kiejtés:  

Fordítás magyar-ra/re:

 • romák   
  (  p)
   
  the Romani people
 • Fellini-Róma   
   
  Roma (1972 film)
 • Romák   
  (Proper noun  )
   
  the Romani people; gypsies
 • roma   
  (Proper noun  )
   
  the Romani people; gypsies
 • cigány   

Más jelentések:

 
A female given name used in the Anglo-Saxon world, associated with the Latin or Italian name of Rome.
 
the language of the Roma
 
A subgroup of the Romani people (believed to have originated in India), found primary in Eastern Europe; also known as Gypsies.
 
An Austronesian language of Indonesia.
 
A variety of tomato.
 
A city in Texas on the Rio Grande, pop. (2000) 9,617 (see Roma, Texas in Wikipedia)
 
A language of Indonesia, spoken in the Roma Island, part of the Maluku Islands.
 
A province in the Lazio region of Italy.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (3)

A.S. Cisco Calcio Roma
A.S. Cisco Roma
A.S. Roma
A.S. Roma
Temple of Venus and Roma
Vénusz és Róma temploma

Példa mondatok: "Roma", fordítási memória

add example
en In addition, I agree with many of the points put forward by the report, such as the strategy for Roma inclusion, the protection of minorities, the rights of migrant workers or child protection.
hu Emellett egyetértek a jelentés számos pontjával, például a romák beilleszkedését célzó stratégiával, a kisebbségek védelmével, a migráns munkavállalók jogaival vagy a gyermekvédelemmel.
en The social responsibility is asymmetrically distributed between the majority and the minority, because the majority has far more responsibility, but the minority, in this case the Roma, also has its own responsibility.
hu Többség és kisebbség között aszimmetrikus a felelősség, mert a többségnek sokkal nagyobb a felelőssége, de a kisebbségnek is megvan, a romáknak is megvan a maga felelőssége.
en I hope that Mrs Angelilli can convince the leader of her party, who is also President of the Italian Chamber of Deputies, that Roma can be integrated, contrary to what he has said in public.
hu Remélem, hogy Angelilli asszony meg tudja győzni pártja vezetőjét - aki egyben az olasz képviselőház elnöke is - arról, nyilvános kijelentésével ellentétben integrálhatók a romák.
en Thinking of the Roma strategy, the report by Mrs Lívia Járóka, which was adopted this Monday in the LIBE committee, has a good chance of being incorporated into the Commission's proposal, and be then submitted to the Council.
hu Belegondolunk a roma stratégiába, akkor Járóka Lívia képviselő asszonynak most hétfőn elfogadott, a LIBE commitee-ban elfogadott jelentése jó eséllyel be tud épülni a bizottsági előterjesztésbe, és utána így már a Tanács elé kerül.
en However it is important to recognise that whilst not always apparent to non-Roma, Roma women are also the engine of change within the community, especially towards capacity building and cultural change, such as highlighting the importance of education of their children especially girls
hu Fontos ugyanakkor felismerni, hogy – ha ez a nem romák számára nem is mindig nyilvánvaló – a közösségen belül a roma asszonyok jelentik a változás motorját – különösen a kapacitásépítés és a kulturális átalakulás terén – például azáltal, hogy hangsúlyozzák gyermekeik – főként a lányok – oktatásának fontosságát
en Would like resources on which decisions are taken at EU level to be used, inter alia, for targeted programmes that also involve experts from organisations with experience in this area who would provide support and advice, to counterbalance Roma disadvantages in education and qualifications; considers that the Member States, in allocating EU funds and their own funds, should, when deciding on the funding of fields other than early development and public education, give consideration to whether local government bodies, organisations, etc., which have applied for support, have complied with their obligations to eliminate segregation
hu ösztönzi, hogy az uniós döntésű források felhasználásában legyenek olyan célzott programok, amelyek a területen tapasztalattal rendelkező szervezetek támogatást és tanácsot nyújtó szakembereit is bevonják és a romák művelődési, képzettségi hátrányait hivatottak ellensúlyozni; úgy ítéli meg, hogy a tagországok, az uniós és saját költségvetési forrásaik elosztása során a korai fejlesztésen és a közoktatáson kívüli támogatások odaítélésekor is legyenek tekintettel arra, hogy a támogatást kérő önkormányzat, szervezet stb. eleget tett-e a szegregáció felszámolásával kapcsolatos kötelezettségének
en It is a time to think about how we, together with the authorities in Italy, can solve the problem, primarily in the interests of the Roma community, which needs immediate, direct assistance.
hu Azon kell elgondolkodnunk, hogy hogyan tudjuk, az olasz hatóságokkal együtt, megoldani a problémát, elsősorban a roma közösség érdekében, amelynek azonnali, közvetlen segítségre van szüksége.
en I invite the Commission to draw up a single plan for integrating Roma at European level, based on cooperation between existing inter-governmental and NGO projects.
hu Felkérem a Bizottságot, hogy a meglévő kormányközi és civil szervezeti projektek együttműködésére alapozva vázoljon fel egységes tervet a romák európai szintű integrálására.
en Vice-President of the Commission. - Mr President, I would like to thank Mr Swoboda and his colleagues for tabling this oral question on the European Roma Summit.
hu a Bizottság alelnöke. - Elnök úr, szeretném megköszönni Swoboda úrnak és kollégáinak ezt a szóbeli választ igénylő kérdést a romákról szóló európai csúcstalálkozóval kapcsolatban.
en The Union has also acted concerning the situation of the Roma minority.
hu Az Unió fellépett a roma kisebbség helyzetének ügyében is.
en Elaborate a concrete action plan and financial framework to the Roma Framework Programme which improves implementation
hu A roma-keretprogram végrehajtásának javítása céljából konkrét cselekvési terv és pénzügyi keret kidolgozása
en Expresses grave concern at the acute ill-health of Roma families in the Osterode and Cesmin Lug refugee camps; believes that this is directly linked to the improper siting of those camps, which are located on the highly toxic tailing stands of the Trepça lead mines; welcomes the Commission's initial representations to the Kosovo Government and urges the Commission to continue to work to secure the relocation, as a matter of urgency, of the families concerned
hu mély aggodalmának ad hangot az Osterodéban és Cesmin Lugban lévő menekülttáborokban élő roma családok rossz egészségi állapota miatt; úgy véli, hogy ez közvetlenül összefügg azzal, hogy a táborok helyét a Trepça ólombányák rendkívül mérgező bányahulladékkal borított meddőhányóján rosszul választották meg; üdvözli a Bizottság részéről a koszovói kormány irányába tett kezdeti diplomáciai lépéseket, és szorgalmazza, hogy a Bizottság folytassa az erőfeszítéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett családokat a lehető leghamarabb máshová helyezzék
en Calls on the Commission to facilitate the drawing-up, verification and confirmation of a portfolio of best practices in programmes for the Roma, as regards, inter alia, housing, education and employment, following analyses carried out by an independent body
hu felhívja a Bizottságot, hogy könnyítse meg a romákra irányuló, többek között a lakhatást, az oktatást, munkavállalást célzó programok független szerv elemzései alapján összeállított legjobb gyakorlatait tartalmazó csomag kidolgozását, ellenőrzését és megerősítését
en There have been arson attacks on Roma camps in the suburbs of Naples, with the mob preventing fire services getting in to extinguish the fires.
hu Nápoly külvárosaiban szándékos gyújtogatók törtek rá a roma táborokra, és a csőcselék akadályozta a tüzek oltására siető tűzoltókat.
en Due to the decentralised way of managing the Structural Funds, it is not possible for the Commission to identify clearly which projects are targeting and will in the future target, and how much money will be available for, the Roma issue.
hu A strukturális alapok kezelésének decentralizált volta következtében nem lehetséges, hogy a Bizottság egyértelműen beazonosítsa, hogy mely projektek célozzák meg, vagy majd a jövőben megcélozzák a roma kérdést, és mekkora összegek állnak majd rendelkezésre.
en I must admit that Member States have responded very positively by including the Roma issue as a cross-cutting issue in many national strategic reference frameworks and also through direct references in operational programmes.
hu Be kell vallanom, hogy a tagállamok igen kedvezően reagáltak. A roma kérdés számos nemzeti stratégiai hivatkozási alapon végig húzódik, és közvetlen utalásokkal megjelenik az operatív programokban is.
en Although access and entitlement to an education are guaranteed by European regulations, the majority of children belonging to poor Roma communities do not attend school at all or drop out.
hu Miközben az oktatáshoz való hozzáférést és jogosultságot európai szabályok garantálják, a szegény roma közösségekhez tartozó gyermekek többsége egyáltalán nem jár iskolába, vagy korán lemorzsolódik.
en First, because the part dealing with the protection of minorities also devotes attention to Europe's largest transnational minority, the Roma.
hu Elsősorban azért,mert a kisebbségek védelméről szóló részben a legnagyobb európai transznacionális kisebbségnek számító romák is figyelmet kaptak.
en The EU is an area of solidarity and inclusion, so it must do what is required to prevent discrimination against the Roma and to give them the same rights as regards education, employment, health care and housing in all Member States, as well as states that intend to join the Union in the future.
hu írásban. - (PT) Az EU a szolidaritás és a befogadás térsége, ezért minden szükséges lépést meg kell tennie a romák elleni diszkrimináció megakadályozása érdekében, valamint hogy azonos jogokat biztosítsunk számukra az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügy és a lakhatás terén minden tagállam és minden olyan állam területén, amelyek a jövőben csatlakozni kívánnak az Unióhoz.
en In relation to the conclusions of the summit, President Barroso and I have proposed the creation of a platform for Roma inclusion.
hu A csúcstalálkozó következtetéseivel kapcsolatban Barroso elnök és én azt javasoltuk, hogy hozzunk létre a roma integrációval foglalkozó platformot.
en I would like to extend my very special congratulations and thanks to Lívia Járóka, who played a decisive role in the preparation of the report, and also in the adoption of this extremely important resolution, which will be very helpful for us when we work on and finalise the European framework strategy for Roma integration.
hu Külön szeretnék gratulálni és köszönetet mondani Járóka Líviának, aki döntő szerepet játszott a jelentés kidolgozásában és e rendkívül fontos állásfoglalás elfogadásában, amely nagyon nagy hasznunkra lesz a roma integrációra vonatkozó európai keretstratégia kidolgozásakor és véglegesítésekor.
en I therefore welcome the efforts of the European Union to get involved in solving the problem of the Roma and to improve the integration of this community into society in an organised way.
hu Üdvözlöm éppen ezért az Európai Unió erőfeszítéseit, hogy részt vegyen a romák problémájának megoldásában, és szervezett módon segítse e közösség társadalmi integrációját.
en Governments in Hungary and across Central and Eastern Europe have initiated numerous programs and laws meant to help educate and integrate the Roma into mainstream society.
hu Az eddigi magyar kormányok, más közép- és kelet-európai országok hatóságaihoz hasonlóan, számos programot és törvényt kezdeményeztek már, amelyek a romák képzését és a társadalomba való integrálását szolgálják.
en Again in November 2007 the matter of the social integration of the Roma was incorporated into the text of the Parliament's Resolution on freedom of movement, upon my recommendation, as a European-level Roma strategy.
hu Majd 2007 novemberében javaslatomra már európai szintű romastratégiaként került bele ismét a szabad mozgásról szóló parlamenti állásfoglalás szövegébe a romák társadalmi integrációjának ügye.
en It also therefore has a part to play, via its Member States, in recognising the vulnerable situation of the Roma and in facilitating their integration into society.
hu Ezért - tagállamain keresztül - részt kell vállalnia a romák sebezhető helyzetének felismerésében és társadalmi integrációjuk előmozdításában.
A 1. oldal. Talált 2809 mondatot a Roma kifejezésre.Találat ebben: 1,895 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!