Fordítás magyar-ra/re:

  • karú   
    (Suffix  )
     
    having a number of arms

Más jelentések:

 
Having a particular type of arm.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (52)

access arm
pozicionáló kar
Angolan Armed Forces
Angola hadereje
arm
felkar; ruhaujj; folyóág; felfegyverez; kéz; oldal; fegyvernem; elágazás; fegyverez; szár; ág; ágazat; felszerel; fogantyú; harceszköz; szárny; váll; kar; fegyver
arm and a leg
borsos ár
arm-chair
fotel; karosszék
arme blanche
lándzsa
armed
fegyveres
armed forces
katonaság; fegyveres erők
Armed Forces of Armenia
Örményország hadereje
Armed Forces of Belarus
Fehéroroszország hadereje
Armed Forces of Malta
Málta hadereje
Armed Forces of the Philippines
A Fülöp-szigetek hadereje
armful
nyalábnyi
arming
fegyverzet; forgórész
arms
fegyverzet; címer; fegyver
arms control
fegyverzet-ellenőrzés
arms industry
fegyvergyártás
arms limitation
fegyverzetkorlátozás
arms policy
fegyverzeti politika
arms race
hidegháborús fegyverkezési verseny; fegyverkezési verseny
arms supply
fegyverellátás
arms trade
fegyverkereskedelem
clutch arm
tengelykapcsolókar
coat of arms
címerpajzs; címer
European arms policy
európai fegyverzetpolitika
Indian Armed Forces
India hadereje
Jordanian Armed Forces
Jordánia hadereje
Lebanese Armed Forces
Libanoni Fegyveres Erők
lower arm
alsókar; alkar
Myanmar Armed Forces
Mianmar hadereje
non-proliferation of arms
fegyverek elterjedésének megakadályozása
one-armed
félkarú
one-armed bandit
félkarú rabló
Polish Armed Forces
A Lengyel Köztársaság Fegyveres Erői
Portuguese Armed Forces
Portugália hadereje
Revolutionary Armed Forces of Colombia
Kolumbia Forradalmi Fegyveres Erői
Romanian Armed Forces
Románia hadereje
Royal Arms of Cambodia
Kambodzsa címere
Royal Thai Armed Forces
Thaiföld hadereje
Singapore Armed Forces
Szingapúr hadereje
small arms
kézifegyver
Spanish Armed Forces
Spanyolország hadereje
strong-arm
erőszakos
Swedish Armed Forces
Svédország hadereje
Turkish Armed Forces
Törökország hadereje
upper arm
felkar

Példa mondatok: "-armed", fordítási memória

add example
en the import, acquisition, purchase, transport, holding, sale, transfer or export of, or trade in, arms and ammunition constituting antiques, works of art or decorative items or intended to form part of a collection or display; authorisation may be subject to the condition that the arm has been permanently disabled
hu antik, mű- vagy dísztárgynak minősülő fegyverek és lőszerek, továbbá gyűjteménybe vagy kiállításra szánt fegyverek és lőszerek importja, megszerzése, vásárlása, szállítása, tartása, értékesítése, transzfere vagy exportja, valamint kereskedelme; az engedély kiadásának feltétele lehet, hogy a fegyvert tartósan működésképtelenné kell tenni
en On ‧ June ‧, the UNSC adopted Resolution ‧ authorising, for a period of six months from the date of that Resolution, States cooperating with the Transitional Federal Government of Somalia to enter the territorial waters of Somalia and to use, in a manner consistent with relevant international law, all necessary means to repress acts of piracy and armed robbery at sea
hu Az ENSZ BT ‧. június ‧-án elfogadta az ‧ sz. határozatot, amelyben felhatalmazta a szomáliai átmeneti szövetségi kormánnyal együttműködő államokat, hogy az említett határozat elfogadásától számított hat hónapon keresztül Szomália felségvizeire lépjenek, és a vonatkozó nemzetközi joggal összhangban minden szükséges eszközt felhasználjanak arra, hogy megakadályozzák a tengeren elkövetett kalóztámadásokat és fegyveres rablásokat
en But Farmer Maggot took him by the arm.
hu De Zsizsik gazda belékarolt.
en on measures for self-protection and the prevention of piracy and armed robbery against ships
hu az önvédelem céljából, valamint a hajók elleni kalóztámadások és fegyveres rablások megelőzése érdekében teendő intézkedésekről
en Do you know what the butcher said when he dropped... the meat cleaver on his arm?
hu Tudod mit mond a hentes... ha kiejti a kezéből a bárdot?
en As a precautionary measure, if prolonged outdoor activity is planned, protect your injection arm by wearing a long sleeved, coloured shirt
hu Amennyiben a beteg szabadban történő tevékenységet tervez, óvintézkedésként azt a kart, amelyikbe az injekciót adták, hosszú ujjú, színes inggel kell védeni
en Any revision of the financial perspective above ‧ % of the Community GNP within the margin for unforeseen expenditure will be taken jointly by the two arms of the budgetary authority, with the Council acting unanimously
hu A közösségi GNP ‧ százalékát meghaladó mértékű módosítást, amely a pénzügyi tervnek az előre nem látható kiadásokra fenntartott mozgástere keretein belül történik, a költségvetési hatóság két ága közös határozattal fogadja el, és ilyen esetekben a Tanács egyhangúlag határoz
en He pulled people by the arms; asked if everyone was out; pointed to the exits.
hu Karjuknál fogva ráncigálta ki a lakókat, megkérdezte, nem maradt-e benn valaki, és lázasan mutogatott a vészkijárat felé.
en Already two of the five Legion divisions were reassembled, and the other three would be formed up and properly armed by sunset.
hu A Légió öt hadosztályából kettőt máris felállítottak, napnyugtára a másik három is újjáalakul és föl is fegyverzik.
en The body's bare arms were atop the covers, stretched straight out at its sides; the hands were turned palms-up, and the fingers were bent into rigid curves, as if the dead man had made one last, futile grasp at life.
hu A hulla csupasz karjai a takaró tetején feküdtek, kétoldalt; a kezeket felfelé fordították, az ujjak görcsösen befelé hajoltak, mintha a halott kétségbeesetten próbálna küzdeni az életéért.
en There' s no time to waste.I' m in a hurry to get the sword on you left arm too!
hu Nekem is sietős, meg akarom kapni a kardomat!
en She stopped the chair for a moment and massaged her arms and shoulders.
hu Egy pillanatra megállt a székkel, hogy megmasszírozza karját és vállait.
en We went arm-in-arm to the public-house where the carrier put up, and I promised, on the road, to write to her.
hu Karonfogva jött velem a fogadóig, ahol a fuvarosunk megszállt; útközben megígértem, hogy írok neki.
en "'For half an hour or so I discussed that old gentleman's symptoms with him, and then, having prescribed for him, I saw him go off upon the arm of his son.
hu Körülbelül félóráig társalogtam az öregúrral a tüneteiről, felírtam neki a szükséges gyógyszereket, és láttam, hogy fia karján távozik.
en finally, the law includes an explicit commitment to promote and participate in the regional and international processes aimed at greater control of the trade in weapons, especially the adoption of an International Arms Trade Treaty (ATT
hu A törvény végül kifejezett elkötelezettséget is magában foglal a fegyverkereskedelem fokozott ellenőrzését célzó regionális és nemzetközi folyamat előmozdítása, és az ebben való részvétel, különösen egy nemzetközi fegyverkereskedelmi szerződés elfogadása mellett
en As a concession to Elene sensibilities, she was not visibly armed.
hu Az avatatlan elén szem számára fegyvertelennek látszott.
en He uses his knee to shut the Buick's door and then comes back to the shed door with the habitat cradled in his arms.
hu A térdével csukja be a Buick ajtaját, azután a terráriumot ölelve visszajön a csűr ajtajához.
en Will you slit your own throat with that blade on your left arm?
hu Elvágod torkodat, bal karod helyén hordott kardoddal?
en Saul hurried over and put his arm around her.
hu - Saul odasietett, és átkarolta.
en She came close to me, put her arms round me and stayed motionless in that position.
hu Liza hozzám simult, átölelt, és mintha megdermedt volna ebben az ölelésben.
en The live body of the woman who helped you, her arms and legs stained with tan, her face hidden by a green cardboard hat.
hu Az annak a nőnek az élő teste volt, aki a segítőtársa volt, aki karját, lábát bekente napolajjal, arcát meg egy zöld kartonkalap mögé rejtette.
en MacAran's arm tightened around her and she let herself lean against him.
hu MacAran szorosan átölelte, s a lány hozzásimult.
en Uncle Dale lay propped up in bed, tubes running out of his nose, a bottle of some nameless clear fluid set up leading to needles taped into his arms.
hu Dale bácsi felpolcolva ült az ágyán, az orrából gumicső nyúlt ki, és valami meghatározhatatlan színű folyadék csepegett egy másik csövön át a karjára rögzített tűbe.
en I' il get changed and try and twist Ryan' s arm
hu Én megyek átöltözni, aztán megpróbálom kicsavarni Ryan karját
A 1. oldal. Talált 22254 mondatot a -armed kifejezésre.Találat ebben: 3,753 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!