kiejtés: SAMPA: /'dZ{k@l/ 'dZ{k@l      

Fordítás magyar-ra/re:

 • sakál   
  (Noun  )
   
  wild canine
   
  Any of three small to medium-sized members of the family Canidae, found in Africa, Asia and Southeastern Europe.
   
  wild canine

Más jelentések:

 
(slang, rare) A jack (the playing card.)
 
A person who performs menial/routine tasks, dogsbody
 
jackal (carnivores, Canis aureus ssp., C. adustus, C. mesomelas)
 
Any of several wild canine species, native to the tropical Old World, smaller than a wolf.
 
(pejorative) A person who behaves in an opportunistic way; especially a base collaborator.
 
To perform menial or routine tasks
 
person who behaves in an opportunistic way
 
slang for the playing card jack

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (9)

black-backed jackal
panyókás sakál
Black-backed Jackal
panyókás sakál
golden jackal
Aranysakál; aranysakál
Golden Jackal
aranysakál
jackals
sakál
side-striped jackal
sujtásos sakál
Side-striped Jackal
sujtásos sakál
The Day of the Jackal
A Sakál napja
The Jackal
A Sakál

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "jackal", fordítási memória

add example
en "They want this Jackal fellow out, do they?" the French Minister of Justice asked.
hu - Azt a Sakált akarják kiszabadítani? - kérdezte a francia igazságügy-miniszter.
en The jackal reached into his inside pocket and produced a single bundle of twenty five-pound notes which he handed the Belgian.
hu A Sakál benyúlt a belső zsebébe, és egyetlen, húsz ötfontosból álló bankjegyköteget húzott elő, amit átnyújtott a belgának.
en A minute later the door closed behind him and the Belgian who knew so much about guns and gunmen but so little about the Jackal breathed a sigh of relief and withdrew to his office to count the money.
hu Egy perc múlva becsukódott mögötte az ajtó, és a kis belga, aki oly sokat tudott a puskákról és a puskák használóiról, ám oly keveset a Sakálról, megkönnyebbült sóhajjal húzódott vissza az irodájába, hogy megszámolja a pénzt.
en The Jackal opened the front of his coat, reached for the waist and unbuckled the harness that kept his right leg strapped up under his buttocks.
hu A Sakál kitárta a kabátját, derekán kicsatolta a hevedert, amely a jobb lábát felkötve tartotta.
en "Tabaqui the Jackal must have bitten all these people," he said to himself, "and now they have madness.
hu "Valamennyit Tabaki, a sakál haraphatta meg - gondolta magában -, most megvesztek.
en The jackal propped himself up on one elbow as she closed the door and walked over to the bed.
hu A Sakál félkönyékre támaszkodva nézte, hogyan csukja be az ajtót, és indul az ágy felé.
en `So apart from Kowalski, who is dead, and who told everything he knew, which was not much, there are only four men in the world who know the identity of this Jackal,' said Commissaire Ducret.
hu Ezek szerint tehát, Kowalski kivételével, aki halott, s aki elmondta azt az édeskeveset, amit tudott, csak négy ember van a világon, aki ismeri ennek a Sakálnak a személyazonosságát mondta Ducret felügyelő.
en In view of his age, increasingly frequent bouts of rheumatism that were beginning to affect his legs, and a remarkably high alcohol intake, Kassel, in the general view, could be discounted as a possible jackal.
hu Tekintetbe véve korát, a lábát egyre sűrűbben megtámadó köszvényt és tekintélyes alkoholfogyasztását, Kasselt az általános vélemény szerint ki lehetett zárni a Sakálként számbajöhető gyanúsítottak közül.
en `This Jackal must be found.
hu Márpedig ezt a Sakált elő kell keríteni.
en To come to the Peace Rock fresh from a kill of Man - and to boast of it - is a jackal's trick.
hu Idejönni a Béke Sziklájához, mindjárt egy ember meggyilkolása után - s ezzel még dicsekedni is -, hát ez sakálhoz illő dolog.
en Some of it was done by a Venezuelan called Carlos the Jackal... who replaced Zaid Muchassi... who replaced Hussein al- Chir
hu Párat ebből egy venezuelai csinált, Carlos, " A Sakál ", aki a Hussein al- Chirt követő...Zaid Muchassit követte
en `Yes,' replied the Jackal.
hu Igen felelte a Sakál.
en You’ il cheat death the way you cheat me at hounds and jackals
hu Becsapod a halált, ahogy engem is becsapsz a fogadásnál
en I will prepare myself for the Jackal
hu Felkészülök a Sakál fogadására
en Then he settled down, and, accustomed as the Jackal was to his ways, he could not help starting, for the hundredth time, when he saw how exactly the Mugger imitated a log adrift on the bar.
hu Aztán letelepedett, s bármennyire ismerte is már a Sakál a szokásait, századjára is összerezzent, amikor látta, hogy mily pontosan utánozza a Mugger a zátonyra vetődött fatörzset.
en "What food on the way?" said the Jackal, who kept his soul in his little stomach, and was not a bit impressed by the Mugger"s land travels.
hu - És mit ettél az úton? - kérdezte a Sakál, aki gyomrocskájában tartotta a lelkét, s a Mugger szárazföldi utazásai egyáltalán nem hatották meg.
en For a few shillings the jackal received a copy of both the birth and death certificates.
hu A Sakál néhány shillingért kiváltotta a születési és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.
en "I am not worth a blow from anything better than an old shoe," said the Jackal, and listened again.
hu - Engem pedig legföljebb egy ócska cipővel érdemes megdobni - mondta a Sakál, és újra hallgatózni kezdett.
en I' il hit the Jackals ' clubhouse, see what' s what
hu Elmegyek a Sakálok klubházába, megnézem, hogyan állnak a dolgok
en The jackal arrived back at his hotel in time for a late lunch.
hu A Sakál késői ebédre ért vissza a szállodájába.
en The Adjutant had done his very best to describe his feelings after swallowing a seven-pound lump of Wenham Lake ice, off an American ice-ship, in the days before Calcutta made her ice by machinery; but as he did not know what ice was, and as the Mugger and the Jackal knew rather less, the tale missed fire.
hu A Golyvásdaru tőle telhető hűséggel mondta el, hogy mit érzett, amikor elnyelt egy hétfontos jégdarabot, amelyet egy amerikai jégszállító hajó hozott, mielőtt még Kalkuttában is gyártottak jeget; de mivel nem tudta, hogy mi a jég, a Mugger és a Sakál pedig még kevésbé tudták - hát nem volt sikere az elbeszélésével.
en "There was a down-country jackal had it from a brother, who told me, that in Calcutta of the South all the jackals were as fat as otters in the Rains," said the Jackal, his mouth watering at the bare thought of it.
hu - Egy belső szárazföldi sakál hallotta egy testvértől, s beszélte el nekem, hogy Kalkuttában minden sakál olyan kövér, mint esős évszakokban a vidra - mondotta a Sakál, s a puszta gondolattól is csurgott a nyála.
en The Jackal had a fleeting glimpse of the uptilted head and the unmistakable nose before the convoy was gone.
hu Egyetlen villanásra a Sakál is megpillantotta a magasra feltartott fejet és a jellegzetes orrot.
A 1. oldal. Talált 402 mondatot a jackal kifejezésre.Találat ebben: 0,42 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!