Fordítás magyar-ra/re:

  • szakértelemhiány-elemzés   
     
    A method of comparing the actual skill level of an employee with a target level defined for a current job, a career path, or any other job in a company. This analysis helps to identify strengths and weaknesses in an employee's competence profile in relation to a job, and can be used to determine the appropriate competence development activities.

Példa mondatok: "skill gap analysis", fordítási memória

add example
continuing to develop forward-planning mechanisms, aimed at focusing on jobs and skills at national level and across Europe, identifying potential skills gaps and shortages and responding to the future skills and competence needs (both in quantitative and qualitative terms) of the economy and undertakings, particularly SMEs, in accordance with the conclusions of the European Council of ‧ and ‧ March ‧ and with the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobsa ‧. március ‧–‧-i Európai Tanács következtetéseivel, valamint az új munkahelyekhez szükséges új készségekről szóló, ‧. november ‧-i tanácsi állásfoglalással összhangban folytatni kell olyan előretekintő mechanizmusok kidolgozását, amelyek nemzeti és európai szinten a foglalkoztatásra és a készségekre összpontosítanak, és céljuk, hogy azonosítsák a lehetséges készséghiányokat, valamint reagáljanak a gazdaság és a vállalkozások, főként a KKV-k készségek és kompetenciák terén a jövőben jelentkező mennyiségi, illetve minőségi igényeire
The Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs highlighted the urgency of anticipating future skills needs in order to equip people for new jobs within the knowledge society, by implementing measures which aim at matching knowledge, skills and competences with the needs of the economy and preventing potential skills gapsAz új munkahelyekhez szükséges új készségekről szóló, ‧. november ‧-i tanácsi állásfoglalás kiemeli, hogy a munkavállalóknak a tudásalapú társadalom új munkahelyeire való felkészítése céljából haladéktalanul elébe kell menni a jövőbeli készségigényeknek olyan intézkedések végrehajtásával, amelyek célja az ismereteknek, a készségeknek és a kompetenciáknak a gazdaság igényeihez való igazítása, és az esetleges hiányok orvosolása
The monitoring will require more frequent and complete statistics to measure the gender gap (in particular the wage gap in all economic activities) and the skill gapAz ellenőrzés gyakoribb és teljes körű statisztikákat kíván meg a nemek közötti rés (különösen az összes gazdasági tevékenységre vonatkozó bérrés), valamint a szakképzettségi rés felmérésére
The Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs highlights the urgency of anticipating future skills needs in order to equip people for new jobs within the knowledge society, by implementing measures which aim at matching knowledge, skills and competences with the needs of the economy and preventing potential gapsAz új munkahelyekhez szükséges új készségekről szóló, ‧. november ‧-i tanácsi állásfoglalás kiemeli, hogy a munkavállalóknak a tudásalapú társadalom új munkahelyeire való felkészítése céljából haladéktalanul elébe kell menni a jövőbeli készségigényeknek olyan intézkedések végrehajtásával, amelyeknek célja az ismereteknek, a készségeknek és kompetenciáknak a gazdaság igényeihez való igazítása, és az esetleges hiányok orvosolása
It seems ironic that while pushing for more scientific research there is an avoidance of recommending any application of any scientific techniques to establish exactly where the skills gaps lie and to aid the design of the education and training to be delivered in order to close these gapsIronikusnak tűnik, hogy amíg több tudományos kutatást sürgetnek, elkerülik az olyan ajánlásokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy a tudományos technikákat miként lehet alkalmazni a szakképzettségi hiányok meghatározására, illetve az e hiányok betöltését biztosító oktatás és képzés megtervezésére
Draws particular attention to possible dangers in the communication gap between individuals with different cultural backgrounds and the social divide between multilingual and monolingual people; draws attention to the fact that the lack of language skills continues to be a serious obstacle to the social and labour market integration of non-national workers in many Member States; urges the Commission and the Member States, therefore, to take measures to narrow the gap between multilingual people, who have more opportunities in the European Union and monolingual people who are excluded from many opportunitieskülön felhívja a figyelmet az eltérő kulturális háttérrel rendelkező egyének közötti kommunikációs szakadék, valamint a több- és egynyelvűek közötti társadalmi megosztottság lehetséges veszélyeire, felhívja a figyelmet, hogy a nyelvtudás hiánya sok tagállamban továbbra is komolyan akadályozza a nem az adott tagállamban honos munkavállalók társadalmi és munkaerő-piaci integrációját; ezért sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket az Európai Unióban jobb lehetőségekhez jutó több nyelvet beszélők és a számos lehetőségből kizárt egynyelvűek közötti különbségek csökkentésére
highlights the Cohesion Report's conclusion that regional competitiveness will also depend on investment in human capital to provide a steady supply of skilled workers, and notes in this regard that the skills gap is far greater between regions than between EU Member Stateskiemeli a kohéziós jelentés azon kijelentéseit, amely szerint a régiók versenyképessége attól is függ majd, hogy képesek leszünk-e a humántőkébe történő befektetések révén tartósan képzett munkaerőt biztosítani, és ebben az összefüggésben megállapítja, hogy a képzettségi szintek az egyes régiók között jobban eltérnek egymástól, mint az Európai Unió tagállamai között
In the framework of the Council Resolution of ‧ November ‧ on the new skills for new jobs, occupation will become important in the assessment of skills needs and gaps in the European labour market and a harmonised methodology on occupations will be essentialAz új munkahelyekhez szükséges új készségekről szóló ‧. november ‧-i tanácsi állásfoglalás kontextusában a foglalkozás fontos szerepet fog játszani az európai munkaerő-piaci képesítési igények és hiányok megállapításában, és elengedhetetlen lesz egy egységes foglalkozásstatisztikai módszertan kialakítása
To anticipate the skills needs- and also the skills gaps- which are emerging in the European labour marketselőre fel kell készülni, hogy milyen készségekre lesz majd igény az európai munkaerőpiacokon – és melyek azok, amelyekből hiány várható
bridging skills gaps by providing training to ensure that the skills of professionals match those required by the pharmaceutical research sectora szakképzettséggel kapcsolatos hiányosságok pótlása képzések bevezetése által, amelyek összhangba kívánják hozni a munkavállalók végzettségét és a gyógyszeripari kutatás ágazatában megkívánt szakképzettséget
Often the skill gaps are not in areas where skills are measurableA szakképzett munkaerő hiánya gyakran nem ott jelentkezik, ahol a szakképzettség mérhető
In order for the coming generations to be able to overcome the current gap between acquired skills and the needs of the market, I therefore believe it to be essential for preschool teaching to be of high quality as an instrument for early acquisition of essential skills.Annak érdekében tehát, hogy az elkövetkezendő generációk képesek legyenek túljutni a megszerzett készségek és a piac szükségletei közötti jelenleg tapasztalható szakadékon, létfontosságúnak tartom, hogy az iskola előtti nevelés a létfontosságú készségek korai elsajátítása eszközeként magas színvonalú legyen.
In business management, the skill gaps are found particularly in the areas of strategic business skills and innovation managementAz üzletvezetés vonatkozásában a szakképzett munkaerő hiánya különösen a stratégiai üzleti készségek és innovációs irányítás terén jellemző
the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs invites the Member States and the Commission to equip people for new jobs within the knowledge society by providing them with vocational guidance, which should enable jobseekers to identify the competence modules required to move to new jobs where there are skills gapsaz új munkahelyekhez szükséges új készségek című ‧. november ‧-i tanácsi állásfoglalás felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy készítsék fel a polgárokat a tudásalapú társadalomban megjelenő új munkahelyekre olyan szakmai pályaorientációs szolgáltatások révén, amely lehetővé teszi a munkát keresők számára, hogy azonosítsák azokat a kompetenciamodulokat, amelyekre az olyan új munkakörök betöltéséhez van szükség, ahol készséghiány mutatkozik
These mechanisms should aim to develop regular foresight of medium-term skills needs and identify short term skills gaps, defined in terms of occupational functions, reference levels (EQF) and key competencesAz említett mechanizmusok célja, hogy kialakítsák a munkahelyi funkciók, referenciaszintek (EKKR) és kulcskompetenciák felhasználásával a középtávú készségigények rendszeres előrejelzését és a rövid távú készséghiányok azonosítását
Stresses that, although the proportion of Roma young people in secondary and higher education has increased in certain Member States, their level of qualifications still remains far below the EU average; points to the gap between labour shortages on the one hand and a high unemployment rate linked with low skill levels among Roma on the other; demands, therefore, that the Member States and the EU support the Roma to increase their qualifications as a priority; draws attention to the fact that, in the absence of formal qualifications, the position of Roma on the labour market can also be improved by devising a system for acknowledging practical skillshangsúlyozza, hogy bár a roma fiatalok aránya egyes tagállamokban a közép- és felsőoktatásban is növekedett, képzettségük továbbra is messze elmarad az európai uniós átlagtól; rámutat egyrészről a munkaerőhiányra, másrészről a romák alacsony képzettsége miatti alacsony foglakoztatási szintjére; ezért kéri, hogy a tagállamok és az EU prioritásként kezeljék a romák támogatását, hogy emelhessék képzettségi szintjüket; felhívja a figyelmet, hogy formális végzettség híján a gyakorlati ismeretek elismerési rendszerének kidolgozásával is javítható a romák munkaerő-piaci helyzete
A System Analysis approach will be adopted to conduct an analysis of civil security gaps and their R & D requirements in each mission areaRendszerelemző szemléletet kell alkalmazni a polgári biztonság hiányosságainak, valamint azok konkrét célterületeken jelentkező K+F igényeinek elemzéséhez
the definition of the rural area taking into account point ‧.‧ of the Annex to Council Decision ‧/‧/EC; the demographic situation including analysis of the age and gender population structure, in- and out-migration and problems arising from peri-urban pressures and remoteness; economic drivers, productivity and growth; the labour market including the structure of employment, unemployment and skills levels including analysis of the age and gender employment situation; general and agricultural/forestry land use and ownership structure, average size of holdingsa ‧/‧/EK tanácsi határozat mellékletének ‧.‧. pontjára figyelemmel a vidéki terület meghatározása; a demográfiai helyzet, beleértve a lakosság életkor és nemek szerinti összetételének elemzését, a be- és kivándorlást, valamint a város környéki nyomásból és távolságból eredő problémákat; a gazdaság mozgatórugóit, a termelékenységet és a növekedést; a munkaerőpiac, beleértve a foglalkoztatási szerkezetet, a munkanélküliség és a szakképzettség szintjét, azon belül a foglalkoztatási helyzet életkor és nemek tekintetében történő elemzését; az általános és a mezőgazdasági/erdészeti földhasználat és a tulajdonosi szerkezet, a gazdaságok átlagos mérete
Company relocation and emigration of the labour force to urban areas, as well as deficient (transport) infrastructure, continue to hamper the structure of the labour market, together with a marked gap between salaries in Austria and the new Member States and a forecast shortage of skilled labourAz üzemek és a munkaerő városokba történő elvándorlása, valamint a hiányos (közlekedési) infrastruktúra továbbra is megterhelést jelentenek a munkaerőpiac szerkezetére nézve, csakúgy, mint az Ausztria és az új EU-tagállamok között jelentkező nagy bérkülönbség, illetve a szakemberek várható hiánya
feels that there is still a significant digital competences gap, affecting, in particular, the elderly, economically inactive, less educated people and those who have not acquired the digital knowledge necessary for developing their digital skills in the workplaceúgy véli, hogy a digitális készségek területén meglévő szakadék még mindig jelentős, a veszélyeztetett csoportok: idősek, alacsony képzettségűek, gazdaságilag inaktív személyek és azok, akik nem sajátították el az ahhoz szükséges digitális ismereteket, hogy e-képességeiket pályafutásuk során kiteljesítsék
In-work poverty is linked to low pay, the gender pay gap, low skills, limited professional training opportunities, the need to combine a job with a family, precarious employment and working conditions, and also to difficult household conditionsA foglalkoztatottak szegénysége az alacsony jövedelmekkel, a nők és férfiak jövedelemkülönbségével, az alacsony képzettséggel, a korlátozott szakképzési lehetőségekkel, a család és a munka összeegyeztethetőségének szükségességével, a bizonytalan foglalkoztatással és munkakörülményekkel, valamint a nehéz háztartási körülményekkel hozható összefüggésbe
the answer is not to be found in an argument that sets worker against worker and leaves them with the responsibility for finding a solution to unemployment and the skills gapa válasz nem egy olyan érvelésben rejlik, amely szembeállítja egymással a munkavállalókat, és rájuk hárítja annak felelősségét, hogy találjanak megoldást a munkanélküliségre, és a képzés és az elvárt szakértelem közötti ellentmondásra
estimation of the additional size of the equity gap caused by the peripherality and other regional specificities, in particular in terms of total amount of risk capital invested, number of funds or investment vehicles present in the territory or at a short distance, availability of skilled managers, number of deals and average and minimum size of deals if availablea perifériális helyzet és más regionális sajátosságok által okozott további sajáttőkehiány becsült nagysága, különösen a befektetett teljes kockázati tőkéhez viszonyítva, a területen vagy közelében jelen lévő alapok vagy befektetési eszközök számában, a képzett vezetők rendelkezésre állásában, a megkötött üzletek számában és az üzletek minimális és átlagos nagyságában kifejezve, ha lehetséges
To bridge this gap, measures need to be taken at local and higher level, to remove barriers to broadband use e.g., internet demonstration events, provision of public access points, funding of educational projects run by residents' associations and other non-government organisations to teach digital skills, and enhancing competition between suppliers of broad band servicesEnnek áthidalásához helyi és magasabb szintű, a szélessáv használatának akadályait megszüntető intézkedésekre van szükség: például az internetet bemutató rendezvényekre, nyilvános hozzáférési pontok rendelkezésre bocsátására, lakossági szövetségek és egyéb nem állami jellegű szervezetek digitális kompetenciával kapcsolatos képzési projektjeinek finanszírozására, valamint a szélessávú szolgáltatások nyújtói közötti verseny ösztönzésére
A 1. oldal. Talált 27987 mondatot a skill gap analysis kifejezésre.Találat ebben: 6,74 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!