kiejtés:  

Fordítás magyar-ra/re:

 • romák   
  (  p)
   
  the Romani people
 • Fellini-Róma   
   
  Roma (1972 film)
 • Romák   
  (Proper noun  )
   
  the Romani people; gypsies
 • roma   
  (Proper noun  )
   
  the Romani people; gypsies
 • cigány   

Más jelentések:

 
A female given name used in the Anglo-Saxon world, associated with the Latin or Italian name of Rome.
 
the language of the Roma
 
A subgroup of the Romani people (believed to have originated in India), found primary in Eastern Europe; also known as Gypsies.
 
An Austronesian language of Indonesia.
 
A variety of tomato.
 
A city in Texas on the Rio Grande, pop. (2000) 9,617 (see Roma, Texas in Wikipedia)
 
A language of Indonesia, spoken in the Roma Island, part of the Maluku Islands.
 
A province in the Lazio region of Italy.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (3)

A.S. Cisco Calcio Roma
A.S. Cisco Roma
A.S. Roma
A.S. Roma
Temple of Venus and Roma
Vénusz és Róma temploma

Példa mondatok: "Roma", fordítási memória

add example
en I believe that, as we enter the fourth year in the Decade of Roma Inclusion, Member States must monitor more seriously the specific recommendations made by the Commission on implementing this wide-ranging European project.
hu Úgy vélem, hogy most, amikor a Roma Integráció Évtizedének immár negyedik évébe lépünk, a tagállamoknak komolyabban nyomon kellene követniük a Bizottság által e széles körű európai projekt végrehajtására vonatkozóan tett konkrét ajánlásokat.
en You should have let me bury you in Roma, Mamma
hu Hagynod kellett volna, hogy Rómában temesselek el, Mamma
en If you allow me to add one more thought, the second step will need to be taken two weeks from now at the plenary sitting, when the European Roma strategy can finally be launched according to the expectations of all of us.
hu És ha engedik, hogy még hozzátegyem, a második lépést pedig két hét múlva a plenáris ülésen, ahol az európai romastratégia mindannyiunk elvárása szerint végre elindulhat az útjára.
en Secondly, we should then develop a strategy with the Roma which must, however, comprise two parts. A strategy for the Roma who are settled, and a strategy for the Roma who travel around.
hu Másodsorban a romákkal együtt olyan stratégiát kellene kidolgoznunk, amely azonban két részből állna: egy stratégia a letelepedett romák számára, és egy másik stratégia a vándorló romák számára.
en Urges all Member States to support initiatives to strengthen the Roma's ability to represent themselves and participate actively in public life and society as a whole and enable Roma civil organisations to make their voices heard
hu sürgeti valamennyi tagállamot, hogy támogassák a romákat abban, hogy képesek legyenek az önképviseletre, valamint a közéletben és a társadalmi életben való aktív részvételre, és tegyék lehetővé a roma civil szervezetek számára hogy hallathassák hangjukat
en I also emphasize the need for a European strategy regarding the inclusion of the Roma population into the economic, social and political life of the European countries where they live.
hu Hangsúlyozom továbbá egy, a roma népességnek az európai országok gazdasági, társadalmi és politikai életébe történő integrálására vonatkozó európai stratégia szükségességét, bárhol is éljenek.
en However, as we see from the Decade of Roma Inclusion Initiative, there is a genuine feeling in this House that we want to see a comprehensive approach.
hu Mint azonban az a Roma integráció évtizede elnevezésű kezdeményezésből is kitűnt, itt a Házban őszintén úgy érezzük, hogy egy átfogó megközelítést szeretnénk látni.
en In the long term, we also want to see a horizontal, mainstreaming approach to Roma issues in all areas of European Union policy, and this will have to be carried out within the context of the open method of coordination and in areas such as fundamental rights, combating discrimination, regional development, education, and access to public employment and public services.
hu Hosszú távon azt is szeretnénk, ha a romakérdések horizontális, általános érvényesítése megjelenne az európai uniós politika minden területén, amit a koordináció nyílt módszere keretében kell majd végrehajtani, olyan területeken, mint az alapvető jogok, a megkülönböztetés elleni küzdelem, a regionális fejlesztés, az oktatás, valamint az állami foglalkoztatáshoz és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés.
en The Roma are not less intelligent than the majority, and neither are they beggars or born criminals.
hu A romák nem kevésbé intelligensek a többségnél, és se nem koldusok, se nem született bűnözők.
en So let this oral question be a bid to refresh this debate and come up with new solutions and implement those laws which already exist which should be helping Roma communities.
hu Tekintsük tehát ezt a szóbeli választ igénylő kérdést felhívásnak a vita felfrissítésére, új megoldások kigondolására és a már létező, a roma közösséget segíteni hivatott jogszabályok végrehajtására.
en But the fundamental problem is - and that is why what has been said about the organisation is also correct: if we do not establish structures with the representatives of Roma organisations, we will fail because we will always talk paternalistically about their problems and not try to solve their problems together with them - including their objections.
hu Az alapvető probléma azonban az, hogyan vegyük figyelembe az ellenvetéseiket - és ezért tartom helyesnek a szervezésről elhangzottakat is: ha a roma szervezetek képviselete nélküli struktúrákat hozunk létre, elbukunk, mert továbbra is gyámkodva fogunk a problémáikról beszélni, és nem velük együtt próbáljuk meg azokat megoldani.
en For example, the Mayor of Rome tolerated the establishment of around a hundred Roma camps and shanty towns, where the most elementary human rights were compromised and where hygiene and personal dignity were completely ignored, before then deciding to dismantle them.
hu Például a római polgármester tolerálta száz roma táborból és kunyhókból álló város megépülését a város körül, ahol veszélyeztették a legelemibb emberi jogokat és ahol a higiénia és a személyes méltóság teljesen mellőzésre került, azelőtt, hogy úgy döntöttek, lebontják azokat.
en This accounts for roughly 20 percent of Hungary's total Roma population.
hu Ez körülbelül 20 százalékát teszi ki Magyarország teljes roma lakosságának.
en The European Union is therefore built on fundamental rights and values, which include the protection of minorities, the principle of free movement and the prohibition of discrimination, and all these apply in full to Roma.
hu Az Európai Unió ezért alapvető jogokra és értékekre épül, amelyek magukba foglalják a kisebbségek védelmét, a szabad mozgás elvét és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, amelyek teljes mértékben vonatkoznak a romákra.
en the oral question to the Commission by Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin and Jan Andersson, on behalf of the PSE Group, on a European Roma strategy (O-0081/2007/rev. 1 - B6-0389/2007)
hu a Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Lévai Katalin, Adrian Severin és Jan Andersson által a PSE képviselőcsoport nevében előterjesztett szóbeli választ igénylő kérdés a Bizottsághoz az európai romastratégiáról (O-0081/2007/rev. 1 - B6-0389/2007)
en RC-B‧-‧/‧- European strategy on the Roma
hu RC-B‧-‧/‧- A romákkal kapcsolatos európai stratégia
en Viale Citta ' D'europa, ‧ Roma Italy
hu Viale Citta ' D' europa, ‧ Roma Olaszország
en The results achieved with the Roma minority regarding their integration into schooling show a pattern of success
hu A roma kisebbségnek az iskolarendszerbe való integrációja terén elért eredmények jó példái a haladásnak
en its resolution of ‧ April ‧ on the situation of the Roma in the European Union
hu az Európai Parlament ‧. április ‧-i állásfoglalása az Európai Unióban élő romák helyzetéről
en Romania has implemented programmes for the integration of Roma in the society, including measures mainly related to education and even positive discrimination actions.
hu Románia olyan programokat fogadott el, melyek a romák társadalomba való beilleszkedését segítik, beleértve olyan intézkedéseket is, melyek főleg az oktatást, sőt még a pozitív megkülönböztetést is ösztönzik.
en Firstly, I do not think it a good thing that many Roma remain stuck in the role of victim.
hu Először is, szerintem nem szerencsés, hogy a romák sok esetben megragadnak az áldozat szerepében.
en Special focus must be given to the situation of women belonging to disadvantaged groups in the European framework for the Member States' Roma strategies, which we expect to be approved by the June European Council, and to which Mrs Járóka and others, the rapporteurs and helpers, have provided very valuable input in the European Parliament.
hu Különös figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó nők helyzetére. A tagállami roma stratégiák európai keretében, amelynek jóváhagyását a júniusi Európai Tanácstól várjuk, és amelyhez az Európai Parlamentben Járóka Lívia képviselő asszony és mások, a rapporteurök és segítők, nagyon fontos inputot adtak.
en (IT) Madam President, ladies and gentlemen, as you know, it is up to the people of our country to ask the government to tackle the crime emergency, including Roma crime, realistically and without adopting a do-gooder attitude.
hu (IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Mint tudják, honfitársaink feladata felkérni a kormányt, hogy realisztikusan küzdjön meg a bűnözési vészhelyzettel, beleértve a romabűnözést is anélkül, hogy felvenné a jótétlélek attitűdjét.
en In amongst all this, unfortunately, not a single month goes by when there is not a racist attack against Roma in any Member State.
hu Mindeközben sajnos már nem múlik el úgy hónap, hogy valamelyik tagállamban ne lenne rasszista indíttatású támadás a romákkal szemben.
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Commissione tributaria provinciale di Roma lodged on ‧ March ‧- Nissan Italia Srl v Agenzia Entrate Ufficio Roma
hu C-‧/‧. sz. ügy: A Commissione tributaria provinciale di Roma által ‧. március ‧-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nissan Italia Srl kontra Agenzia Entrate Ufficio Roma
A 1. oldal. Talált 2809 mondatot a Roma kifejezésre.Találat ebben: 1,837 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!