kiejtés: IPA: 'bænə    

Fordítás magyar-ra/re:

 • kitűnő   
  (Adjective  )
   
  exceptional; very good
 • kiváló   
  (Adjective  )
   
  exceptional; very good
 • lobogó   
  (Noun  )
   
  flag
 • reklámszalag   
   
  A large-format publication, typically with one dimension much larger than the other, that is printed with a symbol, logo, slogan or other message.
 • transzparens   
   
  A large-format publication, typically with one dimension much larger than the other, that is printed with a symbol, logo, slogan or other message.
 • zászló   

Más jelentések:

 
(heraldry) The principal standard of a knight.
 
(Internet, television) A type of advertisement in a web page or on television, usually taking the form of a graphic or animation above or alongside the content. Contrast popup, interstitial.
 
large sign
 
Any large sign, especially if constructed of soft material or fabric.
 
A flag or standard used by a military commander, monarch or nation.
 
By extension, a cause or purpose; a campaign or movement.
 
principal standard of a knight
 
advertisement in a web page
 
A person etc. who bans something.
 
A large piece of silk or other cloth, with a device or motto, extended on a crosspiece, and borne in a procession, or suspended in some conspicuous place.
 
Exceptional; very good.
 
emblem (on flag)
 
large piece of cloth with a device or motto borne in a procession
 
(journalism) The title of a newspaper as printed on its front page; the nameplate; masthead.
 
cause or purpose; a campaign or movement

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (4)

News BannerHíradós szalagcím
page bannerszalagcím
Scroll, BannerSzalagcím görgetése
The Star-Spangled BannerAz Amerikai Egyesült Államok himnusza

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "banner", fordítási memória

add example
We also expect - and I am pleased that this always comes through strongly in what you say, Mr President - that the foreign policy of the European Union will always be a banner for citizens' freedoms, and that it will also promote our common European values beyond our borders.Ezenkívül arra számítunk - és örülök annak, hogy ez mindig határozottan megnyilvánul az Ön mondanivalójában, elnök úr -, hogy az Európai Unió külpolitikája mindig a polgári szabadságok képviselője lesz, és hogy határainkon túl is közös európai értékeinket fogja támogatni.
Banner PrintingFejléc (banner) nyomtatása
It makes sense, with the flags and the banners and... people areEnnek van értelme, de a zászlókkal, transzparensekkel az emberek olyan
I beg you, don't take away their banner and their allegiance like this!"Könyörgöm, ne vedd el a zászlajukat, ne dobd el a segítségüket!
So successful have we been in spreading our message that since the end of the Cold War virtually all political parties have lined up behind the banner of democracy , human rights and the free market which form the backbone of Liberal Democratic thought .Ötven évvel ezelőtt elhatározták , hogy kiállnak az egyének jogainak és sz abadságának védelme és előmozdítása mellett .
"Come, now," No%l continued, "it's all arranged; there's nothing to do but organize under the Paladin's banner and go forth and rescue France.Most már nincs más hátra, mint hogy felsorakozzunk Paladin zászlaja alatt, belevágjunk és megmentsük az országot.
Believes that consideration should be given to using certain Community programmes, for example Media, Culture, Youth or Education, in connection with the information and communication strategy, although this should not cause the objectives or the funding thereof to be scaled down; for example, the Media programme could be used to finance films in order to encourage the development of the European audiovisual industry and at the same time promote the image and spirit of the Union; welcomes, therefore, the organisation of a European Youth Week with activity days under the banner Young People in Parliament, which will strengthen young people's links with Europeúgy ítéli meg, hogy meg kell fontolni egyes közösségi programok, például a Média, Kultúra, Ifjúság vagy Oktatás programok felhasználását az információs és kommunikációs stratégia kapcsán, bár emiatt nem szabad engedni annak céljaiból vagy csökkenteni a finanszírozására szánt kereteket; a Média programot például fel lehetne használni filmek finanszírozására egyrészt az európai audiovizuális ipar fejlesztésének támogatása érdekében, másrészt pedig az Unió arculatának és szellemének népszerűsítésére; ezért üdvözli az Európai Ifjúsági Hét megszervezését, amelynek Fiatalok a Parlamentben címmel a fiatalok és Európa kapcsolatát erősítő tevékenységi napok is részét képezik
"Here-take my banner.- Fogd hát ezt a lobogót!
"I have been hunted with bells and banners in my time," she told him.- Vadásztak már rám csengettyűkkel és lobogókkal - mondta az embernek.
Crimson Rampant Brigade, Seren said, scanning the distant banners.Bíbor Boltív mondta Szerén a távoli lobogókat fürkészve.
Flags and bannerszászlók és lobogók
Arthur, cousin"-and he went to the King- "I beg of you, as the oldest of your Companions, put the Pendragon banner into the field for those who wish to follow it."Arthur, rokon - lépett a királyhoz -, mint legelső lovagod, kérve kérlek, emeld föl a pendragon zászlaját azoknak, akik azt akarják követni.
However, in the hard work which you do undertake, we are counting on you to hold high the banner of European values, and to work for the good - and I would like to stress this - of a common and united Europe.Számítunk azonban arra, hogy nehéz munkája során magasra emeli az európai értékek zászlóját, valamint - és ezt szeretném kihangsúlyozni - egy közös és egységes Európa érdekében dolgozik.
You know the master' s bannerIsmered a herceg lobogóját
Human rights should be the banner of EU external policy and the EU should use its influence to improve the living conditions of people in the countries with which it has relations.Az emberi jogokat az EU külpolitikájának zászlajára kell tűzni és az EU-nak használnia kell befolyását annak érdekében, hogy javítsa az emberek életkörülményeit azokban az országokban, amelyekkel kapcsolatokat tart fenn.
'I see shapes of Men and of horses, and pale banners like shreds of cloud, and spears like winter- thickets on a misty night.- Emberek és lovak árnyalakját látom, felhőfoszlányforma fakó lobogókat, lándzsák sokaságát, mint fiatal erdő fáit a könynyű téli ködben.
Konrad Szymański on the unfurling of banners in one part of the ChamberKonrad Szymański tüntető feliratok kihelyezéséről a plenáris ülésterem egy részében
Inside the bookshop Altro quando, the owner had put up a banner bearing the phrase 'I love Milingo'.Az Altro quando könyvesboltban a tulajdonos egy "I love Milingo” feliratú transzparenst helyezett el.
Banners and pennons lashed in the wind above them, barred scarlet and black, with the device of a hammer.Fejük fölött skarlát és fekete csíkos zászlókat és kopjalobogókat csattogtatott a szél, rajtuk a kalapács jelével.
In fact, the Italian Government dismantled the existing reception centre and reduced the facilities there some time ago, under the banner of 'Zero immigration', thus preventing Italy from being able to tackle illegal immigration.Tény, hogy az olasz kormány a közelmúltban megszüntette a működő fogadóközpontot és csökkentette a létesítmények számát a "zéró bevándorlás” égisze alatt - ennek következtében Olaszország nem képes kezelni az illegális bevándorlást.
The lead marchers came around a corner a hundred yards away, behind a ragged white banner with an eight-pointed star on it.Az élen masírozók befordultak a sarkon, úgy száz yardnyira, tépett, fehér lobogójukon nyolcágú csillag.
Subject: Language used on Commission banners in BrusselsTárgy: Nyelvhasználat a Bizottság óriásplakátjain Brüsszelben
And Gwenhwyfar was glad, for these Pentecost reunions put her too much in mind of those days when Arthur had not been a Christian king but bore the hated Pendragon banner.És Gwenhwyfar örült, mert ezek a pünkösdi találkozók nagyon is emlékeztették azokra az időkre, amikor Arthur még nem volt keresztény király, hanem a pendragon gyűlölt lobogóját hordozta.
The lines of fire became flowing torrents, file upon file of Orcs bearing flames, and wild Southron men with red banners, shouting with harsh tongues, surging up, overtaking the retreat.A lángcsíkok lángáradattá váltak, fáklyás orkok hullámai követték egymást, vörös zászlós vad déliek bukkantak fel a semmiből, ordítva, s rontottak a visszavonulókra.
The city was one big construction job; the people transient, wild, ambitious, busy, gay; washlines, trailers; bustling downtown streets with banners; altogether very Californian.A várost mintha most húzták volna ki a földből átutazó lakói, ez a mindenre elszánt, vidám, szorgos, mozgalmas népség a száradó nagymosások és lakókocsik közt.
A 1. oldal. Talált 567 mondatot a banner kifejezésre.Találat ebben: 0,523 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!