kiejtés: IPA: 'bænə    

Fordítás magyar-ra/re:

 • lobogó   
  (Noun  )
   
  flag
   
  flag
   
  flag
 • zászló   
 • kitűnő   
  (Adjective  )
   
  exceptional; very good
   
  exceptional; very good
   
  exceptional; very good
 • kiváló   
  (Adjective  )
   
  exceptional; very good
   
  exceptional; very good
   
  exceptional; very good
 • reklámszalag   
   
  A large-format publication, typically with one dimension much larger than the other, that is printed with a symbol, logo, slogan or other message.
 • transzparens   
   
  A large-format publication, typically with one dimension much larger than the other, that is printed with a symbol, logo, slogan or other message.

Más jelentések:

 
emblem (on flag)
 
A person etc. who bans something.
 
By extension, a cause or purpose; a campaign or movement.
 
large piece of cloth with a device or motto borne in a procession
 
(Internet, television) A type of advertisement in a web page or on television, usually taking the form of a graphic or animation above or alongside the content. Contrast popup, interstitial.
 
large sign
 
cause or purpose; a campaign or movement
 
advertisement in a web page
 
(heraldry) The principal standard of a knight.
 
(journalism) The title of a newspaper as printed on its front page; the nameplate; masthead.
 
principal standard of a knight
 
Any large sign, especially if constructed of soft material or fabric.
 
A large piece of silk or other cloth, with a device or motto, extended on a crosspiece, and borne in a procession, or suspended in some conspicuous place.
 
A flag or standard used by a military commander, monarch or nation.
 
Exceptional; very good.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (4)

News Banner
Híradós szalagcím
page banner
szalagcím
Scroll, Banner
Szalagcím görgetése
The Star-Spangled Banner
Az Amerikai Egyesült Államok himnusza

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "banner", fordítási memória

add example
en These individuals, who are most susceptible because they are young, open and trusting, must be protected from the dangerous texts that are being spread via the Internet and other media, often specifically under the banner of freedom of speech.
hu Meg kell védenünk ezeket a személyeket az interneten és más médiumokon keresztül - gyakran a szólásszabadság zászlaja alatt - terjedő veszélyes szövegektől, hiszen ők fiatalok, nyitottak és bíznak, így ők a legfogékonyabbak.
en If you waved your success around like a banner someone always wanted to cut you down.
hu Ha úgy lengeted a sikert, mint egy győzelmi lobogót, valaki biztosan rád támad.
en I drove across sun-scorched acres of parking lot and found a space for the Mustang near the main entrance to the mall, where workmen were hanging a banner announcing the big annual summer sale that would run Wednesday through Sunday.
hu Áthajtottam a parkolón, és újra leparkoltam a Mustangot a bevásárlóközpont főbejárata mellett, ahová az alkalmazottak éppen egy hatalmas táblát lógattak fel, amelyen a szerdától vasárnapig tartó nagy nyári vásárt tették közhírré.
en There was a hall full of people there, under a cloud of smoke and chatter that rose all the way up into the banner-haunted shadows in the roof.
hu Egy egész csarnok tele emberrel, egy füst- és csevegésfelhő alatt, ami betöltötte a teret föl a zászlók kísértette tetőig.
en The Atreides banner flying over that?
hu Egy ilyen házon lebeg az Atreides-lobogó?
en The woman caught him by the wrists before he could fall as he came stumbling toward her in need and pulled him along down on top of her as she flopped over backward onto the bed and enveloped him hospitably in her flaccid and consoling embrace, her dust mop aloft in her hand like a banner as her broad, brutish congenial face gazed up at him fondly with a smile of unperjured friendship.
hu Az asszony derékon kapta a szükségében feléje támolygót, mielőtt még elterült volna, és amint hanyatt ráesett az ágyra, magára húzta, és vendégszeretőén magába zárta Yossariant, ernyedt és vigasztaló öleléssel, míg kezében fönt mint győzelmi zászlót lobogtatta a portörlő rongyot, széles, brutális, szeretetre méltó arca pedig előítélet nélküli barátsággal és kedvtelve bámult föl rá.
en In the courtyard there were banners flying, and people were streaming in and out of the gates, servants were setting up lists for the games, pavilions were sprouting all over Camelot and on the slopes of the hill like strange and beautiful flowers.
hu Az udvaron zászlók lobogtak, a kapukon emberek áradtak ki-be, szolgák állították össze a játékokhoz a névsorokat, Camelot-szerte és a domboldalon pavilonok nyíltak ki, mint furcsa, szépséges virágok.
en This is a paradox, because we pride ourselves on carrying the banner for the reduction of CO2 emissions throughout the world.
hu Ez paradoxon, mert azzal büszkélkedünk, hogy mi vagyunk a CO2-kibocsátás csökkentésének a zászlóvivői az egész világon.
en The streams of high-energy particles had met the solar wind from the Sarossan system, creating huge, dim auroras like waving banners.
hu Az energiarészecskék áramlatai - találkozva a Sarossa-rendszerből érkező napszéllel - hatalmas, lobogó zászlókra hasonlító, ködszerű aurórákká alakult .
en As it was, the whole procession might have seen him, a wild, haggard figure, his gray locks floating in the wind that waved their banners; a lonely being, estranged from his race, but now feeling himself man again, by virtue of the irrepressible instinct that possessed him.
hu Az egész menet láthatta, úgy, ahogy volt, a reszkető, sovány emberi alakot, akinek ősz hajfürtjeit ugyanaz a szél lobogtatta, mint zászlóikat, a magányos lényt, akit fajtájából kirekesztettek, és aki most egy pillanatra újra embernek érezte magát, amikor a hozzájuk tartozás ösztöne ellenállhatatlanul hatalmába kerítette.
en It is likely that the largest part would go to JCI, but also to other competitors as Exide and Banner
hu Valószínű, hogy a legnagyobb részesedés a JCI-nek jutna, de nem maradnának ki versenytársai, például az Exide és a Banner sem
en Two images from the event were printed in newspapers around the world: one of Willem F. Duisenberg holding up a star containing the euro banknotes and one of a banner around the ECB 's Eurotower showing the banknotes
hu Az írott sajtóban két kép járta be a világot: az egyiken Willem F. Duisenberg emel egy eurobankjegyekkel megtöltött csillagot a magasba, a másikon pedig az EKB főépülete, a bankjegyeket ábrázoló transzparenssel körbetekert Eurotower látható
en So he rode to a green hillock and there set his banner, and the White Horse ran rippling in the wind.
hu Ezért hát föllovagolt egy zöld kis halomra, ledöfte a zászlót, s a Fehér Ló csattogott a szélben.
en There were banners of translucent silk that rode the winds as lightly as gossamer threads, and trees that held those banners on boughs shaped like the fingers of an open hand, with a domed upper room squatting like an egg in the palm of that hand.
hu Selyem zászlók lebegtek a szélben oly könnyedséggel, mint a finom fátyolszövetek, s alattuk a fák lombjai zizegtek a szélben, melyekből a zászlótartó rudak mint kinyújtott ujjak meredeztek felfelé.
en Then, from somewhere quite close behind her, Dora Banner's voice rose piteously on the air : 957
hu Ekkor valahol a háta mögött, egészen közelről, panaszosan feljajdult Dora Bunner hangja:
en copy of the members' stock accounts for identifying labels, banners and vignettes
hu a tagok készletnyilvántartásának másolata az azonosításra felhasznált bannerekre, címkékre vagy matricákra vonatkozóan
en I wholeheartedly support the rapporteur's idea that the EU should, under the banner of territorial cohesion, stimulate greater interoperability and the transfer of knowledge between research and innovation centres and their surrounding regions, in order to achieve the maximum impact for European citizens from the investments made.
hu Teljes szívemből támogatom az előadó azon elképzelését, hogy az Uniónak, a területi kohézió címe alatt, ösztönöznie kell az átjárhatóságot és a tudásátadást a kutatási és innovációs központok és a környező régiók között, hogy a beruházások a lehető legnagyobb hatással legyenek az európai állampolgárokra.
en Making banners for spirit week
hu Zászlókat készítettünk a báli hétre
en Behind her, abishai remains began to spatter back down on the rocks amid the flaming remnants of a few banners.
hu Abishai maradványok záporoztak a sziklákra a nyomában, az egykor büszkén lengő lobogók cafatjai közt.
en Then suddenly Pippin looked up and saw that the sun was still shining and the banners still streaming in the breeze.
hu Majd Pippin váratlanul föltekintett, s látta, hogy a nap még süt, s a lobogók csapkodnak a szélben.
en If I bear this banner of Christ and the Virgin into battle over my troops, will you cease to mourn, and pray to God for me with your best heart?"
hu Ha Krisztus és a Szűz zászlaja alatt viszem a csatába a seregemet, abbahagyod a bánkódást, és imádkozol érettem tiszta szívedből?
en As a surprise for Harry, they had painted a large banner on one of the sheets Scabbers had ruined.
hu Meglepetést akartak szerezni Harrynek, ezért jókora zászlót csináltak az egyik lepedőből, amit Makesz már úgyis megrágott.
en But he said, also, that they bore a red dragon on their banner."
hu Ám azt is mondták, hogy a lobogójukon vörös sárkány volt.
en Your banner?
hu A poszteredet?
A 1. oldal. Talált 557 mondatot a banner kifejezésre.Találat ebben: 0,621 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!