kiejtés: IPA: /poʊl/ poʊl /pəʊl/ pəʊl , SAMPA: poUl /p@Ul/ /poUl/ p@Ul  

Fordítás magyar-ra/re:

 • dorong   
  (Noun  )
   
  long and slender object
   
  long and slender object
   
  long and slender object
 • pálca   
  (Noun  )
   
  long and slender object
   
  long and slender object
   
  long and slender object
 • rúd   
  (Noun  )
   
  long and slender object
   
  long and slender object
   
  long and slender object
 • sark   
 • bot   
 • origó   
 • pólus   
 • borbélycégér   
 • cölöp   
 • elektród   
 • elektródpólus   
 • emelőrúd   
 • horgászbot   
 • husáng   
 • karó   
 • kocsirúd   
 • lengyel   
 • mászópózna   
 • nyél   
 • póluspont   
 • pózna   
 • sarkpont   
 • sarok   
 • suháng   
 • zászlórúd   
 • árboc   

Más jelentések:

 
(angling) A type of basic fishing rod.
 
Originally, a stick; now specifically, a long and slender piece of metal or (especially) wood, used for various construction or support purposes.
 
A strong upright piece of wood, metal etc. that is fixed into the ground, especially to support something
 
(historical) A unit of length, equal to a perch (1⁄4 chain or 51⁄2 yards).
 
contact on an electrical device
 
unit of length
 
pole (a boat)
 
A point of magnetic focus, especially each of the two opposing such points of a magnet (designated north and south).
 
pole (e.g. for drying laundry)
 
extreme of an axis
 
To propel by pushing with poles, to push with a pole.
 
(complex analysis) One of a set of isolated points a for which the meromorphic function f(z) approaches infinity as z approaches a , such that f(z) is holomorphic on all points except its poles.
 
(geometry) A fixed point relative to other points or lines.
 
Either of the two points on the earth's surface around which it rotates; also, similar points on any other rotating object.
 
(electricity) A contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves.
 
magnetic point
 
A long fiberglass sports implement used for pole vaulting.
 
A contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves.
 
pole (north, south)

Did you mean: Pole

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (27)

Austro-Hungarian North Pole Expedition
Az osztrák–magyar északi-sarki expedíció
Čierne Pole
Feketemező
Dlhé Pole
Trencsénhosszúmező
north pole
északi-sark; Északi-sark
North Pole
Északi-sark
Pole
lengyel; polyák
pole beans
futóbab; karóbab; zöldbab; veteménybab; bokorbab; pinto bab; vesebab; viaszbab
pole dance
rúdtánc
pole dancing
rúdtánc
pole fishing
sarvidéki halászat; horgászás; műlegyes horgászat
pole star
vezérelv; vezércsillag; sarkcsillag
pole vault
rúdugrás
pole vaulter
rúdugró
pole-star
sarkcsillag
pole-vaulter
rúdugró
pole-vaulting
rúdugrás
poles
oszlop; lengyelek; állás
Poles
Lengyelek
Polyushko Pole
Poljusko polje
Pusté Pole
Kriványpusztamező
sitao pole
kígyóbab; spárgabab; Sitao pole; homoki bab
south pole
déli-sark
South Pole
Déli-sark
Španie Pole
Gömörispánmező
totem pole
totemoszlop
Veľké Pole
Pálosnagymező

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "pole", fordítási memória

add example
en From behind him, another pair of men in livery glided forward, blades raised and glittering in the little dangling lamp that a trembling servant still held aloft on its pole.
hu - A háta mögül két másik egyenruhás lépett elő, előhúzott kardjaik megcsillantak a remegő lámpástartó szolga eszközének fényében.
en (PL) Madam President, Belarus, being a neighbour of ours, is particularly close to us, especially as many Poles live there.
hu (PL) Elnök asszony, Belarusz a szomszédunk, ezért közel áll hozzánk, különösen mivel jelentős lengyel kisebbségnek ad otthont.
en The North Pole is a global asset that must be protected by a binding charter, in which the European Union must play a leading role.
hu Az Északi-sark globális eszköz, amelyet kötelező erejű chartával kell óvni, és ebben az Európai Uniónak vezető szerepet kell betöltenie.
en At first he thought as he wrung the bird's neck that it must have been parked by a pair of lovers who had come into the forest for a picnic, despite the warning notice that he had nailed up on the pole at the entrance to the woods half a mile away.
hu Ahogy a galamb nyakát kitekerte, először arra gondolt, hogy egy szerelmespár hagyhatta itt, aki az erdőbe jött piknikezni a tiltó felirat ellenére, amelyet saját kezűleg szegezett fel innen fél mérföldnyire, az utat elzáró sorompóra.
en It is a paradox that there has been a regression, especially in educational matters, writing surnames in Polish and the rights and privileges of Poles living in Lithuania.
hu Paradox módon visszalépés történt, különösen az oktatásügyben, a vezetéknevek lengyel írásmódja terén és a Litvániában élő lengyelek jogaival és kiváltságaival kapcsolatban.
en Part-drying: in order to get rid of excess salty water, the cheese strands are hung on a wooden or rustproof pole for the water to drain off
hu Részleges szárítás: annak érdekében, hogy a sajtszálak megszabaduljanak a fölösleges sós víztől, fából vagy rozsdamentes acélból készült rúdra akasztják, ahol a víz lecsepeg
en promotion and development of poles of excellence, likely to be useful to all firms and to attract private investors
hu a valamennyi vállalat számára hasznos és a magánbefektetők számára vonzó kiválósági központok támogatása és fejlesztése
en Today a wandering line of volcanoes and bare rock stretches from the south pole nearly to the north.
hu Manapság vulkánok vándorló sora és csupasz szikla nyújtózik a déli pólustól majdnem az északiig.
en Look, we don' t have enough cash to fix the car, and we' re kind of on our way to the North Pole
hu Nézd arra nincs elég pénzünk, hogy megcsináltassuk az autót, és éppen úton vagyunk az Északi Sarkra
en On a spring night I ponder, leaning on a telephone pole...... the truth hidden in the heart of a murderer and Chong Wi Shing
hu A telefonpóznát támasztom egy tavaszi éjjelen...... s egy gyilkos szívét kémlelem továbbá Shing Csong Wi
en 'Pole on the dark bits, you idiot, not the bright bits!'
hu – A sötét részbe döfd, te idióta, ne a világosba!
en Where the voltage exceeds ‧ volts RMS (root mean square) in one or more electrical circuits in a vehicle, a manually-operated isolating switch which is capable of disconnecting all such circuits from the main electrical supply shall be connected in each pole of that supply which is not electrically connected to earth, and shall be located inside the vehicle in a position readily accessible to the driver, provided that no such isolating switch shall be capable of disconnecting any electrical circuit supplying the mandatory external vehicle lights
hu Ha egy jármű egy vagy több áramkörének feszültsége nagyobb, mint ‧ V RMS-t (négyzetes középérték), akkor egy olyan kézi működtetésű szakaszolót kell csatlakoztatni a tápellátás minden, elektromosan nem földelt pólusához, amely le tudja kapcsolni ezeket az áramköröket a fő táphálózatról, és a szakaszolót a járművön belül a járművezető számára könnyen hozzáférhető helyre kell felszerelni azzal a feltétellel, hogy a szakaszoló nem kapcsolhatja ki a jármű kötelező külső lámpáit
en He felt the firm bottom of the shallow lagoon, put his weight on the top of the wide oar-blade, and holding with both hands and, first pulling, then shoving, until the pole-hold was well to the stern, he drove the boat ahead to break the ice.
hu Érezte a sekély lagúna szilárd fenekét, ránehezedett az evező széles tollára, s először két kézzel maga felé húzva, majd nyelét egész a ladik faráig hátranyomva előrehajtotta a ladikot, törte a jeget.
en Here we are practically at the South Pole
hu Itt vagyunk tulajdonképpen a Déli Sarkon
en "No, for this pole is stuck up my back.
hu - Nem, mert ez az átkozott karó a hátamba fúródik.
en Jannicke, toss me a pole!
hu Jannicke, dobj ide egy botot!
en He saw a series of strange poles set in the earth, and scattered about for several hundred yards in every direction were heaps of colored cloth and bits of shining metal or glass.
hu Egy sor különös karó volt a földbe ütve, pár száz méteren át mindenfelé színes ruhakupacok, csillogó fém vagy üvegdarabok.
en We must discuss it with the Czechs, the Poles and the Russians.
hu Meg kell tárgyalnunk a csehekkel, a lengyelekkel és az oroszokkal.
en POLE-AND-LINE TUNA VESSELS
hu HORGÁSZBOTOS TONHALHALÁSZHAJÓK
en And in the front row, nearside pole position
hu És az első sorban, az indító oszlophoz közel
en The best squadron on the base won a red pennant on a longer pole that was worth even less, since the pole was heavier and was that much more of a nuisance to lug around all week until some other squadron won it the following Sunday.
hu A támaszpont legjobb százada egy hosszabb póznára kötött zászlócskát nyert, ami a pózna súlyával arányban volt értéktelenebb, és rém kellemetlen volt hurcolászni egész héten át, amíg a következő vasárnap valamelyik másik század el nem nyerte.
en Well, by God, you give the word, Al, and them poles will be kindling
hu Csak add ki az utasítást Al, és kidöntjük a póznákat
en The next morning, Stewie and Brian set out on foot for the North Pole
hu Másnap reggel, Stewie és Brian felkerekedtek és elindultak az Északi Sarkra
en One example of the problems relating to the lack of uniform divorce law in Europe is the case of marriages between Poles and Germans.
hu Az európai egységes válási jogszabályok hiányának egyik példája a lengyelek és németek közötti házasságok esete.
en We've had Poles -- and a temperamental German or two.
hu Voltak nálunk lengyelek, és egy-két temperamentumos német is.
A 1. oldal. Talált 1582 mondatot a pole kifejezésre.Találat ebben: 0,866 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!