden of migrants and to consider action programmes for migrants in identified migration poles and transit areas by targeting the most vulnerable groups of migrants (women and lone children) with the following objectives
hu kéri a Bizottságot, hogy az érintett országokkal dolgozzon ki stratégiát a jelentős migrációs nyomást elszenvedő cél- és tranzitországok támogatása céljából, továbbá tanulmányozza a migrációs pólusokban és az azonosított tranzit területeken lévő migránsok részére szóló cselekvési programokat, amelyek a legveszélyeztetettebb migráns populációkat (nők, magányos kiskorúak) célozzák, az alábbi célkitűzésekkel
en Poles did not give up the pursuit of democracy, and finally the red colour of solidarity was able to combine with the white of the ballot paper to give birth to a new, democratic state in 1989.
hu A lengyelek nem mondtak le a demokrácia iránti igényükről, így végül a szolidaritás vörös és a szavazólapok fehér színe új, demokratikus államot eredményezett 1989-ben.
en Jessica's mind failed to register on the poles until they were past.
hu Jessica tudatába csak akkor hatolt el a látvány, amikor már maguk mögött hagyták.
en If the seamen are not signed on, the owners of trawlers, pole-and-line tuna vessels, tuna seiners and surface longliners shall be obliged to pay a lump sum equivalent to the wages of seamen not signed on, based on the number of days spent in the Côte d'Ivoire fishing zone
hu Amennyiben nem alkalmaznak tengerészt, a vonóhálós halászhajók, a horgászbotos tonhalászhajók, a kerítőhálós tonhalászhajók és a felszíni hosszú horogsoros hajók tulajdonosai, a halászati kampányidőszakban, az Elefántcsontparti ZEE övezetben töltött napok száma alapján, a nem alkalmazott tengerészek munkabérével egyenértékű átalányösszeg fizetésére kötelesek
en Suck my North Pole, baby
hu Szopogasd le az északi sarkomat, baby!
en It is even possible that the Selenites have already planted the flag on one of their poles, while Franklin, Ross, Kane, Dumont, d'Urville, and Lambert have never yet been able to attain that unknown point of the terrestrial globe.
hu Lehetséges tehát, hogy a Hold-lakók már kitűzték a zászlót planétájuk déli vagy északi sarkára, míg a Földön glóbuszunknak ezt az ismeretlen pontját a sarkkutatók egész sora: Franklin, Ross, Kane, Dumont d'Urville és Lambert mindmáig nem érte el.
en He snap-locked the reinforced edge of the flag to the hoisting cord and ran the banner up the pole to the top.
hu Meadows, a Brit Királyi Haditengerészet tizedese kötelességéhez híven a felhúzókötélhez erősítette és felvonta a lobogót a zászlórúdra.
en Beau Brandenburg is starting in the pole position today
hu Beau Brandenburg áll a vezető helyen
en Furthermore, as some of the models sold by the two related Chinese exporting producers through their related sales companies to the Community had a pole, an adjustment to the normal value was made to take into account the value of the pole
hu Továbbá, mivel a két kapcsolt kínai exportáló gyártó által a kapcsolt értékesítési vállalataikon keresztül a Közösség részére eladott modellek egy része karral rendelkezett, a kar értékét figyelembe véve kiigazították a rendes értéket
en The gliders bringing the Poles ' equipment didn' t arrive at all
hu A tegnapi fuvar ‧ órát késett az angliai köd miatt
en North Pole, this is Christmas One, go ahead
hu Északi- Sark, itt Karácsony Egy, hallgatlak
en tori poles shall be in accordance with agreed tori pole design and deployment guidelines adopted by IOTC
hu a tori-rudak tervezésükre és alkalmazásukra nézve megfelelnek az IOTC által elfogadott iránymutatásoknak
en I felt like a Run, so I left my jacket near the Pole I'd been at the day Diggs had come with the news, and tucked the catapult tightly between my cords and my belt.
hu Kedvem támadt egy Futásra, így aztán letettem a zubbonyomat annak az Oszlopnak a tövébe, ahonnan Diggset láttam aznap, amikor meghozta a híreket, a csúzlit pedig jó szorosan beékeltem a kordgatyám és az övem közé.
en He hated the Poles, and he was ready to start a war.
hu Utálta a lengyeleket, boldogan indított háborút ellenük.
en I wouldn' t touch her with a ‧- foot pole
hu Te se kellenél!
en Does the Council intend to compel the Lithuanian Government to respect the rights of national minorities, given that discrimination against the Polish minority in Lithuania has a long history and manifests itself in the obligation to use the Lithuanian spellings of Polish surnames, discrimination in education, the ban on bilingual place names and the failure to return property seized from Poles by the Soviet authorities?
hu Szándékában áll-e a Tanácsnak nyomást gyakorolni a litván kormányra annak érdekében, hogy az tiszteletben tartsa a nemzeti kisebbségek jogait, lévén hogy az országban élő lengyel kisebbséggel szembeni megkülönböztetés nem új jelenség, mely megnyilvánul a családnevek nem lengyeles helyesírásának kötelezővé tételében, az oktatás területén gyakorolt megkülönböztető magatartásban, a helységnevek kétnyelvű kiírásának megtiltásában és abban is, hogy a szovjet hatóságok által a lengyel személyektől elkobzott javakat nem szolgáltatják vissza a tulajdonosoknak?
en No.It' s your top score on Pole Position
hu Majd a pontod az X- wing- ben
en It' s a long pole with a net on it
hu Egy hosszú pálca, hálóval a végén
en By the bank a fleet of sampans, with sharp beak-like bows on which eyes were painted, rocked at their mooring- poles.
hu A part mellett sampanok voltak kikötve, hosszú, madárcsőrre emlékeztető orral, amelyre szemek voltak festve.
en for Stella: production of treated wood poles for electrical and telecommunication networks
hu Stella esetében: kezelt fából készült villany- és telefonpóznák gyártása
en Overturned carts broke the uniformity of the slope; an immense dray was spread out there crossways, its axle pointing heavenward, and seemed a scar on that tumultuous facade; an omnibus hoisted gayly, by main force, to the very summit of the heap, as though the architects of this bit of savagery had wished to add a touch of the street urchin humor to their terror, presented its horseless, unharnessed pole to no one knows what horses of the air.
hu Lejtőjén felborított targoncák halmozódtak; egy óriási szekér, égnek álló tengelyével olyan volt, mint valami sebforradás a feldúlt homlokzaton; a nekibőszült építészek, mintha gyerekcsínnyel akarták volna párosítani a borzalmat, karjuk erejével vígan vontattak a torlasz tetejére egy omnibuszt, mely holmi láthatatlan lovaknak nyújtogatta csupasz rúdját.
en He had hunted in the cellar, had even looked in the closet of his mom and dad's bedroom (although he knew his mom would have been more likely to let Henry Ridgewick store an elephant in there than a fishing pole), but the Bazun was gone.
hu Kereste a pincében, fölkutatta még a ruhásszekrényt és szülei hálószobáját is (hiába tudta, hogy anyja inkább elefántot engedett volna be oda, mint Henry Ridgewick horgászbotját), de a Bazun nem került elő.
A 1. oldal. Talált 1582 mondatot a pole kifejezésre.Találat ebben: 0,809 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!