Fordítás magyar-ra/re:

  • The Singles   
     
    The Singles (81-85)
     
    The Singles (81-85)

Hasonló kifejezések a spanyol magyar szótárban. (1)

Visionary - The Video SinglesVisionary

Példa mondatok: "The Singles", fordítási memória

add example
VISTA la Iniciativa de la Comisión Europea lanzada en mayo de ‧ sobre La simplificación de la reglamentación en el mercado único (SLIM- Simpler Legislation for the Single Markettekintettel az Európai Bizottság ‧ májusában indított, az egységes piac jogszabályainak egyszerűsítését célzó kezdeményezésére (SLIM – Simpler Legislation for the Single Market
« Completar el Mercado Interior » , Libro Blanco de la Comisión al Consejo Europeo ( Milán , 28-29 de junio de 1985 ) , COM ( 85 ) 310. 3. Padoa-Schioppa , Tommaso . et al ( 1987 ) Efficiency , Stability and Equity : A Strateg y for the Evolution of the Economic System of the European Community , París ; Cecchini , Paolo . ( 1988 ) The European Challenge 1992 : The Benefits of a Single European Market , Aldershot , Inglaterra . 4.„ Completing the Internal Market ” ( A belső piac megvalósítása ) , a Bizottság fehér könyve az Európai Tanácsnak ( Milánó , 1985. június 28 – 29 . ) , COM ( 85 ) 310.3 .
El informe de progresos del 16 de diciembre de 2008 titulado "The Single Market review: one year on" destaca una serie de medidas aprobadas recientemente que ayudarán a crear las condiciones para relanzar la economía europea.A 2008. december 16-i értékelő jelentés, melynek címe "A belső piaci felülvizsgálat: egy év után”, rámutat egy sor, a közelmúltban elfogadott intézkedésre, amely segít azoknak a feltételeknek a megteremtésében, amelyek szükségesek az európai gazdaság újraindításához.
Puedo dormir con chicas cantando por el pasillo a Beyoncé por la noche,las fiestas " All the Single Ladies " pero es como " El resplandor " estar aqui Redrum, redrum, redrum, redrum!És át tudok aludni egy részeg éneklést a hallban, vagy egy késő esti Beyonce tánc partit, de ez olyan, mint a " The Shining "
« A Single European Seat in the IMF?»„ A Single European Seat in the IMF?
IchidanThis is a technical japanese linguist's term... and probably should not be translated, this must be a single wordicsidan (japán kif.) This is a technical japanese linguist' s term... and probably should not be translated, this must be a single word
En segundo lugar, la Flughafen Leipzig-Halle GmbH es una sociedad estatal creada ad hoc (single purpose vehicle) que presenta una estructura organizativa de Derecho privado y que, por lo tanto, como es sabido, en la medida en que el Estado la dota de los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones, no cabe considerarla como beneficiaria de una ayudaMásodszor a Flughafen Leipzig/Halle GmbH esetében különleges célra létrehozott állami társaságról (single purpose vehicle) van szó, amely magánjogi szervezeti formát ölt, és ezáltal, amíg az állam rendelkezésére bocsátja a feladatai ellátásához szükséges eszközöket, elismerten nem minősülhet a támogatás kedvezményezettjének
plataforma compartida única [Single Shared Platform (SSP)]: la infraestructura técnica única proporcionada por los bancos centrales del Eurosistema proveedores de la plataforma compartida únicaa ‧/‧/EK irányelv értelmében ilyenként kijelölt, elismert illetékes hatóság engedélyezte és felügyeli; és
La adopción de las iniciativas propuestas permitiría llevar a cabo una acción eficaz de lucha contra el fraude y facilitaría la creación del SEPA (Single Euro Payment Area o espacio único de pagos en euros), que, al hacer posible el pago con instrumentos distintos del efectivo en toda la eurozona a partir de una única cuenta, con las mismas cláusulas de base e independientemente del lugar de residencia de los usuarios, eliminaría la actual distinción entre pagos nacionales e internacionalesA javasolt kezdeményezések elősegítenék a csalás elleni hatékony küzdelmet, és előmozdítanák egy olyan egységes eurofizetési térség (SEPA) kialakítását, amelyben az egész euroövezetben egyetlen számláról, egységes alapfeltételek mellett lehet bonyolítani a nem készpénzes tranzakciókat, a tartózkodási helytől függetlenül, megszüntetve mindenfajta megkülönböztetést a hazai és határokon átnyúló tranzakciók között
Nosotros sólo... si estamos atentos a la formación desplegada, fuera de los " single backs "Csak... átt kéne váltanunk szórt formációra, a vonal védekezés helyett
Navigation)Iniciativa de financiación privada ( Private finance initiative)Producto Interior Bruto Servicio Público Regulado ( Public Regulated Service ) PricewaterhouseCoopers Red transeuropea de transporte Búsqueda y rescate ( Search and Rescue)Investigación en gestión del tráfico aéreo para el cielo único europeo ( Single European Sky ATM Research)Salvaguardia de la vida ( Safety of Life)Sexto programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación , desarrollo tecnológico y demostración , destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo de Investigación y a la innovación ( 2002-2006 )Magánfinanszírozási kezdeményezés Közszféra és magánszektor közötti partnerség , közmagán társulás Szabályozott közszolgáltatás PricewaterhouseCoopers Felkutatás és mentés Egységes európai égbolt – légiforgalmi irányítási kutatás Életbiztonság Transzeurópai közlekedési hálózat
Si se selecciona esta casilla, será necesaria una contraseña (introducida abajo) sólo si se cambia algún parámetro (P. ej El usuario quiere arrancar linux, pero no linux single ó linux init=/bin/sh. esto establece la opción restricted en el lilo. conf. Esto se establece como predeterminado para todos los núcleos que quiera arrancar. Si necesita una configuración por núcleo vaya a la etiqueta de Sistemas operativos y seleccione detallesHa bejelöli ezt az opciót, akkor jelszót kell megadni (alább), ha valamelyik indítási paramétert meg szeretné változtatni (pl. nem kell jelszó: linux, de kell linux single vagy linux init=/bin/sh választása esetén). Ennek hatására létrejön a restricted bejegyzés a lilo. conf fájlban. Ennek hatására létrejön egy alapértelmezett indítás minden indítási lehetőségnél. Ha külön paramétereket akar megadni bizonyos indítási lehetőségeknél, akkor az Operációs rendszerek lap Részletek pontját használja
No puedo pensar en una canción para el singleNem tudok összehozni egy jó számot a kislemezemhez
Como lo conozco, señor Comisario, creo que usted y sus servicios seguirán esforzándose por aplicar la Single Market Act y que exigirá de forma congruente a los Estados miembros que transpongan la Directiva relativa a los servicios a su legislación, incluida su aplicación sobre el terreno.Ahogy Önt ismerem, biztos úr, meg vagyok győződve arról, hogy Ön és a munkatársai folytatni fogják az egységes piaci intézkedéscsomag bevezetését célzó erőfeszítéseiket, és Ön következetesen be fogja mutatni a tagállamoknak a szolgáltatási irányelv nemzeti jogba történő átültetését, ideértve a helyszínen történő végrehajtást is.
Uno de los problemas que me consta que el señor Comisario conoce muy bien y que se refleja en algunas de las ideas de la Single Market Act, que examinaremos una vez más en el Parlamento dentro de dos meses, es que los Estados miembros tienen que comenzar a utilizar e implantar estos nuevos instrumentos y alentar a las empresas para que los usen.Az egyik kérdés, amelyről tudom, hogy a biztos igen tisztán látja, és amely a két hónap múlva a Parlamenthez visszakerülő egységes piaci intézkedéscsomag egyes elképzeléseiben is visszaköszön, az, hogy a tagállamoknak el kell kezdeniük az új eszközök használatát és elterjesztését, és ösztönözniük kell a vállalkozásokat ezek alkalmazására.
Según la Comisión, los rollos de tabaco comercializados en el mercado alemán bajo la denominación West Single Packs, que el consumidor puede deslizar en tubos de cigarrillos con filtro mediante una simple manipulación no industrial, son cigarrillos en el sentido del artículo ‧, apartado ‧, letra b), de la Directiva ‧/‧/CE del Consejo, que por consiguiente deben estar gravados como talesA Bizottság véleménye szerint a West Single Packs megnevezés alatt a német piacon eladott dohányrúd, amit a fogyasztó egy egyszerű, nem ipari eljárással a külön árult, filteres cigarettapapír-hüvelybe tolhat, a ‧/‧/EK tanácsi irányelv ‧. cikk bekezdés b) alpontja alapján cigarettának minősül, tehát azokat cigarettaként kell megadóztatni
Si se selecciona esta casilla, será necesaria una contraseña (introducida abajo) sólo si se cambia algún parámetro (P. ej. El usuario quiere arrancar linux, pero no linux single ó linux init=/bin/sh. Esto activa la opción restricted en lilo. confHa kiválasztja ezt az opciót, akkor jelszót kell megadni (lásd lejjebb), ha a rendszerindításkor valamelyik paramétert megváltoztatja (pl. a linux választásánál nem, de ha beírja, hogy linux single vagy linux init=/bin/sh, akkor már igen). Az opció kijelölésekor a restricted paraméter bekerül a lilo. conf fájlba
Por tanto, las disposiciones alemanas vulneran el artículo ‧, apartado ‧, de la Directiva ‧/‧/CE del Consejo y el artículo ‧, apartado ‧, de la Directiva ‧/‧/CEE del Consejo, al aplicar el tipo de gravamen previsto para el tabaco de corte fino de liar a los West Single PacksKövetkezésképpen, mivel a német jogszabályi rendelkezések a West Single Packs esetében a cigaretta sodrására szánt finomra vágott dohányra vonatkozó adót alkalmazzák, ellentétesek a ‧/‧/EK tanácsi irányelv ‧. cikk bekezdésével és a ‧/‧/EGK tanácsi irányelv ‧. cikk bekezdésével
Celebro que la Comisión tenga la intención de presentar la Single Market Act, que debería adoptarse antes de que finalice 2012.Üdvözlöm a Bizottságnak az egységes piaci intézkedéscsomag előterjesztésére irányuló szándékát, amelyet 2012 végéig kell elfogadni.
¿ Sabíais... que el LP de debut de Whitney Houston...Llamado simplemente Whitney Houston... tenía cuatro singles número uno?Tudtátok, hogy Whitney Houston debütáló lemezén, a Whitney Houston- on... négy listavezető szám volt?
Esta disposición se aplicará sin perjuicio de la libertad de la entidad gestora de optar por la aplicación del sistema de caja única o doble (single/dual till) o una combinación de ambos sistemasEz nem sértheti a repülőtér-irányító szervek választási szabadságát az egy- vagy kétkasszás rendszer, illetve ezek kombinációja tekintetében
Tributación diferenciada de los cigarrillos y de los rollos de tabaco “West Single Packs”»Cigaretták és a „West Single Packs” dohányrudak eltérő adóztatása
Jennings Crawford volverá a ser número ‧ en singles, en vez de Viet NguyenJennings Crawforddal cserélik le Viet Nguyent egyéni teniszben
Efectos verticales cruzados de mercado (multi-homing frente a single-homingVertikális piaci hatások (többkapcsolatos – multi-homing – kontra egykapcsolatos – single-homing – rendszerek
La Comisión Europea (la Comisión) y el Banco Central Europeo (BCE) comparten un concepto común de Zona Única de Pagos para el Euro (Single Euro Payments Area, SEPA) y del proceso hacia su creaciónAz Európai Bizottságnak és az Európai Központi Banknak megegyezik az egységes eurofizetési térségről (Single Euro Payment Area-- SEPA) és a megvalósulásához vezető folyamatról alkotott jövőképe
A 1. oldal. Talált 3445 mondatot a The Singles kifejezésre.Találat ebben: 4,935 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!