kiejtés: SAMPA: /'dZ{k@l/ 'dZ{k@l      

Fordítás magyar-ra/re:

 • sakál   
  (Noun  )
   
  wild canine
   
  Any of three small to medium-sized members of the family Canidae, found in Africa, Asia and Southeastern Europe.

Más jelentések:

 
A person who performs menial/routine tasks, dogsbody
 
jackal (carnivores, Canis aureus ssp., C. adustus, C. mesomelas)
 
To perform menial or routine tasks
 
person who behaves in an opportunistic way
 
(pejorative) A person who behaves in an opportunistic way; especially a base collaborator.
 
(slang, rare) A jack (the playing card.)
 
Any of several wild canine species, native to the tropical Old World, smaller than a wolf.
 
slang for the playing card jack

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (7)

Black-backed Jackalpanyókás sakál
golden jackalAranysakál
Golden Jackalaranysakál
jackalssakál
Side-striped Jackalsujtásos sakál
The Day of the JackalA Sakál napja
The JackalA Sakál

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "jackal", fordítási memória

add example
The jackal rose quietly from his bench and entered the apartment block.A Sakál feltűnés nélkül felállt a padról, és bement a házba.
He lay with his chin in the shallows, keeping his place by an almost invisible rippling of his tail, and well the Jackal knew that one stroke of that same tail in the water would carry the Mugger up the bank with the rush of a steam-engine.Úgy hevert, hogy állát a sekély vízben pihentette, helyét a farkának alig észrevehető mozgásával tartotta meg, s a Sakál igen jól tudta, hogy ennek a faroknak egyetlen csapása úgy fölvinné a Muggert a partra, mint valami gőzmasina.
"We must live before we can learn," said the Mugger, "and there is this to say: Little jackals are very common, child, but such a mugger as I am is not common.- Aki soká él, sokat tanul - mondta a Mugger -, vagyis: kis sakál van elég, gyermekem, de olyan krokodilus, mint én, nem terem minden bokorban.
Only you must be really drunk, Philip Ilyich, to talk about jackals in our partsDe bizony sok vodkát ihattál, Filipp Iljics, ha sakált láttál errefelé
The Adjutant had done his very best to describe his feelings after swallowing a seven-pound lump of Wenham Lake ice, off an American ice-ship, in the days before Calcutta made her ice by machinery; but as he did not know what ice was, and as the Mugger and the Jackal knew rather less, the tale missed fire.A Golyvásdaru tőle telhető hűséggel mondta el, hogy mit érzett, amikor elnyelt egy hétfontos jégdarabot, amelyet egy amerikai jégszállító hajó hozott, mielőtt még Kalkuttában is gyártottak jeget; de mivel nem tudta, hogy mi a jég, a Mugger és a Sakál pedig még kevésbé tudták - hát nem volt sikere az elbeszélésével.
The jackal turned round when he was asked if he objected to the window next to which he sat being closed, and glanced at the woman' indicated by the maitre as the person who had asked that they be shut.A Sakál, amikor a maître az engedélyét kérte, hogy becsukhassa az asztala melletti ablakot, hátrafordult, és megnézte a nőt, akinek a kérését a pincér tolmácsolta.
The faces of rats, of jackals, of wolves.Patkány-, sakál- és farkaspofák.
The jackal could hardly look that old unless a real expert in theatrical makeup went to work on his face.'Ennyire öregnek a Sakál csak akkor látszhat, ha igazi színházi maszkmester festi ki a képét.
At night, seven little jackals sat in the moonlight in front of his cell, silent and motionless, and with their ears pricked up.Éjszaka, a holdvilágban hét kicsi sakál tartózkodott cellája előtt, hátuljukon ültek, mozdulatlanul hallgatva, fülüket hegyezve.
Because of the calibre of Valentin he had given him a hint of the importance of finding the Jackal, and Valentin had agreed to put a ring round Egletons, in his own words `tighter than a mouse's arsehole'.Jutalmul, hogy ilyen jól működött, Lebel sejtetni engedte vele, miért olyan fontos elfogni a Sakált, mire Valentin kijelentette, hogy a saját szavaivalolyan szűk gyűrűt von Egletons köré, mint a kisegér seggeluka".
For three days the trail went cold for Lebel, and at each evening meeting the volume of opinion that the jackal had left France secretly with his tail between his legs increased.A Sakálnak három napja nyoma veszett, s az esti értekezletek egyre inkább hajlottak arra a feltevésre, hogy fülét-farkát behúzva, titokban megszökött Franciaországból.
The Jackal dragged a comb through his hair and walked past the stacked-up chairs and tables on the terrace and up to the bar counter.A Sakál végighúzta haján a fésűt, aztán a terasz egymásra tornyozott székei és asztalai között belépett, és a pulthoz ment.
Valentin had not been able to stop the jackal either.Valentin sem volt képes útját állni a Sakálnak.
But what cleverness and great judgment it requires!" said the Jackal.De micsoda okosság, milyen hatalmas ítélőképesség kell hozzá! - áradozott a Sakál.
The Jackal lifted it out and examined it.A Sakál kiemelte a helyéről, és szemügyre vette.
The Jackal's eyes strayed to the shining new name plate on the wall of the building and remained there.A Sakál tekintete az újonnan csillogó utcatáblára kalandozott, és meg is állapodott rajta.
The jackal locked the briefcase in the boot, bought a midday edition of the Evening Standard at the newsagent's in Shepherd Market, and was back in the foyer of the hotel within five minutes.Aktatáskáját bezárta a kocsi csomagtartójába, a Shepherd Market-i újságosnál megvette az Evening Standard déli kiadását, és öt perc múlva már a szálloda halljában volt.
The Jackal is with Miss ColgateA Sakál Miss Colgate- tel van
There was no reason to suspect this jackal plot at the time.Akkor még semmi okunk nem volt újabb merényletre gyanakodni.
The jackal's four paws suit some actions.Bizonyos cselekedetekhez illik a sakál négy mancsa.
As the jackal finished filling in his form, the two Customs men inside the shed closed the cases and nodded to the plainclothes man.A Sakál éppen végzett az űrlappal, amikor a két vámos becsukta a bőrönd tetejét, és odabólintott a civil ruhásnak.
Paphnutius told the old man about his journey, his return, the visions of his days and the dreams of his nights, - without omitting the sinful one - and the pack of jackals.Paphnutius elmondta az aggastyánnak utazását, visszatérését, napjainak látomásait, éjszakáinak álmait, és nem hallgatta el a vétkes álmot és a sakálok tömegét sem.
Apparently the man worked from his flat; he would have to stay in the flat all day to remain on the end of the telephone in case the jackal called.Otthon dolgozott; nyilvánvalóan ki sem húzta a lábát a lakásból, mert bármikor várható volt a Sakál hívása.
You’ il cheat death the way you cheat me at hounds and jackalsBecsapod a halált, ahogy engem is becsapsz a fogadásnál
Six Thracian jackals!Hat trák sakált!
A 1. oldal. Talált 402 mondatot a jackal kifejezésre.Találat ebben: 0,561 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!