kiejtés: IPA: ˈfordiːtoː /ˈfordiːtoː/

Fordítás szlovák-ra/re:

  • prekladateľ   
    (Noun  m)
  • asembler   
  • prekladateľka   
    (Noun  f)

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "fordító", fordítási memória

add example
Ez az előirányzat a külső fordítók és konferenciaszervezők szolgáltatási díjainak fedezésére szolgál, beleértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetett összeget, a munkaprogramok végrehajtásával kapcsolatos valamennyi ülésreTieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poplatkov za služby tlmočníkov v slobodnom povolaní a obsluhy na konferencii vrátane úhrady ceny služieb, ktoré poskytujú tlmočníci Komisie pre všetkých stretnutiach spojených so zavádzaním pracovných programov
a szabadúszó vagy ideiglenes fordítók által elvégzett munkákkal, valamint a Fordítószolgálat által külső megbízottaknak kiadott gépírási és egyéb feladatokkal kapcsolatos költségekvýdavkov súvisiacich s prácou externých alebo príležitostných prekladateľov alebo pisárskymi prácami a ostatnými činnosťami, ktoré prekladateľské oddelenie objednáva u externých dodávateľov
Például, több ír tolmácsra, fordítóra van szükség, és ezt a célt elég nehéz elérni, ha nem szánnak erre jelentős erőforrásokat az ország szintjén, azaz Írországban.Napríklad potrebujeme viac írskych tlmočníkov, viac prekladateľov a tento cieľ je ťažké dosiahnuť, kým sa nepridelia značné zdroje na úrovni štátu, teda v Írsku.
Ez az előirányzat minden más fordító- és tolmácsszolgáltatás költségeinek fedezésére szolgálTieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na akékoľvek iné prekladateľské a tlmočnícke služby
a fordítószolgálat által külső megbízottaknak kiadott gépírási és egyéb feladatokkal, valamint a szabadúszó vagy ideiglenes fordítók szolgáltatásaival kapcsolatos költségeknákladov súvisiacich s prácou zmluvných alebo príležitostných prekladateľov alebo pisárskymi prácami a ostatnými činnosťami, ktoré prekladateľské oddelenie objednáva u externých dodávateľov
A versenyképesség és az innováció területén a közösségi cselekvés, a KKV-k szükségleteire különös figyelmet fordító keretprogramja (a továbbiakban: a keretprogram) a ‧. január ‧-jétől ‧. december ‧-ig tartó időszakra létrehozásra kerülTýmto sa ustanovuje rámcový program pre akcie Spoločenstva v oblasti konkurencieschopnosti a inovácií, ktorý kladie osobitný dôraz na potreby MSP a ktorý pokrýva obdobie od ‧. januára ‧ do ‧. decembra ‧ (ďalej len rámcový program
Lévén, hogy így is óriási munkát fog jelenteni a közös referenciakeret lefordítása, nincs értelme értékes fordítói kapacitásokat lekötni az elméleti tervezet egyes részeinek a lefordításával, melyek nem relevánsak a közös referenciakeret célkitűzései szempontjából.Vzhľadom na obrovský rozsah prác, ktoré budú potrebné na preklad spoločného referenčného rámca, nedáva zmysel míňať vzácne finančné prostriedky určené pre preklady, aby boli preložené časti akademického návrhu, ktoré nie sú pre spoločný referenčný rámec podstatné.
A Közösség mindkét régió esetében maximálisan ‧ euróval járul hozzá a friss és feldolgozott gyümölcsöt és zöldséget termelő ágazattal foglalkozó, – a trópusi terményekre különös figyelmet fordító –, két gazdasági elemzés és gazdasági kilátásokat elemző tanulmány elkészítésének finanszírozásáhozSpoločenstvo prispeje čiastkou maximálne EUR ‧ na financovanie dvoch hospodárskych analýz a prognostických štúdií sektoru čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny samostatne v oboch regiónoch, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať tropickým plodinám
Ha ehhez hozzáadjuk a fordítókat és az irodafenntartókat, akkor ez az a terület, mely a személyzeti állomány területén a legnagyobb növekedést mutatta, mivel ez további 5 700 főt jelent.Ak k tomu pridáte prekladateľov a domovníkov, bude to oblasť s najväčším rastom v počte zamestnancov, pretože je to ďalších 5 700 ľudí.
A Felek lemondanak az e melléklet végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségek egymás számára történő megtérítésének igényéről, kivéve adott esetben a szakértőknek és tanúknak kifizetendő költségtérítést, valamint azoknak a tolmácsoknak és fordítóknak a díjazását, akik nem közalkalmazottakStrany sa vzdávajú všetkých vzájomných nárokov na náhradu nákladov vzniknutých na základe tejto prílohy s výnimkou prípadných nákladov na znalcov a svedkov, ako aj na tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú zamestnaní vo verejnej službe
a Központtal történt információcserét követően tudomásul veszi, hogy a ‧-as költségvetés szerint a Központ által oldalanként meghatározott és kiszámlázott fordítási díj ‧,‧ EUR, mely tartalmazza a Központ összes költségét (személyzet, épületek, IT, berendezések, szabadúszó fordítói díjak, nyugdíj és társadalombiztosítási járulékok), valamint a helyben végzett nyelvi minőségi ellenőrzés díja, a formázás és frissítés, valamint az alvállalkozók bevonásának összes szükséges adminisztrációs költségei; felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a különböző fordítói központok teljesítményét és hozzáadott értékét a költség-haszon arány alapjánberie na vedomie, že po výmene informácií s centrom je cena za stranu stanovená v rozpočte na rok ‧ a účtovaná centrom vo výške ‧,‧ EUR, v ktorej sú zahrnuté všetky náklady centra (zamestnanci, budovy, IT, vybavenie, externé preklady, dôchodky a sociálne podmienky), ako aj vnútorná jazyková kontrola, formátovanie a aktualizácia a všetky nevyhnutné administratívne náklady súvisiace s využívaním externých služieb; vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila výkonnosť a pridanú hodnotu rôznych prekladateľských centier ako aj pomer nákladov a výnosov
üdvözli a különböző intézmények fordítói szolgálatai közötti együttműködés javulását, különösen a közös terminológiai adatbázis létrehozását, a közös fordítási memóriák fejlesztését és a források megosztását a munkaelosztási projekt segítségévelvíta zlepšujúcu sa medziinštitucionálnu spoluprácu medzi prekladateľskými oddeleniami rôznych inštitúcií, a najmä vytvorenie spoločnej terminologickej databázy, vývoj spoločných prekladateľských pamätí a spoločné využívanie zdrojov v rámci projektu vyváženia pracovného zaťaženia
Tárgy: Fordítók, tolmácsok és jogász-nyelvészekVec: Prekladatelia, tlmočníci a právnici-lingvisti
a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelésslužieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú a prepisovanie
EPSO/AD/‧/‧ – Dán nyelvű (DA) fordítóEPSO/AD/‧/‧ – Prekladatelia dánskeho jazyka (DA
Kisegítő állományban lévő fordítókPomocní prekladatelia
Gépi fordítás és fordító-adatbázisAutomatický preklad a databáza prekladateľov
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: az ügynökségi alkalmazottak foglalkoztatása, az ideiglenes fordítók kivételévelTieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zamestnávania zamestnancov agentúr s výnimkou príležitostných prekladateľov pracujúcich pre agentúry
Ez az előirányzat a vállalkozóként dolgozó vagy alkalmi munkában fordítók munkájával, illetve a Fordítószolgálat által külső munkaként kiadott gépírással és egyéb munkákkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgálTieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na prácu vykonávanú nezávislými prekladateľmi a pisársku a inú prácu zadávanú prekladateľským oddelením
A gazdaságnak eszköznek kell lennie a polgárok jó életkörülményeinek biztosításához: ezt a célt az életszínvonal emelésével, a munkakörülmények javításával, színvonalas oktatás és megfelelő, a tulajdonjogokra is figyelmet fordító igazságügyi rendszer által érhetjük el.Ekonomika by mala byť nástrojom, ktorý občanom prinesie dobré životné podmienky, a tento cieľ možno dosiahnuť zvyšovaním životnej úrovne obyvateľov, zlepšovaním pracovných podmienok prostredníctvom vzdelania a dobrého súdneho systému, vrátane vlastníckych práv.
Ez az előirányzat a szabadúszóként vagy ideiglenesen dolgozó fordítók munkájával, illetve a Fordítószolgálat által külső munkaként kiadott gépírással és egyéb munkákkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgálTieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na prácu vykonávanú nezávislými prekladateľmi a pisársku a inú prácu zadávanú prekladateľským oddelením
üdvözli az egyeztetésen született megállapodást egy ‧ %-os átfogó tartalék létrehozásáról külön költségvetési sorokon valamennyi, saját fordító szolgálatokkal rendelkező intézmény számára, a fentiekben leírtaknak megfelelőenvíta dohodu zo zmierovacieho konania o zavedení rezervy horizontálneho charakteru vo výške ‧ % pre určité rozpočtové riadky všetkých inštitúcií v súvislosti s vlastnými prekladateľskými službami, ako už bolo spomenuté vyššie
A konzultáció fő eredményeként általános támogatást kapott egy a legfrissebb tudományos eredményeken alapuló, és a nyilvánosság nagyobb részvételére különös figyelmet fordító új irányelv kidolgozásaHlavným výsledkom týchto konzultácií bola všeobecná podpora pre vytvorenie novej smernice na základe najnovších vedeckých dôkazov, ktorá bude mimoriadnu pozornosť venovať širšiemu zapojeniu verejnosti
Ez az előirányzat az intézményközi fordító- és tolmácsbizottság (ICTI) által meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos azon költségek fedezésére szolgál, amelyek az intézmények közötti nyelvi együttműködést hivatottak elősegíteniTieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov pochádzajúcich z činnosti Medziinštitucionálneho výboru pre preklady a tlmočenie (ICTI) s cieľom podporiť medziinštitucionálnu spoluprácu v oblasti jazykov
A 1. oldal. Talált 284 mondatot a fordító kifejezésre.Találat ebben: 2,332 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!