kiejtés:  

Fordítás magyar-ra/re:

 • befolyás   
  (noun  )
   
  1) Water other than wastewater that enters a sewer system (including sewer service connections) from sources such as, but not limited to, roof leaders, cellars drains, yard drains, area drains, drains from springs and swampy areas, manhole covers, cross connections between storm sewers and sanitary sewers, catch basins, cooling towers, storm waters, surface runoff, street wash waters, or drainage. Inflow does not include, and is distinguished from, infiltration. 2) Action of flowing in; an inflow of effluent into a river. (Source: JJK / PHC)
 • beömlés   
  (noun  )
   
  1) Water other than wastewater that enters a sewer system (including sewer service connections) from sources such as, but not limited to, roof leaders, cellars drains, yard drains, area drains, drains from springs and swampy areas, manhole covers, cross connections between storm sewers and sanitary sewers, catch basins, cooling towers, storm waters, surface runoff, street wash waters, or drainage. Inflow does not include, and is distinguished from, infiltration. 2) Action of flowing in; an inflow of effluent into a river. (Source: JJK / PHC)
 • beáramlás   

Más jelentések:

 
Anything which flows in or into
 
The act of process of flowing in or into

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "inflow", fordítási memória

add example
en In identifying whether cash inflows from an asset (or group of assets) are largely independent of the cash inflows from other assets (or groups of assets), an enterprise considers various factors including how management monitors the enterprise
hu Annak azonosításánál, hogy egy eszközből (vagy eszközcsoportból) származó pénzbevételek nagymértékben függetlenek-e az egyéb eszközökből (vagy eszközcsoportokból) származó pénzbevételektől, a gazdálkodó különféle tényezőket vesz figyelembe, beleértve azt, hogy milyen módon kíséri figyelemmel a vezetés a gazdálkodó működését (például gyártmánystruktúra, üzleti tevékenységek, az egyes telephelyek, városrészek vagy régiók szerint vagy egyéb módon), vagy hogy a vezetés milyen módon hozza meg a gazdálkodó eszközeinek és működésének folytatására vagy elidegenítésére vonatkozó döntéseit
en LNG and storage system operators shall make public the amount of gas in each storage or LNG facility, or group of storage facilities if that corresponds to the way in which the access is offered to system users, inflows and outflows, and the available storage and LNG facility capacities, including for those facilities exempted from third-party access
hu Az LNG-létesítmény- és a tárolásirendszer-üzemeltetők közzéteszik az egyes földgáztárolókban, illetve LNG-létesítményekben, vagy – ha a rendszerhasználóknak biztosított hozzáférési módnak ez felel meg – a földgáztárolók csoportjaiban lévő gázmennyiségeket, az azokba belépő és az azokból kilépő mennyiségeket, valamint az azokban rendelkezésre álló szabad kapacitást, ideértve azon létesítmények kapacitásadatait is, amelyek mentességet élveznek a harmadik felek részére nyújtandó hozzáférési szolgáltatások kötelezettsége alól
en Differences in the average rate/ gold price between inflows and outflows made during the day shall also result in realised gains or losses. Where a liability situation exists in respect of a foreign currency or gold position, the reverse treatment shall apply to the abovementioned approach
hu A devizapozíció átlagos bekerülési értékét a határidős vételek az üzletkötés napja utáni második vagy harmadik munkanapon érinti, az azonnali ügyletek teljesítésére vonatkozó piaci konvencióktól függően, az azonnali vételi árfolyamon
en On the basis of the general principle of predictability of trade inflows and in anticipation of the results of the currently conducted interim review it is concluded that the suspension of the measures in force should be extended until ‧ January ‧, i.e. until the final time limit for the conclusion of the interim review
hu A befelé irányuló kereskedelem előzetes kiszámíthatóságának általános elve alapján, és a jelenleg folyamatban lévő időközi felülvizsgálat eredményeinek megelőlegezéseként a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a hatályos intézkedések felfüggesztését ‧. január ‧-ig, vagyis az időközi felülvizsgálat lezárásának végső határidejéig meg kell hosszabbítani
en The inflow of withdrawn euro banknotes shall be redistributed among NCBs at least once a year by applying the issue key, and the differences shall be settled between them
hu A beáramló bevont eurobankjegyeket legalább évente egyszer szét kell osztani az NKB-k között a kibocsátási kulcs alkalmazásával, és a különbséget azok egymás között elszámolják
en Over- or underpressure resulting from the inflow of extinguishing agent shall not destroy the components of the surrounding partitions of the room to be protected
hu Az oltóanyag behatolása miatt fellépő túlnyomás vagy túl alacsony nyomás nem károsíthatja az ellenőrzött helyiséget körülvevő válaszfalak szerkezeti elemeit
en The recoverable amount of an investment in an associate is assessed for each associate, unless the associate does not generate cash inflows from continuing use that are largely independent of those from other assets of the entity
hu A társult vállalkozásban lévő befektetés megtérülő értékét valamennyi társult vállalkozásra elkülönülten számítják ki, kivéve, ha a társult vállalkozás a folyamatos használatból nem termel olyan pénzbevételeket, amelyek nagyrészt függetlenek a beszámolót készítő egység egyéb eszközeiből származó pénzbevételektől
en Developments in direct investment can be primarily accounted for by the gradual decline in foreign direct investment inflows into the euro area, basically due to direct investment in euro area equity capital by non-residents being one-third of that recorded a year earlier
hu Az euróövezet részvényeinek más területek részvényeihez viszonyítva vonzónak tekintett árai és az euró
en In these areas, the mass inflow of migrants is an extremely serious problem
hu Ceuta, Melilla, a Kanári-szigetek, Málta, Lampedusa és általában Dél-Olaszország – irányuló pénzügyi eszköz azonnal létrehozását – ezekben a térségekben a bevándorlók tömeges érkezése különösen súlyos problémát okoz
en the importation by an enterprise of products used in or related to its local production by restricting its access to foreign exchange to an amount related to the foreign exchange inflows attributable to the enterprise
hu egy vállalkozás helyi termelésében felhasznált vagy azzal kapcsolatos termékek vállalkozás általi behozatalát úgy, hogy devizához való hozzájutását korlátozzák a vállalkozásnak tulajdonítható devizaáramlással arányos összegig
en This reflects high domestic demand, in particular investment growth, and acceleration in real exports throughout the programme period, which are inconsistent with the slowdown in both foreign direct investment inflows and world trade
hu Ez magas hazai keresletet tükröz, különösen a beruházások növekedését, és a reál export gyorsulását az egész programidőszakban, ami nincs összhangban a beáramló külföldi közvetlen befektetések és a világkereskedelem visszaesésével
en However, when expressed as a percentage of turnover, the net cash inflow showed a marked decline in percentage terms, especially during the IP, in line with the decrease in profitability
hu A forgalom százalékában kifejezve azonban a nettó pénzforgalom százalékban kifejezve erőteljes csökkenést mutatott, elsősorban a ‧ során, összhangban a nyereségesség csökkenésével
en Because the enterprise does not have the option to curtail any one bus route, the lowest level of identifiable cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets is the cash inflows generated by the five routes together
hu Mivel a gazdálkodónak nincs lehetősége egyetlen járatvonal megszüntetésére, a folyamatos használatból fakadó, az egyéb eszközökből vagy eszközcsoportokból származó pénzbevételektől nagymértékben független azonosítható pénzbeáramlás legalacsonyabb szintje az öt járatvonal által együttesen létrehozott pénzbeáramlás lesz
en Where assets are grouped for recoverability assessments, it is important to include in the cash-generating unit all assets that generate the relevant stream of cash inflows from continuing use
hu Ha eszközök a megtérülésükre vonatkozó becslések szerint kerülnek csoportosításra, fontos, hogy a pénztermelő egységben minden eszköz benne legyen, amely a folyamatos használatból eredő pénzbevételek vonatkozó részét termeli
en Some of you have again raised the issue of the possible excessive inflow of patients from other Member States, and of how the receiving health system would be protected.
hu A képviselők közül néhányan felvetették a más tagállamokból esetlegesen beáramló hatalmas betegtömeg kérdését, és azt, hogy a fogadó egészségügyi rendszert miképp lehetne megvédeni.
en base cash flow projections on the most recent financial budgets/forecasts approved by management, but shall exclude any estimated future cash inflows or outflows expected to arise from future restructurings or from improving or enhancing the asset's performance
hu A cashflow-előrejelzéseket a vezetés által jóváhagyott legutolsó pénzügyi tervek/előrejelzések adataira kell alapoznia, de figyelmen kívül kell hagynia minden olyan jövőbeni tervezett pénzbevételt vagy pénzkiadást, ami valamely jövőbeni átszervezés, vagy az eszköz teljesítményének fejlesztése vagy javítása miatt várható
en Until an enterprise incurs capital expenditure that improves or enhances an asset in excess of its originally assessed standard of performance, estimates of future cash flows do not include the estimated future cash inflows that are expected to arise from this expenditure (see Appendix A, Example
hu Amíg a gazdálkodónál nem merül fel az a beruházási kiadás, amely az eszközt az eredetileg becsült teljesítményszintjét meghaladóan fejleszti vagy kiterjeszti, addig a jövőbeni pénzáramlások becslései nem tartalmazzák azokat a becsült jövőbeni pénzbevételeket, amelyek ebből a kiadásból várhatóan fakadnak (lásd A Függelék, ‧. példa
en I come from the Czech Republic, which is not under the media spotlight, but we have had our own experiences too: after the division of Czechoslovakia in 1992, there was a huge inflow - hundreds of thousands - of the Roma peoples from Slovakia into Czech territory.
hu A Cseh Köztársaságból származom, ami nincs a média kereszttüzében, de nekünk is megvannak a magunk tapasztalatai: Csehszlovákia 1992-es felosztása után rengeteg - több százezer - roma érkezett Szlovákiából a cseh területekre.
en Because the time value of money is considered by discounting the estimated future cash flows, these cash flows exclude cash inflows or outflows from financing activities
hu Mivel a pénz időértéke a becsült jövőbeni cash flow-k diszkontálásának útján figyelembevételre kerül, ezek a cash flow-k nem tartalmazzák a pénzügyi tevékenységekből származó pénzbevételeket vagy pénzkiadásokat
en The rest of the increase is not specified in the programme, but seems to be linked to the inflow of EU funds
hu A növekedés többi összetevőjét a program nem részletezi, de úgy tűnik, hogy ezek az uniós pénzeszközök beáramlásával kapcsolatosak
en Differences in the average rate/gold price between inflows and outflows made during the day shall also result in realised gains or losses
hu A napi beáramlás és kiáramlás közötti átlagos devizaárfolyam-, illetve aranyárkülönbözetek szintén realizált nyereséget vagy veszteséget eredményeznek
en If it has become virtually certain that an inflow of economic benefits or service potential will arise and the asset's value can be measured reliably, the asset and the related revenue are recognised in the financial statements of the period in which the change occurs
hu Amennyiben gyakorlatilag biztossá vált, hogy a gazdasági hasznok beáramlanak, illetve a potenciális szolgáltatásokra sor kerül, és az eszköz értékét megbízhatóan mérni lehet, úgy az eszközt és a kapcsolódó bevételeket azon időszak pénzügyi kimutatásaiban kell elszámolni, amelyben a változásra sor kerül
en Data suggest that a disproportionate amount of investment inflows tends to go to the economically stronger regions both within countries and across the EU as a whole
hu Az adatok azt mutatják, hogy a befektetéseknek aránytalanul magas része a gazdaságilag fejlettebb régiókba áramlik majd mind országon belül, mind pedig az EU mint egységes egész területén
en if the intangible asset does not generate cash inflows from continuing use that are largely independent of those from other assets or groups of assets and is therefore tested for impairment as part of the cash-generating unit to which it belongs, the assets and liabilities making up that unit have not changed significantly since the most recent recoverable amount calculation
hu ha az immateriális eszköz nem generál olyan pénzbevételt a folyamatos használatból, amely nagymértékben független az egyéb eszközök és eszközcsoportok által generált pénzbevételektől, és emiatt azt a pénztermelő egység részeként vizsgálják az értékvesztés szempontjából, az adott egységet alkotó eszközök és kötelezettségek nem változtak meg jelentősen a legutolsó megtérülőérték-számítás óta
en In other words, the entity expects there to be an inflow of economic benefits, even if there is uncertainty about the timing or the amount of the inflow
hu Más szavakkal, a gazdálkodó egység arra számít, hogy gazdasági hasznok beáramlására kerül sor, még akkor is, ha bizonytalan a beáramlás időzítése vagy összege
A 1. oldal. Talált 275 mondatot a inflow kifejezésre.Találat ebben: 0,833 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!