kiejtés: IPA: 'bænə    

Fordítás magyar-ra/re:

 • kitűnő   
  (Adjective  )
   
  exceptional; very good
 • kiváló   
  (Adjective  )
   
  exceptional; very good
 • lobogó   
  (Noun  )
   
  flag
 • reklámszalag   
   
  A large-format publication, typically with one dimension much larger than the other, that is printed with a symbol, logo, slogan or other message.
 • transzparens   
   
  A large-format publication, typically with one dimension much larger than the other, that is printed with a symbol, logo, slogan or other message.
 • zászló   

Más jelentések:

 
(heraldry) The principal standard of a knight.
 
(Internet, television) A type of advertisement in a web page or on television, usually taking the form of a graphic or animation above or alongside the content. Contrast popup, interstitial.
 
large sign
 
Any large sign, especially if constructed of soft material or fabric.
 
A flag or standard used by a military commander, monarch or nation.
 
By extension, a cause or purpose; a campaign or movement.
 
principal standard of a knight
 
advertisement in a web page
 
A person etc. who bans something.
 
A large piece of silk or other cloth, with a device or motto, extended on a crosspiece, and borne in a procession, or suspended in some conspicuous place.
 
Exceptional; very good.
 
emblem (on flag)
 
large piece of cloth with a device or motto borne in a procession
 
(journalism) The title of a newspaper as printed on its front page; the nameplate; masthead.
 
cause or purpose; a campaign or movement

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (4)

News BannerHíradós szalagcím
page bannerszalagcím
Scroll, BannerSzalagcím görgetése
The Star-Spangled BannerAz Amerikai Egyesült Államok himnusza

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "banner", fordítási memória

add example
We can use the bannerA zászlót használhatnánk
He took the banner, which is now the most precious of the memorials that remain of Joan of Arc, and his voice was unsteady with emotion when he said:Paladin átvette a lobogót - ma a legdrágább emlékünk Jeanne d'Arctól -, s meghatottságtól remegő hangon azt mondta:
We carry that for banner of the Sawada!Sawada szavát tolmácsoljuk!
The banner at the head of the mast before them was thin air.Előttük a semmi lobogott a zászlórúdon.
So successful have we been in spreading our message that since the end of the Cold War virtually all political parties have lined up behind the banner of democracy , human rights and the free market which form the backbone of Liberal Democratic thought .Ötven évvel ezelőtt elhatározták , hogy kiállnak az egyének jogainak és sz abadságának védelme és előmozdítása mellett .
He was pleased to think that, even in such an important crisis in life, no one would be able to say that he had not acted in accordance with the principles of that religion whose banner he had always held aloft amid the general coolness and indifference.Öröm volt elgondolnia, hogy ilyen életbevágó dologban senki sem mondhatja majd, hogy nem ama vallás szabályaival összhangban járt el, melynek zászlaját az általános elhidegülés és közönyösség közepette mindig magasan tartotta.
The banners signified the countries that the various Martian units would attack and paralyze when the war between Mars and Earth began.A zászlók azokat az országokat jelképezték, amelyeket a különböző marsbéli egységek megtámadnak és ártalmatlanná tesznek, mihelyt elkezdődik a Mars és a Föld között a háború.
But the Te Deum was on their lips, rising beneath the strange constellations that twinkled forth, and their banners flew bravely against the sky.Fáradtak, elcsigázottak voltak, ám a Te Deum hálaadó sorait mégis egy emberként zengték az ismeretlen égbolt csillagai felé.
The great Round Table, Leodegranz's wedding gift, was now set in a hall worthy of its majesty; the halls had been hung with silks and banners, and a trick of the arrangement made it so that all eyes were drawn to where Arthur sat, at the high seat at the far end of the hall.A nagy Kerekasztalt, Leodegranz ajándékát a fenségéhez méltó csarnokban állították végre fel; a termeket selymekkel és lobogókkal díszítették, és az egészet olyan trükkösen rendezték el, hogy minden tekintet Arthurra irányuljon, amint a trónján ül a csarnok végében.
" They could hear the noise of people in the streets far below, marching, waving banners, calling for the resignation of all responsible for the recent police searches.Felszűrődött hozzájuk az utcán vonuló, zászlókat lobogtató emberek zaja, akik üvöltve követelték, hogy azonnal mondjon le minden vezető, akit felelőssé lehet tenni a brutális rendőrségi akciók miatt.
This was made evident, one day, when a political procession, with hundreds of flaunting banners, and drums, fifes, clarions, and cymbals, reverberating between the rows of buildings, marched all through town, and trailed its length of trampling footsteps, and most infrequent uproar, past the ordinarily quiet House of the Seven Gables.Ez nyilvánult meg azon a napon, amikor egy politikai felvonulás - száz lengő zászló, dobok, sípok, cintányérok, trombiták - a visszhangzó házsorok között végigvonult a városon, s döngő léptekkel s szabálytalan időközönként hangos felkiáltásokkal elhaladt az egyébként oly csendes helyen álló hétormú ház előtt is.
In one hand Pecos Bill waves his hat, in the other a banner which reads DERRY DAYS 1981.Pecos Bill egyik kezével a kalapját lengeti, a másikban zászlót tart, amelyre azt írták: DERRYI NAPOK, 1981.
Well, they were probably as crimson as their banner now, Jubal thought cynically.Most olyan vörösek lehetnek, amilyen a zászlójuk, gondolta cinikusan Jubal.
And when the sun rose in the clear morning above the mountains in the East, upon which shadows lay no more, then all the bells rang, and all the banners broke and flowed in the wind; and upon the White Tower of the citadel the standard of the Stewards, bright argent like snow in the sun, bearing no charge nor device, was raised over Gondor for the last time.S mikor a nap fölkúszott a tiszta égre a hegyek fölött, keleten, ahonnét már teljesen eltakarodott a homály, megkondult minden harang, kibomlott és vígan lobogott a szélben minden lobogó; s a Fellegvár Fehér Tornyán még utoljára fölvonták a Helytartók ezüstösen csillogó, hófehér és dísztelen lobogóját.
At the entrance door stood four heralds in a row, in splendid tabards, with long slender silver trumpets at their mouths, with square silken banners depending from them embroidered with the arms of France.A terem bejáratánál négy hírnök állt, csillogó köntösben; hosszú, karcsú ezüstkürtjükről négyszögletes, hímzett selyemzászló csüngött alá, Franciaország címerével.
Already at the tables, a group that had arrived still earlier was singing 'The Star-Spangled Banner' in order that they might use the salt and pepper and ketchup there.Az asztalnál egy másik csoport, amely még korábban érkezett oda, A csillagos lobogó-t énekelte, hogy a sót, a paprikát és a paradicsomot használhassa.
"There is a shrine near the glacier," Baruch ended by saying, "with red silk banners half-torn by the winds.A gleccsernél van egy szentély fejezte be mondókáját Baruch , vörös selyemzászlókat tépked ott a szél.
Well, I can use your help putting up some of these bannersSegíthetnél feltenni pár transzparenst
I could care less about his bannerHol érdekel engem az ő felirata?
Then, from somewhere quite close behind her, Dora Banner's voice rose piteously on the air : 957Ekkor valahol a háta mögött, egészen közelről, panaszosan feljajdult Dora Bunner hangja:
Their banners were countless, black and red, and they came on like a tide in fury and disorder.Számtalan zászlójuk volt, fekete és vörös, úgy jöttek, mint egy dühödt, rendezetlen áradás.
This is a paradox, because we pride ourselves on carrying the banner for the reduction of CO2 emissions throughout the world.Ez paradoxon, mert azzal büszkélkedünk, hogy mi vagyunk a CO2-kibocsátás csökkentésének a zászlóvivői az egész világon.
But Éomer said: 'Already you have raised the banner of the Kings and displayed the tokens of Elendil's House.De Éomer azt mondta: - Hisz kibontottad már a Király zászlaját és fölmutattad Elendil házának címerét.
A 1. oldal. Talált 567 mondatot a banner kifejezésre.Találat ebben: 1,4 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!