kiejtés: IPA: /poʊl/ poʊl /pəʊl/ pəʊl , SAMPA: poUl /p@Ul/ /poUl/ p@Ul  

Fordítás magyar-ra/re:

 • dorong   
  (Noun  )
   
  long and slender object
 • pálca   
  (Noun  )
   
  long and slender object
 • rúd   
  (Noun  )
   
  long and slender object
 • sark   
 • borbélycégér   
 • bot   
 • cölöp   
 • elektród   
 • elektródpólus   
 • emelőrúd   
 • horgászbot   
 • husáng   
 • karó   
 • kocsirúd   
 • mászópózna   
 • nyél   
 • origó   
 • pólus   
 • póluspont   
 • pózna   
 • sarkpont   
 • sarok   
 • suháng   
 • árboc   

Más jelentések:

 
To propel by pushing with poles, to push with a pole.
 
(angling) A type of basic fishing rod.
 
pole (a boat)
 
contact on an electrical device
 
(electricity) A contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves.
 
Either of the two points on the earth's surface around which it rotates; also, similar points on any other rotating object.
 
pole (e.g. for drying laundry)
 
magnetic point
 
A long fiberglass sports implement used for pole vaulting.
 
(historical) A unit of length, equal to a perch (1⁄4 chain or 51⁄2 yards).
 
pole (north, south)
 
(geometry) A fixed point relative to other points or lines.
 
A contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves.
 
Originally, a stick; now specifically, a long and slender piece of metal or (especially) wood, used for various construction or support purposes.
 
(complex analysis) One of a set of isolated points a for which the meromorphic function f(z) approaches infinity as z approaches a , such that f(z) is holomorphic on all points except its poles.
 
extreme of an axis
 
A point of magnetic focus, especially each of the two opposing such points of a magnet (designated north and south).
 
unit of length
 
A strong upright piece of wood, metal etc. that is fixed into the ground, especially to support something

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (17)

Austro-Hungarian North Pole ExpeditionAz osztrák–magyar északi-sarki expedíció
north poleÉszaki-sark; északi-sark
North PoleÉszaki-sark
Polelengyel; polyák
pole beansfutóbab
pole fishingsarvidéki halászat; horgászás
pole starsarkcsillag; vezércsillag; vezérelv
pole vaultrúdugrás
pole-starsarkcsillag
pole-vaultingrúdugrás
polesoszlop; lengyelek
PolesLengyelek
Polyushko PolePoljusko polje
sitao polekígyóbab; spárgabab
south poledéli-sark
South PoleDéli-sark
totem poletotemoszlop

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "pole", fordítási memória

add example
He looked at a couple of books, grunted, went on around the desk and stood in front of the little totem pole with the camera eye.Egy pillantást vetett a két-három könyvre, mordult egyet, megkerülte az asztalt, és megállt a fényképezőgéppel felszerelt kis totemoszlop előtt.
It was important to seize it in passing before it should be drawn into the rapid current at the mouth of the river, and Pencroff and Neb, by the aid of a long pole, did this, and drew the canoe to the bank.Gyorsan meg kell hát állítaniok, mielőtt a folyóvíz sebes áramlása magával ragadná a torkolaton túl, a nyílt tengerre; Nab és Pencroff tüstént fölkapott egy-egy hosszú póznát, és ügyesen kihalászták a ladikot.
"Those poles we passed - there are more of them."Nézd, ugyanolyan póznák, mint amelyek mellett eljöttünk!
There is no further need for sterile equipment (such as sterile surgical gloves or tongs or sample pole) if this is done properlyEnnek megfelelő elvégzése esetén nincs szükség további steril berendezésre (mint például steril sebészeti kesztyűre, mintavevő nyelvekre vagy rúdra
The ropes strained with his weight and the other three poles seemed ready to break.A kötelek pattanásig feszültek az irdatlan súly alatt, és a másik három sarokpózna úgy meghajlott, hogy kis híján kettétört.
Then she climbed down from the fence and walked up to it, while Toto ran around the pole and barked.Dorka ekkor lemászott a kerítésről, és odament hozzá; Totó a karó körül ugrált és csaholt.
By now every carnival in America won't touch me with a ten-foot pole."Mostanra Amerika vándorcirkuszainak már a közelébe se mehetek.
I am thinking in particular of the return of two independent newspapers to news-stands, of the fact that even Mr Milinkevich's organisation has finally been legalised, of the cooperation with OSCE/ODIHR on electoral law, and of the various congresses of opposition parties or NGOs - such as the Union of Poles in Belarus - that have been able to take place.Különösen a két független újság hírlapboltokba történő visszatérésére gondolok, arra, hogy végül még Milinkevich úr szervezetét is legalizálták, az EBESZ-szel/a demokratikus intézmények és emberi jogok irodájával (ODIHR) a választási törvény kérdésében folytatott együttműködésre, és az ellenzéki pártok, illetve a nem kormányzati szervezetek - például a Fehéroroszországi Lengyelek Uniója - különféle kongresszusaira, amelyekre sor kerülhetett.
It is also no surprise that Poles are sensitive to the Pope's hope and expectation that Central Europe will be the source of a Christian moral revival within the European Union, once the countries accede into the EU May 1, 2004.Az sem meglepő, hogy osztoznak a pápa azon reményében, hogy Közép-Kelet-Európa a keresztény morális megújulás forrása lesz az Európai Unión belül, a 2004. május 1-jei EU-csatlakozást követően.
was obsessed with reaching the North Poleegyetlen cél megszállottja:El akar jutni az Északi- sarkra
Fleets of vessels are despatched, at great expense, to collect the dung of petrels and penguins at the South Pole, and the incalculable element of opulence which we have on hand, we send to the sea.Nagy költséggel hajókaravánokat küldenek a déli sarkvidékre, hogy összeszedjék a sirályok és pingvinek ganéját, a bőségnek azt a kiszámíthatatlan forrását pedig, ami a kezük ügyében van, elfolyatják a tengerbe.
Allow me to pick up on some of the points that were raised in the debate, which have proved to be quite varied to say the least - poles apart on how to move forward.Engedjék meg, hogy megragadjak egypár kérdést, amelyek felmerültek a vitában és amelyek - a legenyhébben is fogalmazva - igencsak eltérőnek, de inkább egymással szöges ellentétben állónak bizonyultak a tekintetben, hogy hogyan kellene előrehaladni.
It' s a long pole with a net on itEgy hosszú pálca, hálóval a végén
As the two stretcher-bearers staggered away towards the lift with the Pole, the doctor turned to the wounded Corsican who had been regarding him balefully from his pool of blood beside the wall.Mialatt a két betegszállító a lift felé roskadozott a hordágyra fektetett lengyellel, az orvos a sebesült korzikait vette sorra, aki a fal menti vértócsából méregette vésztjóslón.
I stuffed her belongings into my pockets and went over behind the totem pole thing.A zsebembe gyömöszöltem a holmiját, és megkerültem a totemoszlopfélét.
surface longliners and pole-and-line vesselsfelszíni hosszú horogsoros és horgászbotos hajók
Now that we found evidence against Henry Pole, Lord Montague, we need something against the LadyMost, hogy Lord Montague ellen már van bizonyítékunk, a Lady ellen is találnunk kell valamit
(DE) Madam President, it is surely very obvious that Mr Ferber's position and those of Mrs Wortmann-Kool and other Members are poles apart.(DE) Elnök asszony, bizonyára teljesen nyilvánvaló, hogy Ferber úr álláspontja és Wortmann-Kool asszony és más képviselők álláspontja két végletet képvisel.
Specifically, the SAG was asked to clarify the definition of a mood stabiliser and the need for a medicinal product to act on both poles of the disordersA SAG-t konkrétan arra kérték, hogy tisztázza a hangulati stabilizátor fogalom meghatározását, és azt, hogy van-e olyan gyógyszertermékre szükség, amely a zavarok mindkét pólusára hat
POLE AND LINEHorgászbotos hajók
He' s in the North Pole, recoveringAz Északi- sarkon gyógyul
How do pole dancers do that?Hogy bírják a rúdtáncosok?
I and hundreds of thousands of Poles would like to appeal for his release.Velem együtt lengyelek százezrei szeretnék kérni a szabadon bocsátását.
The brass pole shivered.A rézpózna megremegett.
I asked my old man about sticking... your tongue to metal light poles in winter... and he says it will freeze right to the pole just like I told youMegkérdeztem az öregemet arról... hogy mi lesz ha a nyelved egy fémoszlophoz érinted télen... és azt mondta, hogy oda fog fagyni, úgy ahogy mondtam
A 1. oldal. Talált 1582 mondatot a pole kifejezésre.Találat ebben: 0,878 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!