kiejtés:    

Fordítás magyar-ra/re:

  • flamand   
    (Proper noun  )
     
    Langue germanique occidentale parlée principalement en Flandre, dans les Pays-Bas et en France.
  • flamand nyelv   

Hasonló kifejezések a francia magyar szótárban. (5)

Communauté flamandeFlamand Közösség; flamand közösség
Flamandflamand
province de Brabant flamandFlamand-Brabant tartomány
Province du Brabant flamandFlamand-Brabant
Région flamandeflamand régió

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "flamand", fordítási memória

add example
Le problème d'Athènes, Monsieur Cohn-Bendit, affecte les Néerlandais, les Flamands, les Allemands - nous tous - et le risque de contamination est toujours présent.Az athéni probléma, Cohn-Bendit úr, a hollandokat, a flamandokat, a németeket - valamennyiünket - érinti, és továbbra is fennáll a továbbterjedés veszélye.
Demande d’annulation de la décision C ‧ final de la Commission, du ‧ mai ‧, de ne pas soulever d’objections, à la suite de la procédure préliminaire d’examen prévue par l’article ‧, paragraphe ‧, CE, à l’égard du régime d’aide envisagé par la Vlaams Gewest (Région flamande, Belgique) en vue de soutenir le transport intermodal par voie navigable (Aide d’État N ‧/‧- BelgiqueA Vlaams Gewest (flamand régió, Belgium) által a vízi úton történő intermodális közlekedéshez nyújtandó támogatásokat (N ‧/‧ sz. támogatási intézkedés- Belgium) nem kifogásoló, az EK ‧. cikk bekezdése szerinti előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását követően hozott ‧. május ‧-i C ‧ végleges bizottsági határozat (HL ‧., C ‧., ‧. o.) megsemmisítése
M. Dirk VAN MECHELEN, ministre flamand des finances, du budget et de l'aménagement du territoire, est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat de Mme MOERMAN restant à courir, à savoir jusqu'au ‧ janvierA Tanács Dirk VAN MECHELEN, flamand pénzügyi, költségvetési és területrendezési minisztert Fientje MOERMAN hivatali idejének fennmaradó részére, azaz ‧. január ‧-ig, a Régiók Bizottságának tagjává nevezi ki
Pour la région flamande (localités ayant les codes postaux ‧ à ‧ et ‧ àFlandria régiója: (helységek ‧–‧ és ‧–‧ közötti postai irányítószámokkal
Objet: Plainte auprès de la Commission contre le code flamand du logementTárgy: A Bizottsághoz benyújtott panasz a flamand lakásügyi törvénykönyvvel kapcsolatban
Communauté flamande: en direct et en intégralitéFlamand közösség: egyenesben és teljes egészében
Compte tenu du rapport d'expert dont elle dispose et dans l'attente de la décision des autorités flamandes sur la demande de dérogation par rapport à la norme de ‧ mg/l pour la DCO, SEL n'a pas encore pris de décision à propos de cet investissementFigyelembe véve a rendelkezésére álló szakértői jelentést és mivel még várakozik a flamand hatóságok határozatára, azzal a kérelmével kapcsolatban, hogy eltérhessen a KOI-ra vonatkozó ‧ mg/l-es normától, a SEL még nem hozott döntést ezzel a beruházással kapcsolatban
Les sociétés flamande et wallonne sont différentes, leurs réalités politiques et économiques sont différentes et, dès lors, elles optent pour des approches et des priorités différentes.A flamand és a vallon társadalom eltérő, a politikai és gazdasági helyzet is különbözik, és ezért mások a prioritásaik, más megközelítést alkalmaznak.
Je pense, par exemple, au néerlandais employé dans la province de Brabant flamand, en Flandre.Itt például a flamand Brabant tartományban használt holland nyelvre gondolok.
Selon la notification du ‧ mai ‧, la Région flamande (Vlaams Gewest) a l’intention d’accorder une aide d’un montant de ‧,‧ euros sous la forme d’une aide ad hocA ‧. május ‧-i bejelentés szerint a flamand régió (Vlaams Gewest) ‧,‧ EUR támogatást kíván nyújtani ad hoc támogatás formájában
Proposition de résolution sur l'intervention de la Commission dans les affaires intérieures du Brabant flamand (BÁllásfoglalásra irányuló indítvány a Bizottság Flamand-Brabant tartomány belügyeibe történő beavatkozásáról (B
Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêtéA médiapolitikáért felelős flamand miniszter e rendelet végrehajtásának megbízottja
Ces quatre entreprises communes ont même un siège commun à Bruxelles, qui reste un capital commun pour les Flamands et les Wallons.Mind a négy vállalkozásnak közös székhelye van Brüsszelben, amely továbbra is a flamandok és vallonok közös fővárosa.
par écrit. - Le drame qui endeuille aujourd'hui la Belgique a sans doute des causes dues aux spécificités de ce pays, comme l'ont souligné aujourd'hui beaucoup de collègues flamands.írásban. - (FR) Az a tragédia, amely a jelenlegi gyászt előidézte Belgiumban, kétségkívül olyan okok miatt következett be, amelyek az adott ország speciális jellegzetességeivel kapcsolatosak, amint ezt ma sok flamand képviselőtársunk hangsúlyozta.
Le Vlaams-Brabantse tafeldruif (raisin de table du Brabant flamand) est un raisin comprenant aussi bien des variétés de raisin blanc que des variétés de raisin noirA Vlaams-Brabantse tafeldruif (flamand-brabanti asztali szőlő) olyan szőlő, amelynek fehér és kék változata is van
Les coûts admissibles s'élèvent à ‧,‧ millions EUR, tandis que l'aide ad hoc notifiée de la région flamande (Vlaamse Gemeenschap) se chiffre à ‧,‧ millions EURA támogatható költségek ‧,‧ millió eurót, a flamand régió (Vlaamse Gemeenschap) bejelentett ad-hoc támogatása ‧,‧ millió eurót tesz ki
Région flamande- Département de l'agriculture et de la pêcheVlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij
Mon parti politique, par exemple, un grand parti politique de ce pays, est régulièrement et ouvertement discriminé et boycotté par la chaîne publique flamande, et ce sur la base de directives officielles.Az én politikai pártommal szemben például - ez az ország egyik nagy politikai pártja - a flamand közszolgálati műsorszolgáltató rendszeres, nyílt megkülönböztetést alkalmaz, bojkottálja, ráadásul mindezt hivatalos irányelvek alapján teszi.
Luc VAN DEN BRANDE- Membre du Parlement flamand (BE/PPELuc VAN DEN BRANDE (BE/EPP), a flamand parlament képviselője
C'est le genre de législation qui a fait condamner le plus grand parti flamand en Belgique, parce que ce parti avait critiqué la politique d'immigration adoptée.Olyan fajta jogszabály ez, ami miatt a legnagyobb flamand pártot Belgiumban elmarasztalták, mivel az említett párt bírálta az elfogadott bevándorlási politikát.
En Belgique, le décret du Conseil flamand sur l'égalité des opportunités dans le domaine de l'éducation alloue des fonds supplémentaires à certaines écoles sur la base du nombre d'étudiants appartenant à des groupes défavorisés, dont les RomsBelgiumban a Flamand Tanács határozata az oktatásbeli egyenlőségről és lehetőségről külön alapokat különít el bizonyos iskolák számára, a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó diákok száma alapján, beleértve a romákat is
Région flamande (Vlaams GewestVlaams Gewest (Flamand régió
L'aide doit être accordée sous la forme d'une aide ad hoc par la Communauté flamande (Vlaamse GemeenschapA támogatást ad hoc támogatás formájában a Flamand Közösség (Communauté flamande – Vlaamse Gemeenschap) adja
Les entreprises flamandes réclament une telle protection depuis longtemps.A flandriai vállalkozások már régóta hangosan követelnek egy ilyen rendszert.
A 1. oldal. Talált 197 mondatot a flamand kifejezésre.Találat ebben: 4,261 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!