kiejtés: IPA: /iːst/ /jiːst/ jiːst , SAMPA: /ji:st/ /iːst/  

Fordítás magyar-ra/re:

 • élesztő   
  (Noun  )
   
  fungus
   
  Many species of unicellular fungi, most of which belong to the Ascomycetes and reproduce by budding. The genus Saccharomyces is used in brewing and winemaking because in low oxygen concentration it produces zymase, an enzyme system that breaks down sugars to alcohol and carbon dioxide. Saccharomyces is also used in bread-making. Some yeasts are used as a source of protein and of vitamins of the B group.(Source: ALL)
 • erjedés   
 • hab   
 • hullámtaréj   
 • kovász   
 • sarjadzó gomba   
 • sörélesztő   
 • tajték   
 • élesztõ   

Más jelentések:

 
A compressed cake or dried granules of this substance used for mixing with flour to make bread dough rise.
 
A type of single-celled fungus.
 
cake or dried granules used to make bread dough rise
 
An often humid, yellowish froth produced by fermenting malt worts, and used to brew beer, leaven bread, and also used in certain medicines.
 
(African American Vernacular, slang) To exaggerate
 
frothy foam on sea waves
 
froth used in medicine, baking and brewing
 
(figuratively) A frothy foam.
 
mold used to make sake

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (7)

bakers' yeastsütõélesztõ
brewers' yeastsörélesztõ
wine yeastborélesztõ
yeast and mold countélesztő- és penészszám
yeast extractsélesztõ kivonat
yeast infectiongombásodás
yeastsélesztõ; élesztő

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "yeast", fordítási memória

add example
addition of one or more of the following substances to encourage the growth of yeastsaz alábbi anyagok közül egy vagy több hozzáadása az élesztők szaporodásának elősegítésére
yeasts used as food or feedélelmiszerként vagy takarmányként használt élesztők
Like, last week, he asked me how I was,And I told him I had a yeast infectionMúlt héten például megkérdezte, hogy vagyok, mire én közöltem, hogy veszettségem van
These yeast cells are normally found in the digestive tract, and do not cause an infection unless they enter the bloodstream (in which case the infection is referred to as candidaemia) or other tissues or organs, such as the lining of the abdomen (peritonitis), the heart, the kidneys, the liver, bones, muscles, joints, spleen, or eyesEz az élesztőgomba normál körülmények között az emésztőrendszerben található és nem okoz fertőzést, csak akkor, ha bekerül a véráramba (ebben az esetben a fertőzést kandidiémiának nevezik), vagy egyéb szövetekbe, ill. szervekbe, mint pl. a hashártyába (peritonitisz), a szívbe, a vesébe, a májba, a csontokba, az izmokba, az ízületekbe, a lépbe vagy a szemekbe
Fungicidal activity with caspofungin has been demonstrated against Candida yeastsA kaszpofungin fungicid aktivitását Candida élesztőgombák esetében kimutatták
Ageing (maturing) and siphoning (decanting)- this is repeated as necessary to prevent unwanted processes from taking place in the lees (yeast autolysisA pihentetés (érlelés) és az üledékről történő lecsapolás (dekantálás) műveleteit annyiszor kell ismételni, ahányszor az élesztő autolízise miatt végbemenő kedvezőtlen folyamatok megelőzése érdekében erre szükség van
However, in the case of products obtained from yeasts of the Candida variety and cultivated on n-alkanes, referred to in Article ‧, the Commission shall adopt a position within two years of notification of this Directive, after consulting the Scientific Committee for Animal Nutrition and the Scientific Committee for FoodMindazonáltal a ‧. cikk bekezdésében említett n-alkánokon tenyésztett Candida fajtájú élesztőkből nyert termékek esetében a Bizottság az ezen irányelvről szóló értesítéstől számított két éven belül álláspontot fogad el a Takarmányozási Tudományos Bizottsággal és az Élelmiszerek Tudományos Bizottságával folytatott konzultáció után
use in dry wines, and in quantities not exceeding ‧ %, of fresh lees which are sound and undiluted and contain yeasts resulting from the recent vinification of dry winesolyan friss, egészséges, hígítatlan borseprő felhasználása száraz borokban és ‧ %-ot nem meghaladó mennyiségben, amely nem sokkal korábban készített száraz borok készítése során keletkezett élesztőket tartalmaz
Development under flor as referred to in the first subparagraph means the biological process which, occurring when a film of typical yeasts develops spontaneously at the free surface of the wine after total alcoholic fermentation of the must, gives the product specific analytic and organoleptic characteristicsAz első albekezdésben említett, élesztőhártya alatti készítés azt a biológiai folyamatot jelenti, amely akkor megy végbe, amikor a must teljes alkoholos erjedése után a bor szabad felszínén spontán módon kialakul egy jellegzetes élesztőhártya, amely a terméknek különleges analitikai és érzékszervi tulajdonságokat kölcsönöz
Yeasts and raising agents: * * * * *Élesztő és kelesztő szerek
The evolution of new detailed production rules on certain animal species, organic aquaculture, seaweed and yeasts used as food or feed on community level will require more time and therefore should be elaborated in a subsequent procedureA közösségi szinten élelmiszerként vagy takarmányként hasznosított meghatározott állatfajokra, ökológiai akvakultúrára, tengeri algára és élesztőkre vonatkozó új részletes termelési szabályok kialakítása több időt igényel, ezért egy későbbi eljárás során kerülnek kidolgozásra
In contrast to bacteria (E. coli), yeast has not been described to elicit adjuvant effects modifying the immunological responseA baktériumokkal ellentétben (E. coli) eddig nem számoltak be arról, hogy az élesztőgomba az immunológiai választ befolyásoló hatásokat váltana ki
2 L‧ protein in the form of virus-like particles produced in yeast cells (Saccharomyces cerevisiae CANADE ‧C-‧ (Strain ‧)) by recombinant DNA technology 3 adsorbed on amorphous aluminium hydroxyphosphate sulphate adjuvant (‧ micrograms Al2 L‧ proteint virus-szerű részecskék formájában, melyeket élesztősejtekben termelnek (Saccharomyces cerevisiae CANADE ‧C-‧ (Strain ‧)) rekombináns DNS technológiával 3 amorf alumínium-hidroxifoszfát-szulfát ségedanyagra adszorbeáltatva (‧ mikrogramm Al
use in dry wines, and in quantities not exceeding ‧ %, of fresh lees which are sound and undiluted and contain yeasts resulting from the recent vinification of dry wineolyan friss, egészséges, hígítatlan borseprő használata száraz borokban és ‧ %-ot nem meghaladó mennyiségben, amely nem sokkal korábban készített száraz borok előállítása során keletkezett élesztőket tartalmaz
What Refludan contains The active substance is lepirudin, a recombinant DNA product derived from yeast cellsMit tartalmaz a Refludan A készítmény hatóanyaga a lepirudin, mely élesztő sejtekből származó rekombináns DNS termék
as protein components: lupin, field bean and pea middlings, post-extraction soya meal, post-extraction rapeseed meal, rapeseed oilcake, fodder yeast or dried green fodderfehérjekomponensekként: csillagfürt, lóbab, borsóőrlemények, extrahált szójadara, extrahált repcedara, extrahált repcepogácsa, takarmányélesztő vagy szárított zöldtakarmány
production of baker's yeastsütőipari élesztő gyártása
Bread is made from flour, water and yeast.A kenyér lisztből, vízből és élesztőből készül.
Enzymes, yeasts and bacteria can be used as silage additivesEnzimek, élesztők és baktériumok használhatók szilázs-adalékanyagként
Soups, eggs, yeasts and other food productsEgyéb élelmiszerek
My headache is gone...... but I still have that dreadful yeast infectionElmúlt a fejfájásom...... de még mindig megvan ez a kegyetlen élesztő mérgezés
fermented by the action of yeastélesztőgombák segítségével erjesztve, –
Inactive yeastsInaktív élesztők
To prevent any misuse of the production quota system, arrangements should be introduced for supervising both enterprises allocated sugar production quotas and those processing sugar into alcohol, rum or yeastA termelési kvótarendszerrel való visszaélések megelőzése érdekében intézkedéseket kell hozni a cukortermelési kvótával rendelkező vállalkozások és a cukrot alkohollá, rummá vagy élesztővé feldolgozó vállalkozások ellenőrzéséről
are national for compressed yeast in the territories of Spain, Portugal, and FranceSpanyolország, Portugália és Franciaország területén a sajtolt élesztő nemzeti piacai
A 1. oldal. Talált 543 mondatot a yeast kifejezésre.Találat ebben: 0,999 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!