kiejtés: IPA: 'bænə    

Fordítás magyar-ra/re:

 • kitűnő   
  (Adjective  )
   
  exceptional; very good
 • kiváló   
  (Adjective  )
   
  exceptional; very good
 • lobogó   
  (Noun  )
   
  flag
 • reklámszalag   
   
  A large-format publication, typically with one dimension much larger than the other, that is printed with a symbol, logo, slogan or other message.
 • transzparens   
   
  A large-format publication, typically with one dimension much larger than the other, that is printed with a symbol, logo, slogan or other message.
 • zászló   

Más jelentések:

 
(heraldry) The principal standard of a knight.
 
(Internet, television) A type of advertisement in a web page or on television, usually taking the form of a graphic or animation above or alongside the content. Contrast popup, interstitial.
 
large sign
 
Any large sign, especially if constructed of soft material or fabric.
 
A flag or standard used by a military commander, monarch or nation.
 
By extension, a cause or purpose; a campaign or movement.
 
principal standard of a knight
 
advertisement in a web page
 
A person etc. who bans something.
 
A large piece of silk or other cloth, with a device or motto, extended on a crosspiece, and borne in a procession, or suspended in some conspicuous place.
 
Exceptional; very good.
 
emblem (on flag)
 
large piece of cloth with a device or motto borne in a procession
 
(journalism) The title of a newspaper as printed on its front page; the nameplate; masthead.
 
cause or purpose; a campaign or movement

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (4)

News BannerHíradós szalagcím
page bannerszalagcím
Scroll, BannerSzalagcím görgetése
The Star-Spangled BannerAz Amerikai Egyesült Államok himnusza

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "banner", fordítási memória

add example
At the entrance door stood four heralds in a row, in splendid tabards, with long slender silver trumpets at their mouths, with square silken banners depending from them embroidered with the arms of France.A terem bejáratánál négy hírnök állt, csillogó köntösben; hosszú, karcsú ezüstkürtjükről négyszögletes, hímzett selyemzászló csüngött alá, Franciaország címerével.
Kabe thought he detected sounds coming from the banner reservoir.Kabe felettébb gyanús bugyogást vélt hallani odabentrl.
There were banners of translucent silk that rode the winds as lightly as gossamer threads, and trees that held those banners on boughs shaped like the fingers of an open hand, with a domed upper room squatting like an egg in the palm of that hand.Selyem zászlók lebegtek a szélben oly könnyedséggel, mint a finom fátyolszövetek, s alattuk a fák lombjai zizegtek a szélben, melyekből a zászlótartó rudak mint kinyújtott ujjak meredeztek felfelé.
The experience of the European trade union committees, an instrument for informing and consulting with workers in European multinationals, is another example of European good practice that could be extended – either voluntarily, or under the corporate social responsibility banner – to European multinationals operating in BrazilAz európai multinacionális vállalatok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló európai szakszervezeti bizottságok tapasztalatai a bevált európai gyakorlatok egy másik példáját jelentik, amelyeket – akár önkéntes alapon, akár a vállalatok társadalmi felelősségének zászlaja alatt – ki lehetne terjeszteni a Brazíliában működő európai multinacionális vállalatokra is
Janez Lenarčič (President-in-Office of the Council) and José Manuel Barroso (President of the Commission) made the statements (the President intervened during José Manuel Barroso's speech to call on Members demonstrating in support of the result of the referendum in Ireland to remove the banners they had unfurled in the ChamberJanez Lenarčič (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz (Az elnök félbeszakítja José Manuel Barrosót, arra kérve az ír népszavazás eredménye mellett tüntető képviselőket, hogy távolítsák el az általuk a plenáris ülésteremben kifüggesztett szalagokat
As for the Yankees, they had no other ambition than to take possession of this new continent of the sky, and to plant upon the summit of its highest elevation the star- spangled banner of the United States of America.A jenkiknek pedig az volt az egyetlen becsvágyuk, hogy birtokba vegyék az új égi világrészt, s legmagasabb ormára kitűzzék az Egyesült Államok csillagos lobogóját.
And to anyone who questioned the morality, he replied that 'The Star-Spangled Banner' was the greatest piece of music ever composed.És mindenkinek, aki az etikai vonatkozásokat kérte számon, azt felelte, A csillagos lobogó a legremekebb muzsika, amit valaha is létrehoztak.
The embedding coverage had flies and banners, but no one was actually finding out the truth about the reasons the rationals for going inA tudósításokba transzparensek vannak meg minden de senki sem tudja meg a valóságot a bevonulás okairól és értelméről
EU Veterinary Week ‧ and design of bannersévi uniós állatorvosi hét és a bannerek megtervezése
"Join the Crowd," the banner proclaimed, "and Feel the Power of God in Operation.Csatlakozz a tömeghez, hirdette a zászló, és érezd a cselekvő Isten hatalmát.
The armour doesn' t matter but the bannerA páncél még hagyján... de a címer!
Our Fuurinkazan banners still stand high!A mi Fuurinkazan zászlóink megnyugtatóan állnak magasan!
If I can but find Grace, and my grandmother, and my sisters weel, I can go to the wars in Flanders, as my gude-sire did, under the Bellenden banner, wi' auld Buccleuch.Csak legalább Grace-t, a nagyanyót, nővéreimet megtalálnám, hadba vonulnék Flandriába, mint egykor az apám, Bellenden zászlaja alatt, az öreg Buccleuch-csal.
Who, among banners and flags leads the black shirts.... and their party to victory?Ki ő, aki dárdák és zászlók közt, vezeti a feketeingeseket
Has Helicon ever rebelled, ever fallen into step behind the banner of an antiEmperor?"Vagy talán föllázadt valaha is a Helicon, odaállt vajon valaha is egy ellencsászár zászlója alá?
He looked at the great walls, and the towers and brave banners, and the sun in the high sky, and then at the gathering gloom in the East; and he thought of the long fingers of that Shadow: of the orcs in the woods and the mountains, the treason of Isengard, the birds of evil eye, and the Black Riders even in the lanes of the Shire - and of the winged terror, the Nazgűl.A nagy falakat nézte, a büszke lobogókat, a napot az égen, majd a keleten gyülekező homályt; s a Homály messzire nyúló ujjaira gondolt: az orkokra az erdőkben és a hegyeken, Vasudvard árulására, a gonosz szemű madarakra, a Fekete Lovasokra még a Megye fasorain túlis-meg a szárnyas iszonyatra, a nazgúlokra.
First rode Elrohir and Elladan with a banner of silver, and then came Glorfindel and Erestor and all the household of Rivendell, and after them came the Lady Galadriel and Celeborn, Lord of Lothlórien, riding upon white steeds and with them many fair folk of their land, grey-cloaked with white gems in their hair; and last came Master Elrond, mighty among Elves and Men, bearing the sceptre of Annúminas, and beside him upon a grey palfrey rode Arwen his daughter, Evenstar of her people.Elöl Elrohir és Elladan lovagolt egy ezüstlobogóval, mögöttük Glorfindel jött és Erestor meg Völgyzugoly egész háza népe, s csak utánuk Galadriel úrnő meg Celeborn, Lothlórien ura, fehér csataménen, s velük sokan a Szépek népének fiai közül, szürke köpenyben, hajukban fehér drágakövekkel; utolsóként meg Elrond úr jött, a tündék és emberek közt a legnagyobb, kezében Annúminas jogara, s mellette szürke poroszka lován lánya, Arwen lovagolt, népének Esthajnalcsillaga.
That banner represents your late fatherAz a lobogó apádé volt
& Ending bannerKísérőlap a végén
"Oh, Arthur, I have prayed, I have prayed-" "Then," said Arthur, with a sigh, "I swear it to you, Gwenhwyfar- I shall carry only your banner of Christ and the Virgin into battle, and no other sign shall be raised above my legion.- Akkor hát - sóhajtott Arthur -, esküszöm neked, Gwenhwyfar: egyedül a te lobogódat, Krisztus és a Szűz zászlaját viszem a csatába, semmiféle más jelvény nem díszeleg majd a légióm fölött.
Her eye lighted gladly at the mention of her banner, and she cried out:A lobogó említésére boldogan felcsillant a szeme, s felkiáltott:
As for my own story: I regained consciousness on a ruptured studio couch in a damp, overheated room that was hung with mildewed Nazi banners.Ami az én históriámat illeti: Egy rongyos heverőn tértem magamhoz egy túlfűtött, párás szobában, ahol penészes náci zászlók lógtak.
By day, London was a sight to see, with gay banners waving from every balcony and housetop, and splendid pageants marching along.Az volt csak a látvány, London napvilágon, az erkélyekről, háztetőkről lengedező lobogókkal s a jövő-menő színpompás csoportokkal!
No other supplier would have a similar portfolio of brands: the closest competitor post merger (Exide in Italy and Slovakia, Banner in Austria and Czech Republic) would be very distant in terms of both market shares and brandsA többi beszállító közül egyik sem rendelkezne hasonló márkaportfólióval: az összefonódást követően még a vállalkozást leginkább megközelítő versenytársak is (Olaszországban és Szlovákiában az Exide, Ausztriában és a Cseh Köztársaságban pedig a Banner) igen messze elmaradnának mind piaci részesedésüket, mind a márkákat illetően
When he needed it most, Michael didn' t find comfort... in the championship banners he helped raiseMikor legjobban szüksége volt rá, Michael nem kényelmesedett el... és újra segített emelni a bajnokság színvonalát
A 1. oldal. Talált 557 mondatot a banner kifejezésre.Találat ebben: 0,76 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!