kiejtés:  

Fordítás magyar-ra/re:

 • Fellini-Róma   
   
  Roma (1972 film)
 • Romák   
  (Proper noun  )
   
  the Romani people; gypsies
 • roma   
  (Proper noun  )
   
  the Romani people; gypsies
 • romák   

Más jelentések:

 
A province in the Lazio region of Italy.
 
A city in Texas on the Rio Grande, pop. (2000) 9,617 (see Roma, Texas in Wikipedia)
 
A female given name used in the Anglo-Saxon world, associated with the Latin or Italian name of Rome.
 
A language of Indonesia, spoken in the Roma Island, part of the Maluku Islands.
 
A variety of tomato.
 
An Austronesian language of Indonesia.
 
the language of the Roma
 
A subgroup of the Romani people (believed to have originated in India), found primary in Eastern Europe; also known as Gypsies.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (3)

A.S. Cisco Calcio RomaA.S. Cisco Roma
A.S. RomaA.S. Roma
Temple of Venus and RomaVénusz és Róma temploma

Példa mondatok: "Roma", fordítási memória

add example
Points out that social and employment policies should contribute to the individual potentials and needs of citizens and create more opportunities for the largest pool of labour such as older people, people with disabilities and poor, unskilled people, including the Romafelhívja a figyelmet arra, hogy a szociális és foglalkoztatási politikáknak hozzá kell járulniuk a polgárok lehetőségeihez és szükségleteihez, és nagyobb lehetőségeket kell teremteniük a meglévő munkaerő-tartalék, például az idősek, a fogyatékkal élők és az alacsony iskolázottságú szegények, többek között a romák számára
Testifying to the importance of this man for beekeeping not just in Galicia but also in Spain is a book by Roma Fábrega which states that the first Spaniard to have movable hives was Don Benigno Ledo, the Galician priest of the beesHogy ez mennyire fontos esemény volt mind a galíciai mind a spanyol méhészet történetében, abból is láthatjuk, hogy Roma Fábrega az e témáról írt könyvében a galíciai Don Benigno Ledo-t, az első hordozható kaptárakkal rendelkező spanyolt a méhek plébánosaként említi
Jan Marinus Wiersma, Kristian Vigenin, Magda Kósáné Kovács, Claudio Fava, Gianni Pittella, Adrian Severin and Katalin Lévai, on behalf of the PSE Group, Viktória Mohácsi, Marco Cappato, Sarah Ludford, Metin Kazak and Magor Imre Csibi, on behalf of the ALDE Group, Monica Frassoni, Elly de Groen-Kouwenhoven and Claude Turmes, on behalf of the Verts/ALE Group, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto and Umberto Guidoni, on behalf of the GUE/NGL Group, on the census of the Roma on the basis of ethnicity in Italy (BJan Marinus Wiersma, Kristian Vigenin, Kósáné Kovács Magda, Claudio Fava, Gianni Pittella, Adrian Severin és Lévai Katalin, a PSE képviselőcsoport nevében, Mohácsi Viktória, Marco Cappato, Sarah Ludford, Metin Kazak és Csibi Magor Imre, az ALDE képviselőcsoport nevében, Monica Frassoni, Elly de Groen-Kouwenhoven és Claude Turmes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto és Umberto Guidoni, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a romák etnikai alapon történő olaszországi összeírásáról (B
If this is absolutely impossible, it must of course be held on Wednesday, but I wish to reiterate that, in view of the visit by the Roma representatives, and with the agreement of the political groups, it should surely be possible to make an exception.Ha ez teljességgel lehetetlen, természetesen szerdán kell megtartani, de szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy tekintettel a roma képviselők látogatására, egyben a képviselőcsoportok beleegyezésével bizonyosan lenne mód arra, hogy kivételt tegyünk.
Reference for a preliminary ruling from the Corte d'appello di Roma (Italy) lodged on ‧ September ‧- Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) v Tiziana Bruno and Massimo PettiniA Corte d'appello di Roma (Olaszország) által ‧. szeptember ‧-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) kontra Tiziana Bruno és Massimo Pettini
Subject: Discrimination against RomaTárgy: Romák hátrányos megkülönböztetése
There must be discussion of the results in April at the Second European Roma Summit in Córdoba.Az eredményeket áprilisban fogják megvitatni a romákról szóló második európai csúcstalálkozón Cordobában.
I feel that Parliament must also rebuff this, especially when it comes from the representative of a party that is characterised by a hate and persecution that it bestows on the Roma minority in Hungary that is unparalleled across Europe.Úgy érzem, hogy Parlamentnek is vissza kell ezt utasítania, különösen ha az egy olyan párt képviselőjétől hangzik el, amelyet olyan, a magyarországi roma kisebbség elleni gyűlölet és üldözés jellemez, amely egész Európában páratlan.
Considers it necessary to take account of the fact that, in practice, the elimination of Roma settlements is difficult to achieve using EU resources under the rules which currently apply to the European Regional Development Fund, as, in the case of Member States which acceded after ‧, the minimum population figure for the eligibility of settlements for financing from housing budgets is such that it is precisely those living under the worst conditions, in the smallest settlements, who cannot be reachedmegítélése szerint figyelembe kell venni, hogy a romatelepek felszámolása az Európai Regionális Fejlesztési Alap jelenlegi szabályozása értelmében gyakorlatilag nehezen érhető el uniós források felhasználásával, hiszen a lakhatással összefüggő költségek finanszírozhatósága a ‧ után csatlakozott tagországok esetén a település lélekszámra vonatkozó alsó határ meghúzásával éppen a legrosszabb körülmények között, a legkisebb településeken élőket nem éri el
It is clear that we need an action plan to improve the situation of the Roma, given this minority's poor integration into the social and civil framework of the countries of the European Union.Nyilvánvaló, hogy a romák helyzetének javítása érdekében szükségünk van intézkedési tervre, ennek a kisebbségnek az Európai Unió országai társadalmi és civil keretébe történő beilleszkedésének elégtelen voltára tekintettel.
O-‧/‧) by Monica Frassoni, on behalf of the Verts/ALE Group, to the Commission: Creation of a Roma fingerprints database in Italy (BO-‧/‧) felteszi Monica Frassoni, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Roma ujjlenyomat-adatbázis létrehozása Olaszországban (B
Mr President, the situation of the Roma in Europe is getting worse.Tisztelt elnök úr! A romák helyzete romlik Európában.
We now have legislation at European level and the framework decision on racism and xenophobia, which will be a key tool to tackle the racism that Roma people suffer from.Most már van erre európai szintű jogszabályunk, és itt van a rasszizmusról és az idegengyűlöletről szóló kerethatározat, amely fontos eszköz lesz a roma emberek által elszenvedett rasszizmus elleni küzdelemben.
Something that also really irritates me and that I believe to be a scandal is the fact that you are unwilling to undertake any explicit action to combat discrimination against the Roma community.Ami még engem igazán zavar, és botrányosnak tartom, az, hogy nem mutatnak hajlandóságot arra, hogy felvállalják a kifejezett fellépést a roma közösséggel szembeni megkülönböztetés ellen.
EU strategy on Roma (debateA romákkal kapcsolatos európai stratégia (vita
Mr President, I rise on the situation of the Roma minority and citizens from new Member States in Italy.Elnök úr, az új tagállamokból származó roma kisebbségek és polgárok olaszországi helyzetével kapcsolatban szeretnék szólni.
While among civilised Christian European peoples, women and children are regarded as people to be protected and defended, in the Roma communities they are often willingly subject to exploitation, and led into crime and prostitution.Míg a civilizált keresztény európai emberek között a nőket és a gyermekeket védelmezik és óvják, addig a roma közösségekben gyakran szándékosan kizsákmányolják és bűnözésre, prostitúcióra kényszerítik őket.
As you said today, Mr President, the extermination of the Roma has often been pushed into the background when talking about the extermination of the Jews.Ahogy ma elmondta, elnök úr, a roma népirtás gyakran háttérbe szorul, amikor a zsidó népirtásról beszélünk.
France and Romania must act together to facilitate Roma social inclusion and obtain the necessary funding.Franciaországnak és Romániának együtt kell működnie a romák társadalmi befogadásának előmozdítása és a szükséges finanszírozás megszerzése érdekében.
(FI) Madam President, Commissioners, to start with, I wish to thank, in particular, the rapporteur, Mrs Járóka, and the shadow rapporteurs for an excellent report, which presents Parliament's robust guidelines for building a common Roma strategy for the EU.(FI) Elnök asszony, tisztelt biztosok, mindenekelőtt szeretnék gratulálni különösen az előadónak, Járóka Líviának, valamint az árnyékelőadóknak ehhez a kitűnő jelentéshez, amely bemutatja a Parlament határozott iránymutatásait az EU közös romastratégiájának kialakításához.
Some school buses have been set aside for the transportation of Roma students and their effective participation in classes is monitoredNéhány iskolabuszt elkülönítettek a roma tanulók szállításához, és figyelik hatékony részvételüket az órákon
having regard to the European Economic and Social Committee opinion on the Integration of minorities – Roma (EESC Opiniontekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság A kisebbségek integrációja – romák című, véleményére (EGSZB-vélemény
I should like to recommend these to the Commission and suggest that the OSCE's experience in this field be taken into account when the Commission draws up the comprehensive framework document on Roma strategy.Ezeket ajánlom a Bizottság figyelmébe, hogy amikor most a Bizottságnak el kell készíteni a romastratégia átfogó keretdokumentumát, vegye figyelembe az EBESZ ilyen irányú tapasztalatát.
Madam President, when we Romanians were a candidate country, we were lectured amongst others by people like former Commissioner Frattini about the absolute need to respect the rights of minorities, including the Roma.Tisztelt elnök asszony! Amikor mi, románok tagjelölt ország voltunk, többek között olyan emberek oktattak ki bennünket, mint a korábbi biztos, Frattini úr, a kisebbségek - így a romák - jogainak feltétlen tiszteletben tartásáról.
Considers that minority communities, and in particular the Roma community, need specific social protection, since their problems of exploitation, discrimination and exclusion have become even more acute in the areas of education, health, housing, employment and women's rights following recent enlargements of the European Unionúgy véli, hogy a kisebbségi közösségek, és különösen a roma közösség különleges szociális védelmet igényelnek, mivel az EU közelmúltban történt bővítései kapcsán a kizsákmányolás, megkülönböztetés és kirekesztés őket érintő problémája még súlyosabbá vált az oktatás, az egészségügy, a lakhatás, a foglalkoztatás és a nők jogainak területén
A 1. oldal. Talált 2809 mondatot a Roma kifejezésre.Találat ebben: 1,033 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!