kiejtés:  

Fordítás magyar-ra/re:

 • romák   
  (  p)
   
  the Romani people
   
  the Romani people
 • Fellini-Róma   
   
  Roma (1972 film)
   
  Roma (1972 film)
 • roma   
  (Proper noun  )
   
  the Romani people; gypsies
 • Roma   
   
  Roma (Texas)
   
  Roma, Texas
 • Romák   
  (Proper noun  )
   
  the Romani people; gypsies
 • cigány   

Más jelentések:

 
A female given name used in the Anglo-Saxon world, associated with the Latin or Italian name of Rome.
 
the language of the Roma
 
A subgroup of the Romani people (believed to have originated in India), found primary in Eastern Europe; also known as Gypsies.
 
An Austronesian language of Indonesia.
 
A variety of tomato.
 
A city in Texas on the Rio Grande, pop. (2000) 9,617 (see Roma, Texas in Wikipedia)
 
A language of Indonesia, spoken in the Roma Island, part of the Maluku Islands.
 
A province in the Lazio region of Italy.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (4)

A.S. Cisco Calcio Roma
A.S. Cisco Roma
A.S. Roma
A.S. Roma
Roma Ryan
Roma Ryan
Temple of Venus and Roma
Vénusz és Róma temploma

Példa mondatok: "Roma", fordítási memória

add example
en The Minister for Immigration has previously declared that biometric data on the deported Roma may be retained in the OSCAR database and in a new database that is under construction.
hu A bevándorlási miniszter már korábban bejelentette a kitoloncolt romák biometrikus adatainak betáplálását az OSCAR adatbázisba és egy új, szerkesztés alatt álló adatbázisba.
en Such an approach might well be counterproductive and would cancel out the benefits of dealing with the Roma problem across the board in all the European Union's policies.
hu Az ilyen megközelítés célszerűtlen lehet, és semmissé tenné azokat az előnyöket, amelyek a roma kérdésnek az Európai Unió politikáiban való megjelenéséből származnának.
en The EU must not wait until 2014 to make its structural and regional funding more flexible; it must do so now, so that the Roma can also benefit from it.
hu Az EU-nak nem szabad 2014-ig várnia, amikor majd rugalmasabbá teszi a strukturális és regionális finanszírozást; ezt most kell megtennie, hogy a romák is részesedhessenek ennek előnyeiből.
en whereas the above-mentioned Commission staff working paper states that major problems in terms of social inclusion in the new Member States include the low level of employment, the inadequacy and insufficiency of health services, and inadequate measures to tackle the problems faced by minorities which suffer discrimination, especially the Roma
hu mivel az Európai Bizottság fent említett munkadokumentuma megállapítja, hogy az új tagállamokban a társadalmi beilleszkedés szempontjából nagy problémát jelent a foglalkoztatás alacsony szintje, az egészségügyi szolgáltatások elégtelensége és hiányossága, a hátrányosan megkülönböztetett kisebbségek, köztük kiemelten a romák problémáinak elégtelen kezelése
en Subject: Access for Roma to Greek education
hu Tárgy: A romák görög oktatáshoz való hozzáférése
en For this reason, the Committee calls for the establishment of a Jean Monnet chair of Romani and Roma culture
hu Ezért az EGSZB egy, a romanival és a roma kultúrával foglalkozó Jean Monnet tanszék létesítésére szólít fel
en The goal of equalising the quality of education between schools, stopping early drop-outs, and making sure Roma children make it to university and that they are prepared to face life's challenges is not one taken lightly but one we must endeavour to fight for.
hu Az iskolák oktatási színvonalának kiegyenlítése, a korai lemorzsolódás megakadályozása, és a roma gyerekek felsőoktatásba jutásának biztosítása, és arra való felkészítése, hogy meg tudjanak küzdeni az élet kihívásaival nem olyan célok, amelyeket félvállról lehet venni, hanem olyanok, amelyekért harcolnunk kell.
en st part: Text as a whole without the words to establish a Roma unit
hu rész: A teljes szöveg, kivéve: a romákkal foglalkozó egységet
en DT How will vulnerable groups like the Roma benefit from EU accession, or someone in eastern Hungary who already has a difficult life?
hu DT Mit várhatnak az olyan kiszolgáltatott csoportok, mint például a romák, vagy akár a kelet-magyarországi, már szinte teljesen ellehetetlenült helyzetben élő lakosok az európai uniós csatlakozástól?
en The situation of Roma women in the European Union (‧/‧(INI
hu A roma nők helyzete az Európai Unióban (‧/‧(INI
en We all know that the primary responsibility for the integration of Roma lies with the Member States.
hu Mindnyájan tudjuk, hogy a romák integrációja mindenekelőtt a tagállamok felelőssége.
en Thus, the efficient functioning of the social economy, or the third sector, is especially important when it comes to disadvantaged people. This includes the question of the employment of the Roma population, who are facing unemployment to an unacceptable degree all across Europe.
hu Ily módon a szociális gazdaság, vagy harmadik szektor hatékony működése rendkívül fontos a munkaerőpiacról kiszorult hátrányos helyzetű és kirekesztett csoportok, így a romák foglalkoztatása szempontjából, akiket elfogadhatatlan mértékű munkanélküliség sújt szerte Európában.
en Cornelia Ernst and Eva-Britt Svensson, on behalf of the GUE/NGL Group on the Second European Roma Summit (B
hu Cornelia Ernst és Eva-Britt Svensson, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében a romákról szóló második európai csúcstalálkozóról (B
en Roma are European citizens without a national project.
hu A romák európai polgárok, nemzeti vetület nélkül.
en Ahead of the Roma Summit, I would like to inform this House that my colleague, Commissioner Andor, and I will publish a communication on the social inclusion of the Roma people, looking at the challenges ahead and outlining the EU's contribution to meeting this challenge.
hu A romákról szóló csúcstalálkozó előtt szeretném tájékoztatni a Házat arról, hogy kollégám, Andor biztos és én közleményt fogunk kiadni a romák társadalmi befogadásáról, amelyben megvizsgáljuk az előttünk álló kihívásokat, és vázoljuk az EU hozzájárulását e kihívások megválaszolásához.
en They include young people from migrant backgrounds and those from ethnic minorities like the Roma.
hu Közéjük tartoznak azok a fiatalok, akik bevándorló családból származnak, és azok, akik a romákhoz hasonló nemzeti kisebbségekhez tartoznak.
en I welcome the fact that the Hungarian Presidency treats the development of this Roma strategy as one of its foremost priorities and is in close cooperation with Mrs Járóka on this matter.
hu Üdvözlöm, hogy a magyar elnökség egyik legfőbb prioritásaként kezeli ezt a roma stratégia kialakítását, és hogy ebben szorosan együttműködik Járóka képviselő asszonnyal.
en O-‧/‧) by Jan Marinus Wiersma, Claudio Fava, Kristian Vigenin, Gianni Pittella, Adrian Severin and Katalin Lévai, on behalf of the PSE Group, to the Commission: Creation of a Roma fingerprints database in Italy (B
hu O-‧/‧) felteszi Jan Marinus Wiersma, Claudio Fava, Kristian Vigenin, Gianni Pittella, Adrian Severin és Lévai Katalin, a PSE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Roma ujjlenyomat- adatbázis létrehozása Olaszországban (B
en I would, however, say to Mrs Frassoni that there is probably an error, as the European Return Fund cannot be used, in any case, for registration of the Roma.
hu Frassoni asszonynak azonban elmondanám, hogy valószínűleg valami hiba történt, mert az Európai Menekültügyi Alapot semmilyen esetben nem lehet a romák regisztrációjára fordítani.
en The transnational nature of the Roma, which is one of their special characteristics, gives rise to a requirement, which I personally support, to prepare a European strategy so that they can escape from the worrying degrading conditions in which they live, in many cases bordering on the inhuman, which without doubt is the effect of social exclusion and the trigger for resulting, varied adverse consequences: from alienation from the host country to degeneration into violence, either as a perpetrator or a victim.
hu A romaprobléma transznacionális jellege, ami egyike az ő speciális jellemzőiknek, veti fel annak szükségességét, amit én személyesen is támogatok, hogy készüljön európai stratégia, hogy kikerülhessenek azon nyugtalanító és megalázó, sok esetben az embertelennel határos feltételek közül, amelyekben élnek, ami kétségtelenül a társadalmi kirekesztés hatása, és az ebből adódó különféle hátrányos következmények előidézője: a befogadó országtól való elidegenedéstől az erőszakba való hanyatlásig, akár elkövetőként, akár áldozatként.
en whereas the EU offers a variety of mechanisms and tools that can be used to improve the access of Roma to quality education, employment, housing and health, in particular social inclusion and regional and employment policies
hu mivel az EU-nak számos olyan mechanizmus és eszköz áll rendelkezésére, így például a társadalmi integráció vagy a regionális és foglalkoztatáspolitikák, amelyeket arra lehetne használni, hogy javuljon a romák magas színvonalú oktatáshoz, munkavállaláshoz, lakhatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való hozzájutása
en the active responsible involvement of the Roma representatives in the process, and
hu a romák képviselőinek aktív és felelős bevonása a folyamatba
en We need a policy which takes an integrative approach right from the start and which compensates for the disadvantages suffered by Roma and Sinti, for example, in relation to access to work, the right to settle or the use of EU funding.
hu Olyan politikára van szükségünk, amely kezdettől fogva az integráció szellemében működik, és amely kompenzálja a romák és szintik által elszenvedett hátrányokat, például a munkához jutás, a letelepedéshez való jog vagy az uniós finanszírozás igénybevétele terén.
en Mr Sergio Mantovani (Comitato Insieme per Borgo Roma-Verona
hu Sergio Mantovani (Comitato Insieme per Borgo Roma-Verona) (‧/‧ sz
en Welcomes the Presidency Conclusions of the European Council of ‧ December ‧, as follows: conscious of the very specific situation faced by the Roma across the Union, invites Member States and the Union to use all means to improve their inclusion and invites the Commission to examine existing policies and instruments and to report to the Council on progress achieved before the end of June
hu üdvözli a ‧. december ‧-i Európai Tanács elnökségi következtetéseit, amelyek szerint tudatában a romák unióbeli nagyon egyedi helyzetének, felkéri a tagállamokat és az Uniót, hogy minden eszközt vegyenek igénybe a romák társadalmi befogadásának érdekében, és felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a meglévő szakpolitikákat és eszközöket, és legkésőbb ‧ júniusáig számoljon be a Tanácsnak az elért eredményekről
A 1. oldal. Talált 2809 mondatot a Roma kifejezésre.Találat ebben: 1,223 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!