kiejtés: IPA: /krʌʃ/ krʌʃ      

Fordítás magyar-ra/re:

 • darál   
 • kiprésel   
 • morzsol   
 • szerelem   
 • szétmorzsol   
 • szétmorzsolás   
 • szétnyom   
 • szétnyomás   
 • szétzúz   
 • tolakodás   
 • tolong   
 • tolongás   
 • tömeg   
 • zúz   
 • összegyűrődik   
 • összemorzsol   
 • összemorzsolás   
 • összenyom   
 • összenyomódik   
 • összeprésel   
 • összezúz   
 • őröl   

Más jelentések:

 
to be or become broken down or in
 
A party, festive function
 
To overcome completely; to subdue totally.
 
To press or bruise between two hard bodies; to squeeze, so as to destroy the natural shape or integrity of the parts, or to force together into a mass.
 
To push or press something into a small confined space
 
A strong feeling of love, often for just a short time, usually by an adolescent.
 
to overwhelm by pressure or weight
 
Violent pressure, as of a moving crowd; a crowd which produced uncomfortable pressure; as, a crush at a reception.
 
crush (with one’s hands)
 
violent pressure, as of a crowd
 
(intransitive) To be or become broken down or in, or pressed into a smaller compass, by external weight or force
 
to press or squeeze something so hard that it causes damage or deforms the object ; to press or squeeze someone so hard that it injures him or her
 
A violent collision or compression; a crash; destruction; ruin.
 
To defeat an opponent overwhelmingly, using great force or violence.
 
To feel infatuation with or unrequited love for.
 
to press or bruise between two hard bodies
 
To destroy somebody's confidence or happiness.
 
to reduce to fine particles by pounding or grinding
 
to break something into small pieces by pressing it flat, or grinding it to powder
 
To oppress or burden grievously.
 
A short-lived and unrequited love or infatuation; the object of this infatuation.
 
A crowd of people pressed close together in a small space.
 
a short-lived and unrequited love or infatuation
 
A drink made from fruit juice.
 
To tighten (something) so strongly that it loses the form and the original consistency
 
to overcome completely
 
To overwhelm by pressure or weight; to beat or force down, as by an incumbent weight.
 
A standing stock or cage with movable sides used to restrain livestock for safe handling
 
To reduce to fine particles by pounding or grinding; to comminute.
 
To end in success a struggle or contest.
 
to oppress or burden grievously
 
a violent collision or compression

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (4)

crushed notefelütés; acciaccatura
crushingdarálás; zúzó; összezúzás; aprítás; megsemmisítő; morzsolás; összevagdalás
grain crushingmagzúzó
have a crush onkedvel

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "crush", fordítási memória

add example
Curse them and crush them!Átok rájuk, capász rájuk!
Something crushed his legValami összezúzta a lábát
George was perfectly prepared to accept praise from her (or anyone else), but if she ventured any criticism of his work she would receive a crushing lecture on her artistic ignorance.George minden további nélkül elfogadta tőle (vagy bárki mástól) a dicséretet, de rögtön lesújtó kioktatásban részesült művészi tudatlanságáért, ha bármiféle kritikával merészelte illetni a munkáját.
Large rocks rained from the sky, crushing soldiers and citizens alike.Hatalmas kövek zuhogtak az égből, elpusztítva katonát és városlakót egyaránt.
Are we to end now, crushed by ravenous hordes from the Scattering?MOST KELL ELPUSZTULNUNK, A SZÉTSZÓRÓDÁS KIÉHEZETT HORDÁI ZÚZNAK SZÉT MINKET?
presented in finely crushed small pieces or shreds, in which the drained net weight of the fruit accounts for at least ‧ % of the net weight of the containerapróra darált darabokban vagy törmelék formában vannak, amelyekben a gyümölcsök lémentes nettó súlya az edény teljes nettó súlyának legalább ‧ %-a
In insulin infusion pumps If NovoLet is dropped, damaged or crushed there is a risk of leakage of insulin If it hasn t been stored correctly or been frozen (see ‧ How to store Actraphane) If it s not uniformly white and cloudy when it s resuspended► Inzulin infúziós pumpában. ► Ha a NovoLet leesett, sérült vagy eltört, fennáll az inzulin-szivárgás veszélye. ► Ha nem megfelelően tárolták, vagy megfagyott (lásd ‧. pont Hogyan kell az Actraphane injekciót tárolni?). ► Ha felkeverés után nem egyenletesen fehér és opálos
The heat of the fire was crushing.Perzselő hőséget árasztott a tűz.
The crushing is done using a cutting device or a grinder, which cuts the cheese into ‧ to ‧ cm chunks and, at the same time, leads to the millA felaprítás tüskés őrlőgéppel vagy darálóval történik, amely a sajtot ‧–‧ cm nagyságú darabokra vágja és egyúttal a malomba szórja
On the gloved palm lay a small crushed thing, less than two inches long, with a curved tail like a scorpion and a wicked fang at the front; it was bright orange and green in color.Kesztyűs tenyerén egy kicsi, agyonnyomott valami feküdt, öt centiméternél kisebb, görbe farka a skorpióéra emlékeztetett, elöl pedig veszedelmes fullánkja volt az egész állatka élénk narancssárga és zöld színekben pompázott.
EMT on the scene confirmed, off the record...... that the victim suffered a crushed larynxA halottkém a helyszínen megállapította, nem hivatalosan, hogy az áldozatnak össze volt zúzva a gégéje
Are you aware that political rights in Kazakhstan are cynically repressed, media freedom is obstructed and human rights are routinely crushed?Tudja ön azt, hogy Kazahsztánban a politikai jogokat cinikusan elnyomják, a média szabadságát korlátozzák és az emberi jogokat rendszeresen sárba tapossák?
Crushing and sifting are performed at a stone-millA törés és a szitálás a malomkövön végzett egyszeri áthajtással történik
And we kept our infrastructure, even this attempt, to minimize the damage and to keep the university going.They attempted to crush itFenntartottuk az infrastruktúránkat, azért, hogy minimalizáljuk a károkat és fenntartsuk az egyetem működését, amit megpróbáltak szétzúzni
Do not chew, divide or crush the tabletsNem szabad összerágni, kettévágni vagy összezúzni a tablettát
And he replied to that adored and sainted voice by crushing Thenardier!Ő pedig erre az imádott és szent, hangra azzal felel, hogy tönkreteszi Thénardier-t!
Thunderwings helped me through the crush, and up the stairs.A Viharszárnyak átsegített a zúzdán, fel a lépcsőn.
Levin knew his brother and the workings of his intellect: he knew that his unbelief came not from life being easier for him without faith, but had grown up because step by step the contemporary scientific interpretation of natural phenomena crushed out the possibility of faith; and so he knew that his present return was not a legitimate one, brought about by way of the same working of his intellect, but simply a temporary, interested return to faith in a desperate hope of recovery.Ismerte a bátyját, a gondolkodását; hitetlensége, tudta, nem onnét eredt, hogy könnyebb volt hit nélkül élnie; a világ jelenségeinek korszerű, tudományos magyarázata szorította ki lépésről lépésre a hitét, azt is tudta hát, hogy mostani megtérése sem volt természetes, nem ugyanannak a gondolatmenetnek a vágányán ment végbe, pillanatnyi volt, számító, a gyógyulás esztelen reménye váltotta ki.
In that time of my adventurous youth, I suffered many hardships; but none that was so crushing to my mind and body, or lit by so few hopes, as these first hours aboard the brig.Kalandos ifjúságom idején sok viszontagságon estem át, de semmi úgy nem zúzta össze testemet-lelkemet, és sorsom sosem tűnt oly reménytelennek, mint a hajón töltött első órákban.
If they come, we will crush themEltiporjuk óket
Weigh into the weighed container, to the nearest ‧ mg, about ‧ g of the crushed sample and spread evenlyMérjünk a lemért tartályba ‧ g aprított mintát ‧ mg pontossággal, és terítsük el egyenletesen
Original pressing by Dingo Tush, but this was the hard (hard!) remix, cooked up by Acid Lassie, and it was dancing the crush to a frenzy.Eredetileg Dingó Agyar csinálta, de ez egy kemény (kemény!) remix volt, LSD Lassie műve, és a zúzda az őrület szélén táncolt.
Even if you burn Corvallis, if you crush every village and smash Cyclops to bits, people will never stop fighting you!”Akkor sem, ha felégeti Corvallist, ha földig rombol minden falut, ha ripityára töri Küklopszot, a nép a végsőkig harcolni fog maga ellen!
Hands are soft and fragile, crushedA kezük puha és törékeny
Loading and crushing testsTerhelő és nyomóvizsgálatok
A 1. oldal. Talált 2426 mondatot a crush kifejezésre.Találat ebben: 2,158 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!