kiejtés: IPA: /poʊl/ poʊl /pəʊl/ pəʊl , SAMPA: poUl /p@Ul/ /poUl/ p@Ul  

Fordítás magyar-ra/re:

 • dorong   
  (Noun  )
   
  long and slender object
   
  long and slender object
 • pálca   
  (Noun  )
   
  long and slender object
   
  long and slender object
 • rúd   
  (Noun  )
   
  long and slender object
   
  long and slender object
 • sark   
 • borbélycégér   
 • bot   
 • cölöp   
 • elektród   
 • elektródpólus   
 • emelőrúd   
 • horgászbot   
 • husáng   
 • karó   
 • kocsirúd   
 • mászópózna   
 • nyél   
 • origó   
 • pólus   
 • póluspont   
 • pózna   
 • sarkpont   
 • sarok   
 • suháng   
 • árboc   

Más jelentések:

 
To propel by pushing with poles, to push with a pole.
 
(angling) A type of basic fishing rod.
 
pole (a boat)
 
contact on an electrical device
 
(electricity) A contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves.
 
Either of the two points on the earth's surface around which it rotates; also, similar points on any other rotating object.
 
pole (e.g. for drying laundry)
 
magnetic point
 
A long fiberglass sports implement used for pole vaulting.
 
(historical) A unit of length, equal to a perch (1⁄4 chain or 51⁄2 yards).
 
pole (north, south)
 
(geometry) A fixed point relative to other points or lines.
 
A contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves.
 
Originally, a stick; now specifically, a long and slender piece of metal or (especially) wood, used for various construction or support purposes.
 
(complex analysis) One of a set of isolated points a for which the meromorphic function f(z) approaches infinity as z approaches a , such that f(z) is holomorphic on all points except its poles.
 
extreme of an axis
 
A point of magnetic focus, especially each of the two opposing such points of a magnet (designated north and south).
 
unit of length
 
A strong upright piece of wood, metal etc. that is fixed into the ground, especially to support something

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (17)

Austro-Hungarian North Pole ExpeditionAz osztrák–magyar északi-sarki expedíció
north poleészaki-sark; Északi-sark
North PoleÉszaki-sark
Polelengyel; polyák
pole beansfutóbab
pole fishingsarvidéki halászat; horgászás
pole starvezérelv; vezércsillag; sarkcsillag
pole vaultrúdugrás
pole-starsarkcsillag
pole-vaultingrúdugrás
polesoszlop; lengyelek
PolesLengyelek
Polyushko PolePoljusko polje
sitao polekígyóbab; spárgabab
south poledéli-sark
South PoleDéli-sark
totem poletotemoszlop

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "pole", fordítási memória

add example
Mr Zaleski, as a Pole, alluded to the fact that many people have sins to confess, and that the Holodomor is not the only one.Zaleski úr lengyelként utalt arra, hogy nagyon sok népnek van mit bevallani a saját bűnei közül, és nem csak a holodomor az egyetlen az.
It depends on the Poles, who have their own doubts.Ez a lengyelektől függ, akiknek megvannak a maguk kételyei.
Yes, solidarity, an idea which is, to me, as a Pole, especially dear.Igen, szolidaritást említettem, ami nekünk, lengyeleknek, különösen közel áll a szívünkhöz.
Calls on the Commission, together with the countries concerned, to draw up a strategy designed to support the countries of transit and destination which shoulder the heaviest burden of migrants and to consider action programmes for migrants in identified migration poles and transit areas by targeting the most vulnerable groups of migrants (women and lone children) with the following objectiveskéri a Bizottságot, hogy az érintett országokkal dolgozzon ki stratégiát a jelentős migrációs nyomást elszenvedő cél- és tranzitországok támogatása céljából, továbbá tanulmányozza a migrációs pólusokban és az azonosított tranzit területeken lévő migránsok részére szóló cselekvési programokat, amelyek a legveszélyeztetettebb migráns populációkat (nők, magányos kiskorúak) célozzák, az alábbi célkitűzésekkel
Poles did not give up the pursuit of democracy, and finally the red colour of solidarity was able to combine with the white of the ballot paper to give birth to a new, democratic state in 1989.A lengyelek nem mondtak le a demokrácia iránti igényükről, így végül a szolidaritás vörös és a szavazólapok fehér színe új, demokratikus államot eredményezett 1989-ben.
Jessica's mind failed to register on the poles until they were past.Jessica tudatába csak akkor hatolt el a látvány, amikor már maguk mögött hagyták.
If the seamen are not signed on, the owners of trawlers, pole-and-line tuna vessels, tuna seiners and surface longliners shall be obliged to pay a lump sum equivalent to the wages of seamen not signed on, based on the number of days spent in the Côte d'Ivoire fishing zoneAmennyiben nem alkalmaznak tengerészt, a vonóhálós halászhajók, a horgászbotos tonhalászhajók, a kerítőhálós tonhalászhajók és a felszíni hosszú horogsoros hajók tulajdonosai, a halászati kampányidőszakban, az Elefántcsontparti ZEE övezetben töltött napok száma alapján, a nem alkalmazott tengerészek munkabérével egyenértékű átalányösszeg fizetésére kötelesek
Suck my North Pole, babySzopogasd le az északi sarkomat, baby!
It is even possible that the Selenites have already planted the flag on one of their poles, while Franklin, Ross, Kane, Dumont, d'Urville, and Lambert have never yet been able to attain that unknown point of the terrestrial globe.Lehetséges tehát, hogy a Hold-lakók már kitűzték a zászlót planétájuk déli vagy északi sarkára, míg a Földön glóbuszunknak ezt az ismeretlen pontját a sarkkutatók egész sora: Franklin, Ross, Kane, Dumont d'Urville és Lambert mindmáig nem érte el.
He snap-locked the reinforced edge of the flag to the hoisting cord and ran the banner up the pole to the top.Meadows, a Brit Királyi Haditengerészet tizedese kötelességéhez híven a felhúzókötélhez erősítette és felvonta a lobogót a zászlórúdra.
Beau Brandenburg is starting in the pole position todayBeau Brandenburg áll a vezető helyen
Furthermore, as some of the models sold by the two related Chinese exporting producers through their related sales companies to the Community had a pole, an adjustment to the normal value was made to take into account the value of the poleTovábbá, mivel a két kapcsolt kínai exportáló gyártó által a kapcsolt értékesítési vállalataikon keresztül a Közösség részére eladott modellek egy része karral rendelkezett, a kar értékét figyelembe véve kiigazították a rendes értéket
The gliders bringing the Poles ' equipment didn' t arrive at allA tegnapi fuvar ‧ órát késett az angliai köd miatt
North Pole, this is Christmas One, go aheadÉszaki- Sark, itt Karácsony Egy, hallgatlak
tori poles shall be in accordance with agreed tori pole design and deployment guidelines adopted by IOTCa tori-rudak tervezésükre és alkalmazásukra nézve megfelelnek az IOTC által elfogadott iránymutatásoknak
I felt like a Run, so I left my jacket near the Pole I'd been at the day Diggs had come with the news, and tucked the catapult tightly between my cords and my belt.Kedvem támadt egy Futásra, így aztán letettem a zubbonyomat annak az Oszlopnak a tövébe, ahonnan Diggset láttam aznap, amikor meghozta a híreket, a csúzlit pedig jó szorosan beékeltem a kordgatyám és az övem közé.
He hated the Poles, and he was ready to start a war.Utálta a lengyeleket, boldogan indított háborút ellenük.
I wouldn' t touch her with a ‧- foot poleTe se kellenél!
Does the Council intend to compel the Lithuanian Government to respect the rights of national minorities, given that discrimination against the Polish minority in Lithuania has a long history and manifests itself in the obligation to use the Lithuanian spellings of Polish surnames, discrimination in education, the ban on bilingual place names and the failure to return property seized from Poles by the Soviet authorities?Szándékában áll-e a Tanácsnak nyomást gyakorolni a litván kormányra annak érdekében, hogy az tiszteletben tartsa a nemzeti kisebbségek jogait, lévén hogy az országban élő lengyel kisebbséggel szembeni megkülönböztetés nem új jelenség, mely megnyilvánul a családnevek nem lengyeles helyesírásának kötelezővé tételében, az oktatás területén gyakorolt megkülönböztető magatartásban, a helységnevek kétnyelvű kiírásának megtiltásában és abban is, hogy a szovjet hatóságok által a lengyel személyektől elkobzott javakat nem szolgáltatják vissza a tulajdonosoknak?
No.It' s your top score on Pole PositionMajd a pontod az X- wing- ben
It' s a long pole with a net on itEgy hosszú pálca, hálóval a végén
By the bank a fleet of sampans, with sharp beak-like bows on which eyes were painted, rocked at their mooring- poles.A part mellett sampanok voltak kikötve, hosszú, madárcsőrre emlékeztető orral, amelyre szemek voltak festve.
for Stella: production of treated wood poles for electrical and telecommunication networksStella esetében: kezelt fából készült villany- és telefonpóznák gyártása
Overturned carts broke the uniformity of the slope; an immense dray was spread out there crossways, its axle pointing heavenward, and seemed a scar on that tumultuous facade; an omnibus hoisted gayly, by main force, to the very summit of the heap, as though the architects of this bit of savagery had wished to add a touch of the street urchin humor to their terror, presented its horseless, unharnessed pole to no one knows what horses of the air.Lejtőjén felborított targoncák halmozódtak; egy óriási szekér, égnek álló tengelyével olyan volt, mint valami sebforradás a feldúlt homlokzaton; a nekibőszült építészek, mintha gyerekcsínnyel akarták volna párosítani a borzalmat, karjuk erejével vígan vontattak a torlasz tetejére egy omnibuszt, mely holmi láthatatlan lovaknak nyújtogatta csupasz rúdját.
He had hunted in the cellar, had even looked in the closet of his mom and dad's bedroom (although he knew his mom would have been more likely to let Henry Ridgewick store an elephant in there than a fishing pole), but the Bazun was gone.Kereste a pincében, fölkutatta még a ruhásszekrényt és szülei hálószobáját is (hiába tudta, hogy anyja inkább elefántot engedett volna be oda, mint Henry Ridgewick horgászbotját), de a Bazun nem került elő.
A 1. oldal. Talált 1582 mondatot a pole kifejezésre.Találat ebben: 1,341 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!