kiejtés: IPA: /krʌʃ/ krʌʃ      

Fordítás magyar-ra/re:

 • darál   
 • kiprésel   
 • morzsol   
 • szerelem   
 • szétmorzsol   
 • szétmorzsolás   
 • szétnyom   
 • szétnyomás   
 • szétzúz   
 • tolakodás   
 • tolong   
 • tolongás   
 • tömeg   
 • zúz   
 • összegyűrődik   
 • összemorzsol   
 • összemorzsolás   
 • összenyom   
 • összenyomódik   
 • összeprésel   
 • összezúz   
 • őröl   

Más jelentések:

 
to press or bruise between two hard bodies
 
to be or become broken down or in
 
to overcome completely
 
To end in success a struggle or contest.
 
To overcome completely; to subdue totally.
 
to overwhelm by pressure or weight
 
to oppress or burden grievously
 
To press or bruise between two hard bodies; to squeeze, so as to destroy the natural shape or integrity of the parts, or to force together into a mass.
 
To defeat an opponent overwhelmingly, using great force or violence.
 
A drink made from fruit juice.
 
To tighten (something) so strongly that it loses the form and the original consistency
 
(intransitive) To be or become broken down or in, or pressed into a smaller compass, by external weight or force
 
To reduce to fine particles by pounding or grinding; to comminute.
 
A standing stock or cage with movable sides used to restrain livestock for safe handling
 
To overwhelm by pressure or weight; to beat or force down, as by an incumbent weight.
 
to press or squeeze something so hard that it causes damage or deforms the object ; to press or squeeze someone so hard that it injures him or her
 
A party, festive function
 
crush (with one’s hands)
 
Violent pressure, as of a moving crowd; a crowd which produced uncomfortable pressure; as, a crush at a reception.
 
violent pressure, as of a crowd
 
A short-lived and unrequited love or infatuation; the object of this infatuation.
 
To destroy somebody's confidence or happiness.
 
To push or press something into a small confined space
 
A strong feeling of love, often for just a short time, usually by an adolescent.
 
A crowd of people pressed close together in a small space.
 
A violent collision or compression; a crash; destruction; ruin.
 
a short-lived and unrequited love or infatuation
 
To feel infatuation with or unrequited love for.
 
a violent collision or compression
 
To oppress or burden grievously.
 
to reduce to fine particles by pounding or grinding
 
to break something into small pieces by pressing it flat, or grinding it to powder

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (4)

crushed note
felütés; acciaccatura
crushing
darálás; zúzó; összezúzás; aprítás; megsemmisítő; morzsolás; összevagdalás

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "crush", fordítási memória

add example
en From one and the same product referred to as either Fourme d'Ambert or Fourme de Montbrison, came the Montbrison type characterised by a pre-draining, crushing and salting in the mass, and the Ambert type characterised by reduced draining and salting in brine and/or dry salting on the surface
hu A vagy Fourme d’Ambert, vagy Fourme de Montbrison elnevezésre hallgató egy és ugyanazon termékről egyre inkább áttértek két különálló termékre: egy Montbrison típusú termékre, amelyet az előzetes lecsepegtetés, az aprítás, az alvadt sajtmassza sózása jellemez, valamint egy Ambert típusú termékre, amelyre pedig a rövid lecsurgatás és a sós páccal/vagy száraz sóval történő felszíni sózás jellemző
en Even if you burn Corvallis, if you crush every village and smash Cyclops to bits, people will never stop fighting you!”
hu Akkor sem, ha felégeti Corvallist, ha földig rombol minden falut, ha ripityára töri Küklopszot, a nép a végsőkig harcolni fog maga ellen!
en The car was muddy brown, a whole fender was crushed.
hu A kocsinkat befogta a latyak, az egyik sárhányója megnyomorodott.
en But he could do nothing at first but sob, clinging to her, almost crushing the wind from her, his head turning on her shoulder in that helpless, shaking, warding-off gesture.
hu Nem tudott szóhoz jutni, csak zokogott, kapaszkodott Wendybe, majd kiszorította belőle a levegőt, a feje Wendy vállára csuklott tehetetlen, remegő, elhárító mozdulattal.
en Shame at their spiritual nakedness crushed her and infected him.
hu A lelki meztelenség szégyene, amely Annát fojtogatta, átragadt Vronszkijra is.
en Fifteen or twenty tulips, torn and crushed, were lying about, some of them bent, others completely broken and already withering, the sap oozing from their bleeding bulbs: how gladly would Van Baerle have redeemed that precious sap with his own blood!
hu Tizenöt vagy húsz fölszaggatott, kitépett tulipán hevert ott, részben meghajolva, részben összetörve, s félig-meddig már elhervadva; sebeikből folyt a nedv, az a drága tulipánvér, amelyért Van Baerle a saját vérét is szívesen ontotta volna.
en Crush immediately as indicated in ‧.‧.‧ and dry as indicated in ‧.‧.‧ or ‧.‧.‧ according to the nature of the feed
hu Ezután aprítsuk fel azonnal a ‧.‧.‧. pontban feltüntetett módon, és szárítsuk a ‧.‧.‧. vagy a ‧.‧.‧. pontban feltüntetett módon, a takarmány jellege szerint
en manufacturing purposes, including crushing sugar, driving blast furnace Tellows, grinding ores, making paper, polishing stone, pressing oil, producing salt, producing textiles, and sawing wood.
hu A helyzet világos Mezoamerika fő terményével, a kukoricával kapcsolatban is, amely elterjedése után egész Amerika uralkodó haszonnövénye lett.
en Do not open or crush the capsules unless you have difficulty in swallowing (e. g. in children
hu Ne nyissa ki és ne törje össze a kapszulát, csak abban az esetben ha a beteg (pl. gyermek) nem tudja a kapszulákat lenyelni
en Like a nut with a crush
hu Mint egy elmebeteg
en Hey, Crush, it' s time to go home
hu Hé, Crush, ideje hazamenni!
en I have already told of the crushing effect that this news had on Augustus.
hu Már beszámoltam arról, mennyire lesújtotta ez a hír Augustust.
en Eliminate the solvent from the extraction residue left in the thimble and crush the residue to a fineness of ‧ mm
hu Távolítsuk el az oldószert az extraháló-hüvelyben lévő kivonat maradékából, majd aprítsuk fel a maradékot ‧ mm-es szemcsenagyságúra
en The peace has come again into the old man's eyes, and he does not look for the hills to fall down and crush him as he did that terrible night when they were delayed by the flooded river.
hu Az öregember szemébe ismét visszatért a béke, már nem félt attól, hogy rászakadnak a hegyek és összezúzzák, mint ama rettentő éjszakán, mikor útjukat állta a megáradt folyó.
en His head got crushed
hu A feje összezúzódott
en People keep making all these analogies about...... crushing the EVs is a betrayal of the American dream
hu Az emberek úgy értelmezik az esetet, hogy az EV- k bezúzása az amerikai álom elárulása
en He crushed a delicate chair.
hu Összetört egy széket.
en author. - Mr President, I welcome the attention drawn to the appalling and consistent crushing of human rights in Azerbaijan: no freedom for the media, dozens of journalists jailed, some beaten, some even killed in recent years.
hu szerző. - Elnök úr, üdvözlöm, hogy felhívjuk a figyelmet az emberi jogok Azerbajdzsánban történő folyamatos és felháborító megsértésére. A média nem szabad, újságírók tucatjai ülnek börtönben, az elmúlt évek során némelyiküket megverték, sőt néhányukat meg is ölték.
en Again the blossom sprang back from a crushed and broken thing into a perfect flower, the blue-and-white petals lengthening before his eyes.
hu Az összetört és elmorzsolódott szirmok azonnal tökéletes virággá pattantak szét; a kék-fehér szirmok a szeme láttára vették fel eredeti alakjukat.
en Graciously hearken to us...... as soldiers who call upon Thee...... that armed with Thy power...... we may advance from victory to victory...... and crush the oppression...... and wickedness of our enemies...... and establish Thy justice...... among men and nations
hu Hallgass meg minket...... könyörgő katonákat...... hogy erőddel felvértezve...... győzelmet győzelemre halmozzunk...... és megtörjük ellenségünk...... ellenállását és gonoszságát...... hogy igazságod uralkodjék...... az emberek és népek között!
en I denied my crushing disappointment.
hu Letagadtam megsemmisítő csalódásomat.
en Believe me, I would love to go up against Greco, and crush him...... but it can' t be beat
hu Higgyétek el, boldogan ringbe szállnék a Greco ellen,... és lealáznám.De legyőzhetetlen
en Crushed rock littered its sides, black and glistening even in the deep gloom, reflecting back the strange light of the lake.
hu Még ebben a sűrű homályban is feketén csillogott a partokat borító sziklatörmelék, amely visszaverte a tó különös fényét.
en Where the front part of the roll-over protection structure roof cannot sustain the full crushing force, the force shall be applied until the roof is deflected to coincide with the plane joining the upper part of the roll-over protection structure with that part of the front of the tractor capable of supporting the tractor
hu Amennyiben a védőszerkezet tetejének első része nem képes felvenni a teljes terhelést, akkor azt addig kell fenntartani, amíg a tető annyira deformálódik, hogy egybeesik azzal a síkkal, amely összeköti a védőszerkezet felső részét a traktornak azzal az első részével, amely képes a felborult jármű tömegét megtartani
en The noble patriot, young Caesar Octavian, joins our generals with his own legions to crush the rebels
hu A nemes hazafi, az ifjú Caesar Octavianus csatlakozik hadvezéreinkhez légióival, hogy szétzúzzák a lázadókat
A 1. oldal. Talált 2426 mondatot a crush kifejezésre.Találat ebben: 1,25 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!