Fordítás magyar-ra/re:

  • karú   
    (Suffix  )
     
    having a number of arms

Más jelentések:

 
Having a particular type of arm.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (52)

access arm
pozicionáló kar
Angolan Armed Forces
Angola hadereje
arm
felkar; ruhaujj; folyóág; felfegyverez; kéz; oldal; fegyvernem; elágazás; fegyverez; szár; ág; ágazat; felszerel; fogantyú; harceszköz; szárny; váll; kar; fegyver
arm and a leg
borsos ár
arm-chair
fotel; karosszék
arme blanche
lándzsa
armed
fegyveres
armed forces
katonaság; fegyveres erők
Armed Forces of Armenia
Örményország hadereje
Armed Forces of Belarus
Fehéroroszország hadereje
Armed Forces of Malta
Málta hadereje
Armed Forces of the Philippines
A Fülöp-szigetek hadereje
armful
nyalábnyi
arming
fegyverzet; forgórész
arms
címer; fegyverzet; fegyver
arms control
fegyverzet-ellenőrzés
arms industry
fegyvergyártás
arms limitation
fegyverzetkorlátozás
arms policy
fegyverzeti politika
arms race
hidegháborús fegyverkezési verseny; fegyverkezési verseny
arms supply
fegyverellátás
arms trade
fegyverkereskedelem
clutch arm
tengelykapcsolókar
coat of arms
címerpajzs; címer
European arms policy
európai fegyverzetpolitika
Indian Armed Forces
India hadereje
Jordanian Armed Forces
Jordánia hadereje
Lebanese Armed Forces
Libanoni Fegyveres Erők
lower arm
alsókar; alkar
Myanmar Armed Forces
Mianmar hadereje
non-proliferation of arms
fegyverek elterjedésének megakadályozása
one-armed
félkarú
one-armed bandit
félkarú rabló
Polish Armed Forces
A Lengyel Köztársaság Fegyveres Erői
Portuguese Armed Forces
Portugália hadereje
Revolutionary Armed Forces of Colombia
Kolumbia Forradalmi Fegyveres Erői
Romanian Armed Forces
Románia hadereje
Royal Arms of Cambodia
Kambodzsa címere
Royal Thai Armed Forces
Thaiföld hadereje
Singapore Armed Forces
Szingapúr hadereje
small arms
kézifegyver
Spanish Armed Forces
Spanyolország hadereje
strong-arm
erőszakos
Swedish Armed Forces
Svédország hadereje
Turkish Armed Forces
Törökország hadereje
upper arm
felkar

Példa mondatok: "-armed", fordítási memória

add example
en He wanted to pummel Aarfy, but lacked the strength to lift his arms.
hu Be akart húzni Aarfynak, de nem volt annyi ereje, hogy fölemelje a karját.
en The guardian has instincts as much as it attacks the scrunt.It is a he/she arms against the one
hu Az Őrző ösztönösen megérzi, mikor támad a Szkarmp, ez az egyik legnagyobb fegyvere ellenük
en I came into the room where she and my mother were sitting; and the baby (who was only a few weeks old) being on my mother's lap, I took it very carefully in my arms.
hu Beléptem a szobába, ahol ő meg édesanyám üldögélt; mivel a kisbaba (aki akkor csak néhány hetes volt) anyám ölében pihent, nagyon óvatosan karomba vettem.
en Subject is armed and volatile
hu A célszemélynél fegyver van és instabil
en Funding to UNDP/BCPR for support to ECOWAS Small Arms Control Programme (SEK ‧; approx. EUR
hu Hozzájárulás az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP)/Válságmegelőzési és Helyreállítási Hivatala (BCPR) által a Nyugat-afrikai Országok Gazdasági Közösségének (ECOWAS) a kézifegyverek ellenőrzésére vonatkozó, programjára nyújtott finanszírozáshoz (‧ SEK; kb. ‧ EUR
en The Operation Plan and the Rules of Engagement concerning the EU military operation to contribute to the deterrence, prevention and repression of acts of piracy and armed robbery off the Somali coast, hereinafter referred to as Operation Atalanta, are approved
hu A Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletre (Atalanta-művelet) vonatkozó műveleti tervet és a harcérintkezés szabályait jóváhagyják
en Approximately ‧ % of subjects who received Enbrel achieved an ACR ‧ response at month ‧ and month ‧ compared to fewer than ‧ % of subjects in the placebo arm
hu Három és hat hónap után az Enbrel-lel kezeltek mintegy ‧ %-ában tapasztaltak ACR ‧ választ, míg a placebo csoportban ez a szám kevesebb, mint ‧ % volt
en The light of the street lamps filtered softly through the lace curtains, and there lay Michael, his head turned away from her, in his immaculate white cotton paja- mas, pressed so carefully by Henri that they had a perfect seam down the arm.
hu A csipkefüggönyökön lágyan hullott be az utcai lámpák fénye, és ott feküdt Michael, fejét elfordítva a lánytól, patyolatfehér pamutpizsamában, amelybe a lelkiismeretes Henri nyílegyenes éleket vasalt.
en She turned her head away and put her arms back under the bedclothes and shut her eyes.
hu Elfordította a fejét, karjait visszadugta a takaró alá, és becsukta a szemét.
en The best places to give yourself an injection are: the front of your waist (abdomen); your buttocks; the front of your thighs or upper arms
hu Az öninjekciózás számára a legalkalmasabb helyek: a has bőre, a fartájék, a felkar vagy a comb elülső felszíne
en Other information: Former Deputy Chief of Armed Forces General Staff for Logistics and Industrial Research/Head of State Anti-Smuggling Headquarters, engaged in efforts to get round the sanctions imposed by UNSCR ‧ and
hu Egyéb információ: a fegyveres erők logisztikai és ipari kutatási személyzetének parancsnokhelyettese, valamint az állami csempészetellenes központ vezetője, részt vesz az ‧ és ‧ ENSZ BT-határozatokban kiszabott szankciók megkerülésére tett erőfeszítésekben
en Dianne held his arm and jogged beside the stretcher.
hu Dianne fogta a kezét, miközben a hordágy mellett gyalogolt.
en A lighted disk with something projecting from the center: a long metal arm with half a dozen ball joints in it and a cup on the end.
hu Egy kivilágított korong, aminek kinyúlt valami a közepéből: hosszú fémkar, fél tucat gömbcsuklós izülettel, egy tállal a végén.
en Political and Security Committee Decision ATALANTA/‧/‧ of ‧ October ‧ amending Political and Security Committee Decision ATALANTA/‧/‧ on the acceptance of third States’ contributions to the European Union military operation to contribute to the deterrence, prevention and repression of acts of piracy and armed robbery off the Somali coast (Atalanta) and Political and Security Committee Decision ATALANTA/‧/‧ on the setting-up of the Committee of Contributors for the European Union military operation to contribute to the deterrence, prevention and repression of acts of piracy and armed robbery off the Somali coast (Atalanta
hu A Politikai és Biztonsági Bizottság Atalanta/‧/‧ határozata (‧. október ‧.) a harmadik államoknak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) való hozzájárulása elfogadásáról szóló Atalanta/‧/‧ politikai és biztonsági bizottsági határozat, valamint a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelet (Atalanta) tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló Atalanta/‧/‧ politikai és biztonsági bizottsági határozat módosításáról
en The case for reinforcement of both the preventive and the corrective arm of the pact is obvious.
hu Nyilvánvaló, hogy a paktum prevenciós és korrekciós ágát egyaránt meg kell erősíteni.
en He gazed with some intentness at the English barricades of the two highways, - two large abatis of trees, that on the road to Genappe above La Haie-Sainte, armed with two cannon, the only ones out of all the English artillery which commanded the extremity of the field of battle, and that on the road to Nivelles where gleamed the Dutch bayonets of Chasse's brigade.
hu Mereven szemlélte a két út angol torlaszait, a két hatalmas fatorlaszt; azt, amely a genappe-i úton Haie-Sainte felett állt, két ágyúval fel fegyverezve - az egész angol tüzérségnek csak ez a két ágyúja irányult a csatatér közepe felé -, és a másikat a nivelles-i úton, amelyen megcsillantak a Chassé-dandár hollandusainak szuronyai.
en At his word the band flew down and seized Quelala, carried him in their arms until they were over the middle of the river, and then dropped him into the water.
hu Szavára a csapat leszállt, megragadta Kelált, fölemelte, és kivitte a folyó közepéig, ott aztán belepottyantottak a vízbe.
en Therefore, I wish to reiterate, in the strongest terms, that the Israeli bombings must be brought to an immediate halt, as must Hamas' rocket fire into Israel, and the smuggling of arms into the Gaza Strip from Egypt must also be stopped.
hu Szeretném tehát a lehető leghatározottabban megismételni, hogy az izraeli bombázásoknak azonnal véget kell vetni, csakúgy, mint a Hamász Izrael ellen irányuló rakétatámadásainak, továbbá be kell fejezni az Egyiptom felől a Gázai övezetbe irányuló fegyvercsempészetet.
en The enduring truth is that Africa is the scene of bloody conflicts and that Africans spend more on arms than they receive in development aid.
hu A kíméletlen igazság az, hogy Afrika véres konfliktusok színhelye, és az afrikaiak többet költenek fegyverekre, mint amennyit fejlesztési támogatásként kapnak.
en Her elbows began to bend, and as the drag of her weight began to leave her arms and shoulders, the tingles racing through her flesh increased.
hu Könyöke behajlott, testének súlya egyre kevésbé terhelte karját és vállát, és a tűszúrások egyre lázasabb iramban cikáztak ide-oda az izmaiban.
en The evening was employed in putting bedding, arms, munitions, provisions, etc., on board, and the next morning, by 5 o'clock, the good-byes were spoken, and Pencroff, hoisting the sails, headed for Claw Cape, which had to be doubled before taking the route to the southeast.
hu Az este azzal telt el, hogy a telepesek fekvőhelyeket, használati tárgyakat, fegyvereket, lőszert, iránytűt és nyolcnapi élelmet szállítottak a Bonadventure fedélzetére; hamar végeztek a berakodással, és visszatértek a Gránitpalotába.
en The licensing office may require applications for transit of arms, ammunition and equipment intended specifically for military use and of related technology to be accompanied by a document in which the competent authorities in the country from which the goods come certify that export to the stated country of destination is authorised
hu Az engedélyező hivatal előírhatja, hogy a fegyverek, lőszerek, a kifejezetten katonai célra szánt eszközök és az ehhez kapcsolódó technológiák tranzitja iránti kérelmekhez a kérelmező mellékeljen egy olyan dokumentumot, amelyben azon ország illetékes hatóságai, ahonnan az áru érkezik, igazolják, hogy a megadott célországba irányuló kivitel engedélyezett
en THE MERLIN HAD AGED, too, and the years had not been so kind to him as to Gwenhwyfar; he was more stooped, he dragged his leg now with a walking stick, and his arms and wrists, with their great ropy muscles, looked like branches of an ancient and twisted oak.
hu A merlin is megöregedett, és az évek hozzá nem voltak olyan kegyesek, mint Gwenhwyfarhoz; még görbébb lett, a lábát immár bottal megsegítve húzta, és a két karja meg csuklója a nagy, kötélszerű izmokkal olyan volt, mint egy nagy, vén, görbe tölgyfa ága.
en Sir Tristano returned to report that he had received correct if somewhat cool hospitality; that the barons were disbanding their armed companies with calculated slowness; and that each house had a litany of wrongs to recite against its foes.
hu Sir Tristano visszatértekor jelentette, hogy megfelelő, bár hűvös fogadtatásban részesült; a bárók szándékos lassúsággal oszlatják fel fegyveres csapataikat, és minden család egy egész litániányi sérelmet tart számon.
A 1. oldal. Talált 22254 mondatot a -armed kifejezésre.Találat ebben: 6,656 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!