kiejtés: IPA: /poʊl/ poʊl /pəʊl/ pəʊl , SAMPA: poUl /p@Ul/ /poUl/ p@Ul  

Fordítás magyar-ra/re:

 • dorong   
  (Noun  )
   
  long and slender object
 • pálca   
  (Noun  )
   
  long and slender object
 • rúd   
  (Noun  )
   
  long and slender object
 • sark   
 • borbélycégér   
 • bot   
 • cölöp   
 • elektród   
 • elektródpólus   
 • emelőrúd   
 • horgászbot   
 • husáng   
 • karó   
 • kocsirúd   
 • mászópózna   
 • nyél   
 • origó   
 • pólus   
 • póluspont   
 • pózna   
 • sarkpont   
 • sarok   
 • suháng   
 • árboc   

Más jelentések:

 
To propel by pushing with poles, to push with a pole.
 
(angling) A type of basic fishing rod.
 
pole (a boat)
 
contact on an electrical device
 
(electricity) A contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves.
 
Either of the two points on the earth's surface around which it rotates; also, similar points on any other rotating object.
 
pole (e.g. for drying laundry)
 
magnetic point
 
A long fiberglass sports implement used for pole vaulting.
 
(historical) A unit of length, equal to a perch (1⁄4 chain or 51⁄2 yards).
 
pole (north, south)
 
(geometry) A fixed point relative to other points or lines.
 
A contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves.
 
Originally, a stick; now specifically, a long and slender piece of metal or (especially) wood, used for various construction or support purposes.
 
(complex analysis) One of a set of isolated points a for which the meromorphic function f(z) approaches infinity as z approaches a , such that f(z) is holomorphic on all points except its poles.
 
extreme of an axis
 
A point of magnetic focus, especially each of the two opposing such points of a magnet (designated north and south).
 
unit of length
 
A strong upright piece of wood, metal etc. that is fixed into the ground, especially to support something

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (17)

Austro-Hungarian North Pole ExpeditionAz osztrák–magyar északi-sarki expedíció
north poleÉszaki-sark; északi-sark
North PoleÉszaki-sark
Polelengyel; polyák
pole beansfutóbab
pole fishingsarvidéki halászat; horgászás
pole starsarkcsillag; vezércsillag; vezérelv
pole vaultrúdugrás
pole-starsarkcsillag
pole-vaultingrúdugrás
polesoszlop; lengyelek
PolesLengyelek
Polyushko PolePoljusko polje
sitao polekígyóbab; spárgabab
south poledéli-sark
South PoleDéli-sark
totem poletotemoszlop

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "pole", fordítási memória

add example
Nothing better than a cane poleCsak egy darab botot
Oh, North Pole!Északi- Sark!
She' s just making sure your blood pressure remains stable while Mike cuts the poleŐ csak arra figyel, hogy a maga vérnyomása stabil maradjon, amíg Mike levágja a csövet
He picked up his ‧ foot balancing poleKezébe vette nyolc méteres egyensúlyozó rúdját
Our aim should be to become the pole of excellence in this field, and there should be exchange of knowledge and best practice across Europe.Célunknak annak kell lenni, hogy ezen a területen kiválósági pólusok legyünk, és egész Európában meg kell valósulnia a tudás és a legjobb gyakorlat cseréjének.
The position of the Polish people is confirmation of what I have said many times - most Poles support European integration; Poles want Poland to be a partner, not an opponent, of the European Union.A lengyelek álláspontja megerősíti azt, amit már számos alkalommal említettünk - a lengyelek többsége támogatja az eruópai integrációt, a lengyelek azt akarják, hogy Lengyelország partnere legyen az Európai Uniónak, nem pedig ellensége.
Germans, Dutch, British, Poles - all of us - must have a common view about our relations with the Russian Federation and about how we go about ensuring the energy supply.Németeknek, hollandoknak, briteknek, lengyeleknek, mindannyiunknak egyazon nézetet kell osztanunk az Orosz Föderációval kialakított viszonyt, továbbá az energiaellátás biztosításának mikéntjét illetően.
Only at the poles of Mars is there ice or snow upon the planet.A Marson csak az északi és déli sarkon található hó vagy jég.
Yeah, but you' re going for stripper pole vibe this yearIgen, de így a sztriptízrúdon leszel idén
Pole and line tuna vessel means vessels equiped for catching tuna by pole and linehorgászbotos tonhalhalászó hajók: tonhal horgászbottal történő kifogására berendezett hajók
She was driving, not drunk, and somehow lost control of the vehicle and smashed into a telephone poleÉpp vezetett, nem volt ittas, és valahogy elvesztette az uralmát a jármű felett és neki csapódott egy telefon póznának
In addition, Member States may authorize on their territory the use of preparations of the DFA (dinitrophenol-fluoride-arsenic) type for the retreatment in situ of wooden poles already in place and supporting overhead cablesEzenkívül a tagállamok területükön engedélyezhetik DFA-készítmények (dinitro-fenol-fluor-arzén) használatát légvezetékek már felállított (impregnált) faoszlopainak (újbóli) helyben történő kezelésére
One example of the problems relating to the lack of uniform divorce law in Europe is the case of marriages between Poles and Germans.Az európai egységes válási jogszabályok hiányának egyik példája a lengyelek és németek közötti házasságok esete.
You can move horizontally along bars (or poles), but if you move down you will let go and fall... Also, note that you can collect gold by falling onto itA rudakon vízszintesen lehet haladni, de könnyű leesni, ezért vigyázzon... A kiszemelt aranyrög úgy is begyűjthető, ha pontosan ráesik
According to the European Commission, about 14% of Poles, Greeks and Portuguese in permanent employment live in poverty.Az Európai Bizottság szerint az állandó jelleggel foglalkoztatott lengyelek, görögök és portugálok 14%-a él szegénységben.
I stayed up all night in your tent so you could play North PoleEmlékszel, amikor a sátradban maradtam, mert Északi sarkot akartál játszani?
The persecution of Poles in Belarus is not only a matter for Poles, as those who have spoken before me have stressed, but is a symptom of an attitude to European standards, including standards concerning national minorities.A lengyelek üldözése Fehéroroszországban nem csak a lengyelek ügye, hanem, ahogy az előttem felszólalók is mondták, annak a hozzáállásnak egyfajta kifejezése, amelyet az ország az európai szabványok iránt, köztük a nemzeti kisebbségekre vonatkozó szabványok iránt érez.
tori poles shall comply with agreed tori pole design and deployment guidelines, as set out in Part ‧ of Annex XIVa tori-rudak tervezésükre és alkalmazásukra nézve megfelelnek a XIV. melléklet II. részében meghatározott iránymutatásoknak
De Brusac argued that the situation was very grave; that Jargeau, the first point of attack, was formidably strong; its imposing walls bristling with artillery; with seven thousand picked English veterans behind them, and at their head the great Earl of Suffolk and his two redoubtable brothers, the De la Poles.De Brusac azt bizonygatta, hogy a helyzet veszedelmes; Jargeau-t (az utunkba eső első várat) az angolok fölöttébb megerősítették: komor falairól minden irányba ágyúk merednek, s hétezer válogatott zsoldos védi, élükön Suffolk derék grófjával meg két rettegett hírű öccsével, a De la Pole- okkal.
That doesn' t make me feel any better about being a pole dancerEz az érzés nem visz közelebb ahhoz, hogy sztriptíz táncos legyek
I was sent by my superior, we' il call him " Y "...... l was sent by General Y to the South Pole...... as military escort for a group of international VlPsTehát a fönököm, nevezzük Y tábornoknak, elküldött a Déli sarkra, hogy elkísérjek egy csoport nemzetközi nagykutyát
It was amazing how long the lies had lasted, and truly Popov could remember his surprise when the red flag had been pulled down from its pole atop the Kremlin's Spasskaya Gate.Meghökkentő, milyen sokáig éltek ezek a hazugságok, és Popov máig visszaemlékezett, milyen meglepetést érzett, amikor a Kreml Szpasszkaja kapujánál lehúzták a vörös zászlót.
Today, millions of Poles and citizens of other countries are moving within the EU to the old Member States.Manapság többmillió lengyel és más országbeli állampolgár vándorol az EU-n belül a régebbi tagállamokba.
As a Pole, I am proud that my country, a new Member State, allocates the same percentage of its GNP to aid for developing countries as Greece, which has been in the European Union for 27 years, Portugal, a Member State for 22 years, and Italy, a founder-member of the Community.Lengyelként büszke vagyok arra, hogy hazám - új tagállamként - GNP-jének ugyanakkora hányadát fordítja a fejlődő országoknak nyújtott támogatásokra, mint Görögország, amely már 27 éve az Európai Unió tagja, Portugália, amely 22 éve tag, vagy Olaszország, amely a Közösség egyik alapító tagja.
With Jean- Pierre Sarti' s Ferrari in pole positionAz első helyen Jean- Pierre Sarti, a Ferrari- val
A 1. oldal. Talált 1582 mondatot a pole kifejezésre.Találat ebben: 1,034 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!