kiejtés: IPA: /vorˈnam/  

Fordítás magyar-ra/re:

 • utónév   
  (Noun  )
   
  naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
   
  De naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
 • keresztnév   
  (Noun  )
   
  naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
   
  De naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat.
 • fontos   

Más jelentések:

 
Boven andere staan in karakter, kundigheid of reputatie.
 
van hoog aanzien in een gemeenschap

Hasonló kifejezések a holland magyar szótárban. (3)

Snelbericht aan {voornaam} verzendenGyorsüzenet küldése {first name} számára
VoornaamUtónév
voornamelijkfőleg; különösen; mindenekelőtt; mindenekfelett; főként

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "voornaam", fordítási memória

add example
Het onderzoek is er voornamelijk gericht op nanomaterialenA kutatás főként a nanoanyagokra összpontosít
de definitie van „Ratinginstrumenten » wordt als volgt vervangen: „Ratinginstrumenten (RT 's): een kredietkwaliteitsbeoordelingsbron binnen het ECAF, verstrekt door entiteiten die de kredietkwaliteit van debiteuren beoordelen door het hanteren van voornamelijk kwantitatieve modellen op een systematische en mechanische manier, met behulp van onder meer gecontroleerde rekeningen, en wier kredietbeoordelingen niet bedoeld zijn voor algemene publieke bekendmakingA „Hitelminősítő eszközök (rating tools-- RTs) » meghatározás helyébe a következő szöveg lép: „Hitelminősítő eszközök (rating tools-- RTs): az ECAF-ban meghatározott hitelminősítő forrás, amelyet olyan szervezetek biztosítanak, melyek az adósok hitelképességét elsősorban mennyiségi modellek rendszeres és mecha nikus használatával-- egyéb információk mellett az auditált beszámolókat is felhasználva-- értékelik, és amelyek hitelminősítései nem nyilvánosságra hozatal céljából készülnek
voor personen: naam, meisjesnaam, voornamen, vroegere familienamen en bijnamen, geboortedatum en-plaats, nationaliteit en geslachtmagánszemélyeknél: név, leánykori név, utónév, korábbi családnevek és felvett név, születési idő és hely, állampolgárság és nem
dB(A) voor geluidssignaalinrichtingen die voornamelijk bestemd zijn voor voertuigen van de categorieën M en N en motorfietsen met een vermogen van meer dan ‧ kWdB (A)-t olyan AWD-knél, amelyeket elsősorban M és N kategóriájú járművekre és ‧ kW-nál nagyobb teljesítményű motorkerékpárokra terveztek
We willen er echter op wijzen dat onze steun voor het amendement voornamelijk te maken heeft met de kwestie van het uitwisselen van bestanden voor privégebruik.De szeretnénk rámutatni, hogy a módosítást főleg a magáncélú fájlmegosztás érdekében támogattuk.
Loodesystem is reeds begonnen zijn producten te exporteren naar Oekraïn e en heeft nieuwe partners , voornamelijk bouwbedrijven , gevonden in de regio Baltische Zee en Spanje .A Loodesystem már elkezdte termékei exportját Ukrajnába , és a Balti- tengeri régióban és Spanyolországban főleg építészeti cégként működő , új partnereket talált .
Inleiding slechte mogelijkheden voor lokale ontwikkeling , problemen bij het aanpassen aan veranderingen op de markt , een gebrekkige voorlichting a an en opleiding van de beroepsbevolking en weinig gevoel voor samenwerking , waardoor de verspli ntering op de arbeidsmarkt alleen nog maar groter wordt ( de productiefaci-liteiten in het gebied zijn klein of minuscuul en zijn voornamelijk agrarisch van aard ) .Bevezetés kisüzemi termelővállalatok kisvállalkozások , és főként a mezőgazdasági ágazatban tevékenykednek ) .
Dit krediet dient ter dekking van, voornamelijk, de inrichtingsvergoedingen verschuldigd aan personeelsleden die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderenEz az előirányzat elsősorban a szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, illetve annak megszűnése következtében lakóhelyet változtatni kényszerülő alkalmazottakat megillető költségek fedezésére szolgál
Voornamelijk samengesteld uit koolteer en koolstofhoudend deeltjesmateriaal . )Elsősorban kőszénkátrányból és szén tartalmú részecskékből áll . )
Dit wordt hoe dan ook niet als een zeer veelzeggende indicator beschouwd, omdat de ethanolamineproductie afhankelijk is van de afnemer en voornamelijk gebaseerd is op langlopende contracten, die meestal tegen het einde van het kalenderjaar worden geslotenMindenesetre ez nem tekinthető különösképpen jelentőségteljes mutatónak, mivel az etanol-amin-termelés konkrét vásárlókhoz kapcsolódik, és elsősorban hosszú távú szerződéseken alapul, amelyeket rendszerint a naptári év vége felé kötnek meg
De Gemeenschap is zich ervan bewust dat de uitgaven voor tolken op vergaderingen en voor de vertaling van documenten voornamelijk uitgaven zijn voor haar eigen behoeften en is daarom bereid deze uitgaven op zich te nemen, zoals ook in het verleden is gebeurd, zowel voor vergaderingen van de instellingen van de Overeenkomst in een lidstaat als voor vergaderingen in een ACS-StaatMivel a Közösség tudatában van annak, hogy az üléseken való tolmácsolással és a dokumentumok fordításával kapcsolatos kiadások elsősorban a saját követelményei miatt merülnek fel, kész arra, hogy a múltbeli gyakorlatot folytassa és állja e költségeket a megállapodás intézményeinek azon ülésein, amelyeket valamely tagállam vagy valamely AKCS-állam területén tartanak
bekers, medailles en soortgelijke voorwerpen die voornamelijk een symbolisch karakter bezitten en gratis door in een derde land gevestigde autoriteiten of personen worden aangeboden om in het douanegebied van de Gemeenschap voor dezelfde doeleinden als bedoeld sub b) te worden toegekendalapvetően szimbolikus jellegű kupák, érmek és hasonló cikkek, amelyeket harmadik országban letelepedett szervezet vagy személy ingyenesen adott ajándékként a Közösség vámterületén, a b) pontban felsoroltak szerinti célból
de mobiliteit van jongeren door passende communautaire financiering ondersteunen, binnen de grenzen van het financieel kader, met name uit de Europese structuurfondsen- voornamelijk door beter gebruik te maken van de door het Europees Sociaal Fonds geboden mogelijkheden en, op de lange termijn, door de richtsnoeren en het beheer overeenkomstig de prioriteiten van de lidstaten aan te passen aan de doelstelling mobiliteita fiatalok mobilitását a pénzügyi keret biztosította határokon belül a megfelelő közösségi pénzeszközökkel támogatni kell, különösen a strukturális alapokból – főként az Európai Szociális Alap nyújtotta lehetőségek jobb kihasználása révén –, majd hosszú távon úgy, hogy a strukturális alapok irányvonalát és kezelését a mobilitási célkitűzés figyelembevétele érdekében a tagállami prioritásoknak megfelelően kiigazítják
Deze hardware en software hebben voornamelijk betrekking op systemen bij het gegevensverwerkings- en telecommunicatiecentrum, het computergebruik op afdelingsniveau en in de fracties en het elektronisch stemsysteemA berendezések és szoftverek főként az adatfeldolgozó és távközlési központokhoz, az osztályok, képviselőcsoportok számítógépeihez és az elektronikus szavazórendszerhez kapcsolódnak
De wetgeving inzake overheidsaanbestedingen gaat niet zozeer over wat aanbestedende diensten kopen , maar voornamelijk over hoe ze dit doen .Aközbeszerzésre vonatkozó jogszabályok inkább abeszerzés módjával foglalkoznak , semmint azzal , hogy az ajánlatkérők mit vásárolnak .
De kosten behelzen voornamelijk de publiciteitskosten bij de invoering van de nieuwe wet .A költségek leginkább csa k az új jogszabály bevezetésekor esedékes tájékoztatási költségekre korlátozódnak .
In het verleden deden de vertragingen bij de goedkeuring van JWP ' s zich voorname-lijkvoorin deeerstejaren van deagent-schappen , en hielden zij verband met aanloopfasen of verlengingen .A korábbi éveket tekintve , az éves munkaprogramok elfogadására főként az ügynökségek fennállásának első éveiben került sor késedelmesen , ami az ügynökségek elindítása vagy tevékenységi körének kiterjesztése körüli nehézségekre vezethető vissza .
wijst erop dat de Commissie in ‧ op verzoek van het Europees Parlement en ter bescherming van de financiële belangen van de EU een systeem voor vroegtijdige waarschuwing (SVW) met vijf geleidelijk oplopende waarschuwingsniveaus heeft ingevoerd om de diensten van de Commissie te helpen vaststellen welke instanties financiële of andere risico's opleverden; constateert dat dit systeem van toepassing is op gecentraliseerd beheer (contracten en subsidies die rechtstreeks door de diensten van de Commissie worden beheerd), en gedecentraliseerd beheer (dat door derde landen wordt gevoerd); het SVW is echter niet van toepassing op EU-financiering die in partnerschap met lidstaten wordt beheerd (gedeeld beheer, voornamelijk voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de structuurfondsen) en financiering die aan internationale organisaties is gedelegeerd (gezamenlijk beheerhangsúlyozza, hogy az EU pénzügyi érdekeinek védelme érdekében a Bizottság – az Európai Parlament kérésére – ‧-ben korai előrejelző rendszert vezetett be, amely öt osztályozott előrejelzési szinttel rendelkezik azzal a céllal, hogy segítsen a Bizottság szolgálatainak azonosítani a pénzügyi és egyéb kockázatokat jelentő jogalanyokat; megállapítja, hogy a rendszer kiterjed mind a centralizált igazgatásra (a közvetlenül a Bizottság szolgálatai által igazgatott szerződések és támogatások) és a decentralizált igazgatásra (harmadik országok által igazgatott szerződések és támogatások); a korai előrejelző rendszer azonban még nem terjed ki a tagállamokkal partnerségben igazgatott uniós pénzeszközökre (megosztott igazgatás, főként a közös agrárpolitika alapjai és a strukturális alapok), sem a nemzetközi szervezetekre delegált pénzeszközökre (közös igazgatás
De bepaling van artikel ‧, lid ‧, onder a), van dit Verdrag is niet van toepassing op de hiervoor genoemde projecten die uitsluitend of voornamelijk worden uitgevoerd voor onderzoek, ontwikkeling en het testen van nieuwe methoden of producten gedurende minder dan twee jaar, tenzij aannemelijk is dat zij een aanzienlijk nadelig effect hebben op milieu of gezondheidA ‧. cikk bekezdésének a) pontja nem vonatkozik fenti projektek közül azokra, amelyek kizárólag vagy főleg kutatást, új módszerek vagy termékek kifejlesztését vagy kipróbálását szolgálja, maximum ‧ év időtartamra, hacsak nem feltételezhető, hogy jelentős káros hatással járnak a környezetre vagy az egészségre
Bevat voornamelijk koolwaterstoffen als methaan , ethaan en ethyleen met kleine hoeveelheden waterstof , stikstof en koolmonoxide . )Főleg szénhidrogénekből ( metán , etán és etilén ) áll , mellette kismennyiségű hidrogén , nitrogén és szénmonoxid van . )
De risicobeoordeling heeft op basis van de beschikbare informatie uitgewezen dat de stof in de Europese Gemeenschap voornamelijk als zetmeelkationisator bij de fabricage van papier wordt gebruiktA kockázatértékelés – a rendelkezésre álló információk alapján – meghatározta, hogy az Európai Közösségben az anyagot főként kationos keményítő anyagként használják a papírgyártásban
voornamelijk uit het platform voortvloeiende informatie verspreiden over goede praktijken en vernieuwende reacties op de tijdens de raadpleging van ‧ januari ‧ vastgestelde uitdagingenkülönösen a platformra, a bevált gyakorlatokra és a ‧. január ‧-i konzultáció keretében a megjelölt kihívásokkal kapcsolatban adott innovatív válaszokra vonatkozó információk terjesztése
We horen vandaag dat dat voornamelijk ouderen waren.Ahogy ma megtudtuk, leginkább időseket érintett az incidens.
In het licht daarvan zij erop gewezen dat het standpunt van het EESC over het voorstel van de Commissie voornamelijk is gebaseerd op de knowhow waarover het beschikt en de ervaringen die het heeft opgedaan m.b.tAz említett megjegyzésekkel összefüggésben az EGSZB-nek az Európai Bizottság javaslatáról kialakított álláspontja lényegében az eddig felhalmozott tudásán és tapasztalatán alapul a következőkre vonatkozóan
Leverziekte met voornamelijk biliaire schade, zoals primaire biliaire cirrose, zou echter een ander effect kunnen vertonenAz elsősorban epekárosodással járó májbetegségnek azonban, mint pl. a primer biliaris cirrhosis, más hatása lehet
A 1. oldal. Talált 4038 mondatot a voornaam kifejezésre.Találat ebben: 2,111 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!