Fordítás magyar-ra/re:

  • szakértelemhiány-elemzés   
     
    A method of comparing the actual skill level of an employee with a target level defined for a current job, a career path, or any other job in a company. This analysis helps to identify strengths and weaknesses in an employee's competence profile in relation to a job, and can be used to determine the appropriate competence development activities.

Példa mondatok: "skill gap analysis", fordítási memória

add example
To bridge this gap, measures need to be taken at local and higher level, to remove barriers to broadband use e.g., internet demonstration events, provision of public access points, funding of educational projects run by residents' associations and other non-government organisations to teach digital skills, and enhancing competition between suppliers of broad band servicesEnnek áthidalásához helyi és magasabb szintű, a szélessáv használatának akadályait megszüntető intézkedésekre van szükség: például az internetet bemutató rendezvényekre, nyilvános hozzáférési pontok rendelkezésre bocsátására, lakossági szövetségek és egyéb nem állami jellegű szervezetek digitális kompetenciával kapcsolatos képzési projektjeinek finanszírozására, valamint a szélessávú szolgáltatások nyújtói közötti verseny ösztönzésére
Anticipating skills needs, gaps and shortages- in addition to identifying new and emerging job requirements at European and at national levels- are necessary conditions for implementing VET policies which respond to the needs of individuals, society and the economyA készségigényekre való felkészülés és a készséghiányok megelőzése – és az új és újonnan jelentkező munkakövetelmények európai és nemzeti szinten történő azonosítása – az egyének, a társadalom és a gazdaság igényeire választ adó VET-politikák végrehajtásának szükséges feltétele
In view of the gaps already to be seen in the labour market owing to demographic trends and of the impending need for skilled staff of all kinds, including staff for the public service of the Federal German and Land governments, is it reasonable and necessary to force civil servants able and willing to continue working to retire from the civil service at a time when there will soon be a major demand for personnel which the labour market will hardly be able to meet?A ma már felismerhető demográfiafüggő munkaerő-piaci résekre, a hamarosan mindenféle- vagyis többek között szövetségi és tartományi közszolgálati- szakemberrel szemben felmerülő igényre tekintettel megfelelő és szükséges-e a hivatásukat továbbra is gyakorolni kívánó, a szolgálatra alkalmas tisztviselőket jelenleg annak ellenére kényszernyugdíjazni, hogy hamarosan jelentős és a munkaerőpiac által aligha lefedhető munkaerőigény merül majd fel?
We will encourage and support better collaboration between business and academia through the creation of knowledge alliances to develop new curricula that address innovation skills gaps.Ösztönözni fogjuk és támogatjuk az üzleti élet és az egyetemek közti szorosabb együttműködést, tudásfejlesztési szövetségek létrehozása révén, amelyek új tanterveket dolgoznak ki az innovatív képességek terén tapasztalható hiányosságok megszüntetése érdekében.
estimation of the additional size of the equity gap caused by the peripherality and other regional specificities, in particular in terms of total amount of risk capital invested, number of funds or investment vehicles present in the territory or at a short distance, availability of skilled managers, number of deals and average and minimum size of deals if availablea periferiális helyzet és más regionális sajátosságok által okozott további sajáttőkehiány becsült nagysága, különösen a befektetett teljes kockázati tőkéhez viszonyítva, a területen vagy közelében jelen lévő alapok vagy befektetési eszközök számában, a képzett vezetők rendelkezésre állásában, a megkötött üzletek számában és az üzletek minimális és átlagos nagyságában kifejezve, ha lehetséges
These mechanisms should aim to develop regular foresight of medium-term skills needs and identify short term skills gaps, defined in terms of occupational functions, reference levels (EQF) and key competencesAz említett mechanizmusok célja, hogy kialakítsák a munkahelyi funkciók, referenciaszintek (EKKR) és kulcskompetenciák felhasználásával a középtávú készségigények rendszeres előrejelzését és a rövid távú készséghiányok azonosítását
Concerns remain around the integration of migrant workers across the member states who are filling major skills gaps in the job marketTovábbra is problémát jelent a más tagállamból érkező migráns munkavállalók beilleszkedése, akik jelentős munkaerő-piaci hiányokat töltenek be
highlights the Cohesion Report's conclusion that regional competitiveness will also depend on investment in human capital to provide a steady supply of skilled workers, and notes in this regard that the skills gap is far greater between regions than between EU Member Stateskiemeli a kohéziós jelentés azon kijelentéseit, amely szerint a régiók versenyképessége attól is függ majd, hogy képesek leszünk-e a humántőkébe történő befektetések révén tartósan képzett munkaerőt biztosítani, és ebben az összefüggésben megállapítja, hogy a képzettségi szintek az egyes régiók között jobban eltérnek egymástól, mint az Európai Unió tagállamai között
These minors must be subject to thorough examination by specialists in a range of fields in order to identify educational gaps and determine how to provide them with skills which can reduce the risk of re-offendingA fiatalkorút különböző szakterületeket képviselő szakembereknek meg kell vizsgálniuk annak érdekében, hogy kiderítsék, melyek ezek a hiányosságok, és hogyan lehet biztosítani azokat az elemeket, amelyek révén csökkenhet a deviáns viselkedéshez való visszatérés kockázata
Equally, the EESC believes that the responsibility for creating the conditions for plugging skills gaps in new techniques and technologies among the over-‧s should lie with the Member States with the active involvement of national and local government, social partners and educational institutionsAz EGSZB szerint ugyanakkor a nemzeti kormányzat, a helyi önkormányzatok, a szociális partnerek, valamint az oktatási intézmények aktív bevonásával a tagállamok feladata megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy az ‧ évnél idősebbek megszerezzék az új technikákkal és technológiákkal kapcsolatos alapismereteket
It will also address education and training gaps to ensure that Europe has the skills to translate research results into benefits for the patientA kutatás foglalkozik továbbá az oktatásban és a szakképzésben mutatkozó hiányosságok kiküszöbölésével is annak érdekében, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő európai szakértelem a kutatási eredményeknek a betegek javát szolgáló gyakorlati átültetéséhez
bridging skills gaps by providing training to ensure that the skills of professionals match those required by the pharmaceutical research sectora szakképzettséggel kapcsolatos hiányosságok pótlása képzések bevezetése által, amelyek összhangba kívánják hozni a munkavállalók végzettségét és a gyógyszeripari kutatás ágazatában megkívánt szakképzettséget
Often the skill gaps are not in areas where skills are measurableA szakképzett munkaerő hiánya gyakran nem ott jelentkezik, ahol a szakképzettség mérhető
Stresses that, although the proportion of Roma young people in secondary and higher education has increased in certain Member States, their level of qualifications still remains far below the EU average; points to the gap between labour shortages on the one hand and a high unemployment rate linked with low skill levels among Roma on the other; demands, therefore, that the Member States and the EU support the Roma to increase their qualifications as a priority; draws attention to the fact that, in the absence of formal qualifications, the position of Roma on the labour market can also be improved by devising a system for acknowledging practical skillshangsúlyozza, hogy bár a roma fiatalok aránya egyes tagállamokban a közép- és felsőoktatásban is növekedett, képzettségük továbbra is messze elmarad az európai uniós átlagtól; rámutat egyrészről a munkaerőhiányra, másrészről a romák alacsony képzettsége miatti alacsony foglakoztatási szintjére; ezért kéri, hogy a tagállamok és az EU prioritásként kezeljék a romák támogatását, hogy emelhessék képzettségi szintjüket; felhívja a figyelmet, hogy formális végzettség híján a gyakorlati ismeretek elismerési rendszerének kidolgozásával is javítható a romák munkaerő-piaci helyzete
whereas the innovation performance gap between the EU and its global competitors is due to factors such as low public and private investment in R&D, an insufficient number of skilled workers, and disincentives inherent in EU rules on patentsmivel az EU és globális versenytársai között az innovációs teljesítményben meglévő szakadék többek között a K+F-be való alacsony állami és magánbefektetéseknek, a képzett munkaerő hiányának, és a szabadalmakra vonatkozó EU-s szabályokban rejlő fékeknek köszönhetően alakult ki
In order for the coming generations to be able to overcome the current gap between acquired skills and the needs of the market, I therefore believe it to be essential for preschool teaching to be of high quality as an instrument for early acquisition of essential skills.Annak érdekében tehát, hogy az elkövetkezendő generációk képesek legyenek túljutni a megszerzett készségek és a piac szükségletei közötti jelenleg tapasztalható szakadékon, létfontosságúnak tartom, hogy az iskola előtti nevelés a létfontosságú készségek korai elsajátítása eszközeként magas színvonalú legyen.
Such partnerships can improve productivity, reduce skills gaps and provide employers with incentives to educate and train their workforcesAz ilyen partnerség javíthatja a termelékenységet, csökkentheti a készségek, képességek terén jelentkező hiányosságokat, és arra ösztönözi a munkáltatókat, hogy oktassák és képezzék munkaerő-állományukat
supporting jobseekers by providing them with vocational guidance and a personal training plan, which should identify the competence modules required to move to new jobs where there are skills gapsaz álláskeresők támogatása szakmai pályaorientációval, valamint olyan személyes képzési tervek segítségével, amelyek a szakemberhiánnyal küzdő területeken jelentkező új munkalehetőségek kihasználásához szükséges kompetenciamodulokat meghatározzák
whereas in March ‧ the Barcelona European Council called for the introduction of a linguistic proficiency indicator to bridge the current information gap regarding the actual language and communication skills of European Union citizensmivel ‧ márciusában a barcelonai Európai Tanács nyelvismeretre vonatkozó mutató bevezetésére szólított fel az Európai Unió polgárainak tényleges nyelvi és kommunikációs képességeire vonatkozó aktuális információhiány áthidalására
The Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs highlighted the urgency of anticipating future skills needs in order to equip people for new jobs within the knowledge society, by implementing measures which aim at matching knowledge, skills and competences with the needs of the economy and preventing potential skills gapsAz új munkahelyekhez szükséges új készségekről szóló, ‧. november ‧-i tanácsi állásfoglalás kiemeli, hogy a munkavállalóknak a tudásalapú társadalom új munkahelyeire való felkészítése céljából haladéktalanul elébe kell menni a jövőbeli készségigényeknek olyan intézkedések végrehajtásával, amelyek célja az ismereteknek, a készségeknek és a kompetenciáknak a gazdaság igényeihez való igazítása, és az esetleges hiányok orvosolása
Emphasises the need for Member States to reinvigorate knowledge, research and innovation; considers that research is a vital prerequisite for successful innovation and economic growth; believes that it is important to create a European knowledge-based society, using lifelong learning, language training and Information and Communication Technologies (ICT) in order to reduce skills gaps and unemployment, thus improving workers' mobility within the EUhangsúlyozza annak szükségességét, hogy a tagállamok újra felélénkítsék a tudást, a kutatást és az innovációt; úgy véli, a kutatás a sikeres innováció és a gazdasági növekedés létfontosságú előkövetelménye; meggyőződése, hogy fontos létrehozni egy európai tudásalapú társadalmat, az egész életen át tartó tanulás és az információs és kommunikációs technológia (IKT) használatával, a szakismereti lemaradások és a munkanélküliség csökkentése érdekében, ezáltal javítva a munkavállalók EU-n belüli mobilitását
Globalisation and technological change risk increasing inequality, opening up the gap between the skilled and the unskilled and between rich and poor nationsA globalizáció és a technológiaváltás az egyenlőtlenségek növekedésének kockázatát hordozza, megnőhet a szakadék a szakképzett és a szakképzetlen munkaerő, a gazdag és a szegény nemzetek között
Considers life-long learning to be a necessity; considers also that, to ensure that EU industry is competitive, the quality of education and training systems must be reinforced at various stages of life and access to higher education must be facilitated; believes that education and training systems must target those areas where the EU is lacking skilled people and must respond to the requirements and gaps of a rapidly changing labour market and technological societyaz élethosszig tartó tanulást szükségszerűnek tartja; annak érdekében, hogy az európai ipar versenyképes maradjon, az élet különböző szakaszaiban az oktatási és képzési rendszer minőségét meg kell erősíteni, valamint meg kell könnyíteni a felsőoktatásba való bejutást; úgy véli, hogy az oktatási és képzési rendszernek azokat a területeket kell megcélozniuk, ahol Európa nem rendelkezik elegendő szakemberrel, és reagálniuk kell a gyorsan változó munkaerőpiac és technológiai társadalom követelményeire és hiányosságaira
Company relocation and emigration of the labour force to urban areas, as well as deficient (transport) infrastructure, continue to hamper the structure of the labour market, together with a marked gap between salaries in Austria and the new Member States and a forecast shortage of skilled labourAz üzemek és a munkaerő városokba történő elvándorlása, valamint a hiányos (közlekedési) infrastruktúra továbbra is megterhelést jelentenek a munkaerőpiac szerkezetére nézve, csakúgy, mint az Ausztria és az új EU-tagállamok között jelentkező nagy bérkülönbség, illetve a szakemberek várható hiánya
A concrete target for reducing the pay gap should be introduced urgently in the Employment Guidelines, inter alia regarding access to vocational training and a recognition of women's qualifications and skillsA foglalkoztatással kapcsolatos iránymutatásokba sürgősen fel kell venni egy, a bérkülönbségek csökkentésére irányuló konkrét célkitűzést, többek között a nők szakmai képzéshez való hozzáférését, valamint képesítéseik és képességeik elismerését illetően
A 1. oldal. Talált 29919 mondatot a skill gap analysis kifejezésre.Találat ebben: 11,22 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!