Fordítás magyar-ra/re:

  • karú   
    (Suffix  )
     
    having a number of arms

Más jelentések:

 
Having a particular type of arm.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (52)

access armpozicionáló kar
Angolan Armed ForcesAngola hadereje
armfelkar; ruhaujj; folyóág; felfegyverez; kéz; oldal; fegyvernem; elágazás; fegyverez; szár; ág; ágazat; felszerel; fogantyú; harceszköz; szárny; váll; kar; fegyver
arm and a legborsos ár
arm-chairfotel; karosszék
arme blanchelándzsa
armedfegyveres
armed forceskatonaság; fegyveres erők
Armed Forces of ArmeniaÖrményország hadereje
Armed Forces of BelarusFehéroroszország hadereje
Armed Forces of MaltaMálta hadereje
Armed Forces of the PhilippinesA Fülöp-szigetek hadereje
Armed Forces of the Russian FederationOroszország hadereje
armfulnyalábnyi
armingfegyverzet; forgórész
armsfegyverzet; címer; fegyver
arms controlfegyverzet-ellenőrzés
arms industryfegyvergyártás
arms limitationfegyverzetkorlátozás
arms policyfegyverzeti politika
arms racehidegháborús fegyverkezési verseny; fegyverkezési verseny
arms supplyfegyverellátás
arms tradefegyverkereskedelem
British Armed ForcesBrit haderő
clutch armtengelykapcsolókar
coat of armscímerpajzs; címer
coat-of-armscímer
European arms policyeurópai fegyverzetpolitika
Indian Armed ForcesIndia hadereje
Jordanian Armed ForcesJordánia hadereje
Lebanese Armed ForcesLibanoni Fegyveres Erők
lower armalsókar; alkar
Myanmar Armed ForcesMianmar hadereje
non-proliferation of armsfegyverek elterjedésének megakadályozása
one-armedfélkarú
one-armed banditfélkarú rabló
Polish Armed ForcesA Lengyel Köztársaság Fegyveres Erői
Portuguese Armed ForcesPortugália hadereje
Revolutionary Armed Forces of ColombiaKolumbia Forradalmi Fegyveres Erői
Romanian Armed ForcesRománia hadereje
Royal Arms of CambodiaKambodzsa címere
Royal Brunei Armed ForcesBrunei hadereje
Royal Cambodian Armed ForcesKambodzsa hadereje
Royal Thai Armed ForcesThaiföld hadereje
Singapore Armed ForcesSzingapúr hadereje
small armskézifegyver
Spanish Armed ForcesSpanyolország hadereje
strong-armerőszakos
Sultan of Oman’s Armed ForcesOmán hadereje
Swedish Armed ForcesSvédország hadereje
Turkish Armed ForcesTörökország hadereje
upper armfelkar

Példa mondatok: "-armed", fordítási memória

add example
the import, acquisition, purchase, transport, holding, sale, transfer or export of, or trade in, arms and ammunition constituting antiques, works of art or decorative items or intended to form part of a collection or display; authorisation may be subject to the condition that the arm has been permanently disabledantik, mű- vagy dísztárgynak minősülő fegyverek és lőszerek, továbbá gyűjteménybe vagy kiállításra szánt fegyverek és lőszerek importja, megszerzése, vásárlása, szállítása, tartása, értékesítése, transzfere vagy exportja, valamint kereskedelme; az engedély kiadásának feltétele lehet, hogy a fegyvert tartósan működésképtelenné kell tenni
On ‧ June ‧, the UNSC adopted Resolution ‧ authorising, for a period of six months from the date of that Resolution, States cooperating with the Transitional Federal Government of Somalia to enter the territorial waters of Somalia and to use, in a manner consistent with relevant international law, all necessary means to repress acts of piracy and armed robbery at seaAz ENSZ BT ‧. június ‧-án elfogadta az ‧ sz. határozatot, amelyben felhatalmazta a szomáliai átmeneti szövetségi kormánnyal együttműködő államokat, hogy az említett határozat elfogadásától számított hat hónapon keresztül Szomália felségvizeire lépjenek, és a vonatkozó nemzetközi joggal összhangban minden szükséges eszközt felhasználjanak arra, hogy megakadályozzák a tengeren elkövetett kalóztámadásokat és fegyveres rablásokat
But Farmer Maggot took him by the arm.De Zsizsik gazda belékarolt.
on measures for self-protection and the prevention of piracy and armed robbery against shipsaz önvédelem céljából, valamint a hajók elleni kalóztámadások és fegyveres rablások megelőzése érdekében teendő intézkedésekről
Do you know what the butcher said when he dropped... the meat cleaver on his arm?Tudod mit mond a hentes... ha kiejti a kezéből a bárdot?
As a precautionary measure, if prolonged outdoor activity is planned, protect your injection arm by wearing a long sleeved, coloured shirtAmennyiben a beteg szabadban történő tevékenységet tervez, óvintézkedésként azt a kart, amelyikbe az injekciót adták, hosszú ujjú, színes inggel kell védeni
Any revision of the financial perspective above ‧ % of the Community GNP within the margin for unforeseen expenditure will be taken jointly by the two arms of the budgetary authority, with the Council acting unanimouslyA közösségi GNP ‧ százalékát meghaladó mértékű módosítást, amely a pénzügyi tervnek az előre nem látható kiadásokra fenntartott mozgástere keretein belül történik, a költségvetési hatóság két ága közös határozattal fogadja el, és ilyen esetekben a Tanács egyhangúlag határoz
He pulled people by the arms; asked if everyone was out; pointed to the exits.Karjuknál fogva ráncigálta ki a lakókat, megkérdezte, nem maradt-e benn valaki, és lázasan mutogatott a vészkijárat felé.
Already two of the five Legion divisions were reassembled, and the other three would be formed up and properly armed by sunset.A Légió öt hadosztályából kettőt máris felállítottak, napnyugtára a másik három is újjáalakul és föl is fegyverzik.
The body's bare arms were atop the covers, stretched straight out at its sides; the hands were turned palms-up, and the fingers were bent into rigid curves, as if the dead man had made one last, futile grasp at life.A hulla csupasz karjai a takaró tetején feküdtek, kétoldalt; a kezeket felfelé fordították, az ujjak görcsösen befelé hajoltak, mintha a halott kétségbeesetten próbálna küzdeni az életéért.
There' s no time to waste.I' m in a hurry to get the sword on you left arm too!Nekem is sietős, meg akarom kapni a kardomat!
She stopped the chair for a moment and massaged her arms and shoulders.Egy pillanatra megállt a székkel, hogy megmasszírozza karját és vállait.
We went arm-in-arm to the public-house where the carrier put up, and I promised, on the road, to write to her.Karonfogva jött velem a fogadóig, ahol a fuvarosunk megszállt; útközben megígértem, hogy írok neki.
"'For half an hour or so I discussed that old gentleman's symptoms with him, and then, having prescribed for him, I saw him go off upon the arm of his son.Körülbelül félóráig társalogtam az öregúrral a tüneteiről, felírtam neki a szükséges gyógyszereket, és láttam, hogy fia karján távozik.
finally, the law includes an explicit commitment to promote and participate in the regional and international processes aimed at greater control of the trade in weapons, especially the adoption of an International Arms Trade Treaty (ATTA törvény végül kifejezett elkötelezettséget is magában foglal a fegyverkereskedelem fokozott ellenőrzését célzó regionális és nemzetközi folyamat előmozdítása, és az ebben való részvétel, különösen egy nemzetközi fegyverkereskedelmi szerződés elfogadása mellett
As a concession to Elene sensibilities, she was not visibly armed.Az avatatlan elén szem számára fegyvertelennek látszott.
He uses his knee to shut the Buick's door and then comes back to the shed door with the habitat cradled in his arms.A térdével csukja be a Buick ajtaját, azután a terráriumot ölelve visszajön a csűr ajtajához.
Will you slit your own throat with that blade on your left arm?Elvágod torkodat, bal karod helyén hordott kardoddal?
Saul hurried over and put his arm around her.- Saul odasietett, és átkarolta.
She came close to me, put her arms round me and stayed motionless in that position.Liza hozzám simult, átölelt, és mintha megdermedt volna ebben az ölelésben.
The live body of the woman who helped you, her arms and legs stained with tan, her face hidden by a green cardboard hat.Az annak a nőnek az élő teste volt, aki a segítőtársa volt, aki karját, lábát bekente napolajjal, arcát meg egy zöld kartonkalap mögé rejtette.
MacAran's arm tightened around her and she let herself lean against him.MacAran szorosan átölelte, s a lány hozzásimult.
Uncle Dale lay propped up in bed, tubes running out of his nose, a bottle of some nameless clear fluid set up leading to needles taped into his arms.Dale bácsi felpolcolva ült az ágyán, az orrából gumicső nyúlt ki, és valami meghatározhatatlan színű folyadék csepegett egy másik csövön át a karjára rögzített tűbe.
I' il get changed and try and twist Ryan' s armÉn megyek átöltözni, aztán megpróbálom kicsavarni Ryan karját
A 1. oldal. Talált 22254 mondatot a -armed kifejezésre.Találat ebben: 4,459 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!