kiejtés:    

Fordítás magyar-ra/re:

  • flamand   
    (Proper noun  )
     
    Langue germanique occidentale parlée principalement en Flandre, dans les Pays-Bas et en France.
  • flamand nyelv   

Hasonló kifejezések a francia magyar szótárban. (5)

Communauté flamandeFlamand Közösség; flamand közösség
Flamandflamand
province de Brabant flamandFlamand-Brabant tartomány
Province du Brabant flamandFlamand-Brabant
Région flamandeflamand régió

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "flamand", fordítási memória

add example
Communauté flamande: en direct et en intégralitéFlamand közösség: egyenesben és teljes egészében
la Région flamande a investi ‧ millions EUR dans Dexia SAa flamand régió ‧ millió EUR-t fektetett a Dexia SA-ba
Belgique (Région flamandeBelgium [Flamand régió]
Belgique (Région flamandeBelgium (Flamand régió
Objet: Problèmes de coordination avec la Sécurité Sociale flamandeTárgy: Koordinációs problémák a flamand egészségbiztosítással összefüggésben
Adviescheques (chèques-conseil)- régime d'aides en faveur des services extérieurs de conseil aux petites et moyennes entreprises de la région flamandeTanácsadási csekkek (adviescheques) – a flamand kis- és középvállalkozások által igénybe vett külső tanácsadói szolgáltatások támogatására vonatkozó program
dépenses relatives à ‧: les autorités belges ont fourni l'assurance, d'une part, que le programme de formation ‧-‧ a été élaboré après que le gouvernement flamand a promis une aide, en novembre ‧, et, d'autre part, que le premier cours du programme s'est tenu après que Ford Genk a officiellement demandé l'aide de l'administration flamandea ‧-re vonatkozó költségek: a belga hatóságok bizonyították egyrészt azt, hogy a ‧-‧-os képzési programot azt követően dolgozták ki, hogy a flamand kormány a támogatást ‧ novemberében megígérte, másrészt, hogy a program első tanfolyamára azt követően került sor, hogy a Ford Genk hivatalosan kérte a flamand közigazgatás segítségét
Il convient que la présente décision s’applique parallèlement au deuxième programme d’action en vigueur en Région flamande au cours de la période ‧-‧ (décret sur les engrais du ‧ décembreEzt a határozatot Flandria régióra vonatkozóan a jelenleg hatályos második cselekvési tervvel összefüggésben a ‧–‧ közötti időszakban kell alkalmazni (a trágyáról szóló rendelet, ‧. december
Pour la Communauté flamande, au Décret du ‧ janvier ‧ (DCFL no ‧-‧-‧/‧) et à l'arrêté du ‧ mai ‧ (MB no ‧ duA flamand közösség részéről: az ‧. január ‧-i (DCFL ‧-‧-‧/‧) és ‧. május ‧-i (MB ‧., ‧/‧/‧.) rendelete
Affaire C-‧/‧: Demande de décision préjudicielle introduite par l'arrêt de la Cour d'arbitrage (Belgique), rendu le ‧ juillet ‧, dans les affaires Ordre des barreaux francophones et germanophones, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles contre Conseil des ministres, et Ordre des barreaux flamands et Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles contre Conseil des ministresC-‧/‧. sz. ügy: A Cour d'arbitrage ‧. július ‧-i ítéletével az Ordre des barreaux francophones et germanophones és Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles kontra Miniszterek Tanácsa, valamint az Ordre des barreaux flamands és Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles kontra Miniszterek Tanácsa ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem
Pour la région flamande (localités ayant les codes postaux ‧ à ‧ et ‧ àFlandria régiója: (helységek ‧–‧ és ‧–‧ közötti postai irányítószámokkal
M. VAN DEN BRANDE, membre du Parlement flamand (BE/PPELuc VAN DEN BRANDE (BE/EPP), a flamand parlament képviselője
Région flamande- Département de l'agriculture et de la pêcheVlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij
M. Johan SAUWENS, membre du Parlement flamandJohan SAUWENS, a flamand parlament tagja
Le Ministre-Président du Gouvernement flamandA flamand kormány miniszterelnöke
par écrit. - Le drame qui endeuille aujourd'hui la Belgique a sans doute des causes dues aux spécificités de ce pays, comme l'ont souligné aujourd'hui beaucoup de collègues flamands.írásban. - (FR) Az a tragédia, amely a jelenlegi gyászt előidézte Belgiumban, kétségkívül olyan okok miatt következett be, amelyek az adott ország speciális jellegzetességeivel kapcsolatosak, amint ezt ma sok flamand képviselőtársunk hangsúlyozta.
Cette mesure (applicable à ‧ ou ‧ exploitations horticoles/an) n'implique pas de dépenses directes pour la Région flamandeEz az intézkedés (évente ‧–‧ kertészeti vállalatra alkalmazva) nem von magával közvetlen kiadásokat a Flamand Régió számára
La Commission estime que la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article ‧, paragraphe ‧, du traité: elle est en effet attribuée sous la forme d’une subvention du gouvernement flamand et est donc financée par des ressources d’ÉtatA Bizottság úgy véli, hogy az intézkedés a Szerződés ‧. cikkének bekezdése szerint állami támogatást valósít meg: valójában a flamand kormány által adott szubvenció formájában adják, így tehát állami erőforrásokból finanszírozzák
Depuis ‧, l'autorité flamande exige des efforts supplémentaires de la part des organismes de contrôle de sorte qu'un rapport solide devrait pouvoir être établiAlapos jelentés készítése érdekében a flamand hatóság ‧ óta további erőfeszítéseket vár az ellenőrző szervezetektől
l'événement relève d'une discipline sportive importante et représente une valeur culturelle importante au sein de la Communauté flamandeAz esemény valamilyen fő sportághoz kapcsolódik, és a flamand közösség fontos kulturális értékét képviseli
constater que, en imposant les obligations suivantes concernant les activités des agences de travail intérimaire: l'exclusivité de l'activité de fourniture de travail dans l'objet social de l'entreprise (sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale); une forme juridique particulière (sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale) et la détention d'un capital social minimal de ‧ euros (en Région flamande), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article ‧ TFUEA Bíróság állapítsa meg, hogy a Belga Királyság- mivel a munkaerő-kölcsönző ügynökségek tevékenységét illetően az alábbi kötelezettségeket írta elő: a vállalkozás tevékenységi körében a munkaerő-kölcsönzés kizárólagossága (Brüsszel-Főváros Régió területén); különleges jogi forma (Brüsszel-Főváros Régió területén) és ‧ eurót kitevő minimális tőke (a Flamand Régióban)- nem teljesítette az EUMSZ ‧. cikkből eredő kötelezettségeit
Les sociétés flamande et wallonne sont différentes, leurs réalités politiques et économiques sont différentes et, dès lors, elles optent pour des approches et des priorités différentes.A flamand és a vallon társadalom eltérő, a politikai és gazdasági helyzet is különbözik, és ezért mások a prioritásaik, más megközelítést alkalmaznak.
Pacte d'actionnaires entre le Groupe Arcelor et Staal Vlaanderen NV (filiale à ‧ % de Participatiemaatschappij voor Vlaanderen, dont la Région Flamande est seule propriétaire) dans le cadre de l'opération O.C.A.S. NVRészvényesi megállapodás az O.C.A.S. NV-művelet keretén belül az Arcelor csoport és a Staal Vlaanderen NV között (a Vlaanderenben ‧ %-os részesedéssel rendelkező leányvállalat, amelynek egyetlen tulajdonosa a flamand régió
Objet: Code flamand du logementTárgy: A flamand lakásügyi törvénykönyv
En ‧, le gouvernement flamand a créé une commission flamande pour la résidence mobile visant à formuler des propositions concrètes pour offrir des solutions à des problèmes liés au logement et à la création de lieux pour les gens du voyageben a flamand kormányzat létrehozott egy mobil-lakásügyi flamand bizottságot, melynek célja konkrét javaslatok kidolgozása, hogy megoldást találjanak a lakásügyi problémákra és a vándorlók telepeinek fejlesztésére
A 1. oldal. Talált 197 mondatot a flamand kifejezésre.Találat ebben: 2,611 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!