kiejtés:  

Fordítás magyar-ra/re:

 • befolyás   
  (noun  )
   
  1) Water other than wastewater that enters a sewer system (including sewer service connections) from sources such as, but not limited to, roof leaders, cellars drains, yard drains, area drains, drains from springs and swampy areas, manhole covers, cross connections between storm sewers and sanitary sewers, catch basins, cooling towers, storm waters, surface runoff, street wash waters, or drainage. Inflow does not include, and is distinguished from, infiltration. 2) Action of flowing in; an inflow of effluent into a river. (Source: JJK / PHC)
 • beömlés   
  (noun  )
   
  1) Water other than wastewater that enters a sewer system (including sewer service connections) from sources such as, but not limited to, roof leaders, cellars drains, yard drains, area drains, drains from springs and swampy areas, manhole covers, cross connections between storm sewers and sanitary sewers, catch basins, cooling towers, storm waters, surface runoff, street wash waters, or drainage. Inflow does not include, and is distinguished from, infiltration. 2) Action of flowing in; an inflow of effluent into a river. (Source: JJK / PHC)
 • beáramlás   

Más jelentések:

 
The act of process of flowing in or into
 
Anything which flows in or into

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "inflow", fordítási memória

add example
estimating the future cash inflows and outflows to be derived from continuing use of the asset and from its ultimate disposal; andaz eszköz folyamatos használatából és végső értékesítéséből származó pénzbevételek és pénzkiadások megbecslése; valamint
Cash flows are inflows and outflows of cash and cash equivalentsA cash flow-k a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek ki-és beáramlásai
The Company spent that night in the great cavernous hall, huddled close together in a corner to escape the draught: there seemed to be a steady inflow of chill air through the eastern archway.A társaság a roppant csarnokban töltötte az éjszakát, összebújva az egyik sarokban, hogy a huzatból kikerüljenek; a keleti bejáraton mintha szakadatlanul dőlt volna a fagyos hideg.
However, they insist that this is in reaction to the high inflow of dumped imports from the PRC of such products rather than a normal market developmentKitartanak azonban amellett, hogy ez inkább reagálás volt az ilyen termékek dömpingelt behozatalának nagymérvű beáramlására a KNK-ból, mintsem normális piaci fejlemény
cash inflows or outflows from financing activitiesa finanszírozási tevékenységekböl származó pénzbevételeket vagy pénzkiadásokat
This reflects high domestic demand, in particular investment growth, and acceleration in real exports throughout the programme period, which are inconsistent with the slowdown in both foreign direct investment inflows and world tradeEz magas hazai keresletet tükröz, különösen a beruházások növekedését, és a reál export gyorsulását az egész programidőszakban, ami nincs összhangban a beáramló külföldi közvetlen befektetések és a világkereskedelem visszaesésével
Migration rates show a net inflow into Slovakia, whereas Poland has experienced a net outflow in recent yearsA migrációs mutatók szerint Szlovákiában nettó bevándorlás, míg Lengyelország nettó értékben kivándorlás valósult meg az elmúlt években
Underlines the importance of creating a stable and predictable investment climate- inter alia through respect for the law, for property rights and for rules concerning intellectual property- to achieve sufficient and sustained foreign financial inflows and thus create jobs, reduce the brain drain and create an environment conducive to stable economic growth; stresses the importance of micro-finance to build a strong middle class to sustain economic growthhangsúlyozza egy stabil és kiszámítható befektetési légkör megteremtésének fontosságát- többek között a törvény, a tulajdonjogok és a szellemi tulajdonra vonatkozó szabályok tiszteletben tartása révén- elegendő és fenntartható külföldi pénzügyi beáramlás elnyeréséhez, és ezzel a munkahelyteremtés, az agyelszívás csökkentése és a stabil gazdasági növekedéshez vezető környezet kialakítása érdekében; hangsúlyozza a mikrofinanszírozás jelentőségét a gazdasági növekedést fenntartó erős középosztály létrehozása szempontjából
If there are several tanks, the inflow of fresh water and the outflow of used water in each tank must be regulated in such a way as to progressively decrease in the direction of movement of the carcases, the fresh water being divided between the tanks in such a way that the flow of water through the last tank is not less thanHa több tartályt használnak, a friss víz befolyását és a használt víz kifolyását minden egyes tartályban olyan módon kell szabályozni, hogy a baromfitestek mozgási irányában egy fokozatos csökkenés érvényesüljön, a friss vizet a kádak között úgy kell elosztani, hogy az utolsó kádon a vízátfolyás ne legyen kevesebb, mint
The drop in capital inflows, the balance-sheet effects of the currency depreciation and a sharp decline in export demand caused a severe recession in late ‧ and the first half of ‧, which was reflected in a ‧,‧ % decline of GDP inA tőkebeáramlás csökkenése, a valutaleértékelés mérlegre gyakorolt hatása és az exportkereslet erős visszaesése ‧ végén és ‧ első felében súlyos recessziót okozott, amit a GDP ‧,‧ %-os csökkenése jelzett ‧-ben
Revenue includes only the gross inflows of economic benefits received and receivable by the enterprise on its own accountA bevétel a gazdálkodónak kizárólag a saját számlára kapott és járó gazdasági hasznok bruttó beáramlásait foglalja magában
However, the growing external deficits in Bulgaria reflect to a large extent an investment boom driven by considerable FDI inflowsBulgária növekvő külső hiánya azonban nagy mértékben a befektetések ugrásszerű emelkedését tükrözi, amelynek hajtóereje a jelentős mértékű közvetlen külföldi tőkebefektetés
The revenue-to-GDP ratio is planned to increase mainly due to higher other revenues, which represents an increased inflow of EU fundsA tervek szerint a bevétel/GDP arány főként a magasabb egyéb bevételeknek köszönhetően emelkedik, ami az uniós pénzeszközök megnövekedett beáramlását jelenti
cash inflows or outflows from financing activitiesa)finanszírozási tevékenységekből származó pénzbevételeket vagy pénzkiadásokat
Stresses that developing countries did not cause the global financial and economic crisis, but are disproportionally affected by it, facing dramatically decelerating growth and employment, negative impacts on the balance of trade and balance of payments, a sharp reduction of net private capital inflows and foreign direct investment, reduced access to credit and trade financing, declining remittances, large and volatile movements in exchange rates, collapsing reserves, increased volatility and falling prices for primary commodities, as well as reduced revenues from tourismhangsúlyozza, hogy a pénzügyi és gazdasági válságot nem a fejlődő országok okozták, de az aránytalan mértékben sújtja őket: drámai módon lassuló növekedéssel és foglalkoztatással, negatív külkereskedelmi és fizetési mérleggel, a nettó magántőke-beáramlás és a külföldi közvetlen befektetések meredek csökkenésével, a hitelekhez és a kereskedelem finanszírozásához való lecsökkent hozzáféréssel, visszaeső hazautalt pénzösszegekkel, az árfolyamok nagymértékű és ingadozó mozgásával, összeomló tartalékokkal, a nyersanyagárak növekvő ingadozásával és visszaesésével, valamint az idegenforgalomból származó bevételek csökkenésével kell szembenézniük
An intangible asset shall be regarded by the entity as having an indefinite useful life when, based on an analysis of all of the relevant factors, there is no foreseeable limit to the period over which the asset is expected to generate net cash inflows for the entityEgy immateriális eszköz akkor tekintendő határozatlan hasznos élettartamúnak, ha valamennyi releváns tényező figyelembevétele után nincs olyan előre látható korlátozás, amely az adott eszközből a gazdálkodó egység számára várhatóan megtermelt pénzbevételeket időben korlátozná
The distinctive characteristics of corporate assets are that they do not generate cash inflows independently of other assets or groups of assets and their carrying amount cannot be fully attributed to the cash-generating unit under reviewA társasági eszközök megkülönböztető jellemvonásai, hogy nem teremtenek más eszközöktől vagy eszközcsoportoktól független pénzbevételeket, és hogy a könyv szerinti értékük nem teljesen rendelhető hozzá a vizsgált pénztermelő egységhez
The economy was mainly affected through the trade channel, but also through confidence effects, a tightening of credit conditions, and shrinking foreign investment inflowsA hatások elsősorban a kereskedelem csatornáján keresztül érték a gazdaságot, de szerepet játszottak a bizalmi hatások, a szigorúbb hitelfeltételek és az országba érkező külföldi beruházások visszaesése is
LNG and storage system operators shall make public the amount of gas in each storage or LNG facility, or group of storage facilities if that corresponds to the way in which the access is offered to system users, inflows and outflows, and the available storage and LNG facility capacities, including for those facilities exempted from third-party accessAz LNG-létesítmény- és a tárolásirendszer-üzemeltetők közzéteszik az egyes földgáztárolókban, illetve LNG-létesítményekben, vagy – ha a rendszerhasználóknak biztosított hozzáférési módnak ez felel meg – a földgáztárolók csoportjaiban lévő gázmennyiségeket, az azokba belépő és az azokból kilépő mennyiségeket, valamint az azokban rendelkezésre álló szabad kapacitást, ideértve azon létesítmények kapacitásadatait is, amelyek mentességet élveznek a harmadik felek részére nyújtandó hozzáférési szolgáltatások kötelezettsége alól
Sounds that bend and stretch light, as a tidal inflow up a river is drawn apart at the moment of turning.Ezzel a varázslattal képesek voltak kőerődöket építeni, melyek úgy suhannak az égen, akár a felhők.
In addition, HLB has regularly converted reserves which it had generated itself into interest-bearing share capital (according to Germany, comparable to the issue of free shares), and this, according to the data submitted, resulted in an effective after-tax return of more than [...] % (and a corresponding inflow) on the capital actually paid in by the shareholder; HLB is thus the Landesbank with the highest effective yieldEzenkívül a HLB a maga által kigazdálkodott tartalékokat rendszeresen kamatozó törzstőkévé alakította (Németország szerint ingyenes részvények kiadásához hasonlóan), ami a közölt adatok szerint bő [...] % adózás utáni tényleges kamatozáshoz (és egy megfelelő áramláshoz) vezetett a ténylegesen a tag által befizetett tőkére, ami által a HLB a legmagasabb tényleges kamatozással rendelkező tartományi bank
After this deep recession, there is no doubt that the few positive economic results achieved are not due to a reconstruction of the economy but to massive inflows of remittances (‧ % of Moldovan GDP) from Moldovans working abroad: between ‧ and one million working in Western Europe (‧ % in Italy) and Russia (‧ %), who sent home EUR ‧ billion inE súlyos recesszió után meg kell állapítanunk, hogy a néhány pozitív gazdasági eredmény nem a gazdaság újraépítésének köszönhető, hanem a külföldre dolgozni távozott moldovaiak tömeges devizainjektálásának (a moldovai GDP ‧ %-a): ‧ és egymillió közé tehető a Nyugat-Európában (‧ %-uk Olaszországban) vagy Oroszországban (‧ %-uk) munkát vállalók száma, akik ‧-ban egymilliárd eurót utaltak országukba
a substantiated indication of the exceptional character of the situation, demonstrated by elements which may include recent statistics and other data regarding the inflow of persons at the particular point of the border concerneda helyzet kivételes jellegének indokolással ellátott meghatározása különböző adatokkal alátámasztva, amelyek lehetnek többek között a határ szóban forgó pontján beáramló személyekre vonatkozó legfrissebb statisztikai és más adatok
Secondly, given the increasing scale of trade, particularly from countries like China, we really have to ask Member States to look seriously at whether they have the resources to deal with very large inflows of goods that are coming in and to inspect and deal with counterfeits and products that are trying to evade the customs system.Másodsorban pedig - figyelembe véve a kereskedelem volumenének növekedését különösen az olyan országok irányából, mint Kína - tényleg meg kell kérnünk a tagállamokat, hogy komolyan tekintsék át, rendelkeznek-e az ilyen hatalmas árubeáramlás kezeléséhez, valamint a vámrendszert megkerülni szándékozó hamisítványok és termékek vámellenőrzéséhez szükséges forrásokkal.
An inflow of foreign currency shall have an effect on the average cost of this currency position on the close-out dateA devizabefolyás módosítja az adott devizapozíció lezárási napi átlagköltségét
A 1. oldal. Talált 275 mondatot a inflow kifejezésre.Találat ebben: 1,433 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!