Fordítás magyar-ra/re:

  • teraszos mûvelés   
  • teraszos művelés   

Hasonló kifejezések a thai magyar szótárban. (88)

กลุ่มผู้ใช้ขั้นสูงKiemelt felhasználók
กลุ่มพืชขั้นสูงสุดzárótársulás
การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืชhaszonnövény - gyom kompetíció
การค้นหาขั้นสูงirányított keresés
การจัดการพลังงานขั้นสูงSpeciális energiagazdálkodás
การตั้งตัวของพืชปลูกhaszonnövény telepítése
การเตรียมพืชก่อนปลูกültetés elõtti kezelés
การทดแทนขั้นทุติยภูมิmásodlagos szukcesszió
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชtalajkezelés
การปฐมพยาบาลสัตว์ขั้นต้นállatoknak nyújtott elsõsegély
การปลูกพืชกลางแจ้งszabadföldi növénytermesztés
การปลูกพืชชนิดเดียวmonokultúrás termesztés
การปลูกพืชโดยใช้แรงงานสัตว์igavonó állattal való mûvelés
การปลูกพืชโดยมีสิ่งป้องกันvédett körülmények között folytatott termesztés
การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวนzéró mûvelés
การปลูกพืชตามแนวระดับszintvonalas talajmûvelés
การปลูกพืชตามฤดูกาลszezonális termesztés
การปลูกพืชตามลําดับtöbbes termesztés (egymás után történő)
การปลูกพืชใต้ร่มaláültetés
การปลูกพืชแทนแนวคันดินsoros mûvelés
การปลูกพืชในกระถางcserépbe ültetése
การปลูกพืชในน้ําvízkultúra; hidrokultúra; hidropónia
การปลูกพืชในน้ํายาvízkultúra; hidropónia; hidrokultúra
การปลูกพืชในภาชนะkonténeres ültetés
การปลูกพืชในอากาศaeroponic
การปลูกพืชแบบขุดล้อมföldlabdás ültetés
การปลูกพืชแบบผสมvegyes termesztés
การปลูกพืชแบบรากเปลือยszabad gyökeres ültetés
การปลูกพืชแบบหมุนเวียนváltógazdálkodás; vetésforgó
การปลูกพืชเป็นกลุ่มcsoportos ültetés
การปลูกพืชเป็นช่วงszakaszos telepítés
การปลูกพืชเป็นแถวsorba ültetés
การปลูกพืชเป็นแนวzónás mûvelés
การปลูกพืชเป็นบล็อกblokkos ültetés
การปลูกพืชเพื่อความสวยงามzöldesítés
การปลูกพืชร่วมköztes termesztés
การปลูกพืชระยะชิดsûrû ültetés
การปลูกพืชไร้ดินtalaj nélküli termesztés
การปลูกพืชสลับváltógazdálkodás
การปลูกพืชสลับเป็นแถบsávos mûvelés
การปลูกพืชสองชนิดบนพื้นที่เดียวกันในหนึ่งปีkettős termesztés
การปลูกพืชสามชนิดhármas termesztés
การปลูกพืชหมุนเวียนvetésforgó; váltógazdálkodás
การปลูกพืชหมุนเวียนกับทุ่งหญ้าvetésváltás
การปลูกพืชหลายชนิดtöbbes termesztés
การปลูกพืชเหลื่อมฤดูköztes termesztés
การปลูกพืชอย่างต่อเนื่องfolyamatos termesztés
การปลูกพืชอายุสั้นköztes védőnövény termesztése
การปลูกพืชอีกครั้งnövényzet helyreállítása
การป้องกันพืชปลูกnövényvédelem; haszonnövény védelme
การแปรรูปไม้ขั้นต้นelsõdleges fafeldolgozás
การผลิตขั้นต้นprimer produkció
การผลิตขั้นปฐมภูมิprimer produktivitás
การผลิตพืชปลูกnövénytermelés
การพยากรณ์พืชปลูกtermés-elõrejelzés
การเพาะปลูกพืชföldmûvelés; növénytermesztés
การเพาะปลูกพืชชนิดเดียวmonokultúra
ขั้นตอนการขายértékesítési prognózis
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตútvonalművelet
ขั้นตอนในการทดสอบtesztparancsprogram
ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับrendezési algoritmus
ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์munkafolyamat-lépés
ความต้องการขั้นพื้นฐานalapszükséglet
ความลึกในการปลูกพืชültetési mélység
เครื่องปลูกพืชültetõ
ตัวตรวจสอบขั้นสุดท้ายbefejező
ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหาProblémarögzítő
เทคนิคการปลูกพืชให้น้ํายาไหลเคลือบรากtápanyagfilm -módszer
แท็บตัวกรองขั้นต้นEgyszerű szűrés lap
บันไดlépcső
บันไดปลาโจนhallépcsõ
พืชที่ปลูกในสวนültetvény növény
พืชที่ปลูกเป็นแปลงvirágágyi dísznövény
พืชปลูกhaszonnövény
พืชปลูกในบ้านszobanövény
พืชปลูกในภาชนะkonténeres növény; cserepes növény
พืชปลูกภายในszobanövény
พืชปลูกร่วมกันköztes növény
พืชเพาะปลูกtermesztett növény
ภูมิอากาศเกี่ยวกับพืชปลูกhaszonnövény éghajlatigénye
ระบบการปลูกพืชnövénytermelési rendszer
ระบบการเพาะปลูกพืชföldmûvelési rendszer; növénytermelési rendszer
รูปแบบการปลูกพืชtermesztési struktúra
ลักษณะของพืชปลูกhaszonnövény-jellemzõ
ลําดับขั้นเวิร์กโฟลว์munkafolyamat-fázis
วนผลิตภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิmásodlagos erdészeti termék
วิธีการปลูกพืชmûvelési gyakorlat
เศษพืชปลูกnövényi maradvány

Példa mondatok: "การปลูกพืชแบบขั้นบันได", fordítási memória

add example
การปลูกและจัดการต้นไม้ในเมืองVárosban található fák ápolása és védelme
ขั้นตอนการเติมแต่ง เพิ่มความสมดุลของสีให้กับรูปภาพ ส่วนใหญ่ทําโดยคอมพิวเตอร์Képek restaurálása, javítása, mely gyakran számítógéppel történik
วิทยาศาสตร์ทางด้านธาตุอาหารพืช และความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อสุขภาพและโรคของพืชNövények számára szükséges tápanyagok, továbbá a növények egészsége, betegsége, ill. a tápanyagok közötti összefüggést vizsgáló tudomány
การปลอมปน,ปนเปื้อนของพืช,สัตว์,ผลิตภัณฑ์ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้Növényekre, állatokra, termékekre vonatkozóan; Környezet esetén
เปิดการใช้งานร่วมกันขั้นสูงTeljes megosztás
การผิดปกติทางสรีรวิทยาของพืชเนื่องจากการขยายพันธุ์อย่างหนาแน่นในสภาพห้องทดลองNövények fiziológiai jellemzojének megváltoztatása intenzív in vitro mikrotenyésztés céljából
ความเสียหายของต้นพืชที่เกิดจากการเหยียบย่ําของมนุษย์หรือสัตว์Állatok, ill. emberek mozgása által a növényekben okozott kár
ท่อนไม้ที่วางนอนบนพื้นเพื่อรองรับไม้ท่อนอื่น หรือสิ่งปลูกสร้างA földre vízszintesen helyezett farúd, mely a többi farúdat, ill. egyéb szerkezetet támasztja
ปฏิกิริยาของพืชต่อการกระทําต่างๆ ทั้งที่เป็นอันตรายหรือเป็นประโยชน์การปฏิบัติต่างๆÁrtalmas vagy kedvezo tényezokre, ill. kezelésre adot növényi reakció
วิธีการปลูก การบํารุงรักษา และการโค่นป่าไม้Erdészet és fakitermelés
พืชที่ปลูกบนที่ดอนแตกต่างจากพืชที่ปลูกในที่ลุ่มMagas területen termo növények
การหว่านเมล็ดปลูกพืชร่วมกับพืชเพาะชําEgy növény védo növénnyel történo vetése
พืชทางพฤกษศาสตร์, สําหรับพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ <‧>, ดูแต่ละวงศ์ของพืชด้วยNövény, mint botanikai meghatározás; Haszonnövény
คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อย้ายกลับไปหนึ่งขั้นในประวัติการเรียกดูKattintson erre a gombra, ha eggyel vissza szeretne lépni a böngészési naplóban
ตั้งค่าขั้นสูงSpeciális beállítások
พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือหลังจากแปรรูปÜzemanyag-eloállítás céljából termesztett növény
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นNövényi eredetu táplálék teljes lebontását követoen maradó, emészthetetlen anyag
พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กันA környezo növényállományból történo kártevocsalogatás céljából termesztett növény
ค่าแต่ละขั้นจะต้องมากกว่าศูนย์ ไม่เช่นนั้นอนุกรมแบบลิเนียร์จะไม่มีจุดสิ้นสุด!A lépésköznek pozitívnak kell lennie, különben a számtani sorozat végtelen lesz!
สารที่คั้นจากพืชKiválasztott anyag
ส่วนที่มีการเจริญเติบโตของพืช, สําหรับเห็ดที่สามารถกินได้ใช้Növény vegetatív szerve; Eheto gomba
การปลูกพืชสวนนอกอาคาร, ตรงข้ามกับKertészeti kultúrára vonatkozóan; Ellentétben a következovel
ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืชNövények felületét borító vékony kutin-, ill. viaszos réteg
น้ําที่ไหลซึมออกมาจากสัตว์หรือพืชNövényekre és állatokra vonatkozóan
ชนิดของพืชทั้งหมดที่พบในบริเวณหนึ่งๆAdott területen fellelheto összes növényfaj
A 1. oldal. Talált 210 mondatot a การปลูกพืชแบบขั้นบันได kifejezésre.Találat ebben: 5,39 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!