kiejtés:  

Fordítás magyar-ra/re:

 • befolyás   
  (noun  )
   
  1) Water other than wastewater that enters a sewer system (including sewer service connections) from sources such as, but not limited to, roof leaders, cellars drains, yard drains, area drains, drains from springs and swampy areas, manhole covers, cross connections between storm sewers and sanitary sewers, catch basins, cooling towers, storm waters, surface runoff, street wash waters, or drainage. Inflow does not include, and is distinguished from, infiltration. 2) Action of flowing in; an inflow of effluent into a river. (Source: JJK / PHC)
 • beömlés   
  (noun  )
   
  1) Water other than wastewater that enters a sewer system (including sewer service connections) from sources such as, but not limited to, roof leaders, cellars drains, yard drains, area drains, drains from springs and swampy areas, manhole covers, cross connections between storm sewers and sanitary sewers, catch basins, cooling towers, storm waters, surface runoff, street wash waters, or drainage. Inflow does not include, and is distinguished from, infiltration. 2) Action of flowing in; an inflow of effluent into a river. (Source: JJK / PHC)
 • beáramlás   

Más jelentések:

 
Anything which flows in or into
 
The act of process of flowing in or into

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "inflow", fordítási memória

add example
en Such an initiative is essential for all Member States, but especially so for countries like Malta - often burdened with responsibilities and complexities, due to the reception of large inflows of migrants, which it cannot shoulder on its own.
hu Az efféle kezdeményezés minden tagállam, de különösen a Máltához hasonló országok számára alapvető fontosságú, amelyeket a bevándorlók nagymértékű beáramlása miatt gyakran óriási kötelezettségek és bonyolult kérdések terhelnek, amit saját erőből nem képesek megoldani.
en Contingent assets usually arise from unplanned or other unexpected events that give rise to the possibility of an inflow of economic benefits to the entity
hu A függő követelések rendszerint olyan nem tervezett, vagy egyéb váratlan eseményekből erednek, amelyek gazdasági hasznoknak a gazdálkodó egységhez való beáramlásának lehetőségét eredményezik
en The rest of the increase is not specified in the programme, but seems to be linked to the inflow of EU funds
hu A növekedés többi összetevőjét a program nem részletezi, de úgy tűnik, hogy ezek az uniós pénzeszközök beáramlásával kapcsolatosak
en Until an enterprise incurs capital expenditure that improves or enhances an asset in excess of its originally assessed standard of performance, estimates of future cash flows do not include the estimated future cash inflows that are expected to arise from this expenditure (see Appendix A, Example
hu Amíg a gazdálkodónál nem merül fel az a beruházási kiadás, amely az eszközt az eredetileg becsült teljesítményszintjét meghaladóan fejleszti vagy kiterjeszti, addig a jövőbeni pénzáramlások becslései nem tartalmazzák azokat a becsült jövőbeni pénzbevételeket, amelyek ebből a kiadásból várhatóan fakadnak (lásd A Függelék, ‧. példa
en The smallest identifiable group of assets that generates cash inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets
hu Az eszközöknek az a legkisebb beazonosítható csoportja, amely olyan pénzbeáramlásokat teremt, amely nagyrészt független a más eszközökből vagy eszközcsoportokból származó pénzbeáramlásoktól
en He felt unable to stop the inflow of data or the cold precision with which each new item was added to his knowledge and the computation was centered in his awareness.
hu Nem tudta befolyásolni az adatok beáramlását, sem a hűvös precizitást, amellyel mindegyik új tétel a helyére került az ismeretei szerkezetében, amellyel kiszámította az új egyensúlyt.
en In identifying whether cash inflows from an asset (or group of assets) are largely independent of the cash inflows from other assets (or groups of assets), an enterprise considers various factors including how management monitors the enterprise
hu Annak azonosításánál, hogy egy eszközből (vagy eszközcsoportból) származó pénzbevételek nagymértékben függetlenek-e az egyéb eszközökből (vagy eszközcsoportokból) származó pénzbevételektől, a gazdálkodó különféle tényezőket vesz figyelembe, beleértve azt, hogy milyen módon kíséri figyelemmel a vezetés a gazdálkodó működését (például gyártmánystruktúra, üzleti tevékenységek, az egyes telephelyek, városrészek vagy régiók szerint vagy egyéb módon), vagy hogy a vezetés milyen módon hozza meg a gazdálkodó eszközeinek és működésének folytatására vagy elidegenítésére vonatkozó döntéseit
en This facilitated the gravitational inflow and outflow of water, including the drying-out of pond beds
hu Ez elősegítette a víz gravitációs be-, illetve kifolyását, ideértve a tófenékek kiszáradását is
en A contingent asset is disclosed, as required by paragraph ‧, where an inflow of economic benefits is probable
hu A ‧. bekezdésnek megfelelően egy függő követelést kell közzé tenni, ha a gazdasági hasznok beáramlása valószínű
en This will enable Member States to plan an effective health system and to deal with problems caused by patient outflow and inflow
hu Ez biztosítja egy hatékony egészségügyi rendszer tervezhetőségét, és elkerülhetővé teszi a betegfluktuációból eredő problémákat
en I would, however, like to ask the Presidency of the Council if it is convinced that we will be able to contain the huge inflow of immigrants to the European Union we have each year, in view of the fact that there are countries in the world whose level of development is so poor and so low.
hu Szeretném azonban megkérdezni a Tanács elnökségétől, hogy meg van-e győződve arról, hogy képesek leszünk visszatartani az Európai Unióba irányuló, évente tapasztalt hatalmas bevándorlási hullámot, tekintettel arra, hogy a világon vannak olyan országok, amelyeknek a fejlettségi szintje igen gyenge és igen alacsony.
en The recoverable amount of an investment in an associate is assessed for each associate, unless the associate does not generate cash inflows from continuing use that are largely independent of those from other assets of the entity
hu A társult vállalkozásban lévő befektetés megtérülő értékét valamennyi társult vállalkozásra elkülönülten számítják ki, kivéve, ha a társult vállalkozás a folyamatos használatból nem termel olyan pénzbevételeket, amelyek nagyrészt függetlenek a beszámolót készítő egység egyéb eszközeiből származó pénzbevételektől
en Cash flows are inflows and outflows of cash and cash equivalents
hu A cash flow-k a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek ki- és beáramlásai
en Underlines the need to ensure that the expected increase in FDI inflows into ACP States, particularly in natural resources, creates a balanced development impact through appropriate policies and institutions; calls on ACP States to fulfil their development commitments in this regard and on the international community to support this process
hu hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy az AKCS-államokba irányuló FDI-beáramlás várható növekedése – különösen a természeti erőforrásokat illetően – megfelelő szakpolitikai intézkedéseken és intézményeken keresztül kiegyensúlyozott fejlesztési hatást hozzon létre; felhívja az AKCS-államokat, hogy e tekintetben teljesítsék fejlesztési kötelezettségvállalásaikat, valamint felhívja a nemzetközi közösséget, hogy támogassa ezt a folyamatot
en An entity provides information relating to credit risk to permit users of its financial statements to assess the extent to which failures by counterparties to discharge their obligations could reduce the amount of future cash inflows from financial assets recognised at the balance sheet date or require a cash outflow from other credit exposures (such as a credit derivative or an issued guarantee of the obligations of a third party). Such failures give rise to a loss recognised in an entity’s profit or loss. Paragraph ‧ does not require an entity to disclose an assessment of the probability of losses arising in the future
hu Az egység azért szolgáltat információt a hitelkockázatra vonatkozóan, hogy a pénzügyi kimutatások felhasználói számára lehetővé tegye annak megítélését, hogy a szerződő felek nem teljesítése milyen mértékben csökkentheti a mérlegfordulónapon kimutatott pénzügyi eszközökből befolyó jövőbeni pénzáramot, vagy milyen mértékben igényel pénzkiáramlást egyéb hitelkockázatokból (pl. hitel származékos ügylet, vagy harmadik személy kötelezettségeire kibocsátott garancia). Az ilyen nem teljesítés veszteséget keletkeztet, ami az egység nyereségében vagy veszteségében kerül megjelenítésre. A ‧. bekezdés nem írja elő, hogy az egység ismertesse a jövőbeli veszteségek kialakulásának valószínűségével kapcsolatos értékelést
en strengthen the capacity of the Iraqi authorities to exercise effective border controls, which should inter alia reduce the inflow of weapons and arms into the country; help to put an end to the illegal flow of small arms and light weapons to Iraq, including by making the EU Code of Conduct on Arms Exports legally binding, by improving European Union Force (EUFOR) Althea's oversight of stockpiles in Bosnia-Herzegovina, by accelerating the destruction of stockpiles in the Balkans, and by helping the Iraqi authorities to mop up surplus small arms and light weapons through large-scale disarmament, demobilisation and reintegration, making use of both ESDP and Community instruments
hu az iraki hatóságok azon képességének megerősítése, hogy tényleges határellenőrzést folytassanak, mely többek között csökkenti a fegyvereknek az országba történő beáramlását; a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek Irakba való illegális behozatala leállításának elősegítése, többek között az EU fegyverkivitelre vonatkozó magatartási kódexének jogilag kötelezővé tételével, fejlesztve az Európai Unió által vezetett erők (EUFOR) Althea által a bosznia-hercegovinai készletek felett gyakorolt ellenőrzést, meggyorsítva a balkáni készletek megsemmisítését, illetve az európai védelmi és biztonsági politika és közösségi eszközök felhasználásával segítséget nyújtva az iraki hatóságok számára abban, hogy a felesleges kézi lőfegyvereket és könnyű fegyvereket nagyarányú lefegyverezési, demobilizációs és reintegrációs program útján megsemmisítsék
en Underlines the importance of creating a stable and predictable investment climate- inter alia through respect for the law, for property rights and for rules concerning intellectual property- to achieve sufficient and sustained foreign financial inflows and thus create jobs, reduce the brain drain and create an environment conducive to stable economic growth; stresses the importance of micro-finance to build a strong middle class to sustain economic growth
hu hangsúlyozza egy stabil és kiszámítható befektetési légkör megteremtésének fontosságát- többek között a törvény, a tulajdonjogok és a szellemi tulajdonra vonatkozó szabályok tiszteletben tartása révén- elegendő és fenntartható külföldi pénzügyi beáramlás elnyeréséhez, és ezzel a munkahelyteremtés, az agyelszívás csökkentése és a stabil gazdasági növekedéshez vezető környezet kialakítása érdekében; hangsúlyozza a mikrofinanszírozás jelentőségét a gazdasági növekedést fenntartó erős középosztály létrehozása szempontjából
en The distinctive characteristics of corporate assets are that they do not generate cash inflows independently of other assets or groups of assets and their carrying amount cannot be fully attributed to the cash-generating unit under review
hu A társasági eszközök megkülönböztető jellemvonásai, hogy nem teremtenek más eszközöktől vagy eszközcsoportoktól független pénzbevételeket, és hogy a könyv szerinti értékük nem teljesen rendelhető hozzá a vizsgált pénztermelő egységhez
en Until an entity incurs cash outflows that improve or enhance the asset’s performance, estimates of future cash flows do not include the estimated future cash inflows that are expected to arise from the increase in economic benefits associated with the cash outflow (see Illustrative Example
hu Amíg az egységnél az eszköz teljesítményét javító pénzkiadás nem jelentkezik, a jövöbeni cash flow-kra vonatkozó becslések nem tartalmazhatják a pénzkiadáshoz kapcsolódó gazdasági hasznokból várhatóan keletkezö becsült jövöbeni pénzbevételeket (ld. ‧. szemléltetö példa
en This peak mainly relates to the cash inflows in ‧ of the significant number of sales transactions recorded in the year ‧ which were actually cashed in
hu Ez a legmagasabb érték főként az ‧. évre elkönyvelt jelentős számú eladással kapcsolatos ‧. évi készpénzbeáramlással van összefüggésben, amelyet ténylegesen csak ‧-ben vételeztek be
en At initial recognition, the financial guarantees are recognised at fair value corresponding to the Net Present Value (NPV) of expected premium inflows
hu A kezdeti megjelenítéskor a pénzügyi biztosítékokat a várt díjbevétel nettó jelenértékének megfelelő valós értéken számolják el
en a substantiated indication of the exceptional character of the situation, demonstrated by elements which may include recent statistics and other data regarding the inflow of persons at the particular point of the border concerned
hu a helyzet kivételes jellegének indokolással ellátott meghatározása különböző adatokkal alátámasztva, amelyek lehetnek többek között a határ szóban forgó pontján beáramló személyekre vonatkozó legfrissebb statisztikai és más adatok
en Revenue includes only the gross inflows of economic benefits received and receivable by the entity on its own account
hu A bevétel a gazdálkodó egységnek kizárólag a saját számlára kapott és járó gazdasági hasznok bruttó beáramlásait foglalja magában
en the asset does not generate cash inflows from continuing use that are largely independent of those from other assets
hu az eszköz folyamatos használata során nem termel olyan pénzbevételeket, amelyek a más eszközök által termelt bevételektől nagymértékben függetlenek
en Firstly, the Commission has mobilised EUR 30 million to manage the humanitarian emergency generated by the sudden inflows of migrants and refugees in the countries neighbouring Libya.
hu Először is a Bizottság rendelkezésre bocsátott 30 millió eurót a Líbiával szomszédos országokban a migránsok és menekültek hirtelen beáramlása által előidézett humanitárius vészhelyzet kezeléséhez.
A 1. oldal. Talált 275 mondatot a inflow kifejezésre.Találat ebben: 1,208 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!