kiejtés: IPA: /krʌʃ/ krʌʃ      

Fordítás magyar-ra/re:

 • darál   
 • kiprésel   
 • morzsol   
 • szerelem   
 • szétmorzsol   
 • szétmorzsolás   
 • szétnyom   
 • szétnyomás   
 • szétzúz   
 • tolakodás   
 • tolong   
 • tolongás   
 • tömeg   
 • zúz   
 • összegyűrődik   
 • összemorzsol   
 • összemorzsolás   
 • összenyom   
 • összenyomódik   
 • összeprésel   
 • összezúz   
 • őröl   

Más jelentések:

 
to press or bruise between two hard bodies
 
to be or become broken down or in
 
To end in success a struggle or contest.
 
to overcome completely
 
To overcome completely; to subdue totally.
 
to overwhelm by pressure or weight
 
to oppress or burden grievously
 
To press or bruise between two hard bodies; to squeeze, so as to destroy the natural shape or integrity of the parts, or to force together into a mass.
 
To defeat an opponent overwhelmingly, using great force or violence.
 
A drink made from fruit juice.
 
To tighten (something) so strongly that it loses the form and the original consistency
 
(intransitive) To be or become broken down or in, or pressed into a smaller compass, by external weight or force
 
To reduce to fine particles by pounding or grinding; to comminute.
 
A standing stock or cage with movable sides used to restrain livestock for safe handling
 
To overwhelm by pressure or weight; to beat or force down, as by an incumbent weight.
 
to press or squeeze something so hard that it causes damage or deforms the object ; to press or squeeze someone so hard that it injures him or her
 
A party, festive function
 
crush (with one’s hands)
 
Violent pressure, as of a moving crowd; a crowd which produced uncomfortable pressure; as, a crush at a reception.
 
violent pressure, as of a crowd
 
A short-lived and unrequited love or infatuation; the object of this infatuation.
 
To destroy somebody's confidence or happiness.
 
To push or press something into a small confined space
 
A strong feeling of love, often for just a short time, usually by an adolescent.
 
A crowd of people pressed close together in a small space.
 
A violent collision or compression; a crash; destruction; ruin.
 
a short-lived and unrequited love or infatuation
 
To feel infatuation with or unrequited love for.
 
a violent collision or compression
 
To oppress or burden grievously.
 
to reduce to fine particles by pounding or grinding
 
to break something into small pieces by pressing it flat, or grinding it to powder

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (4)

crushed note
felütés; acciaccatura
crushing
darálás; zúzó; összezúzás; aprítás; megsemmisítő; morzsolás; összevagdalás

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "crush", fordítási memória

add example
en He beheld, and melted the nations: and the ancient mountains were crushed to pieces.
hu Megrendíti a földet, ha feláll, megrémíti a népeket, ha körülnéz.
en But since her husband had been crushed in an accident, beyond repair by even the best medicos, he'd decided to wait a decent interval before he made his move.
hu Sajnos Sybyl férje nemrég balesetet szenvedett - úgy összetörte magát, hogy a legjobb orvosok sem tudták összerakni és feléleszteni -, ezért Marq úgy döntött, vár még egy kicsit, mielőtt megteszi a döntő lépést.
en One of Estray Hafftis's house drones was dimly confused to discover, while cleaning up under the great stone table much later that morning, a crushed and shattered ceramic wafer with warped and twisted numbered dials set into its crazed and distorted surface.
hu Estray Hafflis egyik házi drónja kissé összezavarodott, amikor aznap reggel, sokkal a játék után, a nagy kőasztal alatti takarítás közben felfedezett egy összezúzott, darabokra tört kerámialapot, elgörbült, megrongálódott gombokkal, repedezett előlappal.
en Because mycophenolate mofetil has demonstrated teratogenic effects in rats and rabbits, CellCept capsules should not be opened or crushed
hu Mivel a mikofenolát mofetil teratogén hatást fejtett ki patkányokon és nyulakon, ezért a CellCept kapszulát nem szabad szétszedni vagy összetörni
en Indeed, I could very well do with a little rest in this subdued, frightened-to-death rocking chair, before I drove to wherever the beast's lair was-and then pulled the pistol's foreskin back, and then enjoyed the orgasm of the crushed trigger: I was always a good little follower of the Viennese medicine man.
hu Tulajdonképpen igen jólesik egy kis pihenő ebben a levert, halálra rémült hintaszékben, mielőtt a szörny barlangjához hajtok, aztán visszahúzom a pisztoly fitymáját, és elélvezem a ránduló ravasz orgazmusát: mindig is a viennai vajákos hű kis tanítványa voltam.
en Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, dried or crushed or ground
hu A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse szárítva vagy zúzva vagy őrölve is
en Hands are soft and fragile, crushed
hu A kezük puha és törékeny
en And, apparently, our desire to crush the Omega Chi' s gave us the edge
hu És nyilvánvalóan a vágy, hogy eltiporjuk az Omega- Khít, segített dönteni
en One of those fat dull gray birds which he saw everywhere in London, nesting on the windowsills and on the rooftops; this one had been struck by the motor car, and part of its wing had been crushed under the wheels.
hu Egyike volt azoknak a kövér, esetlen, szürke madaraknak, melyeket London-szerte megfigyelhetett, és amelyek az ablakpárkányokon és a háztetőkön fészkeltek; ezt itt egy automobil csapta agyon; egyik szárnya szinte teljesen elmorzsolódott a kerekek alatt.
en It must not be chewed, broken, or crushed
hu Nem szabad szétrágni, eltörni vagy összezúzni
en Do not break or crush them
hu Ne törje vagy nyomja össze a tablettát
en Karras picket up Merrin's cassock from the sofa, and watched him pull the sweater down over his head, and only now, and very suddenly, while watching this homely, prosaic action, did Karras feel the staggering impact of the man; of the moment; of a stillness in the house, crushing down on him, choking off breath.
hu Karras felemelte a díványról Merrin reverendáját, és nézte, hogy húzza fel az idős pap a pulóvert, s csak akkor, amikor ezt a mindennapos, prózai mozdulatot nézte, csak akkor érezte meg hirtelen Merrin személyiségének elképesztő horderejét, a pillanatát és a ház csendjét, mely rázuhant és fojtogatni kezdte.
en When we are harassed by sorrows or anxieties, or long oppressed by any powerful feelings which we must keep to ourselves, for which we can obtain and seek no sympathy from any living creature, and which yet we cannot, or will not wholly crush, we often naturally seek relief in poetry - and often find it, too - whether in the effusions of others, which seem to harmonize with our existing case, or in our own attempts to give utterance to those thoughts and feelings in strains less musical, perchance, but more appropriate, and therefore more penetrating and sympathetic, and, for the time, more soothing, or more powerful to rouse and to unburden the oppressed and swollen heart.
hu Ha bánat vagy nyugtalanság kínoz bennünket, ha erős érzések nyomasztanak, amelyeket magunkba kell fojtanunk, amelyeket nem tárhatunk fel senki emberfia előtt, de elölni sem tudjuk vagy akarjuk őket, gyakran keresünk megkönnyebbülést a költészetben - s gyakran találunk is -, akár mások lírai kitárulkozásaiban, mivel illenek az adott helyzethez, akár a magunk próbálkozásaiban, amelyekben igyekszünk kifejezésre juttatni gondolatainkat és érzéseinket, talán kevésbé dallamosan, de a magunk esetére szabva, ezért jobban átéljük, átérezzük őket s, legalábbis az adott pillanatban, jobban enyhítik kínjainkat, vagy épp ellenkezőleg, erőt adnak, hogy agyongyötört szívünk végre fellázadjon s levesse terhét.
en damaged, bent or injured propagation material, in particular when damaged by hail or frost or when crushed or broken
hu károsult, hajlított vagy sérült szaporítóanyag, különösen, ha a sérüléseket jégverés vagy fagyás idézte elõ, vagy azokat összenyomták, összetörték
en My face was crushed."
hu Szétroncsolódott az arcom.
en Dolly was crushed by her sorrow, utterly swallowed up by it.
hu Dollyt a bánata úgy leverte, hogy egészen elmerült benne.
en In insulin infusion pumps If Penfill or the device containing Penfill is dropped, damaged or crushed there is a risk of leakage of insulin If it hasn t been stored correctly or been frozen (see ‧ How to store Actrapid) If it does not appear water clear and colourless
hu ► Inzulin infúziós pumpában. ► Ha a Penfill vagy a Penfill patront tartalmazó eszköz leesett, sérült vagy eltört, fennáll az inzulin-szivárgás veszélye. ► Ha nem megfelelően tárolták, vagy megfagyott (lásd ‧. pont Hogyan kell az Actrapid injekciót tárolni?). ► Ha nem tűnik víztisztának és színtelennek
en And these two gorgeous carpenters told me they have crushes on you
hu Egyébként ennek a két csodálatos asztalosnak nagyon bejössz
en Sounds like someone has a crush on the teacher
hu Úgy hangzik, mintha valaki belezúgott volna a tanárába
en Upon this, one has to remark that men ought either to be well treated or crushed, because they can avenge themselves of lighter injuries, of more serious ones they cannot; therefore the injury that is to be done to a man ought to be of such a kind that one does not stand in fear of revenge.
hu Tudvalevő, hogy az emberek megbosszulják az apróbb sérelmeket, mivel a súlyosakat nem tudják; ezért vagy dédelgetni, vagy elpusztítani kell őket: az embereknek úgy kell ártani, hogy ne lehessen félni a bosszútól.
en Graciously hearken to us...... as soldiers who call upon Thee...... that armed with Thy power...... we may advance from victory to victory...... and crush the oppression...... and wickedness of our enemies...... and establish Thy justice...... among men and nations
hu Hallgass meg minket...... könyörgő katonákat...... hogy erőddel felvértezve...... győzelmet győzelemre halmozzunk...... és megtörjük ellenségünk...... ellenállását és gonoszságát...... hogy igazságod uralkodjék...... az emberek és népek között!
en If necessary, crush or divide in such a way as to avoid any variation in moisture content (see
hu Szükség esetén aprítsuk fel vagy oszlassuk el úgy, hogy a nedvességtartalma egyenletes legyen (lásd ‧. pont
en Perfectly innocent anacondas became sixty foot monsters that lay in wait to crush people to death.
hu A tökéletesen ártalmatlan anakondák hat láb hosszú szörnyekké lettek, akik másra sem várnak, mint hogy halálba roppanthassák az embereket.
en You' d rather he had the crush on you
hu Miért?Inkább rád gerjedjen?
en Administration of crushed tablets with a small amount of semi-solid food or liquid would not be expected to have an impact on the pharmaceutical quality, and would therefore not be expected to alter the clinical effect
hu Az összetört tabletták kevés pépes étellel vagy folyadékkal történő adagolása várhatóan nem befolyásolja a gyógyszerkészítmény minőségét, és ennek következtében a klinikai hatás megváltozása sem várható
A 1. oldal. Talált 2426 mondatot a crush kifejezésre.Találat ebben: 0,844 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!