kiejtés: IPA: 'bænə    

Fordítás magyar-ra/re:

 • kitűnő   
  (Adjective  )
   
  exceptional; very good
   
  exceptional; very good
 • kiváló   
  (Adjective  )
   
  exceptional; very good
   
  exceptional; very good
 • lobogó   
  (Noun  )
   
  flag
   
  flag
 • zászló   
 • reklámszalag   
   
  A large-format publication, typically with one dimension much larger than the other, that is printed with a symbol, logo, slogan or other message.
 • transzparens   
   
  A large-format publication, typically with one dimension much larger than the other, that is printed with a symbol, logo, slogan or other message.

Más jelentések:

 
emblem (on flag)
 
A person etc. who bans something.
 
By extension, a cause or purpose; a campaign or movement.
 
large piece of cloth with a device or motto borne in a procession
 
(Internet, television) A type of advertisement in a web page or on television, usually taking the form of a graphic or animation above or alongside the content. Contrast popup, interstitial.
 
large sign
 
cause or purpose; a campaign or movement
 
advertisement in a web page
 
(heraldry) The principal standard of a knight.
 
(journalism) The title of a newspaper as printed on its front page; the nameplate; masthead.
 
principal standard of a knight
 
Any large sign, especially if constructed of soft material or fabric.
 
A large piece of silk or other cloth, with a device or motto, extended on a crosspiece, and borne in a procession, or suspended in some conspicuous place.
 
A flag or standard used by a military commander, monarch or nation.
 
Exceptional; very good.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (4)

News Banner
Híradós szalagcím
page banner
szalagcím
Scroll, Banner
Szalagcím görgetése
The Star-Spangled Banner
Az Amerikai Egyesült Államok himnusza

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "banner", fordítási memória

add example
en So the desperate journey went on, as the Ring went south and the banners of the kings rode north.
hu Így hát folytatódott a kétségbeesett út: a Gyűrű délre tartott, a Király lobogója északra.
en Paul saluted his banner, noting how the green and black flag hung limply now that the dawn wind had died.
hu Paul tisztelgett a zászlónak, amely most már petyhüdten lógott a szélcsendben.
en In her name, my king, who was your friend and benefactor, I beg this favor of you-let me carry the Pendragon banner into battle myself.
hu Az ő nevében kérlek, királyom, aki mindig a barátod és a jótevőd volt, ne tagadd meg tőlem ezt a kegyet: hadd vigyem én a csatába a pendragon zászlaját.
en Whoever wishes to do so may bear the cross of Christ on his shield, but the Pendragon banner stands in token that all the folk of Britain-Christian, Druid, Old People too-shall fight together.
hu Aki úgy kívánja, ám viselje a pajzsán a keresztet, de a pendragon lobogója annak a jele, hogy Britannia minden népe - keresztény, druida és a régiek - együtt fog küzdeni.
en For example, there is a banner at the University of Vienna reading 'Make Bologna the process!', which is very fitting, I think.
hu A Bécsi Egyetemen kifüggesztett egyik transzparensen például a következő áll: "Legyen Bologna a folyamat!”, ami véleményem szerint igen találó.
en She went to the high battlements and walked there, alone; the tents of Arthur's followers and Companions, of the lesser kings and the guests, crowded the level space at the brow of the hill that was Camelot, and even in the rain, all the banners and flags fluttered brightly.
hu A magas lőréses oromzatra ment, ott sétált egyedül; Arthur követőinek és lovagjainak, a csekélyebb királyoknak és a vendégeknek a sátrai betöltötték annak a dombnak az oldalát, amely Camelot volt, és a zászlók még az esőben is tarkán lobogtak.
en "Always she said God had given Arthur the victory at Mount Badon because he bore the banner of the Holy Virgin.
hu - Mindig azt mondta, hogy Isten azért adott győzelmet Arthurnak a Badon-hegyen, mert a Szent Szűz lobogója alatt harcolt.
en "There is a shrine near the glacier," Baruch ended by saying, "with red silk banners half-torn by the winds.
hu A gleccsernél van egy szentély fejezte be mondókáját Baruch , vörös selyemzászlókat tépked ott a szél.
en Rejected by the middle class, which he loathed, he had shot up at once into the highest circles by his wit, his dustmanship (which he carried like a banner), and his Nietzschean transcendence of good and evil.
hu A középosztály nem fogadta be - attól különben a háta is borsózott -, de egy csapásra meghódította a legelőkelőbb társaságot eredeti szellemével, szemetesmúltjával (melyet zászlóként lobogtatott), s a "túl jón és rosszon" nietzschei bölcsességével.
en It stands as perhaps the finest soldiering feat of modem times that of the hundred and twenty men whom Cassius had with him when he turned about he managed after eight days' march through hostile country to bring eighty safely back, under the company banner, to the fortress from which he had set out twenty days previously.
hu Az akkori idők egyik legragyogóbb katonai teljesítménye, hogy Cassius a százhúsz emberből, akivel elindult, nyolcnapi gyaloglás után, keresztül az ellenséges földön, nyolcvanat vissza tudott hozni az erődítménybe, ahonnan húsz nappal korábban indult el.
en "That honorable banner could come to mean many evil things."
hu Az a dicső lobogó még sok gonosz dolgot jelenthet a jövőben.
en Below, as he drew closer, Scabandari could see, scattered here and there, the midnight banners of the Tiste Andü.
hu Ahogy lejjebb ereszkedett, Szkabandari megpillantotta a Tiste Andiik éjsötét lobogóit is, de csak elszórtan.
en The OIE will ensure that the smaller banner is hung and dismounted at the chosen location
hu Az OIE gondoskodik arról, hogy a kisebb bannert a kiválasztott helyen kihelyezzék, illetve lebontsák
en I beg you, don't take away their banner and their allegiance like this!"
hu Könyörgöm, ne vedd el a zászlajukat, ne dobd el a segítségüket!
en Select the default banners associated with this printer. These banners will be inserted before and/or after each print job sent to the printer. If you do n't want to use banners, select No Banner
hu Válassza ki a nyomtatóhoz tartozó alapértelmezett kísérőlapokat. Ezek a lapok a nyomtatási feladatok előtt ill. után fognak a nyomtatóra kerülni. Ha nem szeretne kísérőlapot használni, válassza a nincs opciót
en I hate these banners
hu Utálom ezeket a reklámokat
en Banner day for my people
hu Dicső nap ez az enyéimnek
en The banner that fluttered like a guardian angel over Unk's company area was very gay red and white stripes, and many white stars on a field of blue.
hu Az a lobogó, amely őrangyalként Unk századának területe fölött lebegett, igen vidám volt piros és fehér csíkok váltakoztak rajta, és kék mezőben sok-sok fehér csillag villogott.
en At the entrance door stood four heralds in a row, in splendid tabards, with long slender silver trumpets at their mouths, with square silken banners depending from them embroidered with the arms of France.
hu A terem bejáratánál négy hírnök állt, csillogó köntösben; hosszú, karcsú ezüstkürtjükről négyszögletes, hímzett selyemzászló csüngött alá, Franciaország címerével.
en Gwenhwyfar said quickly, "Elaine's hands worked as skillfully as mine, but the banner is for Arthur."
hu - Elaine keze éppoly ügyesen járt, mint az enyém - szólt közbe gyorsan Gwenhwyfar -, de a zászló Arthurnak készül.
en But the more crudely sexual of the banners was still draped over it, and Gwenhwyfar shrank back as if she touched something filthy.
hu Ám a durvább, a nemi játékokat ábrázoló zászló még a trónszéken volt, és Gwenhwyfar úgy hőkölt hátra, mintha valami mocskosat érintett volna.
en "The lead enemy formation is their 34th Red Banner Shock Army, Commanded by Peng Xi-Wang.
hu A támadó éket a 34. vörös zászlós csapásmérő hadsereg alkotja Peng Hszi-vang vezetésével.
en As soon as we raise the banner over the little chapel, the people will rise up against the French invader
hu Amit felemeljük a zászlót a kis kápolna fölé az emberek fellázadnak a francia támadók ellen
en The aircraft rose almost straight up, smoothly and quickly, until they were level with the black-haired woman, who had twisted so that she faced out from the banner under the blimp.
hu A sikló hangtalanul és könnyedén emelkedni kezdett, egyenesen felfelé, amíg egy magasságba nem került a fekete hajú nvel, aki idközben képtelen pozitúrába csavarta magát, hogy kilásson a hullámzó indahálóból.
A 1. oldal. Talált 557 mondatot a banner kifejezésre.Találat ebben: 0,906 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!