kiejtés: SAMPA: /'dZ{k@l/ 'dZ{k@l      

Fordítás magyar-ra/re:

 • sakál   
  (Noun  )
   
  wild canine
   
  Any of three small to medium-sized members of the family Canidae, found in Africa, Asia and Southeastern Europe.

Más jelentések:

 
A person who performs menial/routine tasks, dogsbody
 
jackal (carnivores, Canis aureus ssp., C. adustus, C. mesomelas)
 
To perform menial or routine tasks
 
person who behaves in an opportunistic way
 
(pejorative) A person who behaves in an opportunistic way; especially a base collaborator.
 
(slang, rare) A jack (the playing card.)
 
Any of several wild canine species, native to the tropical Old World, smaller than a wolf.
 
slang for the playing card jack

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (7)

Black-backed Jackalpanyókás sakál
golden jackalAranysakál
Golden Jackalaranysakál
jackalssakál
Side-striped Jackalsujtásos sakál
The Day of the JackalA Sakál napja
The JackalA Sakál

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "jackal", fordítási memória

add example
The Jackal produced his driving licence, which was in his own name, issued by the London County Council two years earlier and with some months still to run.A Sakál elővette a valódi nevére kiállított vezetői igazolványát, amelyet a londoni városi tanács bocsátott ki két évvel korábban, s még néhány hónapig érvényes volt.
The police would launch a perfunctory search for a tall blond man, but even if the enquiry got as far as Alexander Duggan, the Belgian police would still have to go a long way to find the jackal.A rendőrség rutin-körözést fog kiadni egy magas, szőke férfi ellen, és még ha a nyomozás eljut is Alexander Dugganhez, még nagyon hosszú utat kell megtennie a belga rendőrségnek, amíg a Sakálra ráakad.
Jackal noticed that where the wooden stock of the original rifle had been removed no trams remained except the slight flanges running along the underside of the breech where the woodwork had once fitted.A Sakál látta, hogy a závárzat alsó falán a régi tus illeszkedésének helyén végigfutó lapos bordákon kívül nyoma sem maradt az eredeti fegyver eltávolított falusának.
The Jackal dragged a comb through his hair and walked past the stacked-up chairs and tables on the terrace and up to the bar counter.A Sakál végighúzta haján a fésűt, aztán a terasz egymásra tornyozott székei és asztalai között belépett, és a pulthoz ment.
The Jackal gave him a name and a number.A Sakál megadott egy nevet és egy telefonszámot.
The Jackal let him slip quite gently to his knees.A Sakál hagyta, hogy lerogyjon a földre.
There was no reason to suspect this jackal plot at the time.Akkor még semmi okunk nem volt újabb merényletre gyanakodni.
Carlos the Jackal, now in his fifties, and now settled into a French maximum security prison, was the one they'd all wanted.Carlos, a Sakál, immár az ötvenes éveiben jár, és egy igen jól őrzött francia börtönben ül, pedig őt mindannyian szívesen elfogták volna.
The jackal turned with mock surprise.És talán az öné, mon ami?
The Jackal turned, whining impatiently, and was going to curl himself up under the tree-trunk, when suddenly he cowered, and looked up through the draggled branches at the bridge almost above his head.A Sakál türelmetlen vinnyogással fordult meg, s már össze akart gubbaszkodni a fatörzs alatt - de egyszerre lekuporodott, s a sárban meghurcolódott ágak közt fölnézett a hídra, amely csaknem a feje fölött volt.
The jackal giggled seductively.A rendőr az igazolványokat kérte.
Most truly marvellous!" said the Jackal.Igazán csodálatos! - mondta a Sakál.
Just after eleven that morning the Jackal rolled into the centre of Cannes.Ugyanaznap délelőtt tizenegy óra után néhány perccel a Sakál megérkezett Cannes városközpontjába.
`Not long,' said the Jackal.Nem sokáig- mondta a Sakál.
That head used to be attached to some huge, twisted bodylike a rotting jackal or something, like something out of a nightmareAz a fej egy hatalmas, görnyedt testen volt, mint valami rothadó sakál vagy mi, mintha egy rémálomból jött volna elő
"Here come the jackals to the harvest!Gyűlnek a sakálok a zsákmányra!
By breakfast time he had traced the jackal to a cafe in Egletons where he had had breakfast, and was looking for a taxi-driver who had been summoned.Reggelre már tudta, hogy a Sakál megfordult egy egletons-i kávéházban, ott reggelizett, majd az iránt érdeklődött, van-e taxi a városban, mire hívatták is a taxit.
The jackal put down his luggage again and proffered his Danish passport.A Sakál ismét letette a bőröndjeit, és átnyújtotta neki dán útlevelét.
The jackal's four paws suit some actions.Bizonyos cselekedetekhez illik a sakál négy mancsa.
The Jackal changed the last twenty pounds that remained to him into Italian currency, and was just finished when the porter returned with the other three pieces of luggage.A Sakál olasz pénznemre váltotta maradék húsz angol fontját, és éppen végzett, amikor a hordármegérkezett a három csomaggal.
"Yes, the Envy of the River," the Jackal repeated, raising his voice.- Igenis, a Folyó irigységének tárgya - ismételte emeltebb hangon a sakál.
The jackal then started replacing the articles that had come out.A Sakál ezután hozzálátott, hogy visszategye helyére a ládából kirakott holmit.
If all six could be eliminated from suspicion of being the Jackal, so much the better.Ha mind a hatról kiderülne, hogy nem jöhet szóba mint Sakál, csak annál jobb.
A 1. oldal. Talált 402 mondatot a jackal kifejezésre.Találat ebben: 0,414 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!