kiejtés:  

Fordítás magyar-ra/re:

 • befolyás   
  (noun  )
   
  1) Water other than wastewater that enters a sewer system (including sewer service connections) from sources such as, but not limited to, roof leaders, cellars drains, yard drains, area drains, drains from springs and swampy areas, manhole covers, cross connections between storm sewers and sanitary sewers, catch basins, cooling towers, storm waters, surface runoff, street wash waters, or drainage. Inflow does not include, and is distinguished from, infiltration. 2) Action of flowing in; an inflow of effluent into a river. (Source: JJK / PHC)
 • beömlés   
  (noun  )
   
  1) Water other than wastewater that enters a sewer system (including sewer service connections) from sources such as, but not limited to, roof leaders, cellars drains, yard drains, area drains, drains from springs and swampy areas, manhole covers, cross connections between storm sewers and sanitary sewers, catch basins, cooling towers, storm waters, surface runoff, street wash waters, or drainage. Inflow does not include, and is distinguished from, infiltration. 2) Action of flowing in; an inflow of effluent into a river. (Source: JJK / PHC)
 • beáramlás   

Más jelentések:

 
The act of process of flowing in or into
 
Anything which flows in or into

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "inflow", fordítási memória

add example
It would also provide a better basis for dealing with potentially surging capital inflowsEmellett biztosabb alapot teremtene az esetleges nagymértékű tőkebeáramlás kezeléséhez
It is important that the EU show concrete solidarity to the Member States most affected by large-scale inflows of migrants and persons in need of international protection.Nagyon fontos, hogy az EU konkrét formában megnyilvánuló szolidaritást mutasson a migránsok és a nemzetközi védelemre szoruló személyek nagyarányú beáramlása által leginkább érintett tagállamok felé.
Focusing tightly on one narrow question or area of interest was, after all, another way to insulate himself when the inflow of sensory stimuli became overwhelming.A téma- és érdeklődési kör ilyen mértékű leszűkítése tulajdonképpen szintén eszköz volt Shep számára, amivel el tudta magát zárni a valóságtól.
Capital inflows plunged and pressures on the exchange rate increased, resulting in a cumulative depreciation by about ‧ % of the leu against the euro between August ‧ and JanuaryA tőkebeáramlás visszaesett és növekedett az árfolyamra ható nyomás, ami ‧ augusztusa és ‧ januárja között a lej összességében ‧ % körüli leértékelését eredményezte az euróval szemben
Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows from continuing use that are largely independent of those from other assets or groups of assetsA megtérülő érték az egyedi eszközre kerül meghatározásra, kivéve, ha az eszköz folyamatos használata során nem termel olyan pénzbevételeket, amelyek a más eszközök vagy eszközcsoportok által termelt bevételektől nagymértékben függetlenek. Ilyen esetben a megtérülő érték arra a pénztermelő egységre kerül megállapításra, amelyhez az eszköz tartozik (ld
All LNG and storage system operators shall make public the amount of gas in each storage facility, group of storage facilities in the same balancing zone, or LNG facility, inflows and outflows, and the available storage and LNG facility capacities, including for those facilities exempted from third-party accessAz LNG-létesítmények rendszerüzemeltetői és a tárolási rendszerüzemeltetők közzéteszik az egyes földgáztárolókban vagy az azonos egyensúlyozási övezetekben található földgáztárolók csoportjában, illetve LNG-létesítményekben lévő gázmennyiségeket, az azokba belépő és az azokból kilépő mennyiségeket, valamint az azokban rendelkezésre álló szabad kapacitást, ideértve azon létesítmények kapacitásadatait is, amelyek mentességet élveznek a harmadik felek részére nyújtandó hozzáférési szolgáltatások kötelezettsége alól
However, when expressed as a percentage of turnover, the net cash inflow showed a marked decline in percentage terms, especially during the IP, in line with the decrease in profitabilityA forgalom százalékában kifejezve azonban a nettó pénzforgalom százalékban kifejezve erőteljes csökkenést mutatott, elsősorban a ‧ során, összhangban a nyereségesség csökkenésével
The Ents stopped the inflow in the night, and sent the Isen back into its old course.Az entek az éjjel elzárták a folyó vizét, és a Vas folyót visszaterelték a régi medrébe.
Thus the average cost of the liability position shall be affected by net outflows, while net inflows shall reduce the position at the existing weighted average rate/gold price and shall result in realised gains or lossesÍgy a pénzügyileg realizált nettó eladás a kötelezettség átlagköltségére hat ki, míg a pénzügyileg realizált nettó vétel csökkenti a pozíciót a deviza, illetve az arany érvényes súlyozott átlagárfolyamának megfelelően és realizált nyereséget vagy veszteséget eredményez
promote wider cooperation with the aim to speed up the inflow of know-how and access to new technologiesszélesebb körű együttműködés a szakismeretek beáramlásának felgyorsítása és az új technológiákhoz való hozzáférés érdekében
Hungary's EU accession and pre-summer tourist season contributed to the inflow of new discount airlines including Wizz Air, Norwegian Air Shuttle and EasyJet.Magyarország EU-csatlakozása és a nyárelő turistaforgalma hozzájárult az új, olcsó légitársaságok, így a Wizz Air, a Norwegian Air Shuttle és az Easy Jet megjelenéséhez a magyar piacon.
Revenue includes only the gross inflows of economic benefits received and receivable by the enterprise on its own accountA bevétel a gazdálkodónak kizárólag a saját számlára kapott és járó gazdasági hasznok bruttó beáramlásait foglalja magában
The recoverable amount of an investment in an associate is assessed for each associate, unless the associate does not generate cash inflows from continuing use that are largely independent of those from other assets of the entityA társult vállalkozásban lévő befektetés megtérülő értékét valamennyi társult vállalkozásra elkülönülten számítják ki, kivéve, ha a társult vállalkozás a folyamatos használatból nem termel olyan pénzbevételeket, amelyek nagyrészt függetlenek a beszámolót készítő gazdálkodó egység egyéb eszközeiből származó pénzbevételektől
in determining the value in use of this cash-generating unit, when estimating the future cash inflows that relate to the internal use of the outputezen pénztermelő egység használati értékének megállapításához, a termékek belső felhasználásához kapcsolódó jövőbeni pénzbevételek megbecslése során; és
If an inflow of economic benefits has become probable, an enterprise discloses the contingent asset (see paragraphAmennyiben valószínűvé vált a gazdasági hasznok beáramlása, úgy a gazdálkodó egy függő követelést tesz közzé (lásd a ‧. bekezdést
They filled the town; they more than filled it; inns and lodgings were packed, and yet half of the inflow had to go without shelter.Megszállták a várost, már nem is fértek el falai között: zsúfolásig megteltek a vendégfogadók és a szállások, de a jövevények fele még így is fedél nélkül maradt.
In identifying whether cash inflows from an asset (or group of assets) are largely independent of the cash inflows from other assets (or groups of assets), an enterprise considers various factors including how management monitors the enterpriseAnnak azonosításánál, hogy egy eszközből (vagy eszközcsoportból) származó pénzbevételek nagymértékben függetlenek-e az egyéb eszközökből (vagy eszközcsoportokból) származó pénzbevételektől, a gazdálkodó különféle tényezőket vesz figyelembe, beleértve azt, hogy milyen módon kíséri figyelemmel a vezetés a gazdálkodó működését (például gyártmánystruktúra, üzleti tevékenységek, az egyes telephelyek, városrészek vagy régiók szerint vagy egyéb módon), vagy hogy a vezetés milyen módon hozza meg a gazdálkodó eszközeinek és működésének folytatására vagy elidegenítésére vonatkozó döntéseit
However, high external imbalances continue to be a risk factor in the medium term, in particular as the external deficit in ‧ turned out at ‧ % of GDP, although the financing of the deficit has been fully ensured through FDI inflowsKözéptávon azonban továbbra is kockázati tényező marad a magas külső egyensúlytalanság, különösen, hogy ‧-ban a külső hiány elérte a GDP ‧ %-át, noha a hiányt teljes mértékben finanszírozták a külföldi közvetlen tőkebefektetések
strengthen the capacity of the Iraqi authorities to exercise effective border controls, which should inter alia reduce the inflow of weapons and arms into the country; help to put an end to the illegal flow of small arms and light weapons to Iraq, including by making the EU Code of Conduct on Arms Exports legally binding, by improving European Union Force (EUFOR) Althea's oversight of stockpiles in Bosnia-Herzegovina, by accelerating the destruction of stockpiles in the Balkans, and by helping the Iraqi authorities to mop up surplus small arms and light weapons through large-scale disarmament, demobilisation and reintegration, making use of both ESDP and Community instrumentsaz iraki hatóságok azon képességének megerősítése, hogy tényleges határellenőrzést folytassanak, mely többek között csökkenti a fegyvereknek az országba történő beáramlását; a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek Irakba való illegális behozatala leállításának elősegítése, többek között az EU fegyverkivitelre vonatkozó magatartási kódexének jogilag kötelezővé tételével, fejlesztve az Európai Unió által vezetett erők (EUFOR) Althea által a bosznia-hercegovinai készletek felett gyakorolt ellenőrzést, meggyorsítva a balkáni készletek megsemmisítését, illetve az európai védelmi és biztonsági politika és közösségi eszközök felhasználásával segítséget nyújtva az iraki hatóságok számára abban, hogy a felesleges kézi lőfegyvereket és könnyű fegyvereket nagyarányú lefegyverezési, demobilizációs és reintegrációs program útján megsemmisítsék
The smallest identifiable group of assets that includes the machine and generates cash inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets is the production line to which the machine belongsA gépet magában foglaló, az egyéb eszközökből származó pénzbevételektől nagymértékben független pénzbevételeket termelő legkisebb azonosítható eszközcsoport az a gépsor, amelyikhez a gép tartozik
whereas, over the past decade, the transatlantic economic relationship has experienced an unprecedented period of integration, with European investment in the US representing ‧ % of total US investment inflows in ‧ and US investment in Europe rising to a record USD ‧ billion , or ‧ % of total US foreign direct investment outflows, inmivel az elmúlt évtizedben a transzatlanti gazdasági kapcsolatok integrációja mindezidáig nem tapasztalt módon elmélyült, ahol az európai beruházások a ‧-os amerikai külső befektetések ‧ %-át tették ki, és az Európába irányuló amerikai befektetések rekordszintű ‧ milliárd dollárt értek el, amely utóbbi a ‧-os összes amerikai közvetlen külföldi befektetés ‧ %-ának felelt meg
projections of cash outflows that are necessarily incurred to generate the cash inflows from continuing use of the asset (including cash outflows to prepare the asset for use) and that can be directly attributed, or allocated on a reasonable and consistent basis, to the assetb)azokra a pénzkiadásokra vonatkozó prognózisokat, amelyek szükségszerűek az eszköz folyamatos használatából eredő pénzbevételek megteremtése céljából (beleértve az eszköz használatra való előkészítéséhez kapcsolódó pénzkiadásokat), és amelyek közvetlenül az eszköz kapcsán merültek fel vagy ésszerű és következetes módon ahhoz hozzárendelhetők; és
estimating the future cash inflows and outflows to be derived from continuing use of the asset and from its ultimate disposal; andaz eszköz folyamatos használatából és végső értékesítéséből származó pénzbevételek és pénzkiadások megbecslése; valamint
I would, however, like to ask the Presidency of the Council if it is convinced that we will be able to contain the huge inflow of immigrants to the European Union we have each year, in view of the fact that there are countries in the world whose level of development is so poor and so low.Szeretném azonban megkérdezni a Tanács elnökségétől, hogy meg van-e győződve arról, hogy képesek leszünk visszatartani az Európai Unióba irányuló, évente tapasztalt hatalmas bevándorlási hullámot, tekintettel arra, hogy a világon vannak olyan országok, amelyeknek a fejlettségi szintje igen gyenge és igen alacsony.
Though incomplete, data suggest that a disproportionate amount of investment inflows tends to go to the economically stronger regions both within countries and across the EU as a wholeBár az adatok hiányosak, mégis azt sugallják, hogy a gazdaságilag fejlettebb régiókban aránytalanul magas befektetési tőkebeáramlás következik be mind országon belül, mind az EU mint egységes egész területén
A 1. oldal. Talált 291 mondatot a inflow kifejezésre.Találat ebben: 1,112 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!