kiejtés: SAMPA: /'dZ{k@l/ 'dZ{k@l      

Fordítás magyar-ra/re:

 • sakál   
  (Noun  )
   
  wild canine
   
  Any of three small to medium-sized members of the family Canidae, found in Africa, Asia and Southeastern Europe.
   
  wild canine

Más jelentések:

 
(slang, rare) A jack (the playing card.)
 
A person who performs menial/routine tasks, dogsbody
 
jackal (carnivores, Canis aureus ssp., C. adustus, C. mesomelas)
 
Any of several wild canine species, native to the tropical Old World, smaller than a wolf.
 
(pejorative) A person who behaves in an opportunistic way; especially a base collaborator.
 
To perform menial or routine tasks
 
person who behaves in an opportunistic way
 
slang for the playing card jack

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (9)

black-backed jackal
panyókás sakál
Black-backed Jackal
panyókás sakál
golden jackal
Aranysakál; aranysakál
Golden Jackal
aranysakál
jackals
sakál
side-striped jackal
sujtásos sakál
Side-striped Jackal
sujtásos sakál
The Day of the Jackal
A Sakál napja
The Jackal
A Sakál

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "jackal", fordítási memória

add example
en With a show of shame facedness the Jackal admitted that he had nowhere to stay, and that he was flat broke, a student down on his luck.
hu A Sakál röstelkedést színlelve bevallotta, hogy bizony nincs hol lehajtania a fejét, vékonypénzű diák, aki az utolsó filléréből is kifogyott.
en His body was that of a man, but he had a spiked tail and the head of a jackal.
hu Emberteste volt, de hegyes farka, a feje pedig egy sakálé.
en Apparently the man worked from his flat; he would have to stay in the flat all day to remain on the end of the telephone in case the jackal called.
hu Otthon dolgozott; nyilvánvalóan ki sem húzta a lábát a lakásból, mert bármikor várható volt a Sakál hívása.
en The Jackal recovered first.
hu A Sakál tért magához előbb.
en THE Jackal entered the bar an hour before midnight.
hu A Sakál éjfél előtt egy órával lépett be a bárba.
en Eat and be eaten was fair law along the river, and the Jackal came in for his share of plunder when the Mugger had finished a meal.)
hu Hogy valaki eszik, és valakit megesznek: az becsületes törvény a folyó mentén, s a Sakál kikapja a maga részét a zsákmányból, ha a Mugger már jóllakott.)
en "To hear is one thing; to know is another," said the Jackal, who had a very fair knowledge of proverbs, picked up by listening to men round the village fires of an evening.
hu - Más hallani, és más tudni - mondta a Sakál, aki nagy ismerője volt a közmondásoknak, mert fülelt a falusi emberek beszélgetésére, amikor esténként a tűz körül ültek.
en For a week now I have been certain that the Jackal had a plan, and that he had picked his day for killing the President.
hu Már egy hete meg vagyok győződve róla, hogy a Sakál terv szerint halad, s már jó előre kiválasztotta az elnök elleni merénylet napját.
en The Jackal let him slip quite gently to his knees.
hu A Sakál hagyta, hogy lerogyjon a földre.
en `Take me there,' said the jackal, and hefted his luggage on to the roof rack, except for one case that went inside with him.
hu Vigyen oda mondta a Sakál, és a tetőcsomagtartóra emelte csomagjait, egy kivételével, amelyet az ülésre fektetett.
en The tongue which is employed on board ship, that wonderful language of the sea, which is so complete and so picturesque, which was spoken by Jean Bart, Duquesne, Suffren, and Duperre, which mingles with the whistling of the rigging, the sound of the speaking-trumpets, the shock of the boarding-irons, the roll of the sea, the wind, the gale, the cannon, is wholly a heroic and dazzling slang, which is to the fierce slang of the thieves what the lion is to the jackal.
hu A hajók fedélzetén használatos argó, ez a bámulatos, színes és gazdag tengerésznyelv, amelyet Jean Bárt, Duquesne, Suffren és Duperré beszélt, amely magába vegyíti a horgonycsikorgást, a szócsövek harsogását, a hajócsaták fejszecsapásait, a szélzúgást, a hullámzajlást, az ágyúdörgést, ez az egész hősies és tündöklő argó az alvilág vad tolvajnyelvéhez úgy viszonylik, mint az oroszlánbömbölés a sakálüvöltéshez.
en He lay with his chin in the shallows, keeping his place by an almost invisible rippling of his tail, and well the Jackal knew that one stroke of that same tail in the water would carry the Mugger up the bank with the rush of a steam-engine.
hu Úgy hevert, hogy állát a sekély vízben pihentette, helyét a farkának alig észrevehető mozgásával tartotta meg, s a Sakál igen jól tudta, hogy ennek a faroknak egyetlen csapása úgy fölvinné a Muggert a partra, mint valami gőzmasina.
en M. Goossens opened the case and the jackal looked down on it as the upper half fell back to the table.
hu M. Goossens felnyitotta, s ahogy a teteje hátrahajlott az asztal lapjára, a Sakál belepillantott a tokba.
en Paphnutius told the old man about his journey, his return, the visions of his days and the dreams of his nights, - without omitting the sinful one - and the pack of jackals.
hu Paphnutius elmondta az aggastyánnak utazását, visszatérését, napjainak látomásait, éjszakáinak álmait, és nem hallgatta el a vétkes álmot és a sakálok tömegét sem.
en The jackal's four paws suit some actions.
hu Bizonyos cselekedetekhez illik a sakál négy mancsa.
en The jackals have found us
hu A sakálok ránk találtak
en You’ il cheat death the way you cheat me at hounds and jackals
hu Becsapod a halált, ahogy engem is becsapsz a fogadásnál
en The seal of the seven jackals
hu A hét sakál pecsétje
en The Jackal is with Miss Colgate
hu A Sakál Miss Colgate- tel van
en "Who hunts the white-faces?" yapped the Jackal excitedly.
hu - Ki vadászik a fehér arcúakra? - vakkantotta izgatottan a Sakál.
en The Jackal slid the car into the side of the road, watched and waited.
hu A Sakál leparkolt a járdánál, és feszült figyelemmel várta, hogy mi történik.
en Chief enforcer of the Jackals, but we got no jacket on him at all-- no name, no arrests, no prison, nothin '
hu A Sakálok verőlegénye, de nincs róla aktánk...Se a neve, se letartóztatás, börtönben sem volt, semmi
en Then we' il go shoot some hares and jackals!
hu Feltankolunk, aztán mehetünk nyúlra, sakálra!
en He had found the band of jackals he needed
hu Megtalálta a sakálok bandáját, akikre szüksége volt
en The jackal nodded as if considering the merits of the idea.
hu A Sakál bólintott, mintha fontolgatná az ötletet.
A 1. oldal. Talált 402 mondatot a jackal kifejezésre.Találat ebben: 0,571 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!