kiejtés: IPA: ˈfordiːtoː /ˈfordiːtoː/

Fordítás szlovák-ra/re:

  • prekladateľ   
    (Noun  m)
  • asembler   
  • prekladateľka   
    (Noun  f)

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "fordító", fordítási memória

add example
Ez a költségkeret a szabadúszó fordítók és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat valamennyi az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésre vonatkozóanTieto prostriedky sú určené na úhradu odmien a cestovných výdavkov zmluvných tlmočníkov a prevádzkovateľov konferencií vrátane náhrad za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie na všetkých rokovaniach, ktoré priamo nesúvisia s plnením plánu práce agentúry
a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásainak, a gépelésslužieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú
A csoport tíz tagja őszinte háláját fejezi ki mindenkinek , aki az Európai Bizottság részéről megkönnyítette a munkáját és hozzájárult elképzeléseihez , különösen Leonard Orbannak , a többnyelvűségért felelős biztosnak , Odile Quintinek , az Oktatási és Kulturális főigazgatónak , Patricia Bugnot-nak , Catulina Soares Guerreirónak , Alison Crabbnak , Vladimir Suchának , Pietro Petruccinak , Harald Hartungnak , Diego Maraninak és Yves Le Lostecque-nek , valamint a tolmácsok és fordító k csoportjának .Desať členov našej skupiny chce vyjadriť svoju úprimnú vďaku všetkým ľuďom z Európskej komisie , ktorí im umožnili pracovať a prispeli k ich úvahám , najmä pánu Leonardovi Orbanovi , komisárovi pre viacjazyčnosť , pani Odile Quintinovej , generálnej riaditeľke pre vzdelávanie a kultúru , paniam Patrícii Bugnotovej , Catuline Soares Guerreirovej a Alison Crabbovej , pánom Vladimírovi Suchovi , Pietrovi Petruccimu , Haraldovi Hartungovi , Diegovi Maranimu a Yv esovi Le Lostecqueovi , ako aj celému kolektívu tlmočníkov a prekladateľov .
A javadalmazás kiegészítéseképpen, ez a fizetés tartalmazza az életbiztosításhoz és a betegségi, baleseti és haláleseti biztosításokhoz való hozzájárulásokat, valamint a külső fordítók számára, akiknek az üzleti címe nem azonos a foglalkoztatás címével, az utazási költségek megtérítését és rögzített utazási juttatások fizetésétOkrem odmeny táto platba zahŕňa príspevky na schému životného poistenia a nemocenského poistenia, na poistenie pre prípad úrazu a úmrtia a úhradu cestovných výdavkov pre prekladateľov na voľnej nohe, ktorých miesto podnikania nie je v mieste zamestnania, a úhradu fixných cestovných príspevkov
Ez az előirányzat az intézményközi fordító- és tolmácsbizottság (CITI) által meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos, a Régiók Bizottságára eső költségeknek fedezésére szolgál, amelyek az intézmények közötti együttműködést hivatottak elősegíteni nyelvi ügyekbenTieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku Výboru regiónov na výdavky pochádzajúce z činnosti Medziinštitucionálneho výboru pre preklady a tlmočenie (ICTI) s cieľom podporiť medziinštitucionálnu spoluprácu v oblasti jazykov
A javadalmazás kiegészítéseképpen, ez a fizetés tartalmazza az életbiztosításhoz és a betegségi, baleseti és haláleseti biztosításokhoz való hozzájárulásokat, valamint a külsős fordítók számára, akiknek az üzleti címe nem azonos a foglalkoztatás címével, az utazási költségek megtérítését és rögzített utazási juttatások fizetésétOkrem odmeny táto platba zahŕňa príspevky na plány životného poistenia a nemocenského poistenia, poistenie pre prípad úrazu a smrti a úhradu cestovných výdavkov pre prekladateľov na voľnej nohe, ktorých miesto podnikania nie je v mieste zamestnania, a úhradu fixných cestovných príspevkov
Köszönet illeti Birgitte Stensballét és egész csapatát; a teremszolgákat, akik arról gondoskodnak, hogy a dokumentumok mindig megérkezzenek a megfelelő időben a megfelelő helyre; a technikusokat, a titkárokat és a fordítókat.Ďakujem pani Birgitte Stensballovej a celému jej tímu; uvádzačom, ktorí zabezpečujú, aby sa dokumenty vždy dostali v správny čas na správne miesto; technikom, sekretárom a prekladateľom.
A Felek lemondanak az e jegyzőkönyv végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő költségek egymás számára történő megtérítésének igényéről, kivéve – adott esetben – olyan szakértők és tanúk, valamint tolmácsok és fordítók költségei esetében, akik nem közszolgálati feladatot látnak elZmluvné strany sa vzdávajú všetkých vzájomných nárokov na vrátenie výdavkov, spôsobených vykonaním tohto protokolu, ak je to vhodné, na výdavky pre expertov, a svedkov a pre tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nezávisia od verejných služieb
Aztán ha felvétel lesz, szerzek egy helyet a fordítóknálKeď sa naskytne možnosť, dám ti miesto na prekladateľstve
a fordítószolgálat által külső megbízottaknak kiadott gépírási és egyéb feladatokkal, valamint a szabadúszó vagy ideiglenes fordítók szolgáltatásaival kapcsolatos költségeknákladov súvisiacich s prácou zmluvných alebo príležitostných prekladateľov alebo pisárskymi prácami a ostatnými činnosťami, ktoré prekladateľské oddelenie objednáva u externých dodávateľov
Intézi a fizetett és a nem fizetett fordítói szakmai gyakorlatokatZabezpečovať platené a neplatené prekladateľské stáže
Idesorolandók a következők : a fordítóktól és a Bizottság többi tisztviselőjétől , illetve a többi uniós intézménytől érkező terminológiai kérdések megválaszolása , aktív terminológiai előkészítés a technikailag nagy kihívást jel entő dokumentumokhoz még a fordítás előtt , együttműködés a többi uniós intézmény terminológiai szolgálataiban dolgozó kollégákkal , valamint nemzeti szervekkel és terminológiai szervezetekkel , a világ legnagyobb többnyelvű terminológiai adatbázisa , az összes EU-s intézmény terminológiai adatait összefogó IATE feltöltése és nyomon követése .K tomu patrí : odpovedanie na terminologické otázky prekladateľov a iných pracovníkov Komisie a ostatných inštitúcií EÚ ; aktívna príprava terminológie pred prekladom odborne náročných dokumentov ; spolupráca s kolegami z terminologických útvarov ostatných inštitúcií EÚ , ako aj s vnútroštátnymi orgánmi a terminologickými organizáciami ; vkladanie term ínov do databázy IATE , ktorá je najväčšou viacjazyčnou terminologickou databázou na svete a obsahuje terminologické údaje od všetkých inštitúcií EÚ , a jej konsolidovanie .
EPSO/AD/‧/‧ – Szlovén nyelvű (SL) fordítóEPSO/AD/‧/‧ – Prekladatelia slovinského jazyka (SL
Ez néhány esetben a javaslatok kiterjedt módosító indítványokkal történő, lényegi átalakításához vezetett, sőt egyes javaslatokat egyik vagy másik, a civil társadalom reakcióira vagy véleményére figyelmet fordító jogalkotó szerv – a Tanács vagy a Parlament – el is utasítottVýsledkom bola niekedy podstatná zmena a doplnenie týchto návrhov, ba dokonca ich zamietnutie Radou a Európskym parlamentom, ktorí sú k reakciám alebo prejavom nesúhlasu občianskej spoločnosti pozorní
A Közösség mindkét régió esetében maximálisan ‧ euróval járul hozzá a friss és feldolgozott gyümölcsöt és zöldséget termelő ágazattal foglalkozó,-a trópusi terményekre különös figyelmet fordító-, két gazdasági elemzés és gazdasági kilátásokat elemző tanulmány elkészítésének finanszírozásáhozSpoločenstvo prispeje čiastkou maximálne EUR ‧ na financovanie dvoch hospodárskych analýz a prognostických štúdií sektoru čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny samostatne v oboch regiónoch, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať tropickým plodinám
aggodalmát fejezi ki azonban az EU-‧ nyelveire (tehát a ‧-ben csatlakozott ‧ tagállam nyelveire) történő fordítások ‧-ben néhány intézményben tapasztalt jelentősen alacsony minősége miatt, amit főleg a képzett fordítók hiánya okozott; megjegyzi, hogy azóta a Bizottság megoldotta ezt a problémát, és valamennyi intézmény- a tagállamok segítségével- haladást ért el a képzett fordítók felvétele terénvyjadruje však znepokojenie nad značne nižšou kvalitou prekladov do jazykov EÚ ‧ (preklady do úradných jazykov ‧ členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v roku ‧) v niektorých inštitúciách v roku ‧, ktorá bola spôsobená najmä nedostatkom kvalifikovaných prekladateľov; konštatuje, že Komisia sa medzičasom týmto problémom zaoberala a že za pomoci členských štátov sa všetkým inštitúciám podarilo zlepšiť prijímanie kvalifikovaných prekladateľov
A Közösség mindkét régió esetében maximálisan ‧ euróval járul hozzá a friss és feldolgozott gyümölcsöt és zöldséget termelő ágazattal foglalkozó, – a trópusi terményekre különös figyelmet fordító –, két gazdasági elemzés és gazdasági kilátásokat elemző tanulmány elkészítésének finanszírozásáhozSpoločenstvo prispeje čiastkou maximálne EUR ‧ na financovanie dvoch hospodárskych analýz a prognostických štúdií sektoru čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny samostatne v oboch regiónoch, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať tropickým plodinám
A Számvevőszéknek a Számvevőszék Főtitkársága Fordítószolgálatának holland osztályára LA‧-ös fokozatba való besorolással vezető fordítói beosztásba a felperes helyett egy másik tisztviselőt előléptető ‧. december ‧-i határozata végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelemNávrh na odklad výkonu rozhodnutia Dvora audítorov z ‧. decembra ‧ o povýšení iného úradníka ako žalobcu na miesto hlavného prekladateľa so zaradením do platovej triedy LA ‧ v holandskej sekcii prekladateľskej služby generálneho sekretariátu Dvora audítorov
Ideiglenes alkalmazottak és egyéb szolgáltatások, külsőleg elvégeztetett fordítói és gépelési munkákDočasní zamestnanci a iné služby a práca zadávaná externe na preklad a písanie na stroji
A Régiók Bizottsága rendszeresen igénybe veszi az intézményközi pályázati kiírások listáján szereplő szabadfoglalkozású fordítók munkájátVýbor regiónov vždy využíva nezávislých prekladateľov, ktorých mená sú uvedené v zoznamoch zostavených po medziinštitucionálnych výberových konaniach
Európa nyelvi infrastruktúrájának erősítése olyan nyílt keret létrehozását vonja maga után, amely együtt alkalmazható többnyelvű forrásokat foglal magában, például többnyelvű szószedeteket és ontológiákat, fordítói memóriát és terminológiai adatbázisokat és olyan kapcsolt eszközöket, mint például a számítógéppel segített fordításPosilnenie európskej jazykovej infraštruktúry znamená zavedenie otvoreného rámca obsahujúceho interoperabilné viacjazyčné prostriedky zahrňujúce napríklad viacjazyčné slovníky a encyklopédie, prekladateľské pamäte, terminologické zbierky a príslušné nástroje, ako sú počítačové preklady
üdvözli az egyeztetésen született megállapodást egy ‧ %-os átfogó tartalék létrehozásáról külön költségvetési sorokon valamennyi, saját fordító szolgálatokkal rendelkező intézmény számára, a fentiekben leírtaknak megfelelőenvíta dohodu zo zmierovacieho konania o zavedení rezervy horizontálneho charakteru vo výške ‧ % pre určité rozpočtové riadky všetkých inštitúcií v súvislosti s vlastnými prekladateľskými službami, ako už bolo spomenuté vyššie
jelen ügyben az érdemek összehasonlító vizsgálatának hiányára a holland fordítói részlegbenchýbajúce porovnávajúce posúdenie zásluh v rámci holandskej prekladateľskej jednotky
Az Európai Parlament és a Tanács októberben egyetértését adta a tolmács- és fordítói szolgáltatáshoz való jogról szóló irányelvhez ; a Tanács pedig politikailag jóváhagyta a tájékoztatáshoz való jogról szóló irányelvet .Európsky parlament a Rada sa na znení smernice o práve na tlmočenie a preklad dohodli v októbri a v decembri Rada politicky schválila smernicu o práve na informácie .
sürgeti a parlamenti munkához nyújtott nyelvi támogatás javítását; a fordítói kapacitás bővítésére szólít fel annak érdekében, hogy a képviselők saját nyelvükön dolgozhassanak a dokumentumokon; kéri a tolmácsolás elérhetőbbé tételét a képviselőcsoportok és munkacsoportjaik számára és felszólítja az adminisztrációt az ennek következtében a helyiségekkel és a személyzettel kapcsolatos szükséges intézkedések meghozatalára; a többi intézménnyel összehangolt megközelítést javasol az esetleges szinergiahatások kihasználása érdekébenvyzýva na zlepšenie jazykovej podpory práce Parlamentu; žiada zvýšenie prekladateľských kapacít, aby mohli poslanci pracovať s dokumentami vo svojich vlastných jazykoch; žiada zvýšenie dostupnosti tlmočníkov pre politické skupiny a ich pracovné skupiny a žiada administratívu vykonať kroky s ohľadom na priestory a počet zamestnancov; navrhuje tam, kde je to možné, koordinovaný postup spolu s ostatnými inštitúciami na účely možného využitia synergických účinkov
A 1. oldal. Talált 360 mondatot a fordító kifejezésre.Találat ebben: 0,197 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!