kiejtés:  

Fordítás magyar-ra/re:

 • befolyás   
  (noun  )
   
  1) Water other than wastewater that enters a sewer system (including sewer service connections) from sources such as, but not limited to, roof leaders, cellars drains, yard drains, area drains, drains from springs and swampy areas, manhole covers, cross connections between storm sewers and sanitary sewers, catch basins, cooling towers, storm waters, surface runoff, street wash waters, or drainage. Inflow does not include, and is distinguished from, infiltration. 2) Action of flowing in; an inflow of effluent into a river. (Source: JJK / PHC)
 • beömlés   
  (noun  )
   
  1) Water other than wastewater that enters a sewer system (including sewer service connections) from sources such as, but not limited to, roof leaders, cellars drains, yard drains, area drains, drains from springs and swampy areas, manhole covers, cross connections between storm sewers and sanitary sewers, catch basins, cooling towers, storm waters, surface runoff, street wash waters, or drainage. Inflow does not include, and is distinguished from, infiltration. 2) Action of flowing in; an inflow of effluent into a river. (Source: JJK / PHC)
 • beáramlás   

Más jelentések:

 
The act of process of flowing in or into
 
Anything which flows in or into

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "inflow", fordítási memória

add example
This is because the asset or group of assets could generate cash inflows that would be largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assetsEnnek az az oka, hogy az eszközből vagy eszközcsoportból származhatnának olyan pénzbevételek, amelyek nagymértékben függetlenek lennének az egyéb eszközökből vagy eszközcsoportokból származó pénzbevételektől
Though incomplete, data suggest that a disproportionate amount of investment inflows tends to go to the economically stronger regions both within countries and across the EU as a wholeBár az adatok hiányosak, mégis azt sugallják, hogy a gazdaságilag fejlettebb régiókban aránytalanul magas befektetési tőkebeáramlás következik be mind országon belül, mind az EU mint egységes egész területén
On the revenue side, most of the increase comes from taxes (especially in ‧) and from other revenues (presumably associated with EU funds inflowsA bevételi oldalon a legtöbb növekedés az adókból ered (különösen ‧-ben) és az egyéb bevételekből (vélhetően az uniós pénzeszközök beáramlásához kapcsolódóan
Source: ECB. Note: Intra-FDI inflows (stocks) plus intra-FDI outflows (stocks) as a percentage of twice the total euro area FDI flows (stocksMegjegyzés: Euroövezeten belüli FDI-beáramlások (állományok) plusz övezeten belüli FDI-kiáramlások (állományok) az összes euroövezeti FDI-áramlás (állományok) kétszeresének százalékában
At initial recognition, the financial guarantees are recognised at fair value corresponding to the Net Present Value (NPV) of expected premium inflowsA kezdeti megjelenítéskor a pénzügyi biztosítékokat a várt díjbevétel nettó jelenértékének megfelelő valós értéken számolják el
In these areas, the mass inflow of migrants is an extremely serious problemCeuta, Melilla, a Kanári-szigetek, Málta, Lampedusa és általában Dél-Olaszország – irányuló pénzügyi eszköz azonnal létrehozását – ezekben a térségekben a bevándorlók tömeges érkezése különösen súlyos problémát okoz
The machine does not generate independent cash inflowsA gép nem termel független pénzbevételt
An entity shall assess whether the useful life of an intangible asset is finite or indefinite and, if finite, the length of, or number of production or similar units constituting, that useful life. An intangible asset shall be regarded by the entity as having an indefinite useful life when, based on an analysis of all of the relevant factors, there is no foreseeable limit to the period over which the asset is expected to generate net cash inflows for the entityAz egységnek fel kell mérnie, hogy egy adott immateriális eszköz hasznos élettartama határozott vagy határozatlan, és amennyiben határozott, annak hosszát vagy az azt alkotó gyártási vagy hasonló egységek számát. Egy immateriális eszköz akkor tekintendő határozatlan hasznos élettartamúnak, ha valamennyi releváns tényező figyelembe vétele után nincs olyan előre látható korlátozás, ami az adott eszközből az egység számára várhatóan megtermelt pénzbevételeket időben korlátozná
However, when the inflow of cash or cash equivalents is deferred, the fair value of the consideration may be less than the nominal amount of cash received or receivableHa azonban a pénzeszközök vagy pénzeszköz-egyenértékesek beáramlása halasztva történik, az ellenérték valós értéke kevesebb lehet, mint a kapott vagy járó pénzeszközök nominális összege
Estimates of future cash flows should not include estimated future cash inflows or outflows that are expected to arise fromA jövőbeni pénzáramlások becslései nem tartalmazhatnak olyan jövőbeni pénzbevételeket vagy pénzkiadásokat, amelyeknek felmerülése az alábbi okokból várható: (a
The inflow of withdrawn euro banknotes shall be redistributed among NCBs at least once a year by applying the issue key, and the differences shall be settled between themA beáramló bevont eurobankjegyeket legalább évente egyszer szét kell osztani az NKB-k között a kibocsátási kulcs alkalmazásával, és a különbséget azok egymás között elszámolják
The distinctive characteristics of corporate assets are that they do not generate cash inflows independently of other assets or groups of assets and their carrying amount cannot be fully attributed to the cash-generating unit under reviewA társasági eszközök megkülönböztető jellemvonásai, hogy nem teremtenek más eszközöktől vagy eszközcsoportoktól független pénzbevételeket, és hogy a könyv szerinti értékük nem teljesen rendelhető hozzá a vizsgált pénztermelő egységhez
Each NCB shall set off the pro-rata amount against its provision or, in the event that the inflow exceeds the provision, record a corresponding expense in its profit and loss accountMinden egyes NKB elszámolja céltartaléka terhére az arányos összeget, illetve ha a beáramlás meghaladja a céltartalékot, a megfelelő kiadást eredménykimutatásában rögzíti
The measurements must be such as to provide information on groundwater likely to be affected by the discharging of waste, with at least one measuring point in the groundwater inflow region and two in the outflow regionA mérések legyenek olyanok, hogy adatokat szolgáltassanak a hulladékelhelyezés által várhatóan érintett talajvízről, legalább egy mérési ponttal a talajvíz befolyási régiójában és két mérési ponttal a kifolyási régióban
An entity provides information relating to credit risk to permit users of its financial statements to assess the extent to which failures by counterparties to discharge their obligations could reduce the amount of future cash inflows from financial assets recognised at the balance sheet date or require a cash outflow from other credit exposures (such as a credit derivative or an issued guarantee of the obligations of a third party). Such failures give rise to a loss recognised in an entity’s profit or loss. Paragraph ‧ does not require an entity to disclose an assessment of the probability of losses arising in the futureAz egység azért szolgáltat információt a hitelkockázatra vonatkozóan, hogy a pénzügyi kimutatások felhasználói számára lehetővé tegye annak megítélését, hogy a szerződő felek nem teljesítése milyen mértékben csökkentheti a mérlegfordulónapon kimutatott pénzügyi eszközökből befolyó jövőbeni pénzáramot, vagy milyen mértékben igényel pénzkiáramlást egyéb hitelkockázatokból (pl. hitel származékos ügylet, vagy harmadik személy kötelezettségeire kibocsátott garancia). Az ilyen nem teljesítés veszteséget keletkeztet, ami az egység nyereségében vagy veszteségében kerül megjelenítésre. A ‧. bekezdés nem írja elő, hogy az egység ismertesse a jövőbeli veszteségek kialakulásának valószínűségével kapcsolatos értékelést
Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. If this is the case, recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs (see paragraphs ‧-‧), unless eitheraz eszköz költségekkel csökkentett valós értéke magasabb a könyv szerinti értékénél
This is particularly important in Belgium, a small country with a relatively large inflow of foreign patients.Ez különösen fontos Belgiumban, ebbe a kis országba ugyanis viszonylag nagy tömegben érkeznek külföldi betegek.
Developments in direct investment can be primarily accounted for by the gradual decline in foreign direct investment inflows into the euro area, basically due to direct investment in euro area equity capital by non-residents being one-third of that recorded a year earlierAz euróövezet részvényeinek más területek részvényeihez viszonyítva vonzónak tekintett árai és az euró
Member States will develop and implement active and preventative measures for the unemployed and the inactive designed to prevent inflow into long-term unemployment, and to promote the sustainable integration into employment of unemployed and inactive peopleA tagállamok aktív és megelőző intézkedéseket dolgoznak ki és hajtanak végre a munkanélküliek és az inaktív népesség számára, hogy megelőzzék a tartós munkanélküliség állapotába kerülést, és elősegítsék a munkanélküli és inaktív népesség fenntartható integrációját a munkaerőpiacba
At the same time, the outcome for ‧ is partly due to the new EU financial perspective ‧-‧, anticipating a significant rise in the net budgetary inflows from the EU budgetUgyanakkor a ‧. évi eredmény részben a ‧–‧. közötti időszakra vonatkozó új uniós pénzügyi tervre alapozódik, és az uniós költségvetésből származó nettó költségvetési beáramlások jelentős növekedésével számol
The sampled Community industry producers, recorded a net cash inflow from operating activities during the analysis periodA közösségi iparágnak a mintába felvett termelői az üzemi tevékenységből nettó pénzforgalmi bevételt könyveltek el az elemzési időszak során
This is the result of the Community industry’s efforts to continuously improve its productivity and competitiveness through appropriate investments requiring a yearly capital inflow approximating in average one third of its total net book-value assetsEz a közösségi gazdasági ágazat azon erőfeszítésének eredménye, amellyel folyamatosan próbál javítani termelékenységén és versenyképességén a megfelelő beruházásokon keresztül, amelyek évente átlagosan az eszközök könyv szerinti nettó értékének egyharmadát kitevő tőkebeáramlást igényelnek
Cash flows are inflows and outflows of cash and cash equivalentsA cash flow-k a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek ki- és beáramlásai
Contingent assets usually arise from unplanned or other unexpected events that give rise to the possibility of an inflow of economic benefits to the enterpriseA függő követelések rendszerint olyan nem tervezett, vagy egyéb váratlan eseményekből erednek, amelyek gazdasági hasznoknak a gazdálkodóhoz való beáramlásának lehetőségét eredményezik
a substantiated indication of the exceptional character of the situation, demonstrated by elements which may include recent statistics and other data regarding the inflow of persons at the particular point of the border concerneda helyzet kivételes jellegének indokolással ellátott meghatározása különböző adatokkal alátámasztva, amelyek lehetnek többek között a határ szóban forgó pontján beáramló személyekre vonatkozó legfrissebb statisztikai és más adatok
A 1. oldal. Talált 275 mondatot a inflow kifejezésre.Találat ebben: 1,336 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!