Fordítás magyar-ra/re:

  • karú   
    (Suffix  )
     
    having a number of arms

Más jelentések:

 
Having a particular type of arm.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (51)

access armpozicionáló kar
Angolan Armed ForcesAngola hadereje
armfelkar; ruhaujj; folyóág; felfegyverez; kéz; oldal; fegyvernem; elágazás; fegyverez; szár; fegyver; kar; ág; ágazat; felszerel; fogantyú; harceszköz; szárny; váll
arm and a legborsos ár
arm-chairfotel; karosszék
armedfegyveres
armed forcesfegyveres erők; katonaság
Armed Forces of ArmeniaÖrményország hadereje
Armed Forces of BelarusFehéroroszország hadereje
Armed Forces of MaltaMálta hadereje
Armed Forces of the PhilippinesA Fülöp-szigetek hadereje
Armed Forces of the Russian FederationOroszország hadereje
armfulnyalábnyi
armingfegyverzet; forgórész
armsfegyver; fegyverzet; címer
arms controlfegyverzet-ellenőrzés
arms industryfegyvergyártás
arms limitationfegyverzetkorlátozás
arms policyfegyverzeti politika
arms racefegyverkezési verseny; hidegháborús fegyverkezési verseny
arms supplyfegyverellátás
arms tradefegyverkereskedelem
British Armed ForcesBrit haderő
clutch armtengelykapcsolókar
coat of armscímer; címerpajzs
coat-of-armscímer
European arms policyeurópai fegyverzetpolitika
Indian Armed ForcesIndia hadereje
Jordanian Armed ForcesJordánia hadereje
Lebanese Armed ForcesLibanoni Fegyveres Erők
lower armalsókar; alkar
Myanmar Armed ForcesMianmar hadereje
non-proliferation of armsfegyverek elterjedésének megakadályozása
one-armedfélkarú
one-armed banditfélkarú rabló
Polish Armed ForcesA Lengyel Köztársaság Fegyveres Erői
Portuguese Armed ForcesPortugália hadereje
Revolutionary Armed Forces of ColombiaKolumbia Forradalmi Fegyveres Erői
Romanian Armed ForcesRománia hadereje
Royal Arms of CambodiaKambodzsa címere
Royal Brunei Armed ForcesBrunei hadereje
Royal Cambodian Armed ForcesKambodzsa hadereje
Royal Thai Armed ForcesThaiföld hadereje
Singapore Armed ForcesSzingapúr hadereje
small armskézifegyver
Spanish Armed ForcesSpanyolország hadereje
strong-armerőszakos
Sultan of Oman’s Armed ForcesOmán hadereje
Swedish Armed ForcesSvédország hadereje
Turkish Armed ForcesTörökország hadereje
upper armfelkar

Példa mondatok: "-armed", fordítási memória

add example
Its armed forces strode the world like a frontier sheriff in a Western movie, respected and, more to the point, feared for their lethal capabilities.Az amerikai hadsereg egyre inkább a westernfilmek határ menti seriffjére emlékeztet, akit tisztelnek, de még inkább félnek halálosztó coltjától.
into the territory of Member States which are parties to the North Atlantic Treaty by the armed forces of other States which are parties to that Treaty for the use of such forces or the civilian staff accompanying them or for supplying their messes or canteens where such forces take part in the common defence effortazon tagállamokban, amelyek az Észak-atlanti Szerződés tagjai, e Szerződés többi tagjának fegyveres erői által, e fegyveres erők vagy polgári állományuk felhasználására, valamint kantinjaik vagy éttermeik ellátására, amennyiben e fegyveres erők a közös védelmi feladatokban vesznek részt
In ‧, Italy was also a member of the UN Group of Governmental Experts on ATT and, in relevant debates, reiterated its support for concrete steps towards an International Arms Trade TreatyOlaszország továbbá ‧-ban részt vett az ENSZ nemzetközi fegyverkereskedelmi szerződéssel foglalkozó kormányzati szakértői csoportjában, és a vonatkozó tanácskozásokon ismételten hangsúlyozta, hogy támogatja a nemzetközi fegyverkereskedelmi szerződés létrehozására irányuló konkrét lépéseket
He slipped into the passage, closing the rock slab behind him with several pulls of his good arm.Belépett, ép karja néhány rántásával becsukta maga mögött a kőlapot.
Maybe he learned it had arms on itLehet, hogy tudott a szállítmányról
The Code sets up eight criteria for the export of conventional arms and a denial notification procedure requiring Member States to consult on possible undercutsA kódex a hagyományos fegyverek kivitelére vonatkozóan nyolc kritériumot és olyan elutasítási értesítési eljárást határoz meg, amely a korábban elutasított engedély esetleges megítélésére irányuló konzultálásra kötelezi a tagállamokat
At times, Courfeyrac folded his arms, assumed a serious air, and said to Marius: -Courfeyrac olykor összefonta a karját, komoly képet vágott és rászólt Mariusra:
Greerson folded his arms and cocked his head back to survey the roof of the Rover.Greerson karba fonta a kezét és hátravetett fejjel a terepjáró tetejét kezdte tanulmányozni.
They were mere policemen, accustomed to dealing with petty thieves, not dedicated political soldiers, men with the proper arms and training and dedication.Csakugyan egyszerű rendőrök, akik piti tolvajokhoz szoktak és nem eltökélt politikai katonákhoz, olyan emberekhez, akiknek megfelelő fegyverük van, megfelelő kiképzést kaptak, és eltökéltek hozzá.
Here Catherine and Isabella, arm in arm, again tasted the sweets of friendship in an unreserved conversation; they talked much, and with much enjoyment; but again was Catherine disappointed in her hope of reseeing her partner.Itt azután Catherine és Isabella, kart karba öltve, ismét ízlelték a barátság édes zamatát fesztelen csevegésükben; sokat és nagy élvezettel beszélgettek; ám Catherine-nek ismét csak csalódnia kellett abbéli reménységben, hogy viszontláthatja táncosát.
Grandpa, my arm hurtsNagyapa, megsérült a karom
But if you wish to destroy the armed might of the Dark Lord, then it is folly to go without force into his domain; and folly to throw away.'De ha a Sötétség Urának fegyveres erejét akarjátok elpusztítani, akkor ostobaság haderő nélkül behatolni az országába; és ostobaság elvesztegetni...
And throwing up her arms, again she howled.Az ég felé dobta a karjait, és vonított.
Nothing but to run for it - right into the arms of another patrol.Nincs más, mint futni - egyenesen egy másik járőr karjába.
He looked fit, the face was sun-tanned with regular but not remarkable features, and the hands lay quietly along the arms of the chair.Látszott, hogy tökéletes erőben van, napbarnította arcának rendezett vonásain semmi feltűnő, s keze mozdulatlanul nyugodott a fotel karfáján.
Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia- FARC (Revolutionary Armed Forces of ColombiaFuerzas armadas revolucionarias de Columbia – FARC (Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők
Extend your arms!Nyújtsa ki a karját!
The European Union considers that the Regional Implementation Plan, as well as the objectives of the clearing house, cover matters relating to the supply of, and demand for, small arms and light weapons and are part of the follow-up to the Programme of Action to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects adopted by the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in all its aspects (New York, ‧ to ‧ JulyAz Európai Unió úgy ítéli meg, hogy a regionális végrehajtási terv és az elszámolási intézet célkitűzési kiterjednek a kézi lőfegyverek és a könnyű fegyverek keresletével és kínálatával kapcsolatos összefüggésekre, és minden szempontból részét képezik a kézi lőfegyverek és a könnyű fegyverek tiltott kereskedelmének megelőzése, leküzdésére és felszámolására irányuló cselekvési program végrehajtása ellenőrzésének, amelyet az Egyesült Nemzetek kézi fegyverek és könnyű lőfegyverek tiltott kereskedelméről rendezett konferenciáján (New York, ‧. július ‧.) fogadták el
"FBI," they said together as they each took an arm and led him away.- FBI - mondták egyszerre, miközben megfogták a karját és elvezették.
Report on the Council's Seventh and Eighth Annual Reports according to Operative Provision ‧ of the European Union Code of Conduct on Arms Exports (‧/‧(INI))- Committee on Foreign AffairsJelentés az Európai Unió fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének nyolcadik operatív rendelkezése értelmében készített hetedik és nyolcadik éves tanácsi jelentésről (‧/‧(INI))- Külügyi Bizottság
He hadn't mentioned Viktor Krum since the ball, but Harry had found a miniature arm under his bed on Boxing Day, which had looked very much as though it had been snapped off a small model figure wearing Bulgarian Quidditch robes.A bál óta egyszer se ejtette ki a száján Viktor Krum nevét, de Harry karácsony másnapján talált az ágya alatt egy pici letört kart, ami nagyon is úgy festett, mintha egy bolgár mezes játékos miniatűr modelljéről származna.
A man may clip heads with a will, but his arm tires at the business.Egy elszánt ember kaszabolhatja a fejeket, de karja egy idő után elfárad.
If you throw down your arms... your families will dieHa eldobjátok a fegyvert, szeretteitek meghalnak
"She rose from the cushioned bench and came towards me, and then she took me in her arms.Felállt a párnákkal borított padról, odajött hozzám, és átkarolt.
On ‧ October ‧, the United Nations Security Council adopted UNSCR ‧ which renewed the measures imposed against Côte d’Ivoire by UNSCR ‧ and point ‧ of UNSCR ‧ until ‧ April ‧ and which amended the restrictive measures on armsAz ENSZ Biztonsági Tanácsa ‧. október ‧-én elfogadta az ‧ ENSZ BT-határozatot, amely ‧. április ‧-ig meghosszabbítja az Elefántcsontparttal szemben az ‧ ENSZ BT-határozattal és az ‧ ENSZ BT-határozat ‧. pontjával bevezetett intézkedéseket, valamint módosítja a fegyverekre vonatkozó korlátozó intézkedéseket
A 1. oldal. Talált 22515 mondatot a -armed kifejezésre.Találat ebben: 4,256 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!