kiejtés: SAMPA: /'dZ{k@l/ 'dZ{k@l      

Fordítás magyar-ra/re:

 • sakál   
  (Noun  )
   
  wild canine
   
  Any of three small to medium-sized members of the family Canidae, found in Africa, Asia and Southeastern Europe.
   
  wild canine
   
  wild canine

Más jelentések:

 
(slang, rare) A jack (the playing card.)
 
A person who performs menial/routine tasks, dogsbody
 
jackal (carnivores, Canis aureus ssp., C. adustus, C. mesomelas)
 
Any of several wild canine species, native to the tropical Old World, smaller than a wolf.
 
(pejorative) A person who behaves in an opportunistic way; especially a base collaborator.
 
To perform menial or routine tasks
 
person who behaves in an opportunistic way
 
slang for the playing card jack

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (9)

black-backed jackal
panyókás sakál
Black-backed Jackal
panyókás sakál
golden jackal
Aranysakál; aranysakál
Golden Jackal
aranysakál
jackals
sakál
side-striped jackal
sujtásos sakál
Side-striped Jackal
sujtásos sakál
The Day of the Jackal
A Sakál napja
The Jackal
A Sakál

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "jackal", fordítási memória

add example
en The Jackal changed the last twenty pounds that remained to him into Italian currency, and was just finished when the porter returned with the other three pieces of luggage.
hu A Sakál olasz pénznemre váltotta maradék húsz angol fontját, és éppen végzett, amikor a hordármegérkezett a három csomaggal.
en Because of the calibre of Valentin he had given him a hint of the importance of finding the Jackal, and Valentin had agreed to put a ring round Egletons, in his own words `tighter than a mouse's arsehole'.
hu Jutalmul, hogy ilyen jól működött, Lebel sejtetni engedte vele, miért olyan fontos elfogni a Sakált, mire Valentin kijelentette, hogy a saját szavaivalolyan szűk gyűrűt von Egletons köré, mint a kisegér seggeluka".
en That was his only ace; apart from that it all lay with the Jackal, and nobody at the evening conference could or would realise it.
hu Ez volt az egyetlen aduja; ettől eltekintve minden a Sakál oldalán állt, de az esti értekezleten ezt senki sem volt képes, vagy legalábbis senki sem akarta belátni.
en Valentin had not been able to stop the jackal either.
hu Valentin sem volt képes útját állni a Sakálnak.
en "They want this Jackal fellow out, do they?" the French Minister of Justice asked.
hu - Azt a Sakált akarják kiszabadítani? - kérdezte a francia igazságügy-miniszter.
en The Adjutant was a most notorious coward, but the Jackal was worse.
hu A Golyvásdaru hírhedt gyáva fráter volt, de a Sakál még nála is gyávább.
en But he never loosed his grip, and inch by inch he hauled the beast, hanging like a drowned jackal, up on the branch.
hu De Maugli szorítása nem enyhült, s lassan-lassan fölhúzta az ágra az állatot, amely úgy lógott, mint egy vízbe fúlt sakál.
en At the bottom of the stairs he was relieved to find the grubby and sleepy-looking desk clerk was in the back room behind the desk, where he had been when the jackal arrived.
hu A hallba érve, megkönnyebbülve látta, hogy a szurtos, álmos képű portás a pult mögötti fülkében tartózkodik, akárcsak érkezésekor.
en Half a magazine full of nine-millimetre bullets hit the Jackal in the chest, picked him up, half-turned him in the air and slammed his body into an untidy heap in the far corner near the sofa.
hu Fél tárra való kilenc milliméteres golyó fúródott a Sakál mellkasába, a becsapódások ereje megemelte a testet, a levegőben féloldalt penderítette, majd a szoba túlsó sarkába, a kanapé mellett rendetlen kupacban a földhöz csapta.
en You are now officially on Jackal time!
hu Ez hivatalosan is egy Sakál összejövetel!
en The jackal was a foreigner.
hu A Sakál ugyanis külföldi.
en The advantage of the peasantry of the Auvergne, it would seem, mused the Jackal, as he rattled and bumped the last two kilometres up to the chateau, is that they are so surly they keep their damn mouths shut-at least to outsiders.
hu Az auvergne-i parasztok legjobb tulajdonsága, töprengett a Sakál a kastélyba vezető út két kilométerén zötykölődve, hogy mogorvaságukban alig nyitják ki a szájukat legalábbis kívülálló előtt.
en "How can a jackal hunt with a Mugger?" said the Adjutant coolly.
hu - Hogy vadászhatik egy Sakál egy Muggerral? - kérdezte hűvösen a Golyvásdaru.
en The Jackal turned with his back to the railings and looked down the traffic artery of the Rue de Rennes.
hu A Sakál hátat fordított a rácsnak, és végigtekintett a Rue de Rennes-en, Párizs egyik legfontosabb ütőerén.
en `Gentlemen, when we first met, we agreed to a suggestion by Commissaire Bouvier that the identification of the assassin known as the jackal was basically a task for pure detective work.
hu Uraim, amikor először jöttünk össze, valamennyien jóváhagytuk Bouvier felügyelő úr javaslatát," amely szerint a Sakál néven ismert bérgyilkos leleplezése merőben nyomozói feladat.
en The jackal thanked the farmer, gave him the slip round the back of the station and headed for a cafe.
hu A Sakál köszönetet mondott a parasztnak, megvárta, amíg az állomásépület sarkán befordul, aztán megindult egy kávéház felé.
en "Now, of what use is that knowledge?" said the Jackal.
hu - No de mi haszna ennek a tudásnak? - kérdezte a Sakál.
en `Take me there,' said the jackal, and hefted his luggage on to the roof rack, except for one case that went inside with him.
hu Vigyen oda mondta a Sakál, és a tetőcsomagtartóra emelte csomagjait, egy kivételével, amelyet az ülésre fektetett.
en I can't even call up Valmy and order him to instruct the jackal to drop the whole thing.
hu Még azt sem tehetem meg, hogy felhívom Valmyt, és utasítom, parancsolja meg neki, ha telefonál, hogy állítsa le az akciót.
en The client next to the jackal turned towards him and gazed with unconcealed curiosity.
hu Szomszédja a Sakál felé fordult, és leplezetlen kíváncsisággal alaposan szemügyre vette.
en Jackal noticed that where the wooden stock of the original rifle had been removed no trams remained except the slight flanges running along the underside of the breech where the woodwork had once fitted.
hu A Sakál látta, hogy a závárzat alsó falán a régi tus illeszkedésének helyén végigfutó lapos bordákon kívül nyoma sem maradt az eredeti fegyver eltávolított falusának.
en He finished the instructions to the bankers as darkness fell, but when he saw the orders Rodin had written instructing the Swiss bankers to pay over the money to the Jackal, Casson objected.
hu Alkonyodott már, mire végzett a levelekkel, de Casson, amikor meglátta, hogy Rodin arra utasítja a svájci bankokat, fizessék ki a pénzt a Sakálnak, ellenvetést tett.
en They stood glaring at him like jackals who have trapped a wolf.
hu Álltak és bámultak, akár a farkast sarokba szorított sakálok.
A 1. oldal. Talált 402 mondatot a jackal kifejezésre.Találat ebben: 0,513 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!