kiejtés:  

Fordítás magyar-ra/re:

 • Fellini-Róma   
   
  Roma (1972 film)
 • Romák   
  (Proper noun  )
   
  the Romani people; gypsies
 • roma   
  (Proper noun  )
   
  the Romani people; gypsies
 • romák   

Más jelentések:

 
A province in the Lazio region of Italy.
 
A city in Texas on the Rio Grande, pop. (2000) 9,617 (see Roma, Texas in Wikipedia)
 
A female given name used in the Anglo-Saxon world, associated with the Latin or Italian name of Rome.
 
A language of Indonesia, spoken in the Roma Island, part of the Maluku Islands.
 
A variety of tomato.
 
An Austronesian language of Indonesia.
 
A subgroup of the Romani people (believed to have originated in India), found primary in Eastern Europe; also known as Gypsies.
 
the language of the Roma

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (3)

A.S. Cisco Calcio RomaA.S. Cisco Roma
A.S. RomaA.S. Roma
Temple of Venus and RomaVénusz és Róma temploma

Példa mondatok: "Roma", fordítási memória

add example
We continued our surveillance until Mr. Mascarpone and Mr. Roma... got in their cars and left... nine hours later at ‧: ‧ a. mMascarpone és Mr.Roma megfigyelését... akik elhagyták a helyszínt... kilenc órával később reggel ‧- kor
This reform needs to respect Roma's specific culture and traditions, while also linking the education system to the values of European culture and civilisation.A reform során tiszteletben kell tartani a romák sajátos kultúráját és hagyományait, az oktatási rendszert ugyanakkor ez európai kultúrához és civilizációhoz kell kapcsolni.
In May of this year, the Prefects of large cities were granted extraordinary powers to take action against illegal migrants and Roma, powers that raised eyebrows in our ranks even then.Idén májusban a nagyobb városok prefektusai rendkívüli hatásköröket kaptak arra, hogy fellépjenek az illegális bevándorlók és romák ellen, olyan hatásköröket, amelyen már akkor sokan elcsodálkoztunk.
Roma, this is DeepuRoma, ő itt Deepu
Ensure a level of human rights protection comparable to or better than that achieved under international supervision and demonstrate effective protection of minority rights, including those of RomaBiztosítani kell az emberi jogok védelmének legalább a nemzetközi ellenőrzés alatt elért vagy annál magasabb szintjét, valamint hatékony védelmet kell biztosítani a kisebbségi jogoknak, köztük a romák jogainak
The next item is the debate on the Council and Commission statements on the EU strategy on Roma.A következő napirendi pont az Európai Unió romastratégiájához fűzött, tanácsi és bizottsági nyilatkozatok megvitatása.
Access of Roma communities to the conditions required to earn their livelihood should be an important target within the concept of agricultural subsidies.A mezőgazdasági támogatások koncepciójában tekintsék fontos célnak, hogy a roma közösségek elérhessék a megélhetésüket biztosító feltételeket.
Through the Office for National Minorities, the government is preparing legal measures concerning the special status, special rights and protection of the Roma Community living in this countryA Nemzeti Kisebbségek Hivatalán keresztül a kormány intézkedéseket dolgoz ki az országban élő roma közösség különleges jogállásának, különleges jogainak és védelmének vonatkozásában
The EU-level effort to alleviate the poverty and social exclusion of European Roma must therefore place its primary emphasis on the fulfilment and promotion of the fundamental rights to employment, housing, healthcare and education.Az európai romák szegénységének és társadalmi kirekesztésének enyhítését célzó, uniós szintű erőfeszítésekben a fő hangsúlyt ezért mindenekelőtt a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz, egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz való alapjogok érvényesítésére és támogatására kell helyezni.
It is also essential to create a pan-European crisis map, on the basis of which those areas of the European Union can be assessed where abject poverty and social exclusion most seriously afflict the Roma and non-Roma communities, and through which the European Commission, supporting the Member States, can start the work of desegregation, which the governments have been putting off for decades as a result of different political commitments.Elengedhetetlen továbbá egy összeurópai krízistérkép létrehozása, amelynek alapján fel lehet mérni azokat a területeket az Európai Unióban, ahol a mélyszegénység és a társadalmi kirekesztés leginkább sújtja a roma és nem roma közösségeket, és amelyek mentén az Európai Bizottság a tagállamokat támogatva megkezdheti a deszegregációs munkát, melyet a kormányok különböző politikai elkötelezettségei folytán évtizedek óta halogatnak.
This is why the European Council has to set the Commission a clear and specific task to develop a broad, strategic and long-term policy framework in a bid to break the vicious circle of exclusion in which generations of European Roma are trapped.Ezért kell, hogy az Európai Tanács azt a világos és határozott feladatot rója a Bizottságra, hogy széles körű, stratégiai és hosszú távú politikai keretre vonatkozó ajánlást dolgozzon ki, aminek révén az európai romák kiléphetnek a kirekesztés ördögi köréből, amelyben generációk óta vergődnek.
The policy areas in the Slovak National Reform Programme where challenges need to be tackled with the highest priority are: within the context of fiscal consolidation, redirecting more resources to R&D, innovation and education and developing clear strategies and priorities in these areas; reinforcing action on improving skills and lifelong learning; and additional efforts to reduce long-term unemployment, especially among vulnerable groups including the Roma minorityA szlovák nemzeti reformprogramban az alábbi szakpolitikai területek kihívásaival kell kiemelten foglalkozni: a költségvetési konszolidáció összefüggésében több erőforrás átirányítása kutatás-fejlesztési, innovációs és oktatási célra, és ezeken a területeken világos stratégiák és prioritások meghatározása; a szakismeret és az egész életen át tartó tanulás javítására irányuló fellépések megerősítése; valamint a hosszú távú munkanélküliség csökkentése érdekében tett további erőfeszítések, különösen a kiszolgáltatott csoportok körében, ideértve a roma kisebbséget is
The EU is an area of solidarity and inclusion, so it must do what is required to prevent discrimination against the Roma and to give them the same rights as regards education, employment, health care and housing in all Member States, as well as states that intend to join the Union in the future.írásban. - (PT) Az EU a szolidaritás és a befogadás térsége, ezért minden szükséges lépést meg kell tennie a romák elleni diszkrimináció megakadályozása érdekében, valamint hogy azonos jogokat biztosítsunk számukra az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügy és a lakhatás terén minden tagállam és minden olyan állam területén, amelyek a jövőben csatlakozni kívánnak az Unióhoz.
Tens of thousands of Roma children still grow up in segregated schools, where they cannot gain competitive knowledge, and they carry with them throughout their lives the wounds of exclusion and discrimination.A mai napig roma gyermekek tízezrei nőnek fel úgy, hogy szegregált iskolákban versenyképes tudást szerezni nem tudnak, és egy életen át cipelik magukkal a kirekesztés, a megbélyegzés sebeit.
Reference for a preliminary ruling from the Corte d’appello di Roma (Italy) lodged on ‧ July ‧- Aduo Pisaneschi v Istituto nazionale della previdenza sociale (INPSA Corte d'appello di Roma (Olaszország) által ‧. július ‧-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem- Aduo Pisaneschi kontra Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS
‘ I want to see more Roma involved in the decision-making process and forthis I work closely with NGOs and with everybody who can contribute to making things change forthe better for Roma , irrespective of their party .„ Több romát szeretnék látni a döntéshozatali folyamatban , és ezért szorosan együttműködök a nem kormányzati szervezetekkel és mindenkivel , aki hozzá tud járulni ahhoz , hogyjobbra forduljon a romák sorsa , tekintet nélkül pártbeli hovatartozásukra .
The current situation of the Roma people in Italy questions precisely the common fundamental values upon which the European construction relies.A romák jelenlegi olaszországi helyzete pontosan azokat a közös alapértékeket kérdőjelezi meg, amelyeken Európa kiépítése nyugszik.
in writing. - (RO) The new European Roma inclusion strategy only serves to rehash old objectives which have proved impossible to achieve over the years.Az új európai romaintegrációs stratégia csak arra szolgál, hogy felmelegítse a régi célkitűzéseket, amelyek elérése az évek során lehetetlennek bizonyult.
'All worms lead to Roma' is another one."Van egy másik is: Minden hipernyílás Rómába vezet".
We asked the Commission again to prepare immediately a European strategy for the social inclusion of the Roma, using the integration fund and structural funds.Ekkor ismét kértük a Bizottságot, hogy haladéktalanul dolgozzon ki európai stratégiát a romák társadalmi beilleszkedésére, felhasználva az integrációs alapot és a strukturális alapokat.
We are using this resolution to ask the new commissioners to give priority to the aspects of their portfolios relating to the Roma and to stop pursuing the current policy, which is long-winded, but devoid of any real action.Arra szolgál ez az állásfoglalás, hogy megkérjük az új biztosokat, hogy prioritásként kezeljék portfóliójuk romákkal kapcsolatos vonatkozásait, és hogy véget vessenek a jelenlegi politikának, amely bőbeszédű, de nem tartalmaz valódi cselekvéseket.
• raise awareness of discrimination against Travellers and Roma among policymakers and specialised bodies , as well as in society at large ;• növelni a politikusok és a szakosodott szervek , valamint általában az egész társadalom körében az utazó k és a romák hátrányos megkülönböztetésének ismertségét ;
Subject: Minority protection for Roma in Romania and BulgariaTárgy: A roma kisebbség védelme Romániában és Bulgáriában
These measures do not solve problems: they lead, rather, to more segregation, and impact deeply and negatively on the lives of Roma families.Ezek az intézkedések nem oldják meg a problémákat: inkább csak tovább erősítik a szegregációt, ugyanakkor a roma családok életét nagymértékben negatívan befolyásolják.
whereas ‧ January ‧, the sixtieth anniversary of the liberation of Hitler's Nazi death camp at Auschwitz-Birkenau, where hundreds of thousands of Jews, Roma, homosexuals, Poles and other prisoners of various nationalities were murdered, is not only a major occasion for European citizens to remember and condemn the enormous horror and tragedy of the Holocaust, but also for addressing the disturbing rise in anti-Semitism, and especially anti-Semitic incidents, in Europe, and for learning anew the wider lessons about the dangers of victimising people on the basis of race, ethnic origin, religion, social classification, politics or sexual orientationmivel ‧. január ‧-e, Hitler auschwitz-birkenaui náci haláltábora felszabadításának ‧. évfordulója, ahol zsidók, romák, homoszexuálisok, lengyelek és más nemzetiségű foglyok százezreit ölték meg, nem csupán fontos esemény az európai polgárok számára a Holocaust roppant szörnyűségéről és tragédiájáról való megemlékezésre és annak elítélésére, de lehetőséget ad arra is, hogy beszéljünk az antiszemitizmus erősödéséről és különösen az antiszemita incidensek aggasztó növekedéséről Európában, és arra hogy ismételten okuljunk a faji, etnikai, vallási, politikai, társadalmi hovatartozáson vagy szexuális irányultságon alapuló elnyomás veszélyeinek tanulságaiból
A 1. oldal. Talált 3012 mondatot a Roma kifejezésre.Találat ebben: 1,755 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!