kiejtés: SAMPA: /'dZ{k@l/ 'dZ{k@l      

Fordítás magyar-ra/re:

 • sakál   
  (Noun  )
   
  wild canine
   
  Any of three small to medium-sized members of the family Canidae, found in Africa, Asia and Southeastern Europe.

Más jelentések:

 
A person who performs menial/routine tasks, dogsbody
 
jackal (carnivores, Canis aureus ssp., C. adustus, C. mesomelas)
 
To perform menial or routine tasks
 
person who behaves in an opportunistic way
 
(pejorative) A person who behaves in an opportunistic way; especially a base collaborator.
 
(slang, rare) A jack (the playing card.)
 
Any of several wild canine species, native to the tropical Old World, smaller than a wolf.
 
slang for the playing card jack

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (7)

Black-backed Jackalpanyókás sakál
golden jackalAranysakál
Golden Jackalaranysakál
jackalssakál
Side-striped Jackalsujtásos sakál
The Day of the JackalA Sakál napja
The JackalA Sakál

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "jackal", fordítási memória

add example
The jackal thanked the farmer, gave him the slip round the back of the station and headed for a cafe.A Sakál köszönetet mondott a parasztnak, megvárta, amíg az állomásépület sarkán befordul, aztán megindult egy kávéház felé.
The Jackal waved his brush to show how completely everything was wiped out of his memory, and sat down with an air.A Sakál megcsóválta lompos farkát annak jeléül, hogy emlékezetéből tökéletesen ki van törölve minden; aztán komoly képpel ült le.
So you brought her to the JackalsVagyis bevitte a Sakálokhoz
The Jackal spent the weekend at the seaside.A Sakál a tengerparton töltötte a hétvégét.
As the last plume of blue smoke curled away from the end of the silencer, the jackal laid the rifle against the tree and walked down the clearing towards the hanging shopping bag.Ahogy az utolsó kis kék füstbodor is elszállt a hangtompító végéből, a Sakál a fának támasztotta a fegyvert, és megindult a tisztás túlsó végében felakasztott bevásárlószatyor felé.
As he was meditating in this way, he saw a little jackal lying at his feet.Miközben ilyképpen elmélkedett, meglátta az egyik kis sakált; ott ült a lábánál.
By the same hour the Jackal had already been on the road for fifty minutes and the city of Milan lay far behind him.Ebben az órában a Sakál már ötven perce úton volt, és már messze maga mögött hagyta Milánó városát.
The Jackal lifted the butt-plate into his shoulder, left hand gripping the underside of the barrel, right forefinger round the trigger, left eye closed and right eye squinting down the barrel.A Sakál vállához emel te a kipárnázott válltámaszt, bal keze tenyerébe fektette a csövet, jobb keze mutatóujját a ravaszra tette, bal szemét lehunyta, és jobb szemmel végighunyorított a cső mentén.
He heard the jackal snap home the breech of the rifle as he found the trigger of the carbine.Hallotta, hogy a Sakál helyére löki puskája zárját, de ugyanebben a pillanatban ujja rátalált a gépkarabély elsütőbillentyűjére.
`All right, jackals,' he said.Rendben van, sakálok mondta.
The seal of the seven jackalsA hét sakál pecsétje
Karras nodded absently, staring at a pattern in the rug, and then after many minutes he got up, walked slowly to the entry hall and stood motionless in the darkness, stood without expression, in another dimension, staring into nothing with his hands in his pockets as he listened to the grunting of a pig from upstairs, to the yelping of a jackal, to hiccups, to hissing.Karras bólintott, de másra figyelt, a szőnyeg mintáját tanulmányozta, aztán jó néhány perc elteltével felállt, lassan kisétált az előszobába, és mozdulatlanul megállt a sötétben, érzések nélkül, egy másik dimenzióban, zsebre dugott kézzel a semmibe bámult, és a fentről jövő disznóröfögést, sakálüvöltést, csuklást és sziszegést hallgatta.
It was not a very effective or coordinated attack; by the time the wretched beast had been given its quietus the light had almost gone - and the jackals were regaining their courage.Nem volt ez valami eredményes és jól összehangolt támadás; mire a nyomorult jószág kiadta a páráját, már majdnem besötétedett, és a sakálok is visszanyerték bátorságukat.
I hate just to drag them out into the open countryside and leave them for the jackals.'Nem szerettem volna kivonszolni a sivatagba, hogy sakál-eledel legyen belőle.
He closed the case and gestured to the Jackal to lock it again.Visszahajtotta a bőrönd fedelét és intett a Sakálnak, hogy bezárhatja.
"They were VERY busy," said the Jackal.- Nagyon is sok dolguk volt - mondta a Sakál.
For a few shillings the jackal received a copy of both the birth and death certificates.A Sakál néhány shillingért kiváltotta a születési és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.
It was but a jackal that waked the dogs.Csak egy sakál ébresztette fel a kutyákat.
While he did so the Jackal strode round the back of the coach and across the floor of the coach-park to where he had left his car in the staff car-park.A Sakál ezalatt, hátulról megkerülve a buszt, átvágott a várakozó buszok között, és a személyzeti parkolóhelyre ment, ahol a kocsiját hagyta.
"We must live before we can learn," said the Mugger, "and there is this to say: Little jackals are very common, child, but such a mugger as I am is not common.- Aki soká él, sokat tanul - mondta a Mugger -, vagyis: kis sakál van elég, gyermekem, de olyan krokodilus, mint én, nem terem minden bokorban.
Well, Jackals already killed Burke to protect their secretA Sakálok már megölték Burke- öt, hogy megvédjék a titkukat
"And did they do so?" said the Jackal, a little awe-stricken.- És jöttek is? - kérdezte áhítatos félelemmel a Sakál.
The Jackal took a pot of coffee on the terrace looking over the Croisette and the glittering sea where brown bathers romped and screamed.A Sakál leült egy kávéra a szálloda teraszán, amely a Croisette-re nézett, a csillogó tengerre, a zsivajgó, hancúrozó, lebarnult fürdőzőkre.
A 1. oldal. Talált 402 mondatot a jackal kifejezésre.Találat ebben: 0,266 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!