kiejtés: IPA: /krʌʃ/ krʌʃ      

Fordítás magyar-ra/re:

 • darál   
 • kiprésel   
 • morzsol   
 • szerelem   
 • szétmorzsol   
 • szétmorzsolás   
 • szétnyom   
 • szétnyomás   
 • szétzúz   
 • tolakodás   
 • tolong   
 • tolongás   
 • tömeg   
 • zúz   
 • összegyűrődik   
 • összemorzsol   
 • összemorzsolás   
 • összenyom   
 • összenyomódik   
 • összeprésel   
 • összezúz   
 • őröl   

Más jelentések:

 
to press or bruise between two hard bodies
 
to be or become broken down or in
 
to overcome completely
 
To end in success a struggle or contest.
 
To overcome completely; to subdue totally.
 
to overwhelm by pressure or weight
 
to oppress or burden grievously
 
To press or bruise between two hard bodies; to squeeze, so as to destroy the natural shape or integrity of the parts, or to force together into a mass.
 
To defeat an opponent overwhelmingly, using great force or violence.
 
A drink made from fruit juice.
 
To tighten (something) so strongly that it loses the form and the original consistency
 
(intransitive) To be or become broken down or in, or pressed into a smaller compass, by external weight or force
 
To reduce to fine particles by pounding or grinding; to comminute.
 
A standing stock or cage with movable sides used to restrain livestock for safe handling
 
To overwhelm by pressure or weight; to beat or force down, as by an incumbent weight.
 
to press or squeeze something so hard that it causes damage or deforms the object ; to press or squeeze someone so hard that it injures him or her
 
A party, festive function
 
crush (with one’s hands)
 
Violent pressure, as of a moving crowd; a crowd which produced uncomfortable pressure; as, a crush at a reception.
 
violent pressure, as of a crowd
 
A short-lived and unrequited love or infatuation; the object of this infatuation.
 
To destroy somebody's confidence or happiness.
 
To push or press something into a small confined space
 
A strong feeling of love, often for just a short time, usually by an adolescent.
 
A crowd of people pressed close together in a small space.
 
A violent collision or compression; a crash; destruction; ruin.
 
a short-lived and unrequited love or infatuation
 
To feel infatuation with or unrequited love for.
 
a violent collision or compression
 
To oppress or burden grievously.
 
to reduce to fine particles by pounding or grinding
 
to break something into small pieces by pressing it flat, or grinding it to powder

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (4)

crushed note
felütés; acciaccatura
crushing
darálás; zúzó; összezúzás; aprítás; megsemmisítő; morzsolás; összevagdalás

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "crush", fordítási memória

add example
en the pressure regulator should not be tightened with pliers, at the risk of crushing the gasket
hu a nyomásszabályozót fogóval megszorítani tilos, mivel fennállhat a tömítés megrongálásának a
en His brief and precarious enjoyment of power must be employed in rewarding his partizans, in extending his incluence, in oppressing and crushing his adversaries.
hu Kormányzásának rövid, bizonytalan idejét arra kell használnia, hogy párthíveit megjutalmazza, tekintélyét növelje, ellenfeleit pedig elnyomja és megsemmisítse.
en Still, Toshio expected to be crushed at any instant.
hu Toshio most mégis számított rá, hogy bármikor agyonüthetik.
en And what a crush I had on you
hu És hogy beléd voltam zúgva!
en Unless the spirit of the defeated is crushed, Trull said.
hu Kivéve, ha a meghódítottak lelke megtört felelte Trull.
en If we assist with the revolution, they’ il have to crush it, and then we' il be responsible for starting world war iii
hu Ha segítünk a felkelésnél, le kellene verniük, és mi leszünk a felelősek a harmadik világháborúért
en Original pressing by Dingo Tush, but this was the hard (hard!) remix, cooked up by Acid Lassie, and it was dancing the crush to a frenzy.
hu Eredetileg Dingó Agyar csinálta, de ez egy kemény (kemény!) remix volt, LSD Lassie műve, és a zúzda az őrület szélén táncolt.
en My hat (which had served me for a night-cap, too) was so crushed and bent, that no old battered handleless saucepan on a dunghill need have been ashamed to vie with it.
hu Kalapom (mely hálósapkául is szolgált) úgy összevissza görbült és gyűrődött, hogy nincs a szemétdombon olyan ócska, ütött-kopott, fületlen lábas, melynek restelkednie kellett volna mellette.
en You crushed my dreams
hu Elszúrtad az álmom
en She's going to crush him and Branno?
hu Megsemmisíti őt, aztán Brannót?
en Example of an arrangement for crushing test
hu A nyomóvizsgálat egy lehetséges megoldása
en When, during inspection or maintenance, there is a risk that persons situated under or above the carrier may be crushed between the carrier and any fixed parts, sufficient free space must be provided either by means of physical refuges or by means of mechanical devices blocking the movement of the carrier
hu Ha felülvizsgálat vagy karbantartás közben fennáll a veszély, hogy a fülke alatt vagy felett tartózkodó személyek összezúzódhatnak a fülke és bármely rögzített elem között, elegendő helyet kell biztosítani fizikai búvóhely (menekülőfülke), vagy a fülke mozgását blokkoló mechanikus eszközök segítségével
en was under obligation not to create overcapacity in its own sector; did not have the right to buy excavating machines, crushing plants or to increase the number of other equipment
hu saját ágazatán belül nem idézhetett elő túltelítettséget; nem volt jogosult fejtőgépeket, zúzólétesítményeket vásárolni, illetve növelni egyéb berendezései számát
en The count- duke could crush us and no- one would lift a finger to help us
hu The herceg szétmorzsolhatna minket és még az ujját sem emelné fel senki értünk
en I have had a crush on you since I was a little girl
hu Kislánykorom óta beléd vagyok esve
en One of Estray Hafftis's house drones was dimly confused to discover, while cleaning up under the great stone table much later that morning, a crushed and shattered ceramic wafer with warped and twisted numbered dials set into its crazed and distorted surface.
hu Estray Hafflis egyik házi drónja kissé összezavarodott, amikor aznap reggel, sokkal a játék után, a nagy kőasztal alatti takarítás közben felfedezett egy összezúzott, darabokra tört kerámialapot, elgörbült, megrongálódott gombokkal, repedezett előlappal.
en The following equipment is required for the method:-crushing device, e.g. grinder for the production of particles of known size
hu A következő berendezés szükséges a módszerhez:-aprító eszköz, pl. őrlőmalom ismert méretű részecskék előállítására
en The reform of the banana market and the reform of the sugar market are basically expressions of the same inexorable shift towards a large global market, which, unfortunately, is crushing the weakest and most fragile.
hu A banánpiac reformja és a cukorpiac reformja gyakorlatilag nem más, mint két kifejezés az óriási világpiac felé való könyörtelen eltolódásra, amely sajnos felőrli a leggyengébbeket és legkiszolgáltatottabbakat.
en Something greater and more terrible mattered, that this despair might crush Armand beneath it.
hu Itt az a szörnyű eshetőség volt a lényeges, hogy a reménytelenség teljesen maga alá zúzza Armand-t.
en The King will use him to crush those who plot against him
hu lecsap azokra kik ellene áskálódnak
en In insulin infusion pumps If NovoLet is dropped, damaged or crushed there is a risk of leakage of insulin If it hasn t been stored correctly or been frozen (see ‧ How to store Actraphane) If it s not uniformly white and cloudy when it s resuspended
hu ► Inzulin infúziós pumpában. ► Ha a NovoLet leesett, sérült vagy eltört, fennáll az inzulin-szivárgás veszélye. ► Ha nem megfelelően tárolták, vagy megfagyott (lásd ‧. pont Hogyan kell az Actraphane injekciót tárolni?). ► Ha felkeverés után nem egyenletesen fehér és opálos
en Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated
hu Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz, út- vagy vasútkövezéshez használnak vagy más ballaszt, gömbölyű kavics és kvarckavics, mindezek hőkezelve is
en He' il be crushed
hu Ebben összetör
A 1. oldal. Talált 2426 mondatot a crush kifejezésre.Találat ebben: 2,812 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!