kiejtés: IPA: 'dʀɛːtə dʀaːt /dʀaːt/

Fordítás magyar-ra/re:

 • huzal   
  (Noun  )
 • drót   
  (Noun  )
 • fémhuzal   
 • fűtőszál   
 • izzószál   
 • rost   
 • szál   

Hasonló kifejezések a német magyar szótárban. (1)

drahtvezeték

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "Draht", fordítási memória

add example
Anordnung der Drähte je Litze (z. B. Standard, Seale, Warrington uswa drótoknak a pászmában való elhelyezkedése (pl. standard, warrington stb
der eingeführte Warentyp und die in der Gemeinschaft hergestellten PSC-Drähte und-Litzen können den gleichen oder ähnlichen Endverwendungen zugeführt werdenaz importált terméktípus és a közösségi gyártású PSC-huzalok és-sodratok azonos vagy hasonló végfelhasználási célokat szolgáltak
Beispiel eines Ausschnitts des unteren U-Rahmens mit Aussparungen für die DrähteA drótok számára kikönnyítésekkel rendelkező alsó U-keret metszetének mintája
NACE ‧.‧: Herstellung von sonstigen elektronischen und elektrischen Drähten und KabelnNACE ‧.‧: Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
direkt oder indirekt an die Schnittstelle eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes angeschlossene Einrichtungen zum Aussenden, Verarbeiten oder Empfangen von Nachrichten; sowohl bei direkten als auch bei indirekten Anschlüssen kann die Verbindung über Draht, optische Faser oder elektromagnetisch hergestellt werden; bei einem indirekten Anschluss ist zwischen der Endeinrichtung und der Schnittstelle des öffentlichen Netzes ein Gerät geschaltetolyan, információk küldésére, feldolgozására vagy vételére szolgáló berendezés, amely valamely nyilvános távközlési hálózat interfészéhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik; mind közvetlen, mind közvetett csatlakozások esetében az összeköttetés vezetékes, száloptikás vagy elektromágneses módszerrel építhető ki; közvetett csatlakozás esetében a végberendezés és a nyilvános hálózati interfész között még egy berendezés helyezkedik el
Ein Hersteller von Draht aus Eisen der HS-Position ‧ ‧, der zur Herstellung Eisenstäbe ohne Ursprungseigenschaft verwendet hat, sollte in der zweiten Spalte „Stäbe aus Eisen“ angebenA ‧ ‧ vámtarifaszám alá tartozó vas gyártójának, aki ezt a vasat nem származó vasrudakból állítja elő, a második oszlopban a „vasrudak” bejegyzést kell feltüntetnie
Verbinde die Drähte mit der BatterieKösse az akkumulátorra
Beim Bau der Prüfstrecke sind die Probleme zu berücksichtigen, die sich bei der Entnahme von Bohrkernen stellen können, wenn die Prüfstrecke mittels Rohrleitungen oder elektrischen Drähten beheizt wirdA próbapálya kivitelezőjének figyelembe kell vennie azt a problémát, amely a próbapálya csövekkel vagy villamos vezetékekkel történő fűtéséből és a mintáknak erről a területről történő vételéből adódhat
Aufgrund dieser Sachlage wird vorläufig der Schluss gezogen, dass keine zwingenden Gründe gegen die Einführung von Antidumpingzöllen auf die Einfuhren von PSC-Drähten und-Litzen mit Ursprung in der VR China sprechenA fentiek figyelembevételével a Bizottság ideiglenesen azt a következtetést vonta le, hogy nincs olyan kényszerítő ok, amely megakadályozná a dömpingellenes vámok kivetését a KNK-ból származó PRC-huzalok és-sodratok behozatalára
Ein paar Drähte um den Widerstand gewickelt, ein paar Löcher gebohrt, es wäre nicht schwerNéhány kábelt kell csatlakoztatni a kondenzátorhoz, fúrni néhány lyukat, nem nehéz megcsinálni
Die Waren sind im Handel als Vor- oder Nachspanndrähte und-litzen (PSC-Drähte und-Litzen) bekanntA termékek elő- vagy utófeszítő huzal, illetve huzalsodrat (a továbbiakban: PSC-huzalok és-sodratok) néven ismertek a kereskedelmi forgalomban
Wird dieser Draht zur Herstellung einer Maschine verwendet, bei der die Ursprungsregel die Verwendung von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft auf einen bestimmten Vomhundertsatz begrenzt, so muss in der dritten Spalte der Wert der Stäbe ohne Ursprungseigenschaft angegeben werdenHa ezt a huzalt egy olyan gép előállításához kívánják felhasználni, amelynek esetében a szabály egy megadott százalékra korlátozza az összes felhasználható nem származó anyag értékét, a harmadik oszlopban fel kell tüntetni a nem származó rudak értékét
Eine interessierte Partei, die PSC-Drähte und-Litzen aus der VR China einführte, machte geltend, die Einführung von Antidumpingmaßnahmen werde ernsthafte Auswirkungen auf die Lage der Einführer haben, denn diese würden den Preisanstieg nicht an ihre Abnehmer weitergeben könnenA KNK-ból PSC-huzalokat és sodratokat importáló egyik érdekelt fél azt állította, hogy a dömpingellenes intézkedések bevezetése komolyan befolyásolná az importőrök helyzetét, akik így az árnövekedést nem tudnák továbbhárítani vásárlóikra
Schienen, Schwellen, Unterlagsplatten und Laschen, Träger, schwere Formeisen und Stabeisen von ‧ mm und mehr, Stab- und Profileisen unter ‧ mm sowie Flacheisen unter ‧ mm, Walzdraht, Röhrenrundstahl und Röhrenvierkantstahl, warmgewalztes Bandeisen (einschließlich der Streifen zur Röhrenherstellung), warmgewalzte Bleche (mit oder ohne Überzug), Grob- und Mittelbleche von ‧ mm Stärke und mehr, Universaleisen von ‧ mm und mehr; mit Ausnahme von Draht und Drahtprodukten, Blankstahl und Graugussmm-es vagy nagyobb átmérőjű sínek, sínaljzatok, lemezek és csatlakozólemezek, gerendák, nehéz idomvasak és rudak, ‧ mm-nél kisebb átmérőjű szádacélok, rudak és idomvasak és ‧ mm alatti síkhengerelt termékek, csőhöz készült drótok, köracélok és négyzetacélok, melegen hengerelt abroncsok és szalagok (ideértve a csövekhez használt szalagokat) és melegen hengerelt (bevont vagy bevonat nélküli) lemezek, ‧ mm-es vagy vastagabb hengerelési tuskók és lemezek, ‧ mm-nél nagyobb szélesacél, kivéve huzalok és huzaltermékek, fényesre húzott rúdacélok és vasöntvények
Siehst du- siehst du diesen Draht?Látod azt a... azt a drótot?
Ein kleiner DrahtEgy apró vezeték
Ich wurde in eine Zwangsjacke gesteckt...... und mein Kopf wurde an die Stuhllehne gebunden...... von der viele Drähte herabhingenKényszerzubbonyt húztak rám...... a galavámat hátraszíjazták.Drótok jöttek ki belőle
Leg den roten und den gelben Draht freiSzedd elő a piros és a sárga kábelt
Anzahl der Drähte je Litzea pászmánkénti drótok száma
Außerdem muss der Draht entfernt werden, mit dem die Pergamentpapiertütchen zur Verhinderung von Schäden an den Früchten festgebunden warenEzenkívül el kell távolítani a pergamenpapír zacskók összekötésére szolgáló drótot annak érdekében, hogy ne sérüljenek meg a gyümölcsök
Der Draht wird von einer Hülle umschlossen, die mit einem den Glühvorgang beeinflussenden Gas gefüllt sein kannA lámpa tartalmazhat vagy nem az izzási folyamatot befolyásoló gázokat
NACE ‧.‧: Herstellung von kaltgezogenem DrahtNACE ‧.‧: Hidegen húzott acélhuzal gyártása
Ein Träger aus hitzebeständigen Drähten von ‧ mm Durchmesser, die in Abständen von ‧ mm über die untere Platte des Probenhalters gespannt sind (siehe Abbildung ‧), ist mitzuliefernA készüléknek rendelkeznie kell hőálló drótból készült ‧ mm-es átmérőjű tartóval, amely ‧ mm-es távolságokban van kifeszítve a mintatartó alsó lapja felett (lásd az ‧. ábrát
Hierzu ist zunächst zu bemerken, dass zwar eine Vielzahl materiell und technisch bis zu einem gewissen Grad unterschiedlicher SWR-Typen hergestellt werden, alle SWR-Typen aber über dieselben grundlegenden materiellen Eigenschaften (das heißt, sie bestehen aus den Stahldrähten, die zu einer Litze verseilt sind, den Litzen, die um eine Einlage verseilt sind, und der Einlage selbst) und dieselben grundlegenden technischen Eigenschaften (alle weisen eine bestimmte Anzahl von Drähten in einer Litze, eine bestimmte Anzahl von Litzen in einem Seil, einen bestimmten Durchmesser und eine bestimmte Konstruktion auf) verfügenE tekintetben először is meg kell jegyezni, hogy bár az ADK-t bizonyos fokú fizikai és műszaki eltérésekkel számos különböző típusban gyártják, mindezeknek az alapvető fizikai jellemzői (azaz a pászmát alkotó acéldrótok, a kötelet formáló, a mag köré tekert pászmák és maga a mag) és az alapvető műszaki jellemzői (a pászma minden esetben több drótból, a kötél pedig több pászmából áll, adott az átmérő és adott a szerkezet) azonosak
CPA ‧.‧.‧: Kalt gezogener Draht aus anderem legierten StahlCPA ‧.‧.‧: Hidegen húzott huzal nem rozsdamentes ötvözött acélból
A 1. oldal. Talált 204 mondatot a Draht kifejezésre.Találat ebben: 0,384 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!