Fordítás magyar-ra/re:

  • karú   
    (Suffix  )
     
    having a number of arms

Más jelentések:

 
Having a particular type of arm.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (52)

access arm
pozicionáló kar
Angolan Armed Forces
Angola hadereje
arm
felkar; ruhaujj; folyóág; felfegyverez; kéz; oldal; fegyvernem; elágazás; fegyverez; szár; ág; ágazat; felszerel; fogantyú; harceszköz; szárny; váll; kar; fegyver
arm and a leg
borsos ár
arm-chair
fotel; karosszék
arme blanche
lándzsa
armed
fegyveres
armed forces
katonaság; fegyveres erők
Armed Forces of Armenia
Örményország hadereje
Armed Forces of Belarus
Fehéroroszország hadereje
Armed Forces of Malta
Málta hadereje
Armed Forces of the Philippines
A Fülöp-szigetek hadereje
armful
nyalábnyi
arming
fegyverzet; forgórész
arms
fegyverzet; címer; fegyver
arms control
fegyverzet-ellenőrzés
arms industry
fegyvergyártás
arms limitation
fegyverzetkorlátozás
arms policy
fegyverzeti politika
arms race
hidegháborús fegyverkezési verseny; fegyverkezési verseny
arms supply
fegyverellátás
arms trade
fegyverkereskedelem
clutch arm
tengelykapcsolókar
coat of arms
címerpajzs; címer
European arms policy
európai fegyverzetpolitika
Indian Armed Forces
India hadereje
Jordanian Armed Forces
Jordánia hadereje
Lebanese Armed Forces
Libanoni Fegyveres Erők
lower arm
alsókar; alkar
Myanmar Armed Forces
Mianmar hadereje
non-proliferation of arms
fegyverek elterjedésének megakadályozása
one-armed
félkarú
one-armed bandit
félkarú rabló
Polish Armed Forces
A Lengyel Köztársaság Fegyveres Erői
Portuguese Armed Forces
Portugália hadereje
Revolutionary Armed Forces of Colombia
Kolumbia Forradalmi Fegyveres Erői
Romanian Armed Forces
Románia hadereje
Royal Arms of Cambodia
Kambodzsa címere
Royal Thai Armed Forces
Thaiföld hadereje
Singapore Armed Forces
Szingapúr hadereje
small arms
kézifegyver
Spanish Armed Forces
Spanyolország hadereje
strong-arm
erőszakos
Swedish Armed Forces
Svédország hadereje
Turkish Armed Forces
Törökország hadereje
upper arm
felkar

Példa mondatok: "-armed", fordítási memória

add example
en The young man was pulling at her arm.
hu A fiatalember a karját ráncigálta.
en In his arms he held the child, whom no skill had been able to recall to life.
hu Karjában tartotta a gyermeket, akit semmi sem tudott visszahozni az életbe.
en organised or armed robbery
hu szervezett vagy fegyveres rablás
en As Candy stumbled backward into Malingos arms the glyph fell over, trapping Julius Fugit beneath its weight.
hu Cuki a ficak karjai közé esett, a gliff felborult, és maga alá temette Fugit Júliust.
en taking note of the Council Common Position ‧/‧/CFSP of ‧ October ‧ lifting the restrictive measures and the arms embargo against Libya, which paves the way for the full involvement of that country in the Barcelona process
hu tudomásul véve a Tanács ‧. október ‧-i ‧/‧/KKBP közös álláspontját, amely eltörli a Líbiával szembeni korlátozó intézkedéseket, és a fegyverembargót, megnyitva ezáltal az utat Líbiának a barcelonai folyamatban való teljes körű részvételére
en He seized Miles by the arm, dragged him to the window, and began to devour him from head to foot with his eyes, turning him this way and that, and stepping briskly around him and about him to prove him from all points of view; whilst the returned prodigal, all aglow with gladness, smiled, laughed, and kept nodding his head and saying -
hu Megragadta Miles karját, az ablakhoz vonszolta, tetőtől talpig végigmérte ide-oda forgatva, s maga is körüljárta, hogy jól megvizsgálhassa minden oldalról; ezalatt a megtért "tékozló fiú" repesett az örömtől, s egyre bólogatott fejével:
en The situation of women in armed conflicts and their role in reconstruction and the democratic process in countries after a conflict (‧/‧(INI
hu A nők helyzete a fegyveres konfliktusokban és a konfliktushelyzet után az újjáépítésben és a demokratikus folyamatokban betöltött szerepük (‧/‧(INI
en She put her arms round my neck, and laughed, and called herself by her favourite name of a goose, and hid her face on my shoulder in such a profusion of curls that it was quite a task to clear them away and see it.
hu Karját nyakam köré fonta és kacagott, és kedves szójárásával libuskának nevezte magát, és a vállamra borult, és arcát úgy beletemette fürtjei zuhatagába, hogy nem volt könnyű szabaddá tennem, amikor látni akartam.
en Then he opened his arms.
hu Kitárta karjait.
en One of them was a framed front page of the Derry News, the photo showing Duddits, his friends, and Josie Rinkenhauer, all of them with their arms around each other, all of them grinning like mad (how well Duddits had looked in that picture, how strong and normal) below a headline reading HIGH-SCHOOL CHUMS PLAY DETECTIVE, FIND MISSING GIRL.
hu Az egyik a derryi News bekeretezett címlapja volt, a fényképen Duddits, barátai és Josie Rinkenhauer, valamennyien átkarolják egymást, valamennyien őrülten vigyorognak (milyen jól festett Duddits ezen a képen, milyen erősnek és normálisnak látszott), a szalagcím alatt: GIMIS SRÁCOK NYOMOZTÁK KI AZ ELVESZETT LÁNYT!
en Israel could move about, he was now armed, and if he had been at so much trouble to get rid of me, it was plain that I was meant to be the victim.
hu Israel visszanyerte mozgási képességét, most már fegyvere is volt, és mivel annyira törekedett rá, hogy egy percre megszabaduljon tőlem, nyilvánvalóan engem szemelt ki áldozatának.
en Each individual case of arms brokering relating to war weapons and other military equipment located outside Germany requires a license
hu A Németországon kívül található harci fegyverekre vagy egyéb haditechnikai eszközökre kiterjedő fegyverközvetítés minden egyes esetben egyedi engedélyhez kötött
en The manikin comprises a head, torso, arms and legs as a single unit
hu A próbabábu egyetlen egységből áll, amely tartalmazza a fejet, a törzset, a karokat és a lábakat
en And, taking Chichikov by the arm, the host conducted him within, where they were met by a couple of youths.
hu A belső szobákból nyári zubbonyban két fiú jött elébük, vékonyak voltak, mint a fűzfavessző, s apjuknál egy teljes rőffel magasabbak.
en By neural command he flexed his harness's major manipulators, like a human stretching his arms.
hu Idegi paranccsal kinyújtotta a hámja manipulátorait, mint egy karját gyakorlatoztató ember.
en I went to Raymond and I took him in my arms again, and then turning to several of the others I bade them come and touch me so that they could see I was a real being.
hu Raymondhoz mentem, ismét átöleltem, aztán a többiekhez fordultam, hívtam őket, hogy jöjjenek közelebb, érintsenek meg, győződjenek meg róla, hogy valóban létezem.
en His horse was caparisoned in cloths of rose-pink and gray; the herald carried high a gonfalon showing three white unicorns on a green field: the royal arms of Dahaut.
hu Lovát rózsaszín és szürke csótár borította; kezében zászlót tartott, amelyen zöld mezőben három fehér egyszarvú látszott: Dahaut királyi címere.
en Paulina then ordered some slow and solemn music, which she had prepared for the purpose, to strike up; and, to the amazement of all the beholders, the statue came down from off the pedestal and threw its arms around Leontes's neck.
hu Paulina ekkor lassú és ünnepélyes zenét rendelt - a zenészeket már előre odaállította e célból, s valamennyi személy ámulatára a szobor lelépett az állványról és karját Leontes nyaka köré fonta.
en any Member State may take such measures as it considers necessary for the protection of the essential interests of its security which are connected with the production of or trade in arms, munitions and war material; such measures shall not adversely affect the conditions of competition in the internal market regarding products which are not intended for specifically military purposes
hu a tagállamok megtehetik az alapvető biztonsági érdekeik védelme érdekében általuk szükségesnek tartott, fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállításával vagy kereskedelmével kapcsolatos intézkedéseket; ezek az intézkedések nem befolyásolhatják hátrányosan a belső piacon belüli versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében
en J ust a small- arms kit
hu Csak pár pisztoly
en He got a grip on my arm.
hu Mégis sikerült megmarkolnia a karomat.
en And I realized, through my frantic sobbing breaths, what it was I held in my arms.
hu És ekkor, eszeveszett, görcsös zihálásom közepette ébredtem rá, hogy mit is tartok voltaképp a kezemben.
en We know about the so-called line of control guarded by the armed forces of the two countries.
hu Mindannyian ismerjük az ún. ellenőrzési vonalat, amelyet fegyveresek őriznek mind a két ország részéről.
en This left their arms free for opening doors, entering through windows, or throwing stun grenades.
hu Így a kezük szabadon maradt, ajtót nyithattak, ablakon mászhattak be, kábító gránátot vethettek.
en His arms and legs were the star's arms, pinned down somehow and yet reaching in all directions.
hu Végtagjai megegyeztek a bolygó fénykarjaival, s bár lekötözték, mégis minden irányba elért.
A 1. oldal. Talált 22254 mondatot a -armed kifejezésre.Találat ebben: 3,998 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!