kiejtés: IPA: /vorˈnam/  

Fordítás magyar-ra/re:

 • utónév   
  (Noun  )
   
  naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
   
  De naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
 • keresztnév   
  (Noun  )
   
  naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
   
  De naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
 • fontos   

Más jelentések:

 
Boven andere staan in karakter, kundigheid of reputatie.
 
van hoog aanzien in een gemeenschap

Hasonló kifejezések a holland magyar szótárban. (3)

Snelbericht aan {voornaam} verzendenGyorsüzenet küldése {first name} számára
VoornaamUtónév
voornamelijkfőleg; különösen; mindenekelőtt; mindenekfelett; főként

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "voornaam", fordítási memória

add example
Het onderzoek is er voornamelijk gericht op nanomaterialenA kutatás főként a nanoanyagokra összpontosít
de definitie van „Ratinginstrumenten » wordt als volgt vervangen: „Ratinginstrumenten (RT 's): een kredietkwaliteitsbeoordelingsbron binnen het ECAF, verstrekt door entiteiten die de kredietkwaliteit van debiteuren beoordelen door het hanteren van voornamelijk kwantitatieve modellen op een systematische en mechanische manier, met behulp van onder meer gecontroleerde rekeningen, en wier kredietbeoordelingen niet bedoeld zijn voor algemene publieke bekendmakingA „Hitelminősítő eszközök (rating tools-- RTs) » meghatározás helyébe a következő szöveg lép: „Hitelminősítő eszközök (rating tools-- RTs): az ECAF-ban meghatározott hitelminősítő forrás, amelyet olyan szervezetek biztosítanak, melyek az adósok hitelképességét elsősorban mennyiségi modellek rendszeres és mecha nikus használatával-- egyéb információk mellett az auditált beszámolókat is felhasználva-- értékelik, és amelyek hitelminősítései nem nyilvánosságra hozatal céljából készülnek
voor personen: naam, meisjesnaam, voornamen, vroegere familienamen en bijnamen, geboortedatum en-plaats, nationaliteit en geslachtmagánszemélyeknél: név, leánykori név, utónév, korábbi családnevek és felvett név, születési idő és hely, állampolgárság és nem
dB(A) voor geluidssignaalinrichtingen die voornamelijk bestemd zijn voor voertuigen van de categorieën M en N en motorfietsen met een vermogen van meer dan ‧ kWdB (A)-t olyan AWD-knél, amelyeket elsősorban M és N kategóriájú járművekre és ‧ kW-nál nagyobb teljesítményű motorkerékpárokra terveztek
We willen er echter op wijzen dat onze steun voor het amendement voornamelijk te maken heeft met de kwestie van het uitwisselen van bestanden voor privégebruik.De szeretnénk rámutatni, hogy a módosítást főleg a magáncélú fájlmegosztás érdekében támogattuk.
Dit krediet dient ter dekking van, voornamelijk, de inrichtingsvergoedingen verschuldigd aan personeelsleden die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderenEz az előirányzat elsősorban a szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, illetve annak megszűnése következtében lakóhelyet változtatni kényszerülő alkalmazottakat megillető költségek fedezésére szolgál
Dit wordt hoe dan ook niet als een zeer veelzeggende indicator beschouwd, omdat de ethanolamineproductie afhankelijk is van de afnemer en voornamelijk gebaseerd is op langlopende contracten, die meestal tegen het einde van het kalenderjaar worden geslotenMindenesetre ez nem tekinthető különösképpen jelentőségteljes mutatónak, mivel az etanol-amin-termelés konkrét vásárlókhoz kapcsolódik, és elsősorban hosszú távú szerződéseken alapul, amelyeket rendszerint a naptári év vége felé kötnek meg
De Gemeenschap is zich ervan bewust dat de uitgaven voor tolken op vergaderingen en voor de vertaling van documenten voornamelijk uitgaven zijn voor haar eigen behoeften en is daarom bereid deze uitgaven op zich te nemen, zoals ook in het verleden is gebeurd, zowel voor vergaderingen van de instellingen van de Overeenkomst in een lidstaat als voor vergaderingen in een ACS-StaatMivel a Közösség tudatában van annak, hogy az üléseken való tolmácsolással és a dokumentumok fordításával kapcsolatos kiadások elsősorban a saját követelményei miatt merülnek fel, kész arra, hogy a múltbeli gyakorlatot folytassa és állja e költségeket a megállapodás intézményeinek azon ülésein, amelyeket valamely tagállam vagy valamely AKCS-állam területén tartanak
bekers, medailles en soortgelijke voorwerpen die voornamelijk een symbolisch karakter bezitten en gratis door in een derde land gevestigde autoriteiten of personen worden aangeboden om in het douanegebied van de Gemeenschap voor dezelfde doeleinden als bedoeld sub b) te worden toegekendalapvetően szimbolikus jellegű kupák, érmek és hasonló cikkek, amelyeket harmadik országban letelepedett szervezet vagy személy ingyenesen adott ajándékként a Közösség vámterületén, a b) pontban felsoroltak szerinti célból
de mobiliteit van jongeren door passende communautaire financiering ondersteunen, binnen de grenzen van het financieel kader, met name uit de Europese structuurfondsen- voornamelijk door beter gebruik te maken van de door het Europees Sociaal Fonds geboden mogelijkheden en, op de lange termijn, door de richtsnoeren en het beheer overeenkomstig de prioriteiten van de lidstaten aan te passen aan de doelstelling mobiliteita fiatalok mobilitását a pénzügyi keret biztosította határokon belül a megfelelő közösségi pénzeszközökkel támogatni kell, különösen a strukturális alapokból – főként az Európai Szociális Alap nyújtotta lehetőségek jobb kihasználása révén –, majd hosszú távon úgy, hogy a strukturális alapok irányvonalát és kezelését a mobilitási célkitűzés figyelembevétele érdekében a tagállami prioritásoknak megfelelően kiigazítják
Deze hardware en software hebben voornamelijk betrekking op systemen bij het gegevensverwerkings- en telecommunicatiecentrum, het computergebruik op afdelingsniveau en in de fracties en het elektronisch stemsysteemA berendezések és szoftverek főként az adatfeldolgozó és távközlési központokhoz, az osztályok, képviselőcsoportok számítógépeihez és az elektronikus szavazórendszerhez kapcsolódnak
wijst erop dat de Commissie in ‧ op verzoek van het Europees Parlement en ter bescherming van de financiële belangen van de EU een systeem voor vroegtijdige waarschuwing (SVW) met vijf geleidelijk oplopende waarschuwingsniveaus heeft ingevoerd om de diensten van de Commissie te helpen vaststellen welke instanties financiële of andere risico's opleverden; constateert dat dit systeem van toepassing is op gecentraliseerd beheer (contracten en subsidies die rechtstreeks door de diensten van de Commissie worden beheerd), en gedecentraliseerd beheer (dat door derde landen wordt gevoerd); het SVW is echter niet van toepassing op EU-financiering die in partnerschap met lidstaten wordt beheerd (gedeeld beheer, voornamelijk voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de structuurfondsen) en financiering die aan internationale organisaties is gedelegeerd (gezamenlijk beheerhangsúlyozza, hogy az EU pénzügyi érdekeinek védelme érdekében a Bizottság – az Európai Parlament kérésére – ‧-ben korai előrejelző rendszert vezetett be, amely öt osztályozott előrejelzési szinttel rendelkezik azzal a céllal, hogy segítsen a Bizottság szolgálatainak azonosítani a pénzügyi és egyéb kockázatokat jelentő jogalanyokat; megállapítja, hogy a rendszer kiterjed mind a centralizált igazgatásra (a közvetlenül a Bizottság szolgálatai által igazgatott szerződések és támogatások) és a decentralizált igazgatásra (harmadik országok által igazgatott szerződések és támogatások); a korai előrejelző rendszer azonban még nem terjed ki a tagállamokkal partnerségben igazgatott uniós pénzeszközökre (megosztott igazgatás, főként a közös agrárpolitika alapjai és a strukturális alapok), sem a nemzetközi szervezetekre delegált pénzeszközökre (közös igazgatás
De bepaling van artikel ‧, lid ‧, onder a), van dit Verdrag is niet van toepassing op de hiervoor genoemde projecten die uitsluitend of voornamelijk worden uitgevoerd voor onderzoek, ontwikkeling en het testen van nieuwe methoden of producten gedurende minder dan twee jaar, tenzij aannemelijk is dat zij een aanzienlijk nadelig effect hebben op milieu of gezondheidA ‧. cikk bekezdésének a) pontja nem vonatkozik fenti projektek közül azokra, amelyek kizárólag vagy főleg kutatást, új módszerek vagy termékek kifejlesztését vagy kipróbálását szolgálja, maximum ‧ év időtartamra, hacsak nem feltételezhető, hogy jelentős káros hatással járnak a környezetre vagy az egészségre
De risicobeoordeling heeft op basis van de beschikbare informatie uitgewezen dat de stof in de Europese Gemeenschap voornamelijk als zetmeelkationisator bij de fabricage van papier wordt gebruiktA kockázatértékelés – a rendelkezésre álló információk alapján – meghatározta, hogy az Európai Közösségben az anyagot főként kationos keményítő anyagként használják a papírgyártásban
voornamelijk uit het platform voortvloeiende informatie verspreiden over goede praktijken en vernieuwende reacties op de tijdens de raadpleging van ‧ januari ‧ vastgestelde uitdagingenkülönösen a platformra, a bevált gyakorlatokra és a ‧. január ‧-i konzultáció keretében a megjelölt kihívásokkal kapcsolatban adott innovatív válaszokra vonatkozó információk terjesztése
We horen vandaag dat dat voornamelijk ouderen waren.Ahogy ma megtudtuk, leginkább időseket érintett az incidens.
In het licht daarvan zij erop gewezen dat het standpunt van het EESC over het voorstel van de Commissie voornamelijk is gebaseerd op de knowhow waarover het beschikt en de ervaringen die het heeft opgedaan m.b.tAz említett megjegyzésekkel összefüggésben az EGSZB-nek az Európai Bizottság javaslatáról kialakított álláspontja lényegében az eddig felhalmozott tudásán és tapasztalatán alapul a következőkre vonatkozóan
Leverziekte met voornamelijk biliaire schade, zoals primaire biliaire cirrose, zou echter een ander effect kunnen vertonenAz elsősorban epekárosodással járó májbetegségnek azonban, mint pl. a primer biliaris cirrhosis, más hatása lehet
is van oordeel dat de instelling thans, na de recente uitbreiding van de personeelsformatie (‧ % gedurende een periode van vier jaar) voornamelijk in verband met de twee uitbreidingen en de toeneming van het aantal officiële talen, over het personeel beschikt dat voor een goed functioneren noodzakelijk is en dat thans tijd moet worden genomen voor een doeltreffende integratie; zal daarom verzoeken om nieuwe posten in overweging nemen nadat de administratie een verslag heeft voorgelegd met haar strategie voor de korte en middellange termijn in verband met herschikkingsmogelijkheden die ook opleiding- en ontwikkelingsprogramma's in verband met herschikking omvatten; zal de verzoeken op basis van deze gedetailleerde informatie in overweging nemenaz a véleménye, hogy a létszámtervnek főként a két utóbbi bővítéssel és a hivatalos nyelvek számának bővülésével összefüggő közelmúltbeli (négy év alatt ‧%-os) növekedése után az intézménynek valószínűleg a működéséhez elegendő humán erőforrás áll rendelkezésére, és az új személyzet hatékony integrálására elegendő időt kell fordítani; éppen ezért az új munkahely-létesítésre vonatkozó kérelmeket csak a hivatalvezetés átcsoportosítási lehetőségekre vonatkozó, az áthelyezéssel összefüggő képzési és fejlesztési programokat is tartalmazó rövid- és középtávú stratégiájáról szóló jelentésének benyújtása után fogja figyelembe venni; a kérelmeket e részletes információ alapján fogja elbírálni
Hoe denkt de Commissie ervoor te kunnen zorgen dat de onderhandelingen voornamelijk gericht zijn op ontwikkeling?Hogyan fogja a Bizottság biztosítani, hogy a tárgyalások lényege a fejlődésre irányul?
De lichtovergevoeligheidsreacties kwamen voornamelijk voor op het gezicht, de handen en in de nekregio, wat de huidgebieden zijn die het meest gevoelig zijn voor toevallige blootstelling aan zonlichtA fényérzékenységi reakciók elsősorban az arcon, a kézen és a nyaktájékon, vagyis a napfénynek való véletlen kitettségre leginkább érzékeny bőrterületeken jelentkeztek
onder landbouw- of bosbouwtrekker wordt verstaan elk gemotoriseerd voertuig op wielen of rupsbanden, met ten minste twee assen, voornamelijk bestemd voor tractiedoeleinden en in het bijzonder ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde werktuigen, machines of aanhangwagens die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, en die slechts bijkomstig voor personen- of goederenvervoer over de weg of voor het trekken van voertuigen voor personen- of goederenvervoer over de weg worden gebruiktmezőgazdasági és erdészeti traktor: olyan kerekeken vagy lánctalpakon mozgó, legalább kéttengelyes gépi meghajtású jármű, amelynek alapvető funkciója vontató erején alapszik, amelyet különösen mezőgazdasági vagy erdészeti műveletekhez kapcsolódó egyes eszközök, gépek vagy pótkocsik vontatására, tolására, szállítására vagy működtetésére terveztek, és amely a közúti személy- vagy áruszállításban, illetve személy- vagy áruszállításra szolgáló járművek közúti vontatásában csak másodlagos szerepet tölt be
We kunnen het ons in ieder geval niet veroorloven deze voorname doelstelling te veronachtzamen.Ezt a fontos célt nem hagyhatjuk figyelmen kívül.
De aandeelhouders van TVO zijn voornamelijk ondernemingen in de energiesector en industriële grootverbruikers van elektriciteitA TVO részvényesei elsősorban az energiaágazat, illetve a jelentős energiafogyasztású ipari ágazatok vállalatai
Er lijkt nu een nieuwe situatie te zijn ontstaan met een structureel tekort dat voornamelijk het gevolg is van een plotselinge stijging van de vraag die voortvloeit uit een zeer snel voortschrijdende industrialisering en verstedelijking in een aantal opkomende landen.Úgy tűnik, most új helyzettel, a strukturális hiánnyal kell szembenéznünk, amely nagyrészt a sok fejlődő országban zajló iparosodás és urbanizáció gyors előrehaladása által kiváltott hirtelen keresletnövekedés eredménye.
A 1. oldal. Talált 3465 mondatot a voornaam kifejezésre.Találat ebben: 1,692 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!