kiejtés: IPA: /poʊl/ poʊl /pəʊl/ pəʊl , SAMPA: poUl /p@Ul/ /poUl/ p@Ul  

Fordítás magyar-ra/re:

 • dorong   
  (Noun  )
   
  long and slender object
   
  long and slender object
 • pálca   
  (Noun  )
   
  long and slender object
   
  long and slender object
 • rúd   
  (Noun  )
   
  long and slender object
   
  long and slender object
 • sark   
 • borbélycégér   
 • bot   
 • cölöp   
 • elektród   
 • elektródpólus   
 • emelőrúd   
 • horgászbot   
 • husáng   
 • karó   
 • kocsirúd   
 • mászópózna   
 • nyél   
 • origó   
 • pólus   
 • póluspont   
 • pózna   
 • sarkpont   
 • sarok   
 • suháng   
 • árboc   

Más jelentések:

 
(angling) A type of basic fishing rod.
 
Originally, a stick; now specifically, a long and slender piece of metal or (especially) wood, used for various construction or support purposes.
 
A strong upright piece of wood, metal etc. that is fixed into the ground, especially to support something
 
(historical) A unit of length, equal to a perch (1⁄4 chain or 51⁄2 yards).
 
contact on an electrical device
 
unit of length
 
pole (a boat)
 
A point of magnetic focus, especially each of the two opposing such points of a magnet (designated north and south).
 
pole (e.g. for drying laundry)
 
extreme of an axis
 
To propel by pushing with poles, to push with a pole.
 
(complex analysis) One of a set of isolated points a for which the meromorphic function f(z) approaches infinity as z approaches a , such that f(z) is holomorphic on all points except its poles.
 
(geometry) A fixed point relative to other points or lines.
 
Either of the two points on the earth's surface around which it rotates; also, similar points on any other rotating object.
 
(electricity) A contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves.
 
magnetic point
 
A long fiberglass sports implement used for pole vaulting.
 
A contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves.
 
pole (north, south)

Did you mean: Pole

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (17)

Austro-Hungarian North Pole Expedition
Az osztrák–magyar északi-sarki expedíció
north pole
északi-sark; Északi-sark
North Pole
Északi-sark
Pole
lengyel; polyák
pole beans
futóbab
pole fishing
sarvidéki halászat; horgászás
pole star
vezérelv; vezércsillag; sarkcsillag
pole vault
rúdugrás
pole-star
sarkcsillag
pole-vaulting
rúdugrás
poles
oszlop; lengyelek
Poles
Lengyelek
Polyushko Pole
Poljusko polje
sitao pole
kígyóbab; spárgabab
south pole
déli-sark
South Pole
Déli-sark
totem pole
totemoszlop

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "pole", fordítási memória

add example
en For innovation this is the case, for example, if the agreement combines the only two existing poles of research
hu Az innováció tekintetében ez a helyzet például, amennyiben a megállapodás az egyedüli két meglévő kutatási pólust egyesíti
en All Community vessels fishing south of the parallel of latitude ‧ degrees South shall carry and use bird-scaring lines (tori poles
hu A d. sz. ‧o-tól délre halászó valamennyi közösségi halászhajó madárriasztó köteleket (a továbbiakban: tori-rudak) szállít és használ
en 'Distant and quiet as the North Pole.
hu - Megközelíthetetlen és nyugodt, akár az Északi-sark.
en It was a dark night when Hathi and his three sons slipped down from the Jungle, and broke off the poles of the machans with their trunks; they fell as a snapped stalk of hemlock in bloom falls, and the men that tumbled from them heard the deep gurgling of the elephants in their ears.
hu Egy sötét éjszakán Háti és három fia lelopódzott a vadonból, és ormányával kitördelte a madárijesztők karóit; úgy zuhantak le, mint a virágzó bürök levágott szára, s a lepotyogó emberek közvetlen közelből hallották az elefántok mély öblögetését.
en You know you want the soul pole
hu Csak a lelki rúd kell neked
en Provisions applicable to pole-and-line tuna vessels, tuna seiners and surface longliners
hu A horgászbotos tonhalászhajókra, a kerítőhálós tonhalászhajókra és a felszíni hosszú horogsoros hajókra vonatkozó rendelkezések
en Mr President, let me, on behalf of the Group of Socialist and Democrats, express our concerns about the human rights situation in Belarus, and particularly with regard to the recent developments with the Union of Poles.
hu Elnök úr! A szocialisták és demokraták képviselőcsoportja nevében hadd fejezzem ki az aggodalmam a fehéroroszországi emberi jogok helyzete miatt, a Lengyelek Egyesületének legújabb fejleményeinek fényében.
en I didn't need a pee because I'd been pissing on the Poles during the day, infecting them with my scent and power.
hu Pisilni nem, mert napközben lepisiltem az Oszlopokat, megfertzve és átitatva ket a saját szaganyagommal és hatalmammal.
en Where available, the geographical location of these elements, including ducts, poles and other physical assets (e.g. maintenance chambers) should be provided, as well as the available space in ducts
hu Ha rendelkezésre áll, az egyes elemek (ideértve egyebek mellett az alépítményeket, a tartóoszlopokat és más fizikai eszközöket, például a szerelőaknákat) földrajzi helyét, valamint az alépítményekben rendelkezésre álló férőhelyre vonatkozó adatokat is meg kell adni
en Environmentally sustainable but economically less profitable traditional pole-and-line fishing gear had to compete with modern technologies and extremely sophisticated resources that were incomparably more profitable in the short run but environmentally unsustainable, and some discriminatory measures against the latter type of vessel are finally only emerging now.
hu A környezetvédelmi szempontból fenntartható, de gazdaságilag kevésbé jövedelmező horgászbotos felszerelésnek modern technológiákkal és rendkívül kifinomult erőforrásokkal kellett versenyeznie, amelyek rövid távon összehasonlíthatatlanul jövedelmezőbbek voltak, ugyanakkor környezetvédelmi szempontból fenntarthatatlanok, és az utóbbi hajótípus elleni néhány megkülönböztető intézkedés most jelenik meg végre.
en surface longliners and pole-and-line vessels
hu felszíni horogsoros hajók és horgászbotos hajók
en Finally, many Poles have still not been returned property which was seized by the communists, by the Soviet Union, after 1939 or after 1944.
hu Végül pedig sok lengyelnek még mindig nem adták vissza a kommunisták, illetve a Szovjetunió által 1939 vagy 1944 után elvett ingatlanát.
en The gliders bringing the Poles ' equipment didn' t arrive at all
hu A tegnapi fuvar ‧ órát késett az angliai köd miatt
en You entered in a fight of gangs of the poles?
hu Belecsöppentél egy északisark- délisark bandaháborúba?
en Clyde' s efficiency ensured that the North Pole never fell behind again
hu Clyde hatékonysága biztosíték, hogy az Északi- Sarkon nem lesz lemaradás
en Look, Stewie, I know you' re disappointed that you didn' t get to see Santa, but I...I' m not driving you to the North Pole
hu Nézd Stewie, tudom hogy csalódott vagy, hogy nem találkoztál a Mikulással, de nem vihetlek el az Északi Sarkra
en Subject: Homeless Poles living rough in London
hu Tárgy: Embertelen körülmények között élő lengyel hajléktalanok Londonban
en Where' d you get that pole?
hu Honnan szerezted a botot?
en Of course, on the great rise, down came a swarm of prodigious timber- rafts from the head waters of the Mississippi, coal barges from Pittsburgh, little trading scows from everywhere, and broad-horns from 'Posey County,' Indiana, freighted with 'fruit and furniture' - the usual term for describing it, though in plain English the freight thus aggrandized was hoop-poles and pumpkins.
hu Nagy áradás idején természetesen csapatostul úsztak lefelé az óriási szálfatutajok a Mississippi forrásvidékéről, a szenesbárkák Pittsburghból, a kis kereskedő-dereglyék mindenünnen és broadhornnak nevezett vízi járművek Posey Countyból, Indianából, gyümölccsel és felszereléssel megrakodva a rakományt akkoriban így nevezték, ámbár az ekként megtisztelt szállítmány egyszerűen szólva abroncsfából és tökből állott.
en Jews, Poles, Russians, French
hu Zsidók, lengyelek, oroszok, franciák
en Mr President, I would also like to take this opportunity to thank you for the recent opening-up of the job market in France to Poles, among others.
hu Elnök úr, szeretném megragadni ezt az alkalmat is arra, hogy megköszönjem Önnek azt, hogy a közelmúltban megnyitotta a francia munkaerőpiacot, többek között, a lengyelek előtt.
en Ifyou get a chance to flush this turd down the toilet... do it over the Pole
hu Ha le tudja passzírozni ezt az óriás szart a gép retyóján, az Északi- sarkra dobja le
en Back in 1983 the Americans had been badly hurt on discovering that an engineer working in Californias Silicon Valley had blown to the Poles (and thence to the Russians) a vast tract of secret information about the Minuteman missile systems.
hu 1983-ban az amerikaiak nagy fölháborodással fedezték föl, hogy a kaliforniai Szilícium Völgyben dolgozó mérnök rengeteg titkos információt árult el a lengyeleknek (és rajtuk keresztül az oroszoknak) az amerikai Minuteman rakétarendszerekről.
en As a Pole - a citizen of a country afflicted by genocide - I believe that this definition should be expanded by two elements.
hu Lengyelként - azaz egy olyan ország állampolgáraként, amelyben történt népirtás - úgy vélem, hogy e definíciót két további elemmel ki kellene bővíteni.
en He seized the pole and examined it closely and angrily.
hu Dühösen elkapta a botot, és megvizsgálta közelebbről.
A 1. oldal. Talált 1582 mondatot a pole kifejezésre.Találat ebben: 1,363 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!