Fordítás magyar-ra/re:

 • introvertált   
  (Adjective  )
   
  possessing the characteristic property of an introvert
   
  possessing the characteristic property of an introvert

Más jelentések:

 
Possessing the characteristic property of an introvert. Preferring the internal, satisfied with self, lacking interest or comfort in social interactions.
 
Lacking interest or comfort in social interactions.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (1)

introvert
introvertált

Példa mondatok: "introverted", fordítási memória

add example
en She fits the profile:loner, introverted
hu Alkalmas jellem: magányos, zárkózott
en They had not brains enough to be introverted and repressed.
hu Nem volt elég eszük ahhoz, hogy elkeseredjenek vagy önmagukba forduljanak.
en The Men of the deep Southland knew little of the sorcery that had troubled the other lands since the time of the First Council of the Druids; theirs had been a closed, introverted existence, and in their new expansion they had not yet encountered many of the unpleasant realities that lay beyond their own limited experience.
hu Délföld emberei keveset tudtak a mágiáról, amely az első Druidatanács óta keserítette más földek lakóit; belterjes, elzárt életet éltek, és új keletű terjeszkedésükben eddig még ritkán kellett találkozniuk a tapasztalataik szűk körén túl leselkedő, kellemetlen valóságokkal.
en [ Nathan ]The main port engine' s grinding us in an introverted spin
hu A bal főhajtómű befelé forgat minket
en Captain Flume had entered his bed that night a buoyant extrovert and left it the next morning a brooding introvert, and Chief White Halfoat proudly regarded the new Captain Flume as his own creation.
hu Fiume kapitány aznap este, amikor belépett, derűs lelkű extrovertált volt, és másnap reggel, amikor kilépett, borús lelkű introvertált, Félkupica Fehér Főnök pedig, nem kis büszkeséggel, saját alkotásának tekintette ezt az új Fiume kapitányt.
en Doc Daneeka tended each moaning man that night with the same glum and profound and introverted grief he showed at the airfield the day of the Avignon mission when Yossarian climbed down the few steps of his plane naked, in a state of utter shock, with Snowden smeared abundantly all over his bare heels and toes, knees, arms and fingers, and pointed inside wordlessly toward where the young radio-gunner lay freezing to death on the floor beside the still younger tail-gunner who kept falling back into a dead faint each time he opened his eyes and saw Snowden dying.
hu Daneeka Doki azon az éjszakán mindenkit azzal a mogorva, mérhetetlen és befelé forduló gyásszal részesített elsősegélyben, amit az avignoni bevetés napján mutatott a repülőtéren, amikor Yossarian meztelenül kecmergett ki a gépéből, s le a néhány lépcsőfokon, nyilvánvalóan sokkos állapotban, míg meztelen sarka, lábujja, térde, karja, keze vastagon volt borítva Hódennel, és Yossarian szótlanul mutatott arrafelé, ahol a fiatal rádiógéppuskás feküdt halálra fagyva a padlón a még fiatalabb faroklövész mellett, aki minduntalan halálos ájulásba hullott vissza, valahányszor kinyitotta a szemét, és meglátta a haldokló Hódent.
en She was now on the borderline between that fantasy and this reality, between that introverted darkness and the world of light in which she would eventually have to make her life.
hu A valóság és a fantázia határán állt, a befelé fordultság sötétségének és a valóság világosságának határán, amely egyszer majd a saját életének kerete lesz.
en In general, considers that EU activities in the UN with respect to human rights are too introverted; asks the Council to endeavour to speed up the consultation process so as to allow more time for consultation with non-EU partners; asks the Council to consider having its Working Party on Human Rights (COHOM) provide only a negotiation framework to EU representatives present at international fora and to delegate to those representatives authority to make ad hoc decisions as necessary
hu összességében úgy ítéli meg, hogy az EU emberi jogokkal kapcsolatos ENSZ-en belüli fellépései túlságosan befelé fordulók; kéri a Tanácsot, hogy igyekezzen felgyorsítani a konzultációs eljárást, ezzel több időt adva a nem uniós partnerekkel folytatott konzultációra; kéri a Tanácsot, hogy gondolja át, miként nyújthatna az emberi jogi munkacsoportja (COHOM) csupán tárgyalási keretet az EU nemzetközi fórumokon résztvevő képviselőinek, illetve hogyan ruházhatná fel e képviselőket szükség szerint eseti döntéshozatali jogokkal
en My daughter' s very quiet and introverted
hu A lányom nagyon csendes és visszahúzódó
en Prone to stealing, introvert
hu Lopásra hajlamos.Introvertált
en Although she was still young, her introverted personality and her cool attitude toward all men convinced most of the people who knew her that she would be an old maid and, furthermore, that she would be perfectly happy in that role.
hu Bár fiatal volt, zárkózottsága és hűvös viselkedése a férfiak iránt mindenkit meggyőzött, hogy öreglányként akarja leélni az életét, és hogy tökéletesen boldog ebben a szerepben.
en Introverted, stubborn, but not especially inept socially.
hu Elmélyült, makacs, de azért tud bánni az emberekkel.
en That is why I am going to avoid too much introverted institutional navel-gazing and think about action to improve the lot of our citizens.
hu Ez az, amiért szeretném elkerülni a túlzottan befelé forduló intézményi köldöknézegetést, és ezért fogok olyan lépéseken gondolkodni, amelyek hasznosak a polgárainknak.
en People who are free, and free to travel, tend to be committed to peaceful solutions and less prey to introverted nationalism which is a security threat.
hu A szabad és szabadon utazó emberek jobban hajlanak a békés megoldásokra, és kevésbé esnek áldozatául a befelé forduló nacionalizmusnak, amely fenyegetést jelent a biztonság számára.
en And he certainly had the same cold, introverted, brooding personality that Katherine had--and that people say Leo had, too."
hu És ugyanolyan hideg, zárkózott, melankolikus személyiség volt, mint Katherine - vagy mint az emberek szerint Leo volt.
en A man who did that sort of thing was usually weak, ineffectual, sexually stunted; almost without exception, he was incapable of having a normal relationship with a woman, and he was generally too introverted and frightened to attempt rape.
hu Egy férfi, aki ilyenre vetemedik, rendszerint gyenge, szexuálisan elferdült; szinte kivétel nélkül képtelen a normális kapcsolatra nővel, és általában túlzottan introvertált és félénk ahhoz, hogy erőszakra vetemedjék.
en " live in a dream- world.. " and live her whole life as an introvert, it' s her right
hu " álomvilágban akar élni," bezárkózva egész életére, az az ő joga
en Even in my own country, which I am afraid is becoming increasingly introverted, a transfer of tasks to this new EEAS is in evidence in the new coalition agreement.
hu Még hazámban is, amely, attól tartok, egyre inkább befelé fordul, az új koalíciós kormány figyelemmel kíséri a feladatok átadását az új EKSZ részére.
en whereas, however, this procedure is too introverted, the criteria are too restrictive and Parliament's role is not sufficient, and whereas the proposals on the integration of Member State parliaments, such as that of the British House of Lords, remain unconsidered, as does the much-needed continuous dialogue between the European institutions and collaboration with independent organisations, with a view to increased objectivity
hu mivel ez az eljárás túlságosan belső jelleggel rendelkezik, a kritériumok túl megszorítóak és az Európai Parlament szerepe elégtelen, és mivel a tagállamok parlamentjeinek a bevonására vonatkozó javaslatok- mint a brit felsőházé- ugyanúgy figyelmen kívül maradnak, mint az európai intézmények közötti, elengedhetetlenül szükséges folyamatos párbeszéd kialakítása és a független szervezeteknek a tárgyilagosság erősítése céljából történő bevonása
en "Do any of you remember Homir Munn as I do - the introverted librarian who never talked without obvious embarrassment; the man of tense and nervous voice, who stuttered out his uncertain sentences?
hu Hát nem emlékeznek arra a Homir Munnra, amilyennek én megismertem: a magába zárkózott könyvtárosra, akiből kötéllel kellett kihúzni a szót; ideges és görcsös hangjára, bizonytalan dadogására?
en Quiet and introverted... eh?
hu Csendes és visszahúzódó...?
en During his long and patient courtship of the shy introvert many other words and images came to Candy, but he didn't know what to make of them: -men in spacesuits
hu Hosszú és türelmes várakozása alatt még sok más szó és hozzá tartozó kép jelent a látogató és ennek következtében Candy agyában, de ezekkel nem tudott mit kezdeni.
A 1. oldal. Talált 27 mondatot a introverted kifejezésre.Találat ebben: 0,335 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!