Fordítás magyar-ra/re:

  • The Singles   
     
    The Singles (81-85)
     
    The Singles (81-85)

Hasonló kifejezések a spanyol magyar szótárban. (1)

Visionary - The Video SinglesVisionary

Példa mondatok: "The Singles", fordítási memória

add example
Puedo dormir con chicas cantando por el pasillo a Beyoncé por la noche,las fiestas " All the Single Ladies " pero es como " El resplandor " estar aqui Redrum, redrum, redrum, redrum!És át tudok aludni egy részeg éneklést a hallban, vagy egy késő esti Beyonce tánc partit, de ez olyan, mint a " The Shining "
« A Single European Seat in the IMF?»„ A Single European Seat in the IMF?
VISTA la Iniciativa de la Comisión Europea lanzada en mayo de ‧ sobre La simplificación de la reglamentación en el mercado único (SLIM- Simpler Legislation for the Single Markettekintettel az Európai Bizottság ‧ májusában indított, az egységes piac jogszabályainak egyszerűsítését célzó kezdeményezésére (SLIM – Simpler Legislation for the Single Market
« Completar el Mercado Interior » , Libro Blanco de la Comisión al Consejo Europeo ( Milán , 28-29 de junio de 1985 ) , COM ( 85 ) 310. 3. Padoa-Schioppa , Tommaso . et al ( 1987 ) Efficiency , Stability and Equity : A Strateg y for the Evolution of the Economic System of the European Community , París ; Cecchini , Paolo . ( 1988 ) The European Challenge 1992 : The Benefits of a Single European Market , Aldershot , Inglaterra . 4.„ Completing the Internal Market ” ( A belső piac megvalósítása ) , a Bizottság fehér könyve az Európai Tanácsnak ( Milánó , 1985. június 28 – 29 . ) , COM ( 85 ) 310.3 .
El informe de progresos del 16 de diciembre de 2008 titulado "The Single Market review: one year on" destaca una serie de medidas aprobadas recientemente que ayudarán a crear las condiciones para relanzar la economía europea.A 2008. december 16-i értékelő jelentés, melynek címe "A belső piaci felülvizsgálat: egy év után”, rámutat egy sor, a közelmúltban elfogadott intézkedésre, amely segít azoknak a feltételeknek a megteremtésében, amelyek szükségesek az európai gazdaság újraindításához.
Esta disposición se aplicará sin perjuicio de la libertad de la entidad gestora de optar por la aplicación del sistema de caja única o doble (single/dual till) o una combinación de ambos sistemasEz nem sértheti a repülőtér-irányító szervek választási szabadságát az egy- vagy kétkasszás rendszer, illetve ezek kombinációja tekintetében
Nosotros sólo... si estamos atentos a la formación desplegada, fuera de los " single backs "Csak... átt kéne váltanunk szórt formációra, a vonal védekezés helyett
*. pdb *. prc|Bases de datos de PalmOS (*. pdb *. prc)Delete a single file item*. pdb *. prc|PalmOS-adatbázisok (*. pdb *. prc
Pero que pensarías si te dijera que " Only foolling myself " va a ser tu primer single?De mivan, ha azt mondom, hogy az " Only Fooling Myself " lesz az első kislemezed?
Sin embargo, permítanme asegurar al señor Zahradil que este mes presentaremos la Single Market Act, una serie de propuestas muy ambiciosas para realizar el mercado único, darle mayor profundidad y eliminar muchos obstáculos para el mercado interior de servicios y las numerosas cargas administrativas que existen, sobre todo para las PYME.Ugyanakkor megnyugtatnám Zahradil urat, hogy ebben a hónapban előterjesztjük az egységes piaci intézkedéscsomagot, amely rendkívül ambiciózus javaslatokat tartalmaz az egységes piac bevezetésére, elmélyítésére, és az útjában álló sok akadály eltörlésére a szolgáltatások tekintetében, valamint az adminisztratív terhek tekintetében, amelyek főleg a kkv-kat érintik.
Declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo ‧, apartado ‧, letra b), de la Directiva ‧/‧/CE del Consejo, de ‧ de noviembre de ‧, relativa a los impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores del tabaco, y del artículo ‧, apartado ‧, de la Directiva ‧/‧/CEE del Consejo, de ‧ de octubre de ‧, relativa a la aproximación de los impuestos sobre los cigarrillos, al haber aplicado el tipo de gravamen previsto para el tabaco de corte fino de liar a los rollos de tabaco comercializados bajo el nombre West Single Packsállapítsa meg, hogy mivel a Németországi Szövetségi Köztársaság cigaretta sodrására szánt finomra vágott dohányra vonatkozó adót a West Single Packs megnevezésű dohányrúd esetében alkalmazta, a dohánygyártmányok fogyasztását érintő, a forgalmi adón kívüli egyéb adókról szóló ‧/‧/EK tanácsi irányelv ‧. cikke bekezdésének b) alpontja és a cigaretták adójának közelítéséről szóló, ‧. október ‧-i ‧/‧/EGK tanácsi irányelv ‧. cikke bekezdése alapján fennálló kötelezettségei teljesítését elmulasztotta
la metodología utilizada para fijar las tasas, indicando si se utiliza el sistema de caja única o doble (single/dual till) o de una combinación de ambos sistemasaz illetékek megállapításának módja, annak megadásával, hogy egy- vagy kétkasszás rendszert, illetve ezek kombinációját alkalmazták-e
No puedo pensar en una canción para el singleNem tudok összehozni egy jó számot a kislemezemhez
Efectos verticales cruzados de mercado (multi-homing frente a single-homingVertikális piaci hatások (többkapcsolatos – multi-homing – kontra egykapcsolatos – single-homing – rendszerek
Considerando que la Empresa Común SESAR se creó en febrero de ‧ para gestionar las actividades del proyecto SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research-programa de investigación sobre la gestión del tráfico aéreo en el cielo único europeomivel a SESAR Közös Vállalkozást ‧. februárban hozták létre a SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research – Az egységes európai égbolttal kapcsolatos légiforgalmi irányítási kutatás) program működtetésére
Navigation)Iniciativa de financiación privada ( Private finance initiative)Producto Interior Bruto Servicio Público Regulado ( Public Regulated Service ) PricewaterhouseCoopers Red transeuropea de transporte Búsqueda y rescate ( Search and Rescue)Investigación en gestión del tráfico aéreo para el cielo único europeo ( Single European Sky ATM Research)Salvaguardia de la vida ( Safety of Life)Sexto programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación , desarrollo tecnológico y demostración , destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo de Investigación y a la innovación ( 2002-2006 )Magánfinanszírozási kezdeményezés Közszféra és magánszektor közötti partnerség , közmagán társulás Szabályozott közszolgáltatás PricewaterhouseCoopers Felkutatás és mentés Egységes európai égbolt – légiforgalmi irányítási kutatás Életbiztonság Transzeurópai közlekedési hálózat
Por tanto, las disposiciones alemanas vulneran el artículo ‧, apartado ‧, de la Directiva ‧/‧/CE del Consejo y el artículo ‧, apartado ‧, de la Directiva ‧/‧/CEE del Consejo, al aplicar el tipo de gravamen previsto para el tabaco de corte fino de liar a los West Single PacksKövetkezésképpen, mivel a német jogszabályi rendelkezések a West Single Packs esetében a cigaretta sodrására szánt finomra vágott dohányra vonatkozó adót alkalmazzák, ellentétesek a ‧/‧/EK tanácsi irányelv ‧. cikk bekezdésével és a ‧/‧/EGK tanácsi irányelv ‧. cikk bekezdésével
Si no se aplica correctamente podemos olvidarnos de la visión de Jacques Delors y muchas de las iniciativas de la Single Market Act no serán sino palabras vacías.Amennyiben nem megfelelően vezetjük be, el is felejthetjük Jacques Delors vízióját, és az egységes piaci intézkedéscsomag számos kezdeményezése üres ígéret marad csupán.
Demandante: Intel Corp. (Wilmington, Estados Unidos de América) (representantes: N. Green, I. Forrester, QC, M. Hoskins, K. Bacon, S. Singla, Barristers, A. Parr y R. MacKenzie, SolicitorsFelperes: Intel Corp. (Wilmington, Egyesült Államok) (képviselők: N. Green, I. Forrester, QC, M. Hoskins, K. Bacon, S. Singla Barristerek, A. Parr és R. MacKenzie Solicitorok
En inglés, a esta zona se le denomina Single Euro Payments Area.Ennek angol neve a Single Euro Payments Area (egységes eurofizetési térség).
Según la Comisión, los rollos de tabaco comercializados en el mercado alemán bajo la denominación West Single Packs, que el consumidor puede deslizar en tubos de cigarrillos con filtro mediante una simple manipulación no industrial, son cigarrillos en el sentido del artículo ‧, apartado ‧, letra b), de la Directiva ‧/‧/CE del Consejo, que por consiguiente deben estar gravados como talesA Bizottság véleménye szerint a West Single Packs megnevezés alatt a német piacon eladott dohányrúd, amit a fogyasztó egy egyszerű, nem ipari eljárással a külön árult, filteres cigarettapapír-hüvelybe tolhat, a ‧/‧/EK tanácsi irányelv ‧. cikk bekezdés b) alpontja alapján cigarettának minősül, tehát azokat cigarettaként kell megadóztatni
Jennings Crawford volverá a ser número ‧ en singles, en vez de Viet NguyenJennings Crawforddal cserélik le Viet Nguyent egyéni teniszben
La Comisión Europea (la Comisión) y el Banco Central Europeo (BCE) comparten un concepto común de Zona Única de Pagos para el Euro (Single Euro Payments Area, SEPA) y del proceso hacia su creaciónAz Európai Bizottságnak és az Európai Központi Banknak megegyezik az egységes eurofizetési térségről (Single Euro Payment Area-- SEPA) és a megvalósulásához vezető folyamatról alkotott jövőképe
Apoyo a las innovaciones multiculturales diversificadas con vistas a la creación de un espacio único europeo de la información (SEIS- Single European Information SpaceA diverzifikált plurikulturális innovációk támogatása, amelyek célja az egységes európai információs tér (SEIS – Single European Information Space) kialakítása
Siempre que las AV opten por el single-homing, los proveedores de SGD tendrán acceso exclusivo a las AV pertenecientes a sus respectivas redes de AVAmíg az utazási irodák a single-homing rendszert alkalmazzák, a GDS-szolgáltatók kizárólagos hozzáféréssel rendelkeznek a saját utazásiiroda-hálózatukhoz tartozó irodákhoz
A 1. oldal. Talált 3445 mondatot a The Singles kifejezésre.Találat ebben: 3,959 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!