kiejtés: IPA: ˈfordiːtoː /ˈfordiːtoː/

Fordítás szlovák-ra/re:

  • prekladateľ   
    (Noun  m)
  • asembler   
  • prekladateľka   
    (Noun  f)

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "fordító", fordítási memória

add example
Ez az előirányzat a vállalkozóként dolgozó vagy alkalmi munkában fordítók munkájával, illetve a fordítószolgálat által külső munkaként kiadott gépírással és egyéb munkákkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgálTieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na služby nezávislých alebo dočasných prekladateľov alebo na pisársku a inú prácu zadávanú externe prekladateľským oddelením
A Szerződő Felek lemondanak az e megállapodás végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségek egymás számára történő megtérítésének igényéről, kivéve adott esetben a szakértőknek és tanúknak kifizetendő költségtérítést, valamint azoknak a tolmácsoknak és fordítóknak a díjazását, akik nem közalkalmazottakZmluvné strany na oboch stranách sa vzdávajú všetkých požiadaviek na náhradu nákladov vzniknutých na základe tejto dohody s výnimkou nákladov na znalcov a svedkov, ako aj na tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú zamestnancami štátnych orgánov
hangsúlyozza kívánságát, hogy az intézményeknek ismét meg kellene vizsgálniuk a fordítók távmunkában való foglalkoztatásának lehetőségét; megjegyzi, hogy ez éves szinten megtakarításokhoz vezethet, nevezetesen ha irodai tereket lehet felszabadítani és más célra használni; megjegyzi, hogy a Számvevőszék ezt a rendszert használja (bár csak korlátozott mértékben), és az jól működikzdôrazňuje svoje želanie, aby inštitúcie opätovne preskúmali možnosť práce na diaľku (tele-working) pre prekladateľov; poznamenáva, že by to každoročne mohlo viesť k úsporám, najmä ak sa budú môcť uvoľniť kancelárske priestory na iné účely; poznamenáva, že Dvor audítorov tento systém využíva (hoci v obmedzenom počte) a tento systém funguje dobre
Ez az előirányzat a kisegítő állományban lévő fordítók díjazásának és a munkaadói társadalombiztosítási járulékoknak a fedezésére szolgálTieto rozpočtové prostriedky sú určené na odmeny a príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie pomocných prekladateľov
ír nyelv: ‧ AD ‧ (jogász-nyelvész), ‧ AD ‧ (fordító) és ‧ ASTírsky jazyk: ‧ pracovné miesta AD‧ (právny lingvista), ‧ pracovné miesta AD‧ (prekladateľ) a ‧ pracovné miesta AST
támogatja a regionális szintű parlamentközi párbeszédet, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a nyugat-balkáni országok nemzeti parlamentjeit teljes mértékben bevonják az európai integráció folyamatába; úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek és a tagállamok nemzeti parlamentjeinek fontos szerepet kell betölteniük a nyugat-balkáni országok parlamentjeivel való együttműködésben és párbeszédben; úgy véli, hogy az Európai Parlament parlamentközi üléseinek jellegét javítani kell, hogy működőképes és hatékony rendszert biztosítsanak a koncentráltabb, a gyakorlatra több figyelmet fordító viták és műhelyértekezletek megszervezésérepodporuje medziparlamentný dialóg na regionálnej úrovni a zdôrazňuje dôležitosť plnej účasti národných parlamentov krajín západného Balkánu v procese európskej integrácie; verí, že Európsky parlament spolu s národnými parlamentmi členských štátov zohrávajú významnú úlohu pri vedení dialógu a spolupráce s parlamentmi krajín západného Balkánu; verí, že je potrebné zlepšiť charakter medziparlamentných stretnutí Európskeho parlamentu, aby sa vytvoril priestor pre funkčný a účinný systém na organizovanie konkrétnejších a prakticky orientovaných diskusií a seminárov
A Közösség mindkét régió esetében maximálisan ‧ euróval járul hozzá a friss és feldolgozott gyümölcsöt és zöldséget termelő ágazattal foglalkozó,-a trópusi terményekre különös figyelmet fordító-, két gazdasági elemzés és gazdasági kilátásokat elemző tanulmány elkészítésének finanszírozásáhozSpoločenstvo prispeje čiastkou maximálne EUR ‧ na financovanie dvoch hospodárskych analýz a prognostických štúdií sektoru čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny samostatne v oboch regiónoch, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať tropickým plodinám
célhoz kötött bevétel kiegészítéseként fedezi a Bizottság vagy a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat által meghívott kisegítő konferenciatolmácsok és egyéb, nem állandó tolmácsok díját, társadalombiztosítási hozzájárulását, utazási költségét és napidíját a Bizottság vagy más intézmény által szervezett olyan találkozókon, amelyeket a Bizottság fordítói (hivatásos és ideiglenes vagy kisegítő alkalmazottak) nem tudtak kiszolgálniako doplnenie k pripísanému príjmu, na pokrytie poplatkov, príspevkov sociálneho zabezpečenia, cestovných nákladov a diét pomocných konferenčných tlmočníkov a ostatných nie stálych tlmočníkov povolaných Komisiou alebo Spoločnou tlmočníckou a konferenčnou službou na zabezpečenie stretnutí organizovaných Komisiou alebo inými inštitúciami, ktoré nie je možné zabezpečiť tlmočníkmi Komisie (úradníci a dočasní alebo pomocní zamestnanci
Az adatvédelmi szabályozással összhangban fokozatosan megvalósul majd egyes nemzeti nyilvántartások (például a fizetésképtelenségre, a tolmácsokra, a fordítókra és a végrendeletekre vonatkozó nyilvántartások) összekapcsolásaV súlade s pravidlami o ochrane údajov budú niektoré vnútroštátne registre postupne prepájané (napríklad konkurzné registre, registre tlmočníkov, prekladateľov a závetov
A ‧/‧/EK rendelet időbeli meghosszabbítása annál is inkább indokolt, mivel a rendelet keretében finanszírozott projektekről és programokról készült ‧. évi értékelés megállapította hatékonyságukat, és felszólított az érintett partnerországokon belüli és az azok közötti támogatott tevékenységek összehangolására kellő figyelmet fordító folytatásukraPredĺženie účinnosti nariadenia (ES) č. ‧/‧ je tým viac opodstatnené, keďže hodnotenie projektov a programov financovaných podľa tohto nariadenia vykonané v roku ‧, stanovilo ich efektívnosť a žiadalo ich pokračovanie s tým, aby sa venovala pozornosť koordinácii podporných činností v rámci dotknutých partnerských krajín a medzi nimi
Ez az előirányzat a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásainak és a gépelés költségeinek, illetve az Európai Unió Szerveinek luxembourgi székhelyű Fordítóközpontjához fordításra és gépelésre kiküldött munka és egyéb szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgálTieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na služby externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú a prepisovanie alebo iné služby a prácu zaslanú na preklad a prepísanie Prekladateľskému stredisku pre inštitúcie Európskej únie v Luxemburgu
A javadalmazás kiegészítéseképpen, ez a fizetés tartalmazza az életbiztosításhoz és a betegségi, baleseti és haláleseti biztosításokhoz való hozzájárulásokat, valamint a külső fordítók számára, akiknek az üzleti címe nem azonos a foglalkoztatás címével, az utazási költségek megtérítését és rögzített utazási juttatások fizetésétOkrem odmeny táto platba zahŕňa príspevky na schému životného poistenia a nemocenského poistenia, na poistenie pre prípad úrazu a úmrtia a úhradu cestovných výdavkov pre prekladateľov na voľnej nohe, ktorých miesto podnikania nie je v mieste zamestnania, a úhradu fixných cestovných príspevkov
A Felek lemondanak arról, hogy az e jegyzőkönyv alapján felmerült kiadásaik visszatérítését követeljék egymástól, kivéve adott esetben az olyan szakértők és tanúk, valamint tolmácsok és fordítók költségeit, akik nem közszolgálati jogviszonyban alkalmazottakZmluvné strany sa vzdávajú všetkých vzájomných nárokov na náhradu nákladov vzniknutých na základe uplatňovania tohto protokolu, s výnimkou prípadných nákladov na znalcov a svedkov a nákladov na tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú zamestnancami verejnej služby
A mai napig közszájon forgó lengyel szólás szerint lepszy rydz niż nic (a fordító megjegyzése: a jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok szólás lengyel megfelelője), azaz inkább a mindenütt megtalálható rydz, vagyis gomborka, mintsem üres kézzel távozniPodľa dodnes používaného porekadla lepszy rydz niż nic (vo voľnom preklade: lepší vrabec v hrsti ako holub na streche) je lepšie mať obyčajný rydz (ľaničník) ako vôbec nič
Ezek a tételek a szabadúszó fordítók, valamint a külső gépírás és adatbeviteli munka költségeinek fedezésére szolgálnakTieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie služieb prekladateľov v slobodnom povolaní a na prepisovanie a na prácu spojenú s vkladaním údajov, ktorá sa zadáva externe
EPSO/AD/‧/‧ – Német nyelvű (DE) fordítóEPSO/AD/‧/‧ – Prekladatelia nemeckého jazyka (DE
elégedettséggel veszi tudomásul a Bíróság azon intézkedéseit, amelyeket a lefordítandó dokumentumok mennyiségének csökkentése érdekében hozott a fordítók munkamennyiségének csökkentése érdekében; felhívja a Bíróságot azon lehetőség mérlegelésére, hogy csökkentse a döntések terjedelmét annak érdekében, hogy hozzájáruljon a költségek további csökkentéséhez és e döntések jobb megértéséhezs uspokojením berie na vedomie opatrenia prijaté Súdnym dvorom na zníženie množstva prekladaných dokumentov, čo prispieva k zníženiu pracovnej záťaže prekladateľov; taktiež vyzýva ESD, aby preskúmal možnosť skrátenia dĺžky rozsudkov, a tak prispel k ďalšiemu zníženiu nákladov a lepšiemu porozumeniu týchto rozsudkov
A Régiók Bizottsága rendszeresen igénybe veszi az intézményközi pályázati kiírások listáján szereplő szabadfoglalkozású fordítók munkájátVýbor regiónov vždy využíva nezávislých prekladateľov, ktorých mená sú uvedené v zoznamoch zostavených po medziinštitucionálnych výberových konaniach
megállapítja, hogy ‧/‧. számú különjelentésében a Számvevőszék úgy találta, hogy ‧-ben az oldalankénti fordítási költség a Tanácsnál ‧ EUR volt (a bizottsági ‧ EUR és az európai parlamenti ‧ EUR összeggel szemben); megállapítja, hogy az eltérés oka részben az, hogy a Tanács titkárságának sikerült lecsökkentenie a fordításra küldött dokumentumok számát és terjedelmét, és sikerült összeállítani a legfontosabb dokumentumok listáját, valamint utal arra, hogy idővel a Tanács jelentősen csökkenteni kívánja a fordítói személyzet létszámátpoznamenáva, že Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. ‧/‧ uviedol, že v roku ‧ dosiahli náklady na stranu prekladu v Rade ‧ EUR (v porovnaní so ‧ EUR v Komisii a ‧ EUR v Európskom parlamente); konštatuje, že tento rozdiel sa čiastočne vysvetľuje úspechom sekretariátu Rady pri znižovaní počtu a dĺžky dokumentov poslaných na preklad a vytvorením zoznamu kľúčových dokumentov, a že Rada v dohľadnej dobe plánuje výrazne obmedziť počet zamestnancov prekladateľského oddelenia
Ez az előirányzat a kisegítő állományban lévő fordítók díjazásának és a társadalombiztosítási ellátásaikhoz nyújtott munkaadói hozzájárulásnak a fedezésére szolgálTieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platov a príspevkov zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie pomocných prekladateľov
a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelésslužieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú a pisárske práce
angol nyelvű fordítók tartaléklistájának elkészítése céljából meghirdetett versenyvizsga, amelyről szóló értesítést az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának ‧. július ‧-i C ‧. számában tették közzévytvoriť rezervu anglicky hovoriacich prekladateľov; toto oznámenie bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C ‧ z ‧. júla
Ez az előirányzat a szabadúszóként vagy ideiglenesen dolgozó fordítók munkájával, illetve a Fordítószolgálat által külső munkaként kiadott gépírással és egyéb munkákkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgálTieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na prácu vykonávanú nezávislými prekladateľmi a pisársku a inú prácu zadávanú prekladateľským oddelením
a Központtal történt információcserét követően tudomásul veszi, hogy a ‧-as költségvetés szerint a Központ által oldalanként meghatározott és kiszámlázott fordítási díj ‧,‧ euró, mely tartalmazza a Központ összes költségét (személyzet, épületek, IT, berendezések, szabadúszó fordítói díjak, nyugdíj és társadalombiztosítási járulékok), valamint a helyben végzett nyelvi minőségi ellenőrzés díja, a formázás és frissítés, valamint az alvállalkozók bevonásának összes szükséges adminisztrációs költségei; felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a különböző fordítói központok teljesítményét és hozzáadott értékét a költség-haszon arány alapjánberie na vedomie, že po výmene informácií s centrom je cena za stranu stanovená v rozpočte na rok ‧ a účtovaná centrom vo výške ‧,‧ EUR, v ktorej sú zahrnuté všetky náklady centra (zamestnanci, budovy, IT, vybavenie, externé preklady, dôchodky a sociálne podmienky), ako aj vnútorná jazyková kontrola, formátovanie a aktualizácia a všetky nevyhnutné administratívne náklady súvisiace s využívaním externých služieb; vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila výkonnosť a pridanú hodnotu rôznych prekladateľských centier ako aj pomer nákladov a výnosov
A 1. oldal. Talált 284 mondatot a fordító kifejezésre.Találat ebben: 0,769 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!