kiejtés:  

Fordítás magyar-ra/re:

 • Fellini-Róma   
   
  Roma (1972 film)
 • Romák   
  (Proper noun  )
   
  the Romani people; gypsies
 • roma   
  (Proper noun  )
   
  the Romani people; gypsies
 • romák   

Más jelentések:

 
A province in the Lazio region of Italy.
 
A city in Texas on the Rio Grande, pop. (2000) 9,617 (see Roma, Texas in Wikipedia)
 
A female given name used in the Anglo-Saxon world, associated with the Latin or Italian name of Rome.
 
A language of Indonesia, spoken in the Roma Island, part of the Maluku Islands.
 
A variety of tomato.
 
An Austronesian language of Indonesia.
 
the language of the Roma
 
A subgroup of the Romani people (believed to have originated in India), found primary in Eastern Europe; also known as Gypsies.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (3)

A.S. Cisco Calcio RomaA.S. Cisco Roma
A.S. RomaA.S. Roma
Temple of Venus and RomaVénusz és Róma temploma

Példa mondatok: "Roma", fordítási memória

add example
Oral question (O-‧/‧) by Giusto Catania, on behalf of the GUE/NGL Group, to the Commission: Creation of a Roma fingerprints database in Italy (BSzóbeli választ igénylő kérdés (O-‧/‧) felteszi Giusto Catania, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Roma ujjlenyomat-adatbázis létrehozása Olaszországban (B
The Commission set up a Roma taskforce to analyse the use and effectiveness of EU and national funds in all Member States for Roma inclusion.A Bizottság romákkal foglalkozó munkacsoportot hozott létre abból a célból, hogy valamennyi tagállamban megvizsgálják az uniós és nemzeti pénzeszközök romák befogadására való felhasználását és hatékonyságát.
I further hope that at the summit to take place on International Roma Day in Córdoba, the Spanish Presidency will also contribute greatly to the rapid finalisation of the European Roma Strategy currently being shaped.Remélem továbbá, hogy a Nemzetközi Roma Napon, Córdobában tartandó csúcstalálkozón a spanyol elnökség is jelentősen hozzájárul majd, hogy minél előbb tető alá hozzuk a formálódó Európai Roma Stratégiát.
We appreciate the Commission' efforts, especially those by the Regional Policy DG, and we encourage the Commission to further enhance local and regional involvement in practical action strengthening the economic inclusion of Roma society.Nagyra értékeljük a Bizottság, különösen a Regionális Politikai Főigazgatóság erőfeszítéseit, és arra biztatjuk a Bizottságot, hogy növelje tovább a helyi és regionális szintű részvételt a roma társadalom gazdasági integrációját erősítő gyakorlati intézkedésekben.
At the moment, given that the Roma population is spreading across the territory of several European states and is known for its tendency towards migration and involvement in crime (a fact which has led to the use of the term 'gypsy' to refer to many other citizens as well), the solution to the social inclusion issue has become a Community one.Jelenleg, mivel a roma népesség számos európai állam területére átterjeszkedik, és mivel ismert vándorlásra és bűnözésre való hajlama (ennek köszönhetően a "cigány” szót sok más állampolgárra is használják), a társadalmi befogadás kérdésének megoldása közösségi üggyé vált.
The resolution stated, among other things, that we are in favour of a Roma unit within the Commission, a European Roma strategy, a general approach involving cooperation between the Member States and the Commission, as well as a Roma to Roma approach, as developed by the OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe).Az állásfoglalás többek között kimondta, hogy támogatjuk a Bizottságon belül egy roma munkacsoport létrehozását, egy európai romastratégia kidolgozását, a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködést feltételező, általános megközelítést, valamint egy romák közötti megközelítést, az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) által kidolgozottak szerint.
In particular, we must also beware of collective arrangements in this context, as when one talks about collective arrangements, one soon finds oneself talking about one group, and at this time we happen to be talking about the Roma.Ebben az összefüggésben különösen körültekintőnek kell lennünk a kollektív intézkedésekkel, hiszen amikor kollektív intézkedésekről beszélünk, gyakran igen hamar azon kapjuk magunkat, hogy a beszélgetés egy adott csoportról szól, jelen esetben éppen a romákról.
The problem is not an issue of relations between one nation and another, or between old and new Member States, or even between the Roma and non-Roma population.A probléma nem nemzet és nemzet, nem régeik és újak, még csak nem is a roma és a nem roma lakosság közötti viszony kérdése.
Roberta Angelilli, Adam Bielan and Ewa Tomaszewska, on behalf of the UEN Group, on a European strategy on the Roma (BRoberta Angelilli, Adam Bielan és Ewa Tomaszewska, az UEN képviselőcsoport nevében, a romákkal kapcsolatos európai stratégiáról (B
The pilot project will be primarily implemented in Member States and candidate countries with high proportion of disadvantaged Roma communitiesA kísérleti projekt megvalósítására elsősorban azokban a tagállamokban és tagjelölt országokban kerül sor, amelyekben jelentős a hátrányos helyzetű roma közösség aránya
This is why every effort must be made to help the Roma cast off the mantle of victim hood and transform themselves from- more or less mistrusted- passive objects to active players who are ready and able to take an active and responsible role in society, in particular in the Roma related policiesEzért minden segítséget meg kell adnunk a romáknak ahhoz, hogy kiléphessenek áldozatszerepükből, és több-kevesebb gyanakvással szemlélt tárgyból alannyá, a társadalomban – és különösen a romákkal kapcsolatos politikaterületeken – aktív, felelősségteljes szerepet vállalni kész és képes közreműködővé léphessenek elő
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Commissione tributaria provinciale di Roma lodged on ‧ March ‧- Nissan Italia Srl v Agenzia Entrate Ufficio RomaC-‧/‧. sz. ügy: A Commissione tributaria provinciale di Roma által ‧. március ‧-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nissan Italia Srl kontra Agenzia Entrate Ufficio Roma
To address the multi-faceted problems of Roma exclusion, we need an integrated approach, and Parliament discussed it in depth in January when adopting a resolution on a European strategy on the Roma.A roma kirekesztődés sok összetevőjű problémájának kezelésénél integrált megközelítést kell alkalmaznunk, és a Parlament januárban folytatott mélyreható vitát e témában, amikor a romákkal kapcsolatos európai stratégiáról fogadott el állásfoglalást.
Defendant: Agenzia Entrate Ufficio RomaAlperes: Agenzia Entrate Ufficio Roma
I myself live in a Member State, Romania, where the otherwise diverse Roma community has lived side by side with Romanians and Hungarians for decades.Magam is egy olyan tagállamban, Romániában élek, ahol évtizedek óta együtt él az egyébként sokszínű roma közösség románokkal, magyarokkal.
This phrase can be used to sum up the sad reality of a time when more than a million Roma were oppressed and deprived of any freedoms, including freedom to procreate.Ez a mondat összegzi azt a szomorú időszakot, amikor több mint egymillió romát nyomtak el és fosztottak meg minden jogától, beleértve az utódnemzés jogát is.
Firstly, I would be interested in the way the Commission would approach this issue from institutional point of view so that to ensure an efficient coordination and monitoring of European action for Roma protection and integration.Először is az érdekelne, hogy a Bizottság intézményi szempontból miként közelíti meg ezt a kérdést, hogy a romák védelmét és integrációját célzó európai intézkedések hatékony koordinálását és figyelemmel kísérését biztosítsa.
As has been said, let us not forget that the Roma Summit was an initiative of this Parliament and it was tabled during the Slovenian Presidency, aimed at bringing together the EU governments to work together on Roma issues.Mint már elhangzott, ne feledkezzünk meg arról, hogy a romákról szóló csúcstalálkozó ennek a Parlamentnek a kezdeményezése volt, és a szlovén elnökség idején terjesztették be, azzal a céllal, hogy összefogja az uniós kormányokat, és együtt dolgozzanak a romakérdéseken.
Respect must be guaranteed for all minorities' rights in accordance with European standards, including Russians, Poles, Tatars, Bulgarians, Greeks, Romanians, Hungarians, Jews and Roma.Az európai normákkal összhangban biztosítani kell valamennyi kisebbség, köztük az oroszok, lengyelek, tatárok, bolgárok, görögök, románok, magyarok, zsidók és romák jogainak tiszteletben tartását.
Local authorities, we would agree with the Council, are important because that is so often where discrimination is most closely felt, on housing and the specific needs of the Roma people there, on education, and on the police whose job it is to protect and not simply to criminalise, as seems to be the way in some Member States.A helyi hatóságok - ebben egyetértenénk a Tanáccsal - azért fontosak, mert a megkülönböztetés nagyon gyakran ezen a szinten érződik a leginkább, a lakhatásban és az ott élő romák sajátos szükségleteiben, az oktatásban, valamint a rendőrségnél, amelynek feladata a védelem, nem pusztán az emberek kriminalizálása, de úgy tűnik, néhány tagállamban ez lett a gyakorlat.
I feel it would be very important for us to appear together, side by side, at the Roma hearing on 14 February and to act for this minority.Nagyon fontosnak tartanám, hogy a február 14-i roma hearingen karöltve, együtt jelenjünk meg és lépjünk fel ezért a kisebbségért.
Member of the Commission. - Mr President, let me say that, in the process of preparing for the new generation of cohesion policy programmes for 2007-2013, the Commission has insisted that, during the negotiations, the Roma issue, which is of particular importance to the honourable Member, is included in planning and programming.a Bizottság tagja. - Elnök úr! Szeretném elmondani, hogy amikor a 2007-2013-as időszakra a kohéziós politikai programok új generációjának előkészítő munkálatait végeztük, a Bizottság - a tárgyalások során - ragaszkodott ahhoz hogy a roma kérdés, amely különösen fontos a tisztelt képviselő számára, épüljön be a tervezésbe, de magába a programba is.
As a matter of fact, to allow the Roma to express their identity properly - and for their own protection and better self-governance - I propose that the EU should advocate the creation of a Romany State, perhaps even in Eastern Europe, given that a large number of Roma come from that region.Tulajdonképpen, ha lehetővé akarjuk tenni a romáknak identitásuk megfelelő kifejezését - saját védelmük és jobb önvezérlésük érdekében is - azt javaslom, hogy az EU hozzon létre egy roma államot, talán valahol Kelet-Európában, mivel a romák nagy része abból a régióból érkezik.
Calls on the Commission and the Member States, within the framework of an EU Roma Strategy and in the context of the Decade of Roma Inclusion ‧-‧, to enact legislation and policies to support Roma communities while promoting their integration in all fields to launch anti-racism and anti-discrimination programmes in schools, employment and the media and to enhance the exchange of expertise and best practicesfelhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy egy uniós romastratégia és a roma integráció évtizede (‧–‧) keretében fogadjanak el olyan jogszabályokat és politikákat, amelyek segítik a roma közösségeket, illetve előmozdítják integrációjukat minden területen, továbbá indítsanak rasszizmus és megkülönböztetés elleni programokat az iskolákban, valamint a foglalkoztatás és a média terén, továbbá fokozzák a szakértelem és a legjobb gyakorlatok cseréjét
Furthermore, I am concerned about the wording in paragraph 6, which states that Parliament 'notes that the visa requirement for Czech citizens has been introduced by the Canadian Government in response to an influx of Roma people into Canada'.Továbbá aggályosnak tartom a 6. bekezdésben foglaltakat, miszerint a Parlament "megjegyzi, hogy a cseh állampolgárok számára előírt vízumkötelezettséget a kanadai kormány a Kanadába áramló romák nagy száma miatt vezette be”.
A 1. oldal. Talált 2809 mondatot a Roma kifejezésre.Találat ebben: 1,062 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!