kiejtés: IPA: /poʊl/ poʊl /pəʊl/ pəʊl , SAMPA: poUl /p@Ul/ /poUl/ p@Ul  

Fordítás magyar-ra/re:

 • dorong   
  (Noun  )
   
  long and slender object
 • pálca   
  (Noun  )
   
  long and slender object
 • rúd   
  (Noun  )
   
  long and slender object
 • sark   
 • borbélycégér   
 • bot   
 • cölöp   
 • elektród   
 • elektródpólus   
 • emelőrúd   
 • horgászbot   
 • husáng   
 • karó   
 • kocsirúd   
 • mászópózna   
 • nyél   
 • origó   
 • pólus   
 • póluspont   
 • pózna   
 • sarkpont   
 • sarok   
 • suháng   
 • árboc   

Más jelentések:

 
To propel by pushing with poles, to push with a pole.
 
(angling) A type of basic fishing rod.
 
pole (a boat)
 
contact on an electrical device
 
(electricity) A contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves.
 
Either of the two points on the earth's surface around which it rotates; also, similar points on any other rotating object.
 
pole (e.g. for drying laundry)
 
magnetic point
 
A long fiberglass sports implement used for pole vaulting.
 
(historical) A unit of length, equal to a perch (1⁄4 chain or 51⁄2 yards).
 
pole (north, south)
 
(geometry) A fixed point relative to other points or lines.
 
A contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves.
 
Originally, a stick; now specifically, a long and slender piece of metal or (especially) wood, used for various construction or support purposes.
 
(complex analysis) One of a set of isolated points a for which the meromorphic function f(z) approaches infinity as z approaches a , such that f(z) is holomorphic on all points except its poles.
 
extreme of an axis
 
A point of magnetic focus, especially each of the two opposing such points of a magnet (designated north and south).
 
unit of length
 
A strong upright piece of wood, metal etc. that is fixed into the ground, especially to support something

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (17)

Austro-Hungarian North Pole ExpeditionAz osztrák–magyar északi-sarki expedíció
north poleÉszaki-sark; északi-sark
North PoleÉszaki-sark
Polelengyel; polyák
pole beansfutóbab
pole fishingsarvidéki halászat; horgászás
pole starsarkcsillag; vezércsillag; vezérelv
pole vaultrúdugrás
pole-starsarkcsillag
pole-vaultingrúdugrás
polesoszlop; lengyelek
PolesLengyelek
Polyushko PolePoljusko polje
sitao polekígyóbab; spárgabab
south poledéli-sark
South PoleDéli-sark
totem poletotemoszlop

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "pole", fordítási memória

add example
An irate pole dancer not happy with her tips... sets off ArmageddonEgy mérges táncos, akinek kevés volt a borravaló... elhozta a világvégét
having regard to the Communication of ‧ March ‧ from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee entitled Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility (COMtekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak címzett, A növekedési és munkahely-teremtési partnerség megvalósítása: Európa mint kiválósági központ a vállalatok társadalmi felelőssége terén című, ‧. március ‧-i bizottsági közleményére (COM
Firstly, the fact that we are in this situation shows that we as the European Union were once again not in a position to hold our own between the two poles of Russia and the United States.Először is a jelenlegi helyzetünk azt mutatja, hogy mi - Európai Unióként - ismét nem voltunk olyan helyzetben, hogy a két pólus, Oroszország és az Egyesült Államok között álljuk a sarat.
Pole and lineHorgászbotos
The second largest group were Poles.A második legnagyobb csoportot a lengyelek alkotják.
I still feel like I' m being short- poledl még mindig érzem, hogy én vagyok rövid poled
The most numerous of these are my own countrymen, Poles, of whom over 2 million now work in various Member States.A legtöbben - több mint 2 millióan - a honfitársaim, a lengyelek közül dolgoznak különböző tagállamokban.
Respect must be guaranteed for all minorities' rights in accordance with European standards, including Russians, Poles, Tatars, Bulgarians, Greeks, Romanians, Hungarians, Jews and Roma.Az európai normákkal összhangban biztosítani kell valamennyi kisebbség, köztük az oroszok, lengyelek, tatárok, bolgárok, görögök, románok, magyarok, zsidók és romák jogainak tiszteletben tartását.
Pole and line tuna vessel means vessels equiped for catching tuna by pole and linehorgászbotos tonhalhalászó hajók: tonhal horgászbottal történő kifogására berendezett hajók
So far you can wiggle out of this thing, it will be tough but no real problem for a slippery bastard like you, but ask yourself how you're going to like seeing copies of these pix nailed up on every phone pole in town, right under those Casino Nite posters.Amilyen dörzsölt gyerek vagy, ebből a slamasztikából még kimászol valahogy, de ha a lét nem tejeled le, a városban minden telefonpóznára kiszögezek egyet ezekből a képekből, mindjárt a kaszinó hirdetései alá.
McWillie needs to feel better after yesterday, so let him have the pole where he can start feeling better now."A tegnapi verseny után McWillie-nek van rá szüksége, hogy biztonságban érezze magát, fusson hát ő a pálya belső szélén, hogy nyugodtabban startolhasson.
It must have been the Pole JoJo who tipped off the agent Valmy.Csakis a lengyel Jojó lehetett az, aki leadta a drótot Valmynak.
Yeah, but you' re going for stripper pole vibe this yearIgen, de így a sztriptízrúdon leszel idén
It was a dark night when Hathi and his three sons slipped down from the Jungle, and broke off the poles of the machans with their trunks; they fell as a snapped stalk of hemlock in bloom falls, and the men that tumbled from them heard the deep gurgling of the elephants in their ears.Egy sötét éjszakán Háti és három fia lelopódzott a vadonból, és ormányával kitördelte a madárijesztők karóit; úgy zuhantak le, mint a virágzó bürök levágott szára, s a lepotyogó emberek közvetlen közelből hallották az elefántok mély öblögetését.
As her body arched higher, she felt the pole begin to bend.Amint teste magasabbra ívelt, érezte amint a rúd meghajlik.
She' s, um-She' s just on about some Pole living next to her who' s barbecuing a lotAnyám- kibukott a szomszéd lengyelre, aki sokat barbecuezik
Not a Chinese peasant - it is Eckberg who says this, - goes to town without bringing back with him, at the two extremities of his bamboo pole, two full buckets of what we designate as filth.Eckeberg mondja, hogy nincs az a kínai paraszt, aki, ha a városba megy, hazajövet ne hozna bambuszrúdja két végén egy-egy teli vödörrel abból, amit mi ürüléknek mondunk.
Fishing by purse seiners and pole-and-line tuna vessels shall be prohibited during the period ‧ to ‧ November in the following areaA november ‧. és november ‧. közötti időszakban tilos az erszényes kerítőhálókkal és a horgászbotos tonhalhalászó hajókkal folytatott halászat a következőkkel határolt területen
Ensuring universal access to all services, particularly in very sparsely populated areas, may be achieved by investing in development poles in rural areas (for example in small and medium-sized towns) and by developing economic clusters based on local assets combined with the use of new information technologiesA valamennyi szolgáltatáshoz való hozzáférés mindenki számára történő biztosítása, különösen a nagyon gyéren lakott térségekben, megvalósítható lehet a vidéki térségek (például a kis- és középméretű városokban) fejlődési sarkpontjaiba való beruházással, valamint a helyi értékeken alapuló gazdasági klaszterek fejlesztésével, valamint az új információs technológiák alkalmazásával
Furthermore, as some of the models sold by the two related Chinese exporting producers through their related sales companies to the Community had a pole, an adjustment to the normal value was made to take into account the value of the poleTovábbá, mivel a két kapcsolt kínai exportáló gyártó által a kapcsolt értékesítési vállalataikon keresztül a Közösség részére eladott modellek egy része karral rendelkezett, a kar értékét figyelembe véve kiigazították a rendes értéket
If thou be driven as far as the poles of heaven, the Lord thy God will fetch thee back from hence,Az Úr, a te Istened elvezérel arra a földre, amely atyáidé volt, hogy vedd birtokodba.
One negative phenomenon that Poland has already been experiencing for a number of years is the difficulties encountered by citizens of our eastern neighbours in entering our country, including Poles living in Belarus and Ukraine.Egy káros jelenség, amit Lengyelország már évek óta meg is tapasztal, az, hogy nehézséget okoz kelet-európai szomszédainknak bejutni az országba; a Fehéroroszországban és Ukrajnában élő lengyeleknek is.
I have heard Dutch members of this Parliament saying, in all seriousness, that we are now going to have hordes of asylum seekers coming to take our jobs, just like the Poles did, and I am not even talking about the delegation of the Dutch Freedom Party (PVV).Hallottam e Parlament holland képviselőitől, akik teljes komolysággal mondták, hogy menedékkérők egész hulláma érkezik majd, hogy elvegyék munkahelyeinket, pont úgy, ahogy a lengyelek tették, és most nem a holland Szabadság Párt (PVV) küldöttségéről beszélek.
"If this Pole returns home, the results could be ruinous to all of us."Ha ez a pap hazatér Lengyelországba, az mindannyiunk számára végzetes lehet.
A 1. oldal. Talált 1613 mondatot a pole kifejezésre.Találat ebben: 1,658 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!