kiejtés:  

Fordítás magyar-ra/re:

 • romák   
  (  p)
   
  the Romani people
 • Fellini-Róma   
   
  Roma (1972 film)
 • Romák   
  (Proper noun  )
   
  the Romani people; gypsies
 • roma   
  (Proper noun  )
   
  the Romani people; gypsies
 • cigány   

Más jelentések:

 
A female given name used in the Anglo-Saxon world, associated with the Latin or Italian name of Rome.
 
the language of the Roma
 
A subgroup of the Romani people (believed to have originated in India), found primary in Eastern Europe; also known as Gypsies.
 
An Austronesian language of Indonesia.
 
A variety of tomato.
 
A city in Texas on the Rio Grande, pop. (2000) 9,617 (see Roma, Texas in Wikipedia)
 
A language of Indonesia, spoken in the Roma Island, part of the Maluku Islands.
 
A province in the Lazio region of Italy.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (3)

A.S. Cisco Calcio RomaA.S. Cisco Roma
A.S. RomaA.S. Roma
Temple of Venus and RomaVénusz és Róma temploma

Példa mondatok: "Roma", fordítási memória

add example
Draws attention to the fact that specific and urgent measures need to be taken to improve the situation of the Roma by using the National Strategy on Roma, involving well-developed Roma civil society as the main partner; considers that matching government funds with funds from the Instrument for Pre-Accession Assistance and institutionally recognising the Roma Advisory Group should be a way towards improving the social inclusion of the Roma in the Former Yugoslav Republic of Macedoniafelhívja a figyelmet arra, hogy a romákra vonatkozó nemzeti stratégia alkalmazásával és fő partnerként a fejlett roma civil társadalom részvételével egyedi és sürgős intézkedéseket kell tenni a romák helyzetének javítására; úgy véli, hogy a kormányzati alapok IPA-alapokkal való kiegészítése és a Roma Tanácsadó Csoport intézményes elismerése kellene hogy legyen az egyik módja annak, hogy javítsák Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban a romák társadalmi integrációját
Calls on the Commission and the Member States to work with non-governmental organisations (NGOs), Roma communities and leaders in order to develop a jointly acceptable plan for the social inclusion of the Roma, to be implemented in close partnershipfelhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt nem kormányzati szervezetekkel, roma közösségekkel és vezetőkkel annak érdekében, hogy közösen elfogadható tervet dolgozzanak ki a romák társadalmi befogadásának szoros partnerségben való végrehajtására
In addition, we should call upon the Commission to establish an EU Roma inclusion fund, together with an EU strategy for Roma inclusion and a Roma unit within the European Commission.Fel kell szólítanunk továbbá a Bizottságot, hogy hozzon létre egy EU-s roma-integrációs alapot egy ugyanerre irányuló stratégiával együtt, valamint egy roma-egységet az Európai Bizottságban.
Today, now that Europe is reconciled with itself, should it be reconciled with the Roma population as well, or should it declare and treat the Roma as second-class citizens who are again to be concentrated in some Member States transformed into Roma ghettos?Kiegyezzen-e Európa a roma népességgel - most, hogy önmagával kiegyezett -, vagy nyilvánítsa és kezelje a romákat másodosztályú állampolgárként, akik néhány roma gettóvá vált tagállamban koncentrálódnak?
There are still lots of groups where, despite good legislation, anti-discrimination is not working: Roma, Ashkaeli and Egyptians, LGBT people; we should also mention gender equality on International Women's Day.Még most is több olyan csoport van, ahol a jó törvénykezés ellenére nem működik a diszkriminációellenesség: romák, askélik, egyiptomiak, leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek; de meg kellene említeni a társadalmi nemek közötti egyenlőséget is a Nemzetközi Nőnapon.
Roma have become partners!A romák partnerré váltak a folyamatban!
Our government has collected considerable funds from taxes on all working people and has given them to Roma citizens in order to enable them to lead a dignified life.A kormányunk jelentős pénzösszegeket gyűjtött össze a munkavállalókra kiszabott adókból, és ezt a roma polgároknak adta, hogy méltó életet élhessenek.
In my country, which is no exception, the Roma are socially marginalised and live in poverty.Hazámban, amely nem kivétel, a romák a társadalom perifériáján, szegénységben élnek.
I would like to congratulate Mrs Kósáné Kovács on her report, which presents a comprehensive analysis of the socio-economic status of Roma communities.írásban. - (HU) Szeretnék gratulálni Kósáné képviselőtársamnak jelentéséhez, amely átfogó elemzést nyújt a roma közösségek társadalmi-gazdasági állapotáról.
I therefore welcome the efforts of the European Union to get involved in solving the problem of the Roma and to improve the integration of this community into society in an organised way.Üdvözlöm éppen ezért az Európai Unió erőfeszítéseit, hogy részt vegyen a romák problémájának megoldásában, és szervezett módon segítse e közösség társadalmi integrációját.
Encourages the government and the parliament to pursue efforts to ensure the elimination of all forms of discrimination and prejudice, including vis-à-vis the Roma community; calls in this context for the adoption by the government of a global anti-discrimination strategy and its effective implementation at state and local levelösztönzi a kormányt és a parlamentet, hogy folytassa erőfeszítéseit a diszkrimináció és az előítéletek valamennyi formájának eltörléséért, a roma közösséggel szemben is; ezzel összefüggésben felhívja a kormányt egy átfogó diszkrimináció elleni stratégia elfogadására, valamint annak hathatós végrehajtására állami és helyi szinten egyaránt
The Roma are a very special minority, which cannot be counted as a traditional minority.A roma népesség különleges kisebbség, amely nem tartozik a hagyományos kisebbségek közé.
As part of the European Roma strategy, a high-level political meeting should be an annual fixture with a view to checking progress on policy, exchanging positive experiences, but also - should this prove necessary - sounding critical notes.Az európai romastratégia részeként évente kötelezően kellene tartani magas szintű politikai találkozót, amelyen ellenőriznénk a politika előrehaladását, kicserélnénk a pozitív tapasztalatokat, ugyanakkor szükség esetén kritikánknak is hangot adhatnánk.
The prevention of and vaccination against diseases prevalent in Roma communities as well as the question of emergency situations and regular health checks have yet to be resolved.Ugyancsak megoldásra vár a roma közösségekben előforduló betegségek megelőzése és az ezek elleni védőoltás, valamint a vészhelyzetek és a rendszeres egészségügyi ellenőrzések kérdése.
I firmly believe that common EU programmes, especially in the area of education, would accelerate considerably the integration of the Roma.Szilárdan hiszek abban, hogy a közös uniós programok, különösen az oktatás terén, jelentősen felgyorsítanák a romák integrációját.
Some of you mentioned the situation of the Roma families in the Trebca mines.Néhányan megemlítették a roma családok helyzetét a trebcai bányákban.
Considers that it should look into different aspects of European policy challenges regarding Roma inclusion in more detailúgy ítéli meg, hogy behatóbban kellene tanulmányoznia a romák integrációjára vonatkozó európai politikai kihívások különböző szempontjait
I oppose these deportations because the situation of minorities in Kosovo, especially the Roma, is unbearable.Ellenzem az effajta bánásmódot, mivel a kisebbségek helyzete Koszovóban - különösen a romák helyzete - elviselhetetlen.
The inclusion of Roma is a priority for the EU and it requires the commitment and joint efforts of national and local authorities, civil society and EU institutions.A romák integrációja az EU prioritásai közé tartozik, amelyhez a nemzeti és helyi hatóságok, a civil társadalom és az uniós intézmények elkötelezettségére és közös erőfeszítésére van szükség.
Many Roma - and therefore many children - live in abject poverty, are not integrated and have little or no opportunity to get ahead in our society.Sok roma - és így roma gyermek is - nyomorban él, nem illeszkedett be a társadalomba, és kevés lehetősége van vagy egyáltalán nincs lehetősége arra, hogy előrébb jusson a társadalmunkban.
Unfortunately, however, it does not outline the framework of a long-term Roma policy.Sajnos azonban nem vázolja fel egy hosszú távú romapolitika kereteit.
Vittorio Agnoletto, Giusto Catania, Bairbre de Brún, Ilda Figueiredo, Mary Lou McDonald, Sylvia-Yvonne Kaufmann and Erik Meijer, on behalf of the GUE/NGL Group, on the situation of Roma people in the European Union (BVittorio Agnoletto, Giusto Catania, Bairbre de Brún, Ilda Figueiredo, Mary Lou McDonald, Sylvia-Yvonne Kaufmann és Erik Meijer, GUE/NGL, a romák európai unióbeli helyzetéről (B
Case T-‧/‧: Order of the Court of First Instance of ‧ January ‧- Commission v Banca di RomaT-‧/‧. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság ‧. január ‧-i végzése – Bizottság kontra Banca di Roma
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Corte d'appello di Roma (Italy) lodged on ‧ September ‧- Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) v Tiziana Bruno and Massimo PettiniC-‧/‧. sz. ügy: A Corte d'appello di Roma (Olaszország) által ‧. szeptember ‧-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) kontra Tiziana Bruno és Massimo Pettini
The first is dissatisfaction with the current situation of most Roma in the European Union.Az első az Európai Unióban élő romák többségének jelenlegi helyzetével való elégedetlenség.
A 1. oldal. Talált 2809 mondatot a Roma kifejezésre.Találat ebben: 1,087 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!