kiejtés:    

Fordítás magyar-ra/re:

  • flamand   
    (Proper noun  )
     
    Langue germanique occidentale parlée principalement en Flandre, dans les Pays-Bas et en France.
  • flamand nyelv   

Hasonló kifejezések a francia magyar szótárban. (5)

Communauté flamandeFlamand Közösség; flamand közösség
Flamandflamand
province de Brabant flamandFlamand-Brabant tartomány
Province du Brabant flamandFlamand-Brabant
Région flamandeflamand régió

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "flamand", fordítási memória

add example
Affaire C-‧/‧: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'arbitrage le ‧ mai ‧- Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement wallon/Gouvernement flamandC-‧/‧. sz. ügy: A Cour d'arbitrage által ‧. május ‧-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A Francia Közösség kormánya, a vallon kormány kontra a flamand kormány
VU le projet d'avis (CdR ‧/‧ rév. ‧) adopté le ‧ avril ‧ par sa commission des affaires constitutionnelles et de la gouvernance européenne (rapporteur: M. Luc VAN DEN BRANDE, BE-PPE, député au Parlement flamand et sénateurtekintettel az Alkotmányos ügyek és európai kormányzás szakbizottság által ‧. április ‧-én elfogadott véleménytervezetére (CdR ‧/‧ rev ‧) (előadó: Luc VAN DEN BRANDE (BE/EPP), a flamand parlament képviselője, szenátor
L’aide doit être accordée sous la forme d’une aide ad hoc par la région flamande (Vlaams GewestA támogatás megadására a flamand régió (Vlaams Gewest) által nyújtott ad hoc támogatás formájában kerülne sor
Arrêté du Gouvernement flamand fixant la liste des événements de grand intérêt pour la société [...]A flamand kormánynak a társadalom számára nagy jelentőségű események listáját meghatározó rendelete (...
Les coûts admissibles s'élèvent à ‧,‧ millions EUR, tandis que l'aide ad hoc notifiée de la région flamande (Vlaamse Gemeenschap) se chiffre à ‧,‧ millions EURA támogatható költségek ‧,‧ millió eurót, a flamand régió (Vlaamse Gemeenschap) bejelentett ad-hoc támogatása ‧,‧ millió eurót tesz ki
Pacte d'actionnaires entre le Groupe Arcelor et Staal Vlaanderen NV (filiale à ‧ % de Participatiemaatschappij voor Vlaanderen, dont la Région Flamande est seule propriétaire) dans le cadre de l'opération O.C.A.S. NVRészvényesi megállapodás az O.C.A.S. NV-művelet keretén belül az Arcelor csoport és a Staal Vlaanderen NV között (a Vlaanderenben ‧ %-os részesedéssel rendelkező leányvállalat, amelynek egyetlen tulajdonosa a flamand régió
Aide financière pour des travaux d'infrastructure dans les ports flamandsFlamand kikötők infrastrukturális munkálatainak a pénzügyi támogatása
Le Comité est d'avis que les États membres doivent se doter d'instruments homogènes pour mesurer l'impact de la réglementation (par exemple la qualité de l'isolation thermique) et qu'ils doivent être contraints à adopter des mesures efficaces de contrôle (voir les différences qui existent par exemple entre la France, où les contrôles sont peu nombreux, et la région flamande où ils sont beaucoup plus fréquentsAz EGSZB úgy véli, hogy a tagállamoknak egységes eszközöket kellene elfogadniuk a rendeletek hatásainak mérésére (pl. hőszigetelés minősége), és hogy kötelezővé kellene tenni számukra a megfelelő felügyeleti intézkedések bevezetését. (Lásd például a Franciaország és Flandria közötti különbségeket: előbbiben kevés, utóbbiban pedig nagyon is szigorú a felügyelet
La législation belge relative aux droits d'enregistrement en vigueur dans la Région flamande prévoit une diminution des droits d'enregistrement lors de l'achat d'une résidence principale dans la Région flamande, à hauteur des droits d'enregistrement payés lors de l'achat antérieur d'une résidence principale dans la Région flamande, à condition que la résidence principale antérieure soit vendue durant la même périodeAz illetékre vonatkozó belga jogszabályok a Flandria régióban hatályos változatukban az elsődleges lakóingatlan Flandria régióban történő vásárlása esetére illetékkedvezményt írnak elő, mégpedig az előző elsődleges lakóingatlan Flandria régióban történő vásárlásakor kifizetett illeték mértékében, feltéve hogy az előző elsődleges lakóingatlan egyidejűleg eladásra kerül
Conformément à l'article ‧ de la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil du ‧ mai ‧ sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures, le Royaume de Belgique transmet à la Commission européenne la liste ci-dessous des instances compétentes pour traiter les demandes portant sur un territoire situé dans la Région flamandeA szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, ‧. május ‧-i ‧/‧/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ‧. cikkével összhangban a Belga Királyság közli az Európai Bizottsággal a flamand régió területére vonatkozó kérelmekkel kapcsolatban illetékes hatóságok nevét
Dans sa demande de dérogation, la Belgique indique son intention d’autoriser, dans certaines exploitations en Région flamande, un épandage d’effluents d’élevage à concurrence de ‧ kg d’azote par hectare et par an sur les parcelles exploitées en tant que prairies ou plantées en maïs avec semis d’herbe avant ou après récolte, et à concurrence de ‧ kg d’azote par hectare et par an sur les parcelles plantées en blé d’hiver suivi d’une culture dérobée, et en betteraveA kérelmezett eltérés tárgya, hogy Belgium engedélyezhesse Flandria egyes gazdaságaiban a gyeppel vagy fűvel alávetett kukoricával beültetett parcellákon évente és hektáronként ‧ kg, illetve az őszi búzát követően köztes kultúrával, majd takarmányrépával beültetett parcellákon évente és hektáronként ‧ kg, szerves trágyából származó nitrogén használatát
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'arbitrage le ‧ mai ‧- Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement wallon/Gouvernement flamandA Cour d'arbitrage által ‧. május ‧-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A Francia Közösség kormánya, a vallon kormány kontra a flamand kormány
Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamandeVlaamse Gemeenschap (Flamand Közösség
Enfin, ces qualifications de base sont plus largement disponibles sur le marché de l’emploi depuis que des programmes de formation ont été développés dans ces matières par les écoles techniques et le VDAB (l’office flamand de l’emploiVégezetül ezek az alapképzettségek könnyebben hozzáférhetőek a munkaerőpiacon, amióta a műszaki szakképző intézmények és a VDAB (a flamand munkaügyi központ) ezeken a szakterületeken képzési programokat indítottak
Belgique (Région flamandeBelgium [Flamand régió]
Luc VAN DEN BRANDE- Membre du Parlement flamand (BE/PPELuc VAN DEN BRANDE (BE/EPP), a flamand parlament képviselője
Vlaams Gewest (région flamandeVlaams Gewest (Flamand Régió
Demande d’annulation de la décision C ‧ final de la Commission, du ‧ mai ‧, de ne pas soulever d’objections, à la suite de la procédure préliminaire d’examen prévue par l’article ‧, paragraphe ‧, CE, à l’égard du régime d’aide envisagé par la Vlaams Gewest (Région flamande, Belgique) en vue de soutenir le transport intermodal par voie navigable (Aide d’État N ‧/‧- BelgiqueA Vlaams Gewest (flamand régió, Belgium) által a vízi úton történő intermodális közlekedéshez nyújtandó támogatásokat (N ‧/‧ sz. támogatási intézkedés- Belgium) nem kifogásoló, az EK ‧. cikk bekezdése szerinti előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását követően hozott ‧. május ‧-i C ‧ végleges bizottsági határozat (HL ‧., C ‧., ‧. o.) megsemmisítése
Toutefois, les autorités flamandes ont gelé la valeur des biens sur la base desquels l'impôt est calculé au niveau de ‧; par conséquent, les investissements n'entraîneraient pas d'augmentation de l'impôt foncier et l'exemption n'apporterait donc pas d'avantage réelMindazonáltal a flamand hatóságok azoknak a javaknak az értékét, amelyek alapján az ingatlanadót számították, befagyasztották az ‧. évi szinten, következésképpen a beruházások nem vonnák maguk után az ingatlanadó növekedését és ezáltal az adómentesség nem jelentene tényleges előnyt
En ce qui concerne les infrastructures portuaires, cela a notamment été confirmé dans les affaires relatives aux ports flamands et au développement du port de RotterdamAmi a kikötői infrastruktúrát illeti, ezt megerősítették többek között a flamand kikötőkre és a rotterdami kikötőfejlesztésre vonatkozó ügyek
Affaire C-‧/‧: Demande de décision préjudicielle introduite par l'arrêt de la Cour d'arbitrage (Belgique), rendu le ‧ juillet ‧, dans les affaires Ordre des barreaux francophones et germanophones, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles contre Conseil des ministres, et Ordre des barreaux flamands et Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles contre Conseil des ministresC-‧/‧. sz. ügy: A Cour d'arbitrage ‧. július ‧-i ítéletével az Ordre des barreaux francophones et germanophones és Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles kontra Miniszterek Tanácsa, valamint az Ordre des barreaux flamands és Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles kontra Miniszterek Tanácsa ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem
Région flamande (Vlaams GewestVlaams Gewest (Flamand régió
Le taux de l'aide accordée par la région flamande est fixé à ‧ % du coût total de l'enlèvement et de la transformation des dépouilles d'animaux de fermeA flamand régió a mezőgazdasági állattetemek elszállításának és feldolgozásának költségeit együttesen ‧ %-ban támogatja
dépenses relatives à ‧: les autorités belges ont fourni l'assurance, d'une part, que le programme de formation ‧-‧ a été élaboré après que le gouvernement flamand a promis une aide, en novembre ‧, et, d'autre part, que le premier cours du programme s'est tenu après que Ford Genk a officiellement demandé l'aide de l'administration flamandea ‧-re vonatkozó költségek: a belga hatóságok bizonyították egyrészt azt, hogy a ‧-‧-os képzési programot azt követően dolgozták ki, hogy a flamand kormány a támogatást ‧ novemberében megígérte, másrészt, hogy a program első tanfolyamára azt követően került sor, hogy a Ford Genk hivatalosan kérte a flamand közigazgatás segítségét
A 1. oldal. Talált 197 mondatot a flamand kifejezésre.Találat ebben: 2,288 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!