kiejtés: IPA: /vorˈnam/  

Fordítás magyar-ra/re:

 • utónév   
  (Noun  )
   
  naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
   
  De naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
 • keresztnév   
  (Noun  )
   
  naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
   
  De naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
 • fontos   

Más jelentések:

 
Boven andere staan in karakter, kundigheid of reputatie.
 
van hoog aanzien in een gemeenschap

Hasonló kifejezések a holland magyar szótárban. (3)

Snelbericht aan {voornaam} verzendenGyorsüzenet küldése {first name} számára
VoornaamUtónév
voornamelijkfőleg; különösen; mindenekelőtt; mindenekfelett; főként

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "voornaam", fordítási memória

add example
Hoewel voornamelijk als decoratie bedoeld, hebben zij ook een beschermende functieBár elsősorban dekorációs célokat szolgálnak, védő szerepet is játszanak
Doordat de traditionele spoorwegmaatschappijen niet in staat bleken tegemoet te komen aan de verwachtingen van hun klanten op het gebied van betrouwbaarheid en stiptheid, is een verschuiving op gang gekomen naar andere vervoerswijzen, voornamelijk het wegvervoerA hagyományos vasúti vállalkozások ugyanis nem tudták az ügyfeleik által megkövetelt megbízhatóságot és a határidők betartását biztosítani, ami egyéb szállítási módokra, főként a közúti szállításra való átváltáshoz vezetett
Onder kantelbeveiligingsinrichting (veiligheidscabine of-frame), hierna beveiligingsinrichting te noemen, wordt verstaan de inrichting op een trekker die voornamelijk ten doel heeft het risico te voorkomen of te beperken dat de bestuurder loopt bij omkantelen van de trekker, bij normaal bedrijfA borulás hatásai elleni védőszerkezet (biztonsági fülke vagy keret) (a továbbiakban: védőszerkezet): az a szerkezeti elem a traktoron, amelynek alapvető célja, hogy megelőzze vagy korlátozza azokat a veszélyeket, amelyek a vezetőt érhetik, ha a traktor üzemszerű használata közben felborul
Deze commissie, ad hoc ingesteld met een mandaat van groot belang, heeft belangrijke initiatieven tot raadpleging en discussie genomen en heeft een instrument ontworpen dat Europa kan gebruiken om een voorname rol te spelen bij de dertiende Conferentie van de Partijen op Bali.Ez az eseti alapon létrehozott, kiemelkedően fontos felhatalmazással rendelkező bizottság fontos konzultációs és vitakezdeményezéseket vállalt, és egy olyan jogi aktust dolgozott ki, amelyet Európa felhasználhat ahhoz, hogy döntő szerepet játsszon a felek Balin tartandó 13. konferenciáján.
Rubriek NAAM EN VOORNAAMA VEZETÉKNÉV ÉS KERESZTNÉV rovat
Deze hebben voornamelijk betrekking op de wijziging van de definities, het aanscherpen van de regels die van toepassing zijn wanneer er geen overeenstemming is bereikt, scholing van werknemers, wijzigingen in de overeenkomsten in geval van belangrijke veranderingen zoals fusies en de tenuitvoerlegging van een overeengekomen systeem voor onderlinge dialoog op nationaal en supranationaal niveau.Ezek főként a fogalommeghatározások megváltoztatásával, a megállapodások hiányában alkalmazandó szabályok megerősítésével, a munkavállalók képzésével, a megállapodásoknak az összeolvadásokhoz hasonlóan jelentős változások esetén történő módosításával és a nemzeti és szupranacionális szinten folytatott kölcsönös párbeszédre vonatkozóan megállapított rendszer végrehajtásával kapcsolatosak.
in het kader van het tweede onderdeel van het middel betoogt verzoekster dat de Commissie in het licht van de omstandigheid dat het netwerk in twee fasen zou worden uitgerold op zijn minst had moeten vaststellen dat de eerste fase van de uitrol van het netwerk, die voornamelijk plaatsvond in zeer dichtbevolkte en rendabele gebieden, geen staatsteun behoefdea jogalap második részében a felperes úgy érvel, hogy a hálózat kétszakaszos fejlesztési ütemtervéből a Bizottságnak legalábbis arra kellett volna következtetnie, hogy a hálózatnak az igen sűrű és megtérülő területekre összpontosító első fejlesztési szakasza nem igényel semmilyen állami támogatást
De economische voordelen die een materieel vast actief in zich bergt worden door de onderneming voornamelijk verbruikt door het gebruik van het actiefAz ingatlanok, gépek és berendezések egy adott tételében megtestesülő gazdasági hasznokat a gazdálkodó alapvetően az eszköz használata révén szerzi meg
voor Mandab: de uitgifte van kredietkaarten, voornamelijk in Zweden en NoorwegenMandab esetében: hitelkártyák kibocsátása főként Svédországban és Norvégiában
Loodesystem is reeds begonnen zijn producten te exporteren naar Oekraïn e en heeft nieuwe partners , voornamelijk bouwbedrijven , gevonden in de regio Baltische Zee en Spanje .A Loodesystem már elkezdte termékei exportját Ukrajnába , és a Balti- tengeri régióban és Spanyolországban főleg építészeti cégként működő , új partnereket talált .
Inleiding slechte mogelijkheden voor lokale ontwikkeling , problemen bij het aanpassen aan veranderingen op de markt , een gebrekkige voorlichting a an en opleiding van de beroepsbevolking en weinig gevoel voor samenwerking , waardoor de verspli ntering op de arbeidsmarkt alleen nog maar groter wordt ( de productiefaci-liteiten in het gebied zijn klein of minuscuul en zijn voornamelijk agrarisch van aard ) .Bevezetés kisüzemi termelővállalatok kisvállalkozások , és főként a mezőgazdasági ágazatban tevékenykednek ) .
Betreft: Schrijfwijze van de naam en voornamen van Europese burgers in officiële administratieve stukken van andere lidstaten dan de lidstaat van herkomstTárgy: Az európai polgárok vezeték- és utónevének írásmódja a származási országuktól eltérő tagállamok hivatalos közigazgatási irataiban
Ik vind dat we het succes van dit verslag moeten meten, niet zozeer op basis van het aantal stemmen tijdens de stemming morgen, maar voornamelijk op basis van het verschil dat we vanaf nu zullen maken in onze acties in Irak zelf.Úgy gondolom, e jelentés sikerét nem a holnap leadandó támogató szavazatok száma alapján kell megbecsülnünk. Sokkalta inkább azon az alapon, hogy mostantól kezdve milyen változásokat hoz majd iraki fellépésünkben.
De flora is bijzonder, aangezien ze gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van talrijke endemische soorten op bergniveau, die groeien op de rotsen maar ook en voornamelijk in de gras- en bergweiden, begunstigd door het specifieke klimaat en de overvloedige regen- en soms sneeuwbuienA növényzet különleges, többek között a sziklákon és elsősorban a legelőkön és hegyi réteken növő számos alpesi őshonos fajnak köszönhetően, amelyeknek kedvez a különleges éghajlat és a bőséges, gyakran hó formájában lehulló csapadék
EUJUST LEX-IRAQ bestaat voornamelijk uit personeel dat door de lidstaten of door de instellingen van de Unie is gedetacheerdAz EUJUST LEX IRAQ személyi állományát elsősorban a tagállamok vagy az uniós intézmények rendelik ki
achternaam en voornaam, inclusief schuilnamen en titels, voor zover voorhandencsaládi és utónév, ideértve adott esetben a felvett neveket és címeket
In ruil openen ze hun wateren voor commerciële visserij door EU-lidstaten, voornamelijk in Zuid-Europa.Alacsonyjövedelmű országoknak ajánljanak fel egyösszegű kifizetést, amelyért cserében azok megnyitják vizeiket az EU-tagállamok, főleg a dél-európaiak kereskedelmi halászata előtt.
Voornamelijk samengesteld uit koolteer en koolstofhoudend deeltjesmateriaal . )Elsősorban kőszénkátrányból és szén tartalmú részecskékből áll . )
achternaam en voornaam, inclusief schuilnamen en titels, voor zover voorhandencsaládi és utónév, ideértve – adott esetben – a felvett neveket és címeket
Ik geloof zeker dat het compromis dat we hebben bereikt voor hogere veiligheidsniveaus bij speelgoed zal zorgen en tegelijkertijd de activiteiten van de voornamelijk kleine en middelgrote speelgoedfabrikanten niet zal beperken.Határozottan úgy vélem, hogy a most elért kompromisszum magasabb szintű játékbiztonságot fog jelenteni, és ugyanakkor nem fogja korlátozni a főleg kis- és középméretű játékgyártók tevékenységét.
De wetgeving inzake overheidsaanbestedingen gaat niet zozeer over wat aanbestedende diensten kopen , maar voornamelijk over hoe ze dit doen .Aközbeszerzésre vonatkozó jogszabályok inkább abeszerzés módjával foglalkoznak , semmint azzal , hogy az ajánlatkérők mit vásárolnak .
De kosten behelzen voornamelijk de publiciteitskosten bij de invoering van de nieuwe wet .A költségek leginkább csa k az új jogszabály bevezetésekor esedékes tájékoztatási költségekre korlátozódnak .
Om de machthebbers te beïnvloeden, zijn de Moldavische NGO's voornamelijk in de hoofdstad actief (hetgeen typerend is voor landen met een overgangseconomieMás átalakulóban lévő országokhoz hasonlóan a civil szervezetek tevékenysége a fővárosra koncentrálódik, annak érdekében, hogy a helyi vezetőkre hatást gyakoroljanak
[naam/voornaam][családnév/utónév]
De sleutels tot de oplossing liggen echter voornamelijk in de handen van China, Rusland en India.A megoldás kulcsa azonban alapvetően Kína, Oroszország és India kezében van.
A 1. oldal. Talált 4038 mondatot a voornaam kifejezésre.Találat ebben: 2,029 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!