Fordítás magyar-ra/re:

  • karú   
    (Suffix  )
     
    having a number of arms

Más jelentések:

 
Having a particular type of arm.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (59)

access arm
pozicionáló kar
AGM-78 Standard ARM
AGM–78 Standard ARM
Angolan Armed Forces
Angola hadereje
arm
felkar; ruhaujj; folyóág; felfegyverez; kéz; oldal; fegyvernem; elágazás; fegyverez; szár; ág; ágazat; felszerel; fogantyú; harceszköz; szárny; váll; kar; fegyver; ujj; kéz kar; fegyverkezik
arm and a leg
borsos ár; a gatyája is rámegy
arm wrestling
szkander; karbirkózás
arm-chair
fotel; karosszék
arme blanche
lándzsa
armed
fegyveres
armed forces
katonaság; fegyveres erők; haderő
Armed Forces of Armenia
Örményország hadereje
Armed Forces of Belarus
Fehéroroszország hadereje
Armed Forces of Malta
Málta hadereje
Armed Forces of the Philippines
A Fülöp-szigetek hadereje
armful
nyalábnyi
arming
fegyverzet; forgórész; armatúra
arms
fegyverzet; címer; fegyver
arms control
fegyverzet-ellenőrzés
arms industry
fegyvergyártás
arms limitation
fegyverzetkorlátozás
arms policy
fegyverzeti politika
arms race
hidegháborús fegyverkezési verseny; fegyverkezési verseny
arms supply
fegyverellátás
arms trade
fegyverkereskedelem
at arm’s length
kartávolságra
be up in arms
felzúdul
Brothers in Arms
Brothers in Arms
clutch arm
tengelykapcsolókar
coat of arms
címerpajzs; címer
European arms policy
európai fegyverzetpolitika
Indian Armed Forces
India hadereje
Jordanian Armed Forces
Jordánia hadereje
keep at arm’s length
; távol tart magától
Lebanese Armed Forces
Libanoni Fegyveres Erők
lower arm
alsókar; alkar
Myanmar Armed Forces
Mianmar hadereje
non-proliferation of arms
fegyverek elterjedésének megakadályozása
one-armed
félkarú
one-armed bandit
félkarú rabló
Polish Armed Forces
A Lengyel Köztársaság Fegyveres Erői
Portuguese Armed Forces
Portugália hadereje
Revolutionary Armed Forces of Colombia
Kolumbia Forradalmi Fegyveres Erői
Romanian Armed Forces
Románia hadereje
Royal Arms of Cambodia
Kambodzsa címere
Royal Thai Armed Forces
Thaiföld hadereje
Singapore Armed Forces
Szingapúr hadereje
small arms
kézifegyver
Spanish Armed Forces
Spanyolország hadereje
strong-arm
erőszakos
Swedish Armed Forces
Svédország hadereje
Turkish Armed Forces
Törökország hadereje
upper arm
felkar; felsőkar

Példa mondatok: "-armed", fordítási memória

add example
en But as to our European allies, they dont have the reserves we have; for over a decade they have run down their manpower levels, arms levels, and preparation levels to a point where the imbalance in conventional manpower and hardware between the NATO forces and the Warsaw Pact forces is at a stage that cannot be recouped in a mere nine months.
hu De ami európai szövetségeseinket illeti, nincsenek olyan tartalékaik, mint nekünk; évek alatt lecsökkentették a legénységi állományt, fegyverállományt és a készültségi szintet annyira, hogy a NATO hátránya emberanyagban és felszerelésben nem szüntethetőő meg alig kilenc hónap alatt.
en At the Royal Arms of England you will find a young gentleman named Mordaunt."
hu - Boulogne felé vág neki; ott az Anglia Címerében talál egy Mordaunt nevű ifjút.
en Standing close to him, feeling his arm against hers, Tess tried to control her breathing.
hu A férfi közelében Tess alig tudta visszafogni szapora lélegzetét.
en Mary Kathleen, obeying my silent arm signals, hid herself in the bathroom.
hu Mary Kathleen engedelmeskedett néma karmozdulataimnak, és elbújt a fürdőszobában.
en Tionne rushed past Kyp Durron, who grabbed her arm and shouted, "Go to the communications center!
hu Siessen a kommunikációs központba! kiáltotta Kyp a mellette haladó Tionnénak.
en Thus armed, the count held the lives of five men in his hands.
hu Ilyen módon felfegyverkezve, a gróf öt ember életét tartotta a kezében.
en I' il tie down your right arm so you can learn to throw a left
hu Lekötözöm a jobb kezed, hogy megtanuld használni a balt
en There were also only forty armed men in the building, and all of them were on the first floor in the rear, kept out of the way because the ministers wanted the armed peasants out of sight, except in ones and twos.
hu Az épületben mindössze negyven fegyveres őr tartózkodott, de azok is valahol hátul, mert a miniszterek nem szerettek felfegyverzett parasztokat látni, legfeljebb egyet-kettőt egyszerre.
en having regard to UN Security Council Resolution S/‧/‧ of ‧ August ‧ on the role of the Security Council in the prevention of armed conflicts
hu tekintettel az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának a Biztonsági Tanács fegyveres konfliktusok megelőzésében játszott szerepéről szóló, ‧. augusztus ‧-i S/‧/‧. sz. határozatára
en And it came to pass, that through the whole city of Jerusalem, for the space of forty days, there were seen horsemen running in the air, in gilded raiment, and armed with spears, like bands of soldiers.
hu Történt, hogy negyven napon át levegőben száguldó, aranyba öltözött lovasokat és századonként felsorakozott, felfegyverzett sereget láttak az egész városban.
en Three students are hiding from four armed criminals
hu Három diák bujkál négy fegyveres bűnöző elől
en European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
hu Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Kongói Demokratikus Köztársaságot illetõen a fegyverembargót megsértõ személyekkel szembeni egyes különleges korlátozó intézkedések elrendelésérõl szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
en With surprising strength, the half-drow wrapped his arm around Ren and dragged him forward.
hu A kecses Azriim könnyedén felnyalábolta Rent, és a fa felé indult vele.
en Sitting in a pneumatic chair, with his arm round a girl's waist, sucking away at his sex-hormone chewing-gum and looking at the feelies.
hu Légpárnás székben üldögélne, átölelve egy lány derekát, szexhormonos rágógumit szopogatva és gyönyörködve a tapiban.
en To continue to stand there with his arms upraised?
hu Továbbra is ott álljon felemelt karral?
en having regard to its resolution of ‧ November ‧ on the Council's Fifth Annual Report according to Operative Provision ‧ of the European Union Code of Conduct on Arms Exports
hu tekintettel a Tanács az Európai Unió fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének ‧. operatív rendelkezése értelmében készült ötödik éves tanácsi jelentésről szóló, ‧. november ‧-i állásfoglalására
en Kurik struck, his spiked chain-mace tearing a huge chunk of flesh from the Troll's massive left arm.
hu Kurik ebben a pillanatban támadott; tüskékkel kivert láncos buzogánya hatalmas darabot hasított ki a troll vastag bal karjából.
en Garp let the driver take his arm.
hu Két tolószékest is felfedezett.
en The search ended, they lifted Javert to his feet, bound his arms behind his back, and fastened him to that celebrated post in the middle of the room which had formerly given the wine-shop its name.
hu A motozás után Javert-t talpra állították, karjait hátrakötötték, s az ivó közepén ahhoz a híres faoszlophoz kötötték, amelytől a kocsma egykori neve származott.
en She sat in the dining room, arms resting on the polished table, watching the bony crepe myrtle, scraping, leafless and shining, at the blue sky.
hu Rowan az ebédlőasztal fényezett lapjára könyökölve figyelte a göthös selyemmirtuszt, amely kopasz ágakkal karmolászta a kék eget.
en This provision is adopted on the understanding that the Member States will apply strictly the European Union Code of Conduct for arms exports adopted on ‧ June
hu E rendelkezés elfogadása azon a megegyezésen alapul, hogy a tagállamok szigorúan betartják az Európai Unió ‧. június ‧-án elfogadott, fegyverkivitelre vonatkozó magatartási szabályzatát
en And he was a male vampire, and this was his territory, his lair, so to speak, and some male juices were flowing here, vampire or no, and now she was in his arms, and a monstrous possessiveness and high imaginative perception of saving her had taken hold of him.
hu Quinn végül is hím vámpír volt, ez itt az ő birodalma, barlangja, hogy úgy mondjam; vámpírság ide vagy oda, még mindig pezsgett benne egyfajta férfiasság, és most, hogy a karjaiban tarthatta Monát, megrohanta és legyűrte a birtoklás fajtalan vágya és a megmentő szerepének délibábos ábrándja.
en "It's fine," Venkman said, putting a fatherly arm around the diminutive nerd.
hu Nagyszerű mondta Venkman és apai mozdulattal átölelte a kis jelentéktelen figurát.
en David folded his arms and looked away.
hu David összefonta mellén a karját, és elfordította fejét.
A 1. oldal. Talált 22254 mondatot a -armed kifejezésre.Találat ebben: 4,507 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!