kiejtés: IPA: /poʊl/ poʊl /pəʊl/ pəʊl , SAMPA: poUl /p@Ul/ /poUl/ p@Ul  

Fordítás magyar-ra/re:

 • dorong   
  (Noun  )
   
  long and slender object
 • pálca   
  (Noun  )
   
  long and slender object
 • rúd   
  (Noun  )
   
  long and slender object
 • sark   
 • borbélycégér   
 • bot   
 • cölöp   
 • elektród   
 • elektródpólus   
 • emelőrúd   
 • horgászbot   
 • husáng   
 • karó   
 • kocsirúd   
 • mászópózna   
 • nyél   
 • origó   
 • pólus   
 • póluspont   
 • pózna   
 • sarkpont   
 • sarok   
 • suháng   
 • árboc   

Más jelentések:

 
To propel by pushing with poles, to push with a pole.
 
(angling) A type of basic fishing rod.
 
pole (a boat)
 
contact on an electrical device
 
(electricity) A contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves.
 
Either of the two points on the earth's surface around which it rotates; also, similar points on any other rotating object.
 
pole (e.g. for drying laundry)
 
magnetic point
 
A long fiberglass sports implement used for pole vaulting.
 
(historical) A unit of length, equal to a perch (1⁄4 chain or 51⁄2 yards).
 
pole (north, south)
 
(geometry) A fixed point relative to other points or lines.
 
A contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves.
 
Originally, a stick; now specifically, a long and slender piece of metal or (especially) wood, used for various construction or support purposes.
 
(complex analysis) One of a set of isolated points a for which the meromorphic function f(z) approaches infinity as z approaches a , such that f(z) is holomorphic on all points except its poles.
 
extreme of an axis
 
A point of magnetic focus, especially each of the two opposing such points of a magnet (designated north and south).
 
unit of length
 
A strong upright piece of wood, metal etc. that is fixed into the ground, especially to support something

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (17)

Austro-Hungarian North Pole ExpeditionAz osztrák–magyar északi-sarki expedíció
north poleÉszaki-sark; északi-sark
North PoleÉszaki-sark
Polelengyel; polyák
pole beansfutóbab
pole fishingsarvidéki halászat; horgászás
pole starsarkcsillag; vezércsillag; vezérelv
pole vaultrúdugrás
pole-starsarkcsillag
pole-vaultingrúdugrás
polesoszlop; lengyelek
PolesLengyelek
Polyushko PolePoljusko polje
sitao polekígyóbab; spárgabab
south poledéli-sark
South PoleDéli-sark
totem poletotemoszlop

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "pole", fordítási memória

add example
Wałęsa, too, was not able to receive his Nobel Peace Prize in person, but even so, that prize was the hope of liberty to us Poles.Walesa sem vehette át személyesen a Nobel-békedíjat, de ez a díj még így is a szabadság reményét jelentette számunkra, lengyelek számára.
If I can turn your attention to the pole here... you will see a yellow button with an instructional panel right above itHa idenéznek, és vetnek egy pillantást erre a póznára, meglátják ezt a sárga gombot, és fölötte a használati útmutatót tartalmazó táblát
I need to get to the North Pole right away, like, tonightEl kell jutnom az Északi- Sarkra, még ma este
If the north pole had gunshot wounds andHát, ha az északi sarkon lennének lőtt sebek és
This means that the Poles want nuclear power to make up part of their energy mix, with the aim of becoming less dependent on gas and on the Russian Federation.Ez azt jelenti, hogy a lengyelek fel akarják venni energiaforrás-összetételükbe az atomenergiát abból a célból, hogy kevésbé függjenek a gáztól és az Orosz Föderációtól.
All Community vessels fishing south of the parallel of latitude ‧ degrees South shall carry and use bird-scaring lines (tori polesA d. sz. ‧o-tól délre halászó valamennyi közösségi halászhajó madárriasztó köteleket (a továbbiakban: tori-rudak) szállít és használ
Too bad I don' t drive a semi or know how to pole danceSajnos nem tudok vezetni, vagy azt, hogy hogyan kell rúdtáncolni
My son isn' t going to be the low man on anyone' s totem pole but mineA fiam nem lesz a legalsó ember valaki totem oszlopában, csakis az enyémben
Eleven hundred men had fallen; John de la Pole decided to give up the struggle.Ezernél több volt már a halottak száma, amikor John de la Pole belátta, hogy nincs értelme folytatni a harcot.
Yeah, but you' re going for stripper pole vibe this yearIgen, de így a sztriptízrúdon leszel idén
Then she climbed down from the fence and walked up to it, while Toto ran around the pole and barked.Dorka ekkor lemászott a kerítésről, és odament hozzá; Totó a karó körül ugrált és csaholt.
The outcome of those amendments has been the subject of an Exchange of Letters and involves a temporary reduction in the fishing effort for cephalopods (category ‧), the fixing of a second closed period of one month for demersal fishing, and an increase in the number of pole-and-line tuna vessels and surface longliners (category ‧) and pelagic freezer trawlers (categoryE módosításokat levélváltás útján véglegesítették, és azok a lábasfejűek halászatára (‧. kategória) irányuló halászati erőkifejtés átmeneti csökkentésére, a tengerfenéki halászatra vonatkozó második egy hónapra szóló, biológiai szempontból indokolt tilalmi időszak megállapítására, a horgászbotos tonhalhalászó hajók és felszíni horogsoros hajók (‧. kategória), valamint a fagyasztóval felszerelt, mélytengeri halászatot folytató vonóhálós halászhajók (‧. kategória) számának növelésére vonatkoznak
This port is a major source of work for many Poles in western Poland, a region affected by a level of unemployment which is often fairly high.Ez a kikötő jelentős munkaforrást jelent számos lengyel számára Nyugat-Lengyelországban, amely régió gyakran meglehetősen magas szintű munkanélküliséggel küzd.
As arboreal animals, squirrel monkeys need sufficient climbing possibilities which can be provided by wire-mesh walls, poles, chains or ropesFán élő állatként a mókusmajmoknak elegendő mászási lehetőségre van szükségük, ami biztosítható dróthálós oldalfalakkal, oszlopokkal, láncokkal vagy kötelekkel
Glyneth reached into the water and secured a floating branch, which she used to pole herself to the shore.Glyneth benyúlt a vízbe, és elkapott egy úszó ágat, amellyel a partra lökdöste a csónakot.
There is something indescribable there which exhales grace, a green meadow traversed by tightly stretched lines, from which flutter rags drying in the wind, and an old market-gardener's house, built in the time of Louis XIII., with its great roof oddly pierced with dormer windows, dilapidated palisades, a little water amid poplar-trees, women, voices, laughter; on the horizon the Pantheon, the pole of the Deaf-Mutes, the Val-de-Grace, black, squat, fantastic, amusing, magnificent, and in the background, the severe square crests of the towers of Notre Dame.Megnevezhetetlen szépség ömlik el ezen a tájon: zöld rét fölött kifeszített kötelek, rajtuk rongyos ruhák száradnak a szélben, konyhakertészek ódon majorja: XIII. Lajos idejében épült, roppant tetejét furcsán megszaggatják a padlásszobák, roskadozó kerítések, apró tavacska a nyárfák között, asszonyok, nevetések, hangok; a látóhatáron a Panthéon, a Süketnémák Intézetének fája, a fekete, nyomott, fantasztikus, mulatságos, nagyszerű Val-de-Gráce, és a háttérben a Notre-Dame tornyainak zordon négy szögű oromzata.
If someone asks you if you' re a pole smoker, you just deny it, straight off.No pause, no farting aroundHa valaki megkérdezi, hogy fasszopó vagy- e, ne hezitálj, ne szarakodj!
In the meantime he had become friendly with another Polish ex-Legionnaire, Josef Grzybowski, known as JoJo the Pole, who had been invalided out of Indo-China and had settled with a jolly widow running a snack-stall on wheels up and down the platforms at the main station.Az utolsó három hónap alatt azonban összebarátkozott egy leszerelt lengyel légionáriussal, Josef Grzybowskival, akit Marseille-ben a lengyel Jojó néven ismertek, s aki Indokínában megrokkanván, végül is egy víg kedélyű özvegyasszony mellett kötött ki.
whereas ‧ January ‧, the sixtieth anniversary of the liberation of Hitler's Nazi death camp at Auschwitz-Birkenau, where hundreds of thousands of Jews, Roma, homosexuals, Poles and other prisoners of various nationalities were murdered, is not only a major occasion for European citizens to remember and condemn the enormous horror and tragedy of the Holocaust, but also for addressing the disturbing rise in anti-Semitism, and especially anti-Semitic incidents, in Europe, and for learning anew the wider lessons about the dangers of victimising people on the basis of race, ethnic origin, religion, social classification, politics or sexual orientationmivel ‧. január ‧-e, Hitler auschwitz-birkenaui náci haláltábora felszabadításának ‧. évfordulója, ahol zsidók, romák, homoszexuálisok, lengyelek és más nemzetiségű foglyok százezreit ölték meg, nem csupán fontos esemény az európai polgárok számára a Holocaust roppant szörnyűségéről és tragédiájáról való megemlékezésre és annak elítélésére, de lehetőséget ad arra is, hogy beszéljünk az antiszemitizmus erősödéséről és különösen az antiszemita incidensek aggasztó növekedéséről Európában, és arra hogy ismételten okuljunk a faji, etnikai, vallási, politikai, társadalmi hovatartozáson vagy szexuális irányultságon alapuló elnyomás veszélyeinek tanulságaiból
I' il cut this poleHegyezd ki a cölöpöt!
There was a clutch of assorted ski-poles leaning under the eave, their handgrips buried in a dirty cobweb caul.Az eresz alatt egy csomó síbot lógott, markolatuk eltűnt a piszkos pókhálóban.
I should like to have seen those poles of the earth on which the eye of man has never yet rested.Szerettem volna látni az Északi- meg a Déli-sarkot, hiszen ember szeme még soha nem látta!
The Pole was speaking again.A lengyel újra megszólalt.
Irish, Poles, Germans, all of themÍrek, lengyelek, németek
He broke out one spring night in 1946 and hitched south towards Italy, and thence into France in company with another Pole he-had met in DP camp who spoke French.1946 tavaszán egy éjszaka megszökött a táborból, és autókra felkéredzkedve délnek indult, Olaszország irányába, onnan meg tovább, Franciaországba, egy franciául is beszélő lengyel társaságában, akivel még a táborban ismerkedett össze.
A 1. oldal. Talált 1613 mondatot a pole kifejezésre.Találat ebben: 1,378 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!