kiejtés: IPA: 'bænə    

Fordítás magyar-ra/re:

 • kitűnő   
  (Adjective  )
   
  exceptional; very good
   
  exceptional; very good
 • kiváló   
  (Adjective  )
   
  exceptional; very good
   
  exceptional; very good
 • lobogó   
  (Noun  )
   
  flag
   
  flag
 • zászló   
 • reklámszalag   
   
  A large-format publication, typically with one dimension much larger than the other, that is printed with a symbol, logo, slogan or other message.
 • transzparens   
   
  A large-format publication, typically with one dimension much larger than the other, that is printed with a symbol, logo, slogan or other message.

Más jelentések:

 
emblem (on flag)
 
A person etc. who bans something.
 
By extension, a cause or purpose; a campaign or movement.
 
large piece of cloth with a device or motto borne in a procession
 
(Internet, television) A type of advertisement in a web page or on television, usually taking the form of a graphic or animation above or alongside the content. Contrast popup, interstitial.
 
large sign
 
cause or purpose; a campaign or movement
 
advertisement in a web page
 
(heraldry) The principal standard of a knight.
 
(journalism) The title of a newspaper as printed on its front page; the nameplate; masthead.
 
principal standard of a knight
 
Any large sign, especially if constructed of soft material or fabric.
 
A large piece of silk or other cloth, with a device or motto, extended on a crosspiece, and borne in a procession, or suspended in some conspicuous place.
 
A flag or standard used by a military commander, monarch or nation.
 
Exceptional; very good.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (4)

News Banner
Híradós szalagcím
page banner
szalagcím
Scroll, Banner
Szalagcím görgetése
The Star-Spangled Banner
Az Amerikai Egyesült Államok himnusza

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "banner", fordítási memória

add example
en Demons dancing in Hell, graceful among the flames as though they bathed in a welcome radiance, and strung above them on loose and unfurling banners the golden letters from St. Augustine's words, so familiar to my study, that these flames were not the flames of real fire but only the absence from God, but the word "absence" had been replaced by the Latin word for "freedom."
hu Démonok táncoltak vidám kecsességgel a pokol lángjaiban; fölötte göngyölődő pántlikán aranylottak a tanulmányaimból szent ágostoni szavak, hogy ezeket a lángokat nem igazi tűz, hanem az Istentől való távollét gerjeszti, ám ide a "távollét"-et helyett a "szabadság"-ot írtak latinul.
en I therefore argue that only the bilateral relationships with crucial partners should be brought under this banner.
hu Ezért azt javaslom, hogy csak a döntő fontosságú partnerekkel kötött kétoldalú kapcsolatokra használják ezt az elnevezést.
en He snap-locked the reinforced edge of the flag to the hoisting cord and ran the banner up the pole to the top.
hu Meadows, a Brit Királyi Haditengerészet tizedese kötelességéhez híven a felhúzókötélhez erősítette és felvonta a lobogót a zászlórúdra.
en The streams of high-energy particles had met the solar wind from the Sarossan system, creating huge, dim auroras like waving banners.
hu Az energiarészecskék áramlatai - találkozva a Sarossa-rendszerből érkező napszéllel - hatalmas, lobogó zászlókra hasonlító, ködszerű aurórákká alakult .
en What did David Banner do to him?
hu Mit tett vele az apja?
en Leodegranz said, "I offer to you the banner of the cross, my lord Arthur, if you will.
hu - Felajánlom neked a kereszt lobogóját, Arthur uram, ha akarod - mondta Leodegranz.
en It says on the banner ``young heroes. `` Very fine
hu A zászlóra az van írva:" Ifjú hősök "
en Ander's hands were trembling as he gripped the staff from which the banner of the House of the Elessedils hung limply, and he fought silently to still them.
hu Ander a kezét próbálta fegyelmezni, amellyel az Elessedil-ház ernyedten csüngő címeres lobogójának nyelét markolta, hogy ne reszkessen annyira.
en However, she had the small loom, and the silks and spun wool and embroidery gear which had gone with her to Tintagel, and she began to plan the weaving of a banner ...
hu Megvolt azonban a kis szövőszék, a selymek meg a fonott gyapjú és a hímzőfelszerelés, amelyeket magával vitt Tintagelbe, így egy zászlót kezdett tervezni...
en As they walked, with the wind at their back, and her hair blowing better than any banner, she asked him, holding close, “Do you still love me in the cold, hard Venice light of morning?
hu Mentek, szorosan egymásba karolva, fújta őket hátulról a szél, a lány haja lobogott, mint a zászló, és megkérdezte: Mondd, még mindig szeretsz, Velence hideg, kemény, reggeli fényében is?
en And while it goes on you can hear Margaret, if you tune in right, singing the Star Spangled Banner on the radio.
hu S közben, hajói állította be a rádióját, mindvégig hallgathatja Margaretet, amint a Csillagos lobogó-t énekli.
en "Which do you love best, your banner or your sword?"
hu - Melyiket szereted jobban, a kardodat vagy a lobogódat?
en I want to emphasise by this that our European-ness is sometimes more about these banners and symbols than about implementing the practical freedoms on which the Union is supposed to be based.
hu Ezzel arra szeretnék rámutatni, hogy az európaiságunk sokszor inkább ezekről a zászlókról és szimbólumokról szól, mint a tulajdonképpeni szabadságjogok végrehajtásáról, amelyek elméletileg az Unió alapját képezik.
en Whereas before, the spiritless and cowed people hung their heads and slunk away if one mentioned war to them, now they came clamoring to be enlisted under the banner of the Maid of Vaucouleurs, and the roaring of war-songs and the thundering of the drums filled all the air.
hu Azelőtt kedvetlenül és ijedten szegték le fejüket az emberek, ha valaki a háborúról kezdett beszélni, most viszont hangosan követelték, hogy harcolhassanak a vaucouleurs-i Szűz zászlaja alatt.
en I was working in a field near the count's castle when I saw a large group of men dressed in black armour and carrying the banners of the Pandion knights ride out of the castle.
hu A gróf kastélya melletti földön dolgoztam éppen, amikor láttam, hogy egy csapatnyi fekete páncélos lovas, a pandion lovagok zászlaja alatt elhagyja a kastélyt.
en Banner freakin ' day in the Cook household, let me tell you
hu Piros betűs ünnep a Cook családban
en Some ragged chanting began and Gurgeh saw a banner waving over the heads of the crowd; 'GO HOME ALIEN'.
hu Ritmikus kántálásba kezdtek, és Gurgeh észrevett egy zászlót, ami a tömeg feje felett lobogott és az volt ráírva MENJ HAZA, IDEGEN!
en "Did you see banners in the clouds, and mistake Miss Peyton's Aeolian harp for rebellious music?"
hu - Te talán zászlókat láttál a felhőkben, és Miss Peyton eol-hárfáját összetévesztetted a lázadók rezesbandájával?
en 'A bis. Whereas demonstrators have expressed legitimate democratic aspirations in several GCC States; whereas the violent reaction of the authorities to the protests in Bahrain resulted in deaths, injuries and imprisonments; whereas Saudi, UAE and Kuwaiti troops have arrived in the country under the banner of the GCC to participate in the repression of demonstrators,'
hu "B. mivel a tüntetők jogszerű demokratikus törekvéseknek adtak hangot több ÖET-államban; mivel a hatóságok által a bahreini tüntetésekre adott erőszakos válasz halálos áldozatokhoz, sebesülésekhez és bebörtönzésekhez vezetett; mivel Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait csapatai az ÖET égisze alatt érkeztek az országba a tüntetőkkel szembeni fellépésben való részvétel céljából,”
en Once, we flaunted it in the face of the world, like a banner
hu Egyszer szembeszálltunk az egész világgal.Akár egy zászló a széllel
en Arthur, cousin"-and he went to the King- "I beg of you, as the oldest of your Companions, put the Pendragon banner into the field for those who wish to follow it."
hu Arthur, rokon - lépett a királyhoz -, mint legelső lovagod, kérve kérlek, emeld föl a pendragon zászlaját azoknak, akik azt akarják követni.
en The banners of the aurora snapped and quivered.
hu A sarki fény függönyei hullámzottak.
en Gone were the crises that had once produced banner headlines.
hu Hol voltak már az egykor szalagcímeket produkáló bűnügyek?
A 1. oldal. Talált 557 mondatot a banner kifejezésre.Találat ebben: 0,584 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!